Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1891

werden aangetast daarroor goed en bloed moeat orer hebben ia er nooit getaald naar algemeen kiesTeoht Nog sterker I Toen de republiek der rereenigde Nederlanden was gevestigd die met een republiek Biets dan den naam gemeen had toen er een brutaal stelsel van familieregierinj heersehte toen b V officiersplaatsen aan kinderen van S pf 4 jaar werden gesohonjcen on nichtjes van een Amsterdamschon burgemeester benoemd werden tot opperturfdraagater van welke betrekking zg natuurlijk alleen het geld in den zak stak en anderen het werk overliet toen men met recht mooht verwachten dat zq die vreemde meesters hadden weggejaagd ook bianenlandscbe overheersching niet zouden dulden ook toen geen sprake van algemeen kiesrecht Hoe kwam dat Alleen door bet feit dat de NederImders in de 17e en IS eeuw ten gevolge van byzondere omstandigheden een zekere mate van welvaart genoten zooals nooit te voi n of nOoit daarna heeft geheerscht Door hot vinden van den weg naar O Indie was Holland gedurende 100 jaar voor Europa de magazynbouder van Indische waren dat natuurlijk schatten af ierp In het eude der 1 7e en het begin der ISe eeuw haddden wg een vloot van Tl OOO schepen en Men stelde de ontvangen voorrechten akou niet op prgs rn in 1S13 heeft het Nederlandschs volk geheel verblind alle politieke vrijheden en rechten die het had weer laten schieten en bg het herstel van onze zoogenaamde onafbankelijkheid kregen wg een constitutie die allaazins onvoldoende was En zoo waren wij in ds I9e eeuw mat allerlei ehoona benamingen versierd men spreekt van onzs eeuw als de eeuw van licht stoom electriciteit en aoemt haar ook wel de ijzeren of gouden eeuw spr vindt dit het kenmerkende onzer eeuw dat nooit te voren zoo scherp als thans de waarheid aan het licht is getreden dal er vtrbattd bataat tuucien de mjai waarop y geregeerd Korden en den maalKhapfelgien toeitand Uet volk is dat eerst in deze eeuw gaan beseffen Ue eerste openlgke politieke daad ran ons volk was niet een vraag naar het kiesrecht uuur een vraag naar een wet Torn nl de beer van Houten die toen nog in zijn goeden tijd was hans wordt hij oud zgn oorspronkelgk wetsontwerp op de beteugeling van den kinder arbeid had ingediend dat vrij wat beter was dan het ongelukkige ding dat daaruit ia voortgevloeid Zij wild de bankbiljetten twee en driemaal ovortellen en gaf het geluÜige lot slechts inet een zeker wantrouwen aan Roland af Ben uor daarna was de jonge man weder te Parga Einddqk kon hg in het volle licht tea aanzien van iedereen genieten van het gold dat hij in bet geheim verborgen hield Na toch kon hg een zeer natuurlijke verklartitg geven Op een lotsrij brieQe bg toeval gekocht was bet hoogste lot gevallen dat waa een niet alledaagsch maar tiSe t waarschgnIgk geval Hetzelfde blaadje dat eenige dagen te Taren hot geluk aan juffrouw Fronchat te beurt gevallen bevatte zou dit bericht nu terugnemen en daarmee was alles uit Van de driehonderd duizend frandb door de loterij uitbetaald zou Boland twee deelen maken een voor zgn zuster het andere voor hemzelven Met z uizend francs rente en het traktement van haar man zoa Alice volmaakt gelnkkigJ ijn Boland zou met zgn geld speculeeren gesteund door een kapitaal van tweemaal honderdvgflig duizend francs Ai deze droomen woelden door zijn opgewonden verbeelding In zijn volgend leven zag hij nog slechts geld Hij had zijn armoede zoo verwenscbt en zgn noodlot vervloekt dat hg als een ander meisch uit den strijd was te voorschijn gekomen Nu had hg evenveel vedrouwen in zijn goed gesternte als hg het vroeger wantrouwde Wat zon hem nu nog ontbreke bg het welslagen Niets Angstvalligheid eerlijkheid geweten dat alles lag begraven in een boek op een