Goudsche Courant, maandag 6 april 1891

ou worden begraven de kosten van een en ander werden goedgevonden Onder het gesprek werden eenige verversohingen gebruikt Ten sbtte vroeg de betoeker of M hem niet 6 kon leenen daar hg nog eenige commissiën had te doen en geen geld genoeg meer bq ich had hg sou die ƒ 6 wel goedmaken Het geld werd met genoegen gegeven Tot nu toe laat de slimme oplichter echter niets van lich hooren De zoogenaamde overledene ia te Schipluiden niet bekend In sommige Parysche bladen heeft men eena advertentie kunnen lezen waarin eeno dame jonge weduwe met een vermogen van 1 200 000 fr een heer tot den adel of tot de ngverbeid behoorende ten huwelijk vraagt Adres Natuurlijk kwam er eene massa brieven Als men tengevolge dier brieven bg de weduwe toegelaten werd hetgeen slechts gelakte als men een goed uiterlijk bad werd men Aerst in een weelderig gemeubeld vertrek binnengeleid hetzij in de Champs Elysée of elders I a r Vond men eene i ude dame die den aanzoeker bij de schatrijke jonge dame bracht welke nu eens decen dan weer genen Èngelsohen naam voerde maar eigenIgk Eveline Leal heette Eerst maakte zij tegenover den aan oeker zwarigheden doch eindelgk bewilligde ig en nam tij geschenken aan van den man in hope Vervolgens vetklaarde Eveline Leal dat zij slechts in Engeland wilde trouwen Zij vertrok dus met haren minnaar daarheen en liet lich door een loogi aamden predikant in den echt verbinden Nadat die plechtigheid voltrokken was en de jonge man nu meende goed en wel in het bezit te zgn van de aehoone en haren schat vertrok Eveline Leal heimelgk uit Londen nam weer de terugreis naar Parijs aan eu vergat niet de geschenken die zg ontvangen had mede te nemen Men zegt dat zij op die wgze meer dan dertig mannen opgelicht heeft Doch ten slotte is zij in den val geloopen Een harer aanzoekt die haar te Londen ook zoogenaamd getrouwd had reisde haar na Ie Parijs en deed de politie aangifte van hare oplichtergen en deze heeft haar nu ingerekend De opera Piet Hein van den heer Joh W Wensink te Deventer wordt behalve Ie Deventer en te Zntfen nog opgevoerd te Kampen Arnbrm Vlissingen Alkmaar en misschien ook te Delft Hovr Ophemert Schwenke heeft hare medewerking toegezegd Het boren naar steenkolen wordt op de DnitaehHoUandsche grens bij het Buursche en Ameloosche veen nog steeds voortgezet n bet boorgat op de grens van Haaksbergen en Eibergen is men ten slotte door de dikke leemkag op steen gekomen en heeft men na weken lang boren ook steenkool gevonden evenals bg Luntem Naar men verneemt zijn thans in vier boorgaten kolen gevonden terwql het vijfde op gegeven ia omdat men voortdurend in de leem bleef Dezer dagen is eene commissie van da Essenscho Bergban Geeellscbaft over geweest om de boorgaten te inspecteeren en is er weder order gegeven op het Sendfeldt een nieuw gat te boren Toor eenigen tijd werd gemeld dat tegen een advooaat en procureur te Amsterdam eene vervol bazig Welke Dorichten zou gn vriend uit Amerika hebben ontvangen De Zondag ging prettig voorbij Alle drie wenschten dezelfde wandeling nog eens te doen die zg bet vorige jaar gemaakt hadden in de eerste dagen der lente Haar hoe gelukkig waren zg nu en hoe tieorig toen Hier hebt ge ons vertoofd beste Boland sprak Arthur met een helderen lach Na Alice dank ik dan ook aan n bet gelukvan mijn leven Een nederig geluk dat den bevoorrechten dezer wereld een medelijdenden glimlach zou hebben ontlokt Haar het geluk der eenvoudige zielen is gelijk aan de waterbron die slechts gezonde magen verkmkt s Avonds op den terugweg nam Alice den arm van haar broeder Weet je nog wel vroeg zg wij gingenverleden jaar ook 