Goudsche Courant, maandag 6 april 1891

ï Maandag 6 Tl3 DCH 1v£I1D J ê VOOBHEEN Wed BOELSllillS Hoogstraat Gouda Steeds voorradig groote sorteering i Tafel en Dessertmess n VOnRSKIJMES en VURKE alsmede diverse soorten SCHAREN enz uit de fabriek der firma F Herder Mz Solingen KAASMARKT MEERKERK Te beginnen met VRIJDAG 10 APRIL en vervolgens iederen VRIJDAG zal de Heer J D van den BERGH des morgens ten half zes uur met een r ij t u i g vertrekken uit GOUDA over HAASTRECHT en SCHOONHOVEN tot vervoer van Heeren Kaashandelaren naar de Kaasmarkt te Meerkerk De Commissie tot behartiging der belangen van de kaasmarkt De Secretaris De Voorzitter H VAN EETEN P BE HOOP Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkrUgbaér in bussen van 160 0 85 en J 0 46 CACAO RRflllTPi Westzaan UUvUAUU Opgerichl 1828 Wwschnwing Wie eene SiügOr Nftainacllilie wenscht te koopen koope uÜêluUend in een Depot ran de Singer Maataehappy want er worden raak ook namaaksela en wel ïelfs Trg brntaal onder de benaming van echte verbeterde Singer aangeboden en het is te begrjjpen dat znlke namaaksels van weinig waarde kannen zjn ander gooden de fabrikanten en verkooper er ran niet trachten deze namaaksels bedriegelijk als echte Singet Machines te rerkoopen maar ze oader den waren naam ran den fabrikant aanbieden De Singer Maatschappij gevestigd te New York oudste en grootste Naaimachinefabriek der wereld heeft de zaak orergenoaen ran wijlen J M SINOMR de nitvinder van de naar hem genoemde Singermachine en xij alleen heeft das het recht hare verbeterde Naaimachines eehte verbeterde Singers te noemen De Singer Maat chappiJheeft te AMSTERDAM slechu één depot en nel Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Snelpersdrnk van A BRINKMAN m Zn Gouda Openbare Verkoopingfen ten overstaan ran den Notaris G C FOETOUN DROOQLBEVBR te Gouda op WOENSDAG 8 APRIL 1891 des morgens te 9 nren aan de Bonwmanswoning Wgk D No 291 aan de Gonwekade te Waddinxvetn van 19 KOEIEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 4 PINKEN 2 STIEREN 3 SCHAPEN eene ZEUG met BIGGEN een GEIT 6 KIPPEN en een HAAN eene pnrtg HOOI eene partg MEST vier SCHOUWEN BOUW en MBLKGEREBDSCHAPPEN en voorts eenen waaronder eenig gewerkt GOUD en ZILVER Op VRIJDAG 10 APRIL 1891 des morgens te 10 aren aan het Bnis Wgk F No 1 aan den Gravenbroekschen Weg te Retuwijk afdeeling Sluipwijt van Nette MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOED KACHELS een ROEIBOOT eenepartg MEST enz Nadere inlichtingen geeft vooraoemde No Uris FüRTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openljare Verkooping ê te GOUDA ten overstaan van den Notaris t G C FORTUUN DROOGLEEVER op MAANDAG 6 APRIL 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehnis Habhonie aan de Mhrkt van Nr 1 Een goed onderbonden WllMKELHlJIS en ERF in de Kosten Groenendaal te Oouda Wgk I No 197 Verhnnrd bg de week voor 3 50 Nr 2 Ben rnim WOONHUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I üri 44 en 45 In drieën verhnnrd hg de week voor 3 30 Nrs 3 en 4 Twee ruime WOONHUIZEN en ERVEN in den Vogelenzang te Gouda Wgk M Nrs 113 en 114 Bg de week ver hnurd voor 2 25 en 2 40 Nrs 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Komgnsteeg te Gouda Wgk K Nrs 38 en 56 K Nr 38 is te aanvaarden 1 Meia s en K Nr 56 is bg de week verhnnrd voor f2 En No 7 tot 11 Vier HUIZEN een PAKHUIS en ERVEN staande in een Poort of Gang tasseben de Wachtelstraat eo het Moor drechtsche veriaat