kerkhof in heeft in 1872 in den Haag een groote openbare meeling plaats gehad waartoe alle leden der Se kamer warau uitgenoodigd en toen is daar door verschillende sprekers de wensohelgkheid betoogd van een et op den arbeid Die politieke diuul had ten gevolge dat de wetVan Houten zg het dan ook met een kleine meerderheid werd aangenomen Op dien weg ging men voort en vroeg aohtereenvolgons leerplicht een Detere belasting stelsel enz Van zelf kwam nu bg het volk de vraag op de lippen Hoe komt het toch dat er door de wetgevende macht zoo weinig verbeteringen worden tot stand gebracht Aan knapheid ontbreekt bet de kamerleden volstrekt niet maar de oorzaak moet hierin gezocht dat de kamer verkeerd ia samengesteld In werkelgkbeid is slechts een klein deel van het volk daar vertegenwoordigd Uet volk zegt met recht Wil het ons allen goed gaan dan moeten ook a 11 e n in staat worden gesteld invloed te oefenen op de samenstelling onzer vertegenwoordiging Die eiscli is zoo eerlgk zoo nuchter zoo eenvoudig dat het vreemd is dat honderden jaren moesten voorbggaan zonder dat men zulks begreep Van daar de tegenwoordige beweging naar algemeen kiesrecht De wenschelykheid daarvan en de billgke aanspraken die het volk daarop heeft werden daarop door spr aangetoond welk betooa gekleed was in den vorm van een sprookje waarin een Mar s bewoner die van de aardsche toestanden niets afwist in Amsterdam kwam en daar kennis maakte met do toestanden onzer maatschappy Gaarne zouden wg ook over dat gedeehe der voordracht een meer uitvoerig verslag geven maar plaatsgebrek verbiedt ons zulks VAn de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt Daarop word de vergadering door den voorzitter gesloten nadat hij de aanwezigen had uitganoodigd toe te treden tot deu Nsd Bond voor Alg Kiesen Stemrecht Ëeu 23 tal der aanwezigen sloten zich bg den Boni aan Waarschglyk zal dus binnen kort een afd öouda daarvan worden gecojisiitueerd Als een merkwaar lige bgzenderheid wordt medegedeeld dat in de kom van het dorp Gorsei drie buurlioden wonen die allen hebben deelgenomen aan den Tiendaagsohen Veldtocht en versierd zyn met bot Metalen Kruis Het zijn naar rang van ouderdom f W Van der Mey Jz FIgffers en G pikkers De laatste de jong van hel drietal heeft Zondag jl zoo gezond als een visoh te midiUn van veel kindereu en klein kinderen zgn tachtigsten verjaardag gevierd De heer v d Mey is reeds zgn drieen tachtigste levensjaar ingetreden Hy heeft zgn houden huwelgksfeeet al eenige jaren achter den rug terwgl de heer Dikker het in Juni van het volgend jaar hoopt te vieren Alle drie genieten bij uiterlijke welvaart nog een goede gezondheid Zij gaan nog rechtop zonder stok en zgn zoo helder van geest dat zij hun avonturan uit den Belgischen krgg soms bg t wonderigke af oog van stukje tot bee n weten te verhalen Uet voorloopig programma voor oone provinciale landbouwtentoonstelling van wege het nGenootachap Vo r landb uw en kruidkunde te Utrecht te houden bg gelegenheid van het 50jarig bestaan van et geuootaofaap is verschenen Amerika onder den grafsteen waaronder mevrouw Rxeding haar laatstee slaap sliep Geen geldzorgen geen banden geen kleingeestige aarzelingen meer Robud wilde voorait bg wilde het veï brengen in de wereld Waarom zou hij ook niet pen der gelukkigen en der machtigen dezer aarde worden een van ben die de maatschappij door hun millioeneq naar bun hand zetten Hij had met de fortuin een hardnekkigCB sti d gestreden Zooveel te erger voor die vrouw Eertgds minachtte Parijs BoUnd Salbert toen bij nederig arm en eerlgk was het zou zich EU in het stof buigen voor Boland Montfranc deu misdadiger deu dief den miUionnair Nu de straf uitbleef nam de geestelgke verlamming van dien man toe Hg ging voort noch wroeging