7 00 naar huis als nu en toenvonden wg den brief onder onze deur geschoven Een onbekende schuldenaar gaf de vijftienhonderdfrancs terug die bij zeide eertijds van onzen vadergeleend te hebben Je hebt dat geloofd en ik zelveook Je hebt er geen vermoeden van gehad datde zoogenaamde schuldenaar Arthur Dutac heette I Voor de eerste maal sedert zgn mis iaad voelde Boland zich het hart ineenkrimpen hg sprak bitter bij zichzelven Ik ben ook eens zoo oed ia zoo edelmoedig ging was ingesteld wegens verduistering vau ƒ 60 000 Mr J Kappeijne v d Coppello deolt daaromtrent in het HU bet volgende mode Jlr Keijzer heeft met buitengeme nen ijver en goeden uitslag gepoogd een zgner cliënten te vrgwaren voor de gevolgen van een door dezen niet ten onreofata gevreesd actief optreden der justitie te zijnen optichte Toen de bedoelde dient om hem hiertoe nopende redenen het vaderland verlaten en eene vrgploats opgezocht had werden diens fiuancieele belangen krachtens volmacht waargenomen door mr K dia ten behoeve van zijn lastgever gelden uitgaf en ontving Nadat de tgdelgk afwezige vrgheid had gevonden zijn woonplaats tot aan gene zijde van de Nederlandsohe grenzen te naderen heeft mr K aan zgn lastgever rekening en verantwoording afgelegd van het door hem gevoerde beheer Die rekening en verantwoording is door den belanghebbende bg eene eigenhandig geschreven en geteekende acte goedgekeurd met volledige kwgiing en decharge van den lasthebber Dezen werd terzelfder gelegenheid een honorarium toegekeiul dat zeer ruim begroot maar toen door den lastgever in evenredigheid met de hem bewezen diensten geacht werd Zooals niet zelden pleegt te geschieden daalde de schatting van den betrokken dient toen het gevaar dal hg liep geweken scheen Althans hg poogde van hot betaalde honorarium een aanzienlijk gedeelte terug te bekomen Hieromtrent werden eenige besprekingen gehouden toen men goedvond zgn eischen kiem bg te zetten door Ie dreigen met eene aanklacht bg den heer officier van justitie Mr K hoezeer bok geneigd en bereid om deze aangelegenheid tot eene bevredigende oplossing te brengen meende en te recht dat dit dreigement de periode van minnelgk overleg beslooL Men vond toen inderdaad vrgheid een soort vau aanklacht op te stellen en in te dienen Den aangeklaagde werd op de meest hoffelijke wgze verzocht nm inlichting die hij aan het bevoegde gezag verstrekte Zie hier wat de bedoelde dagbladen het instellen van eeue vervolging geliefden te noemoD D internuntius ran Z U den Paus bg het Nederlandsohe Hof Monseigneur Hinaldiui beeft lich gisteren io persoon naar Ulreoht begeren ten einde aan Z D Hoogwaardigheid den aarubisaehop van Utrecht namens Z H den Paus een kostbaar geschenk te overhandigen ter gelegenheid van diens gouden priesterjubileum Het geschenk bestaat uit een gouden medaille met het portret van den Paus en met de wapens van Z H versierd De medaille is vervat in een étui van ponoeau rood fluweel mi V Z H W J H B restaurateur te Seheveningen stond den 7n Augustus 1890 voor het kantongerecht te s Hage terecht wegens het schenken van cognac in het klein op eene plaats te Seheveningen Waar hg geen vergunning had Het O M bij genoemd kantongerecht vorderde 1 00 boete doch bij de uitspraak werd beklaagde van rechtsvervolging ontslagen De ambtenaar van het O M kwam in hooger beroep eo eergisteren werd deze zaak voor de arrond rechtbank aldaar behandeld Subsi off V justitie mr v Buttingha Wiohers ving zgn requisitoir aan met er op te wgzeu dat geweest Maar met een toornige en uitdagende beweging liet hij er op volgen Babi wat heb ik er bij gewonnen Toen ik zoo was heeft men mij gesmaad met voeten