Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1891

1891 Dinsdag 7 April I 4495 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentlön kan geacliieclon tot een feur aea namlddaga van den dag der uitgave Jacob s Winterbaodenwater is alleen echt als de flacon voorzien ii Tan het Gedeponeerd Fabrieksmerk en de Handteekening JACOB Co Anuterdam 50 Bodega s OVER de Wereld lOü Depots IN Daar on e SPAANSCHE en POBTUUEESCHE WIJNEN in de meeste hospitalen Taa Earopa ali Tenterkend middel gebraikt worden zoo kannen wg roet gernsthéid op hniuie cairetheid wgien Voor zieken en herstellenden zyn onze Wgnen dan ook ten heerste aan te bevelen Verkrygbaar te Gouda bg de Firma T CBEÉA8 P MEl s STOFFWASCHEc I buitengewoon sterk elegant in bet dragen voortreffel k u goedkooper dan het waaehloon toot linnengoed ME Y s STOFFWASCHEs vordt na het gebrnik eeuTondig weggeworpen zoodat men altgd nieawe aitstekend paaiende booidm manchetten en voorfaemdjes draagt ME Y s STOFFWASCHE verraardigd oit eene mat linnea orertrokken grondstof is ran echt linnen niet te onderscheiden modellen sêJ jLXiBEO 6 i Gangbaar i dïNk nujtEUV t M St Vcrki gbMV te GktUd bf li Kmt a A B BAJITZINOES Korte Tiendewegr D If W F Tan BDB van der PAL Markt A 107 of direct büHET ft EDLICH renand CewhUt I lpaig Flagwita Gebr £ Stollwerck s Chocolade en Cacao p i i L a Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op ma hinaal gebied Terbeterde fabricatie en nitslnitend gebruik Tan fijne en fijnbtc grundstuffen garandeeren den Terbrnikcr vao Stollwtrck s Chocolade en Cacao een aanbeTelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etikettea Da Pbma bdiaalde 27 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles e6n bewijs Tan uitmuntend fijn febrikaat Beeds 1874 sthieef de Accademie national de Paris Nona TOO déoMfBoaa ium Hc jUIU 4 or rtwnlère elame en consideration da votra ezoellenta tiabrioation de Obooolat bonbons varies eto etc Stollwerek a brikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseura Banketbakkers enz enz Generaalrertegenwoordiger Toor Nederhmd Jnliiu Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 ADVERTENTIEN Snelpersdruk A BaniuuM fc Zom Ghwds in alle Binnen en BuUentandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentia Bnrem tan A BBIMKMAN en ZOON te Qwda a x ORAJtDB ItAOAMINS OV Fnntemps TE PARIJS Zendm gratis N franco het prachtig geiUustreerd mE MJW met tioUandscbea of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen ran kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefk nkeerde aanvraag aan U JULES JALUZOT C PARIJS Stalen Tan lUden woUan en katoenen stolTen laken ent enz worden eveneens fhtnoo toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer ds prezen te bepalen Dit album bevat tevens de inllehtingen welke voor de goede en prompts uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn BuuUingm mm Si frme $ m hoogtr worden met eene verbooging van 5 O p fniiu oracM $ n ortj oan Inkomindi rteMêit in alk plaaUen van Nederland aan huil bêZOrpL De klanten hebben geene formaliteiten voor de Inlilaring of andersints te vervullen daar ons réêxpiiltlttialë t § üounilaal Koord Brabant daarmede belast is Verzending eiken ZATEBDA6 Een nur FBANSCHE STOOMVEBVEBU Chemische eo Zwitsersche WasseherU Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen f H Oppenbeioier Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgTen en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleTerd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte mmABTJBS worden GELEVERD door A BRli KMAIM eo Zo Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 April 1891 Naar aanleiding van het bericht in ons vorig nr aangaande de vergaderihg der anti revolutionaire Iciejvereeniging op Woensdag 8 April a et waar de heer ö K Bgor uit H age als sprelter zal optreden vroeg meii ons van verichillenrte zijden of deze uitsluitend voor anti revolutionairen toegankelijk it evenals die waar Baron Van Wassenaor optrad Wy kunnen mededeelen dat bedoelde vergadering voor ieder toegankelijk ie De heer A Wartena predikant by de Ked Herv