te Gouda Wgk P No 197 ot 201 P 197 is dadelgk te aanvaarden de overigen zgn bg de week verhnnrd en wel t Pakhuis P 198 voor ƒ 0 80 P 199 voor ƒ 0 90 en 200 en 201 ieder voor 1 10 De perceelen zjjn da 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling des morgens van lO tot des namiddags 3 aren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen A v 0SAz EleiwegE73en73 Buitenlandscii Overzlclit B de partieele gemeentelgke vorkiezingen Ie Weenon zijn 30 antisemieten en 13 liberulen gekozen torwijl drie berstemniingen moeten gehouden trorileu lu bet oentrum der itad werdou liberalen gekozen Oe berichten betrefeade het aanstaande DuitschOostenrijlcsche haodelstractuat blijven gunstig luiden Het ofiioieuze Wiener Fremdeublatt acht het zelfs nu buiten tvryfel dat de onderhandelingen zonder verdere stoornis zullen worden voortgezet Wat de byzonderheden en de redactie betreft moet nog een eii ar der worden vaat gesteld maar het regeeringsorgaan verzekert dat door wederzqdsche ooucessiën de voornaamste punten nu als nitgemaaict beschouwd rorden De verlaging van het invoerrecht op graan tot 8 i Mark hetwelk tot deze hoofdpunten behoort kao dus reeds zoo goed als een uitgemaakte zaak worden beschouwd De Fransche staatsman Pouyer Quertier is te Bouaan gestorven Hy werd in 1820 geboren en werd in 1861 lid van het Corps L gislatif als officieel oandidaat In 1863 herkozen werd hij ern ijverig voorveohtar van het protectionisme als zoodanig een krachtig bestrijder van Bouher en Magne die het vrijhandelsstelsel steunden in 18A9 werd hy dan ook niet gekozen voor de Kamer maar 2 jaar lati r werd hij lid der Nationale Vergadering en in het eerste KabinetThiers was hjj Minister van Financien in elks qoaliteit hy het tractaat van Frankfort sloot Sedert dien werd hij senator en president van den Algemeenen Raad van het dep Sure Naar meu tegft zal lord Orani ille als liberale leider in het Hoogerhuis door lord Boseberry worden opgevolgd Bji de varkieting van lid voor bet parlement te Sligo ia Colliery oandidaat van de anti Pamelliatiachs partjj met eene meerderheid van 780 stemmen gekozen tegenover een aanhanger vao Farnell Uit Bombay worden nadere bijzonderheden gemeld over den moord der Ghoorka s in Manipore Toen de Ohoorka s werden aangevallen trokken zij terug naar de woning van den reaident welke s in staat van verdediging brachten Het huis werd omsingeld door de bergstammen en gedurende twee dagen werd een geregeld geweervuur van weerszoden onderhouden Daarby bezaten de Mampuri s ook een kanon maar de bommen welke daarmede werden geschoten deden aan de woning van den resident niet veel kwaad Eindelijk waa de anmunitie der Bngelsohe soldaten uitgeput en werden onderhandelingen aangeknoopt De commissaris Quinton de resident Orimwood en kolonel Skine gingen als onderhandelaars naar buiten maar geheel in strqd met de afspraak werden zy gevangen genomen en als gqzelaars weggevoerd Dit verraad deed den Ghoorka s vermoeden dat zg geen genade te verwachten badden en daarom besloten de overigen zich door de vijanden heen te slaan Mevrouw Orimwood werd in bet midden van den troep genomen Gedurende een grooten afstand moesten de Ghoorka s hun weg banen strqdeode tegen een talrijke overmacht naar de meeeten kwamen behouden ts Silohar aan De verliezen zyn dan ook in den beginne veel te hoog opgegeven daar van het regiment nog BOO personen te Silchar aankwamen Daar vonden de Ghoorka s majoor Coroley