getreden I Terwijl nu Ben volgenden dag even yóót twaalf uur verscheen Boland op het kantoor van Jacques Sal verte Ha beu je daar eindelijk I Je weet wat eensucces je avontuur heeft gehad Papa bewondertje nu en je kent mgn vader hè Hij iemandbewonderen dat is sterk I Ik bon er waarachtigtrotsch op een vriepd van je te zijn want je hebtje als een held gedragen mijn waarde Doodeenvoudig als een beid Haak geen gekheid Aan u ben ik mgn tegenwoordigen toestand verschuldigd j want je weet niet dat ik nu rustig kan afwachten Goddank ben ik nu niet moer veroordeeld wie weet welkbaantje aan te nemen waarbg ik kana loop vanhooger om te komen Je behoeft niet te wachten Wat drommel s is hier weder als altijd De menschen die in nood zitten boezemen niemand vertrouwen in Ik heb een prachtige betrekking voor je gevonden maar laten wij nu gaan ontbijlen Ik zal je alle vertellen Roland wilde met zgn vriend naar het Café Anglais gaan evenals p den dag Van hun eerste deze vervolging sleohts ten doel had om door een hooger desgevorderd door het hoogste rechtscollege te doen uitmaken dat eene vergunning voor eeue localiteit zich ook uitstrekt tot een terrein voor die locaüteit hier voor en naast de Galerie te Seheveningen waarvoor geen onderlgke vergunning verkregen was Op grond van de toelichting der drankwet en met het oog op hare behandtiling in de Tweede Kamer meende Z Ed Aohtb dat door den ambtenaar van het O M bg het kantongerecht volkomen terecht eene vervolging is ingesteld omdat het in elk geval niet in overeeustemming is met de woorden der drankwet dat op een terrein als in oasu waarvoor geen afzonderlgke vergunning bestond sterke drank zou mogen worden geschonken ZEd Achtb requireerda veroordeeling van bekl tot ƒ 1 boete Als gemachtigde en verdediger trad op mr C J Franpoia Pleiter stelde voorop dat het hier eene zoogenaamd priacipieele quaestie gold welke werd zg ten nadoele van zgn dient gewezen zoude medebrengen dat voortaan het schenken van sterke drank zou moeten verboden worden voor de Witte Sociëteit op het Plein het Scheveningscbe veer do tent in het Bosch en dergelijke gelegenheden Het opmaken van proces verbaal geschiedde op last van den hoofdcommissaris van politie den heer Van Schermbeek dio van oordeel bleek te zgn dat voor dergelgks terreinen als het hier gold nimmer vergunningen mogen gegeven worden en in geen geval op het hier bedoelde terrein terzgde van de Galerie meteen zeil overdekt sterke drank mocht geschonken worden uitvoerig ging pleiter de behandeling van de drankwet in de Tweede Kamer na speciaal de discussie over de quaestie of de vergunning zich ook uitstrekt tot de aanhangsels van een locaal waarvoor vergunning is gekregen Aesumeerende kwam pleiter tot de conclusie dat wanneer men vergunning heeft om in een locaal te tappen zich die vergunning ook uitstrekt tot de aanhangselsdier localiteit balkons terrassen stoepen enz Hg achtte dus het vonnis van den kantonrechter juist gewezen en concludeerde tot bevestiging daarvan Uitspraak Maandag a s over 8 dagen De politieagent Cornet te Seraiog zag toen bg Zaterdagop Zondagnacht te twee uur na volbrachten diensttijdhuiswaarts keerde een kar getrokken door één paard waarbg verscheidene personen liepen Daar de politis verordening s nachts een brandende lilntaam voor aan de voertuigen te plaatsen niet was opgevolgd naderde Cornet den wagen waarop twee der mannen zich uit de voeten maakten Terstond dacht Cornet aan diefstal hg onderzocht den inhoud van hei voertuig en vond negen kisten waarop hg in den manesohgn bet opschrift Dynamite gomme las De agent bracht de voerman Laballue naar het bureau waar deze hem vertelde