Gemeente alhier zal Woensdag 8 April a st den dag herdenken dat hg voor 25 jaar teLichtervoorde iu de Evangelie bediening werd bevestigd Nadat hij van 17 Aug 1879 tot 4 Mei 1890 te Amersfoort als predikant was trerkzaam geweest is hij naar Gouda gekomen traai men hem al spoedig leerde waardeeren Is een ijverig kuadig n harteiyk evangelie dienaar Ofsohoon altzoo eerst kort in deze gemeente werkzaam zal het den jubilaris aan blijken van hartelijke waardeering bij deze gelegenheid ongetwijfeld niet ontbreken In den Haag is na een korte ongesteldheid overleden de heer mr O W Stavenisse de Brauw oudlid van den Baad van State De Standaard preekt bet bericht tegen dat jhr mr T A J van Ateh van Wyck weldra naar Transvaal zal vertrekken waar men hem eene gewichtige betrekking zou opdragen Naar men aan de fFeatl Ct mededeelt is te Kwinttheul gomeenie Wateringen bij het rooien FEVtLLETOX EEN ONGELUKKIGE Aoor iet Framci XVII 27 Zeker zou zgn tegenwoordige positie het vermoeden wel opwekken van denkbeeldige voordeelen maar om een fortuin te verkrggen was er een benrscnsis noodig die plotseling sommigen ryk anderen doodarm maken Daar hij besloten had niets in agn bestaan te veranderen leefde hg stil als tevoren Klken ochtend kwam hy de eerste op bet kantoor Louis le Grand en werkte geregeld door tot s middags vgf uur Zgn chefs en zgn medewerkers hielden van hem en achtten hem om zgn vroolgken aard om den gver waarmede hy de zaken atdeed en om de diensten die hg iedereen dageigts bewees j ondei zgn onverstoorbaar goeden luim verborg Eoland het ongeduld dat hem verteerde OU ng dan zulk een groote som gelds ongebruikt moeten laten liggen Omstreeks November wist hg behendig twee der lostDare banknoten in to wisselen Een Engelsohman moest een wissel van 200 ffa0 francs trekken P net kantoor van mijnheer Davil Eoland hield van een boom een steen ip de grond gevonden welke volgens de meeuing van enkelen niets meer of minder dan een diamant van aanmerkelijke grootte zou zijn waarvan de waarde reeds op ƒ 25 000 werd geschat Wanneer het bg nader onderzoek waarheid blijkt te zijn is dit voor den vinder zeker oen aardig buitenkansje na den strengen winter Zaterdagavond had in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene openbare vergadering plaats bijeeageroepeu door de Afd Botterdam van den Ned Bond voor Alg Kies en Stemrechl die door een talrijk publiek werd bygewoond De vergadering werd gepraesideerd door den heer J L Kuiper die in een kort openingswoord uiteenzette dat het doel dezer bijeenkomst nas een afd Gouda van genoemden Bond te vestigen waarop door den heer A H Gerliardt uit Amsterdam de aangekondigde voordracht word gehouden over de vraag W aarom vragen wij algemeen Kiesen StemreohtP Spl ving aan met te oonstateeren dat wij in een veelbewogen tyd leven nu allgjlei vraagstukken aan dé orde zijn waarover vroeger weinig of niet werd gedacht Daaronder neemt die betr algemeen kieson stoiarecht een eerste plaats in Van wanneer dateert de beweging daarover Zy is ongeveer 20 jaar oud Het politieke voorkomen van ons laud thans vergeleken met dut v 5ór 20 jaar levert eei groot verschil op Toen heerscbte zekere kalmte thans rechts en links beweging en hevige strijd Het is tot op zekere hoogte te begrijpen hoe men de oorzaak van die beweging en dien stryd meent te moeten zoeken in hot streven van eenige ontevredenen opgestookt door eerzuchtige leidt rs Hun die de politieke geschiedenis van den dag niet bestudeeren ia het niet geheel euvel te duiden dat zg de heele beweging als het uitvloeisel beschouwen van eenige ontevredenen Toch is die zienswyze k de tweehonderd bankjes die de kassier hem ter hand stelde voor zich en voldeed den Brit met Engelsch bankpapier Montfr ino kocht voor drie vierden van de aan mevrouw Reeding ontstolen som papieren aan toonder die hg met de schraapzucht van een gierigaard varstopte Maar hg wachtte tevergeefs op eene gelegenheid om het masker te kunnen afwerpen Deze deed zich eerst voor in het begin van het volgende jaar Op zekeren ochtend kocht hg zonder er bg te denken op weg naar zgn kantoor oen dier