met zyn troepen en zetten met hen den marsoh voort Na het vertrek der Ghoorka s staken da vqanden het huis van den resident na het eerst geplunderd te hebben in brand Naar alle waarschijnlijkheid zullen de heeren Quinton Orimwood en Skene goed behandeld worden dear de Maolpuri s hen als gyzelaars bewaren om dienst te doen als de troepen tegen hen oprukken De Paus zal in het a s Consistorie 6 nieuwe kardinalen benoemen er blijven dan nog 1 te benoemen over Van de 61 levende kardinalen is de jongste De Eondi 44 de oudste Mertel 8B jaren Hargerlljke Stand GEBOREN t April Jikob osdm f Verkuik m S A d Hoog J Wilhslmui JoKph ogderi W vso Mogen P J Slokken OVWU I DKNt i April B Dortlaad j 8 ou C Peoter 50 j J Riet 71 J 8 F Herni n 3 m S fi Brenkmao TfD Hofwegeo fauisrr van F veld hulflvr sn T den He de Groot 54 j A W Do 7 ra ONDEBTBOUWI 8 Aprilj D n der Vooreo 81 j en C P van den Herg 19 j f A C Bakker 26 en VI C Dongelmani 27 j W C Kcster te Naaldujik 41 ien H MatiF 40 j StolwUk GEBOREN Willem Adrianoi ooderj P A Qainl n J Kontataal Marrigje ouders W S van Dam en N van Vliet Adriana ouden L C Ondshooro eo A Halm OVBRLKdEN G Verklik Jl j w Both 28 d ONDERTROUWD R C d Brnin en A Mathniaen POSTElI2 XtJ BlsT Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie holft der maand Maart 1891 en die door tussohenkomst vati bet Postkantoor te Oouda terug te bekomen zijn Wed Blokvoort Amsterdam M van der Voider Amsterdam C Verhage Oeestbrug W de Jong Kralingen A Moerkerk Nieuwersluis Van Waddingsvoen D vah den Hoek Utrecht De Directeur van hst postkantoor te Gouda VOESTEE PETROLEUM i OTEERl GE van de Makelaars Caatzlaar ScbsIkwUki te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 7 46 Geïmporteerd fust ƒ 7 B0 April Mei Juni eu Juli levering ƒ 7 40 Augustuslevering 7 BO September October N v Bberen DsoeiBber Tering 7 60 Advertentiën AFGEPASTE VITRAGE GORDIJNEN in diverse LENGTEN en BREEDTEN van 1 75 per paar af 4 el lang TT ltxagreS van t stuk SCHENK Zn Gevraagfd met Alei a s EENE Dienstbode P G BLEEKBRSSINGEL 207 EENI iim m mi Men wordt verzocht op t MERK te letten VIT HET Magazijn van iW HAVENSWAAY ZONEi QOBINCHEM Deze THEEÊ worden afgele 5 verd in verzegelde pakjes van t twM en een half en een Ned ant met vermelding van Nommer en Prïs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering va geëerde orders aanbev kqil j breebaaJ t 1 Botermarkt WiGoftda EENIG DEPOT der Baagsche Besubnit ran den Beer J E SOMMEB HUP Eene BINNENLANDSCHE BRAND ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ op vaste Premiën vraagt voor Oouda en Omttreken eenen flinken Vertegenwoordiger Brieven franco letters E W aan A TM WEEME Stoomdrukker Open Bgstnin 16 te Rotterdam POIKE OUDE J SCHIEDAMMER jEITEVEE i Merk NIGHTOAPj Verkrijgbaar bij M PËETERS Jz NB SCHIEDAM Als bewijs van echtheid il oaohet en kurk steeds voor zien van den naam der Firm4 P HOPPE ma tilden betalen wg aao hem die bg gebruik van Goldmano s KeiserTandwater ooit weder Tandpjn krggt SsGOLPMANN Co Z esden 50 Centg de flacoi verkrijgbaar bg den I rog J C ZELDEN RIJK Wettig gedeponeerd m m HOEST gebruik DROP uit de i BLIKKEN TROM MEL van Handelsmerk l KATER CO GRONINGEN Elk stokje DROP heeft de vorm van e zittende KAX Alom verkrijgbaar f w ƒ 100 w belooning aan ieder die na gebruik van Prol LEFRIES LlKDOORN TiyCTUVR nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrggbaar bg den Depdtboader L A Dl VLETTEB a 0 Cent per flacon met penseeL