dat twee inwoners van Qugreé hem hadden gevraagd met een kar eenige meubelen uit Ombret Ie gaan halen Voor 6 fr waren zij het eens geworden en in het dorp aangekomen vond da voerman behalve de twee mannen nog twee andere die de kisten op zgn kar zetten zonder te vertellen wat er in zat Twee van hen hadden hem vergezeld terwijl de twee andere waren weggeloopee Dit karre e werd tqdelijk op de bin ontmoeting Sedert hg terug was schepte hg er behagen in zijne herinneringen te verlevendigen als vond hij er een bittere vreugde in de tgdes van voorheen weder voor zijn geest op te wekken Luister goed sprak Jacques ziehier wat ik je heb voor te stellen Een mijner kennissen heeft een bankierskantoor overgenomen Hg wil je aannemen met belofte je na enkele maanden aandeel i in de zaak te geven Om te beginnen zal je zes duizend francs traktement ontvangen Hooi hé Je moet mij niet bedanken Je hebt die schitterende I uitkomst aan je zelven te danken Toen de dagbladen van Parijs melding maakten van je onderneming tegen de cowboys in WestAmerika wae mgn vriend Georges Davil dadelgk verrukt over je Ik heb met lof over je gesproken je verdiensten geroemd terwijl ik wel zorg droeg je armoede te verzwijgen hoe eerbiedwaardig ik die ook vind Je begrijpt het overige George Davil wordt met 1 September eigenaar tot zoolang kan je van je vermoeienissen uitrusten Je hebt het wel verdiend Toen begon voor Roland een nieuw leven Gedurende zijn vrge maand maakte hij allerlei vreemdsoortige plannen opdat het niemamls verwondering kon opwekken als hij opeens eigenaar was van vierhonderdduizend francs Jftrit vtrvolfd nenplaats van het paleis van justitie gebracht waar bleek dat het 260 K G dynamiet bevatte gefabriceerd in de werkplaatsen van Alfred Nobel te Hamburg De voorraad dynamiet was gestolen uit een magazijn toebehoorendo aan de kruitfabriek van Omtrent Rausa Het schijnt dat de dieven getracht hebben dit magazijn in de lacht te doen vliegen nadat zij de noodige dynamiet hadden ontvreemd Gelukkig zijn zij hierin niet geslaagd APVERTENTIÈN Voor Ue belaagstelling ondervonden bfl hei overlyden onzer geliefde Moeder en Be hawdmoeder JANNIGJfi VEENENDAAL Wedawe van den Heer Makinds GERABotf Emeis betuigen wü onzen oprechten dank D J EMEIS H A EMEI8 1 oo W A EMEIS A C EMEIS BB Jong o I E EMEIS VüISNlSNDAAL 1 17 J L VEENENDAAL Woerden M Q EMEIS Jr 1 l D EMEIS Kbuht t J K EMEIS A I EMEIS KoEVKB r j K A EMEIS D EMEIS TAN SCHUNDKL Onzen dank aan allen die blgken van belangstelling hebben betoond bQ het overlgdeo van onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej C SOET Weduwe vaa den Heer J TA V DEE WOLF Wed L WELTEK N VAM DEB WotP P TAK D B WOLF B TA DKU WOLF Stbijiceb C J HAZEBROEK TAN DEB W0I P A HAZËBBOEK GoDDA 4 April 1891 V De Heer en MeTrouw PAUL Joskeb betuigen hun dank Toor de bewgzen Tan belangstelling ondervonden bg de geboorte hanner Dochter Gouda 2 April 1891 A VFGEBOT Es wird zur allgemeinen Kenntnisz gebracht dasz der Mnsiker WILHELM FBANZ GRüNDËR wohnhaft zu Emmerich vordem zu Xanten Sohn des za Xanten Terstorbenen MnsikersFBANZ GRüNDEE und dessen daselbst Terstorbenen Ehefran JOSEPHA HELENA JOHANNA gebwenen Eohm und die gewerblose JANSJE HAZEBROEK wohnhaft zu Emmerich Torilem zu Gouda Toohter der zu Gouda verstorbenenBheleute Kasehandler SIMON HAZEBBOEKund ANNA MARIA geborenen de Jong dieEhe miteinander eingehen wollen Die Bekanntmachuog des Anfgebots hat in den Gemeiuden Emmerich Xanten und in der tQouda êchen Courant zu geschehen Emmerich am l e April 1891 Der Standeebeamte In Vertretung MELIES Een flinke Jongen gevraagd Toor LOOP en WINKELWEEK niet beneden de 16 jaar adres v d ZWALM dubbele buurt Bericht van Inzet De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda maakt bekend dat d op 1 APBIL 1891 te Nieuwerkerk aan den IJsiel geveilde Onroerende Goederen hans in bod staan met de verhoogingen te weten No 1 TUIN en EBF op 850 No 2 BOUWLAND op 800 No 3 BOUWLAND op 875 No 4 TUIN op 180 No 5 DIJKWEILAND op 18 No 6 ZELLING onder Ouderkerk aid IJteel op ƒ 100 en No 7 ZELLING onder Gouderak op 40ü De AFSLAG blgft bepaald op WOMNSBAO 8 APBIL 1891 des morgens 11 uur in het Koffiehuis van den Heer J Oudijk te Nieuwerkerk ajd IJtsel OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten OTerstaan van deu Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 6 APRIL 1891 des morgens na elf uren onmiddelijk na de veiling der tegen dien dag aangekondigde Veiling van Hoizen in het Koffiehuis sUabuonie aan de Markt van Een in goeden staat van onderhoud zgnde SLEEBEIIBLEEEEIIIJ WASSOHEBIJ en DBOOGEBIJ genaamd DB OaANJBBOoMf met WOONHUIS een ia 1884 gebouwd WASCH en SPOELUUIS EBF BLEEKVELD eneenen SCHÜÜBdaarachter de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbij behoorende en een looden BUIS of PIJP uitkomende in den Bleekerssiugelgracht tot het oppompen tbq water alles staande en liggende in de Robaarsteeg dicht bg de Hontmansgraoht te Gouda Wgk M No 135 en 136 groot 2 aren 91 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 Mei a s of zooTeel Tioeger als zal worden overeengekomen Te bezichtigen 2 3 eo 4 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Een Net WOONHUIS met TUIN aan den Kattensingel Huurprgs ƒ 300 Te bevragen bg C JONKER Gouwe Nog TE HUUR aan hetzelfde adres Twee Pakhuizen aan den Turfsingel Met MEI Eene Dienstbode jyevraag d P G TURFMARKT H 81 COSTDHE WERKSTERS GEVRAAGD bg BAHLMAI I Co Openbare Verkoopiug De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda is Toornemens op DINSDAG 7 APBIL 1891 des morgens 11 uur in het Hotel ok Paadt aan de Markt te Gouda in het ouénbaar te Teilen en Terkoopen 1 Een goed onderhouden IWINKBLHÜISmet open ERF in den Langen GroenendaalWgk I No 105 te Gouda lUdaster SectieB No 947 groot 92 Centia en rekkende TÓór Tan de straat tot achter aan de Zgl Verhuurd bg de week voor f 2 60 2 Een HUIS en ERF aan de Raam ofKoningstraat Wgk O No 75 te Gouda Kadaster Sectie D No 293 groot 45 Centiaren strekkende vóór van de straat toi achter aanden eigendom van de firma G Pkince Zomen Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 3 Ys Gedeelte in een Huis aan de Jerusalemstraat Wgk F nummer 4 te Gouda Kadaster Sectie C nummer 539 groot 30 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 Te bezichtigen de drie laatste werkdagen TÓór den dag der veiling van 10 tot 3 uur en op den dag van den verkoop s morgens van 9 tot 11 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Voorloopigf Bericbt Sociëteit tONS GENOEGEN ZONDAG 12 APRIL 1891 STRABAKA en CAGLIOSTBO MISS FAY en CUMBERLAND Onthullingen van het geheim De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een ruime sorteering Dames enKinderlioedeii voor het aanstaande Zomerseizoen alsmede eene fijne COLLMCTIE BLOEMEN LINTEN VEEREN COMMUNIE KBANZEN SLUIERS en hetgeen verder tot het vak behoort mg minzaam aanbevelende J Ca SPHLIT Modiste NOODGODSTRAATnabg deOosthaTen Gouda Vele NIEUWE SOORTEN zoowel in de fijnste genres als voor hnishondelgk gebruik die uiUtekend kunnen gewasscben worden SCHENK Zn Sociëteit Ons Genoegen Gouda ZONDAG 5 APRIL 1891 des namiddags te 2 uren te houden door den WelEd Heer EDO BERG8MA Ie Voorz Alg Ned Wielrgdersbond Onderwerp De Wielersport en het streven vau den Alg Ned Wielrgdersbond TOEGANG VRIJ