kleine blaadjes die altyd het eerst de meest geruchtmakende nieuwtjes bevatten Op de eerste bladzgde las hg het volgende Eergisteren gaven wg de lijst van do bevoorrechtte nummers in deLotorie Beylioale No 723 606 waarop het h ogste lot van driemaal honderdduizend fia nos is gevnllen behoort aan een brave vrouw te Fontenaysous Bois de weduwe Fronchat Ongelukkig it zg Ujdendo aan gewriohtarheomatiek waardoor zg het bed moet houden Zg heeft het kostbare papier nog niet aan de Fransohe bank waar de gelden zgn gedeponeerd kunnen aanbieden Deze regels troffen Eoland Waarom geen gebruik gemaakt van de gelegenheid Den volgenden dag begaf Montfranc zich naar het loterijkantoor en vorkreeg daar de zekerheid dat het blaadje waarheid sprak Nu wachtte hij geduldig tot Zondag Dien dag was hg vrg vrg in zgn tgd eu in zgne handelingen Hg ging met ADViBTENTlEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTEKb worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVBBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ten eenonmale onjuist Spr zal dit trachten aan te toonen en wil daartoe allereerst een terugblik slaan op vroeger dagen om aan de hand der historie te zien waaruit bedoelde beweging haar oorsprong nam om vervolgens uiteen te zetten waarop zg in onze dagen steant Aan den vooravond der verkiezingen wordt men gewoonUjk overstelpt met beloften door de verschillende partgen leJer hunner geeft de toezegging dat als zg slechts aan het bewind komen de zaken beter zullen gaan en aan de meeste grieven zal worden tegemoet gekomen Wat is de eigenlgke reden dat men met zooveel belangstelling den afloop der verkiezingen te gemoet ziet Eenvoudig dat men ontevreden is Als er in heel Nederland niemand te klagen bad als ieder een goed bestaan had aia ieder voldoende werk had en zóó beloond werd dat hg ruimschoots kon leven t zou byna niemand kunnen schelen of Lohman dan wel Sohaepman Kerdgk dan wel Domela Nieuwenbuis het bewind voerde Als niemand te klagen had zou het da menschen totaal onverschillig zgn welke regeeringsvorm wg hadden Als men hen vraagt waarom zgt gg voor algemeen kiesrecht Dan krijgt men gowoonUjk ten antwoord het is een natuurrecht een recht dat ieder die meedraag in de lasten vas de slaat ook stem heeft om uitspraak te doen over de wgze waarop do staat beheerd wordt Toch is dit onjuist De vraag aangaande alg eraeen kiesrecht is nipt in de eerste plaats een rechtsvraagatuk maar veeleer een b e 1 a n g vraagstuk Dit bewgst ook de geschiedenis In dat heldentgdvak waarover wg nog steeds met zooveel trots spreken nl dat der Geuzen uit de 16e eeuw menschen als die toenmalige Geuzen zouden wg thans naarde veenkoloniën of de gevangenis zenden toen het Nederlandsche volk men recht den naam van vrij volk verdiende toen scherper dan thans werd gevoeld dat men als de grondslagen der vrgheid e n dor eerste treinen tegen tien uur naar Pontenay en belde aan by de weduwe Eronchat Werkelgk was de oude gebrekkige vrouw niet in staat haar bed te verlaten waaraan zg door hevige pgnen gekluisterd was Eoland stond tegenover een van die vreesachtige achterdochtige boerinnen dia bang zgn voor haar naaste omgeving en eiken vreemdeling wantrouwen Tuffrouw begon hg ik kom uit naam van daLoterie Beylicale om te onderzoeken of gg werkeiykhet nummer 723 506 hebt Juffrouw Eronchat zag in iedereen een dief sinda zg wist dat zg iu het bezit was van een groot foi tuin zy durfde niet te antwoorden en keek den vreemdeling met domme ontsteltenis aan Boland was niet iemand om zich zoo spoedig uit het veld te laten slaan en ging kalm voort Wij hebbon gehoord dat ge niet in staatwaart de som zelf te komen afhalen Ik kom saü daarom brongen En terwyi hy sprak haalde hy een portefeuillevol banknoten voot den dag De oude vrouw keekverbluft naar her geld langzamerhand bedwelmddoor het gezicht van de driebouderd banknoten dievoor haar op de tafel werden uitgespreid Haarwantrouwen verdween zg strekUfchaar bevende vinger uit die de kostbare papiertjw uauwelgks durfdeberoeren Voor mg alles voor mij fluisterde zy Vervolgens kreeg het gevoel va igendom de overhand ¥