noch berouw te gevoelen en met luchtig n tred ging hg de toekomst te gemoet zonder naar het spooksel van zgn slachtoffer om te zien dat hem in zgn verleden aangrgnsde TWEEDE AFDEELINGI I Mgnheer So bier sohgnf de geschiedenis derdebutante te keuoen spr mevr de Ganges tegeniemand die achter baar ia de loge zat Mevrouw Maud Vivian die voor een jongen heer waa gezeten glimlachte spottend O ik denk 4at hg de geschiedenis van al de Het omvat paarden in 8 rubrieken rundvee ie 7 varkens in 6 schapen in 6 landbouw en zuivelvoortbrengselen ieder in 6 en tuinbouwvoortbrengselen in 2 rubrieken Bovendien worden 4 oollectieve inzendingen gevraagd vap vee 1 van land en tuiubouwvDortbrengselen en 1 van boter en kaas Als prijzen worden uitgoloofd gouden verguld zilveren zilveren en bronzen medailles ter gezamenIgke waarde van ƒ 1780 benevens getuigschriften Het tydstip waarop de tentoonstelling wordt gehouden zal nader worden bepaald VOORDRACHT van den Heer EDO BEROSHA Voor Bitter van den Algemeeneu Neder landachen Wielr dersbond Gisterenmiddag ten 2 ure hadden zich in de groot zaal der Sociëteit Ons Genotgen een aantal belang stellenden vereenigd waaronder vele wielrijders uit de omliggende gemeenten Daar er des nachts veel regen was gevallen varen de wegen minder geschikt om te beryden coodat velen uit Delft den Haag Utreohl enz hun voornemen per velocipede hierheen te komen badden moeten opgeven Riotterdani was vertegenwoordigd Onder de aanwezigen merkten w o a op de bh Frans Netscher redacteur van ds Kampioen en L J C G Boogaard uit s Uage afdeelingsconsul van Zuid Holland De Voorzitter van de hier gevestigde wieligdersolub de Antiloop de boer J P Hooftman opende de bijeenkomst met een wbörd van verwelkoming tot de aanwezigen waarop hg de hoop uitsprak dat het gevolg van deze byeeukomst zou zyn dat vele leden tot den Wielrijdersbond toetraden Daarop werd het woord gegeven aan den hesr Edo Bergsma tot het houden zyner voordracht Spr stelde zich voor 4s vooroordeelen en bezwaren tegen het wielrgden die nog zoo talrijk j n ts bestryden en te weerleggen en daaraan toelé voegen eene beschouwing over het streven van den Algemeene Nederlandschen Wieirydersbond Allereerat behandelde spr de bezwaren en vooroordeelen it een oogpunt van gezondheid Dat wielrgden is zoo heet hot nadeelig voor de longen bet werkt schadelgk op het hart het onderlijf kan er niét tegeta dit kroroiitten is loo ongezond enz na terwgl de reraohrikkelgke adenpathiatorie Mn de Militaire academie dar natuurlgk niet vergeten wo dt Wat is daarvan a in De Geheimrofh Prof D Von Nuszbaum schreef dafrover o a het volgende Als een feit dient op den voorgrond te worden gesteld dat het wielrgden zonder eenigen twgfel eene uitstekende lichaamsoefeoing is en tevens een geneesmiddel dat op volkomen juisten grondslag steunt en dat door de beweging die het aan lichaam en geest beide ver schaft resultaten tot stand brengt die geen andere kuur kan opleveren Een zeer onjuiste opvatting ia deze dat het wielrgden slechts ten doel m hebben het lichaamsgewicht te verminderen dit is volstrekt niet het geval Wij zullen zgne voor het lichaam gunstige gevolgen opsommen waarbg men echter wel in het oog dient ie houden dat in acots en zware ziektegevallen en voor hen die lijdeb aan klepvlieagebrekon het wielrijdeu nadeelig is en sootijds zelfs zeer schadelgk kan werken Ook voor ware borstlgders zg die zeer spoedig hoesten past debutanten van Pargs wel op zgn duimpje zal kennen I riep de aardige Engelscbe uit Dames antwoordde Edmond Sorbier vriendeIgk ge belastert mg zonder reden Ge zult uwf boosaardigheid betaald krygeo ik waanchuw u ttweet alleen wat men mg v 5 ïr het diner in de so cieteit heeft verteld Mevrouw Salbert die hed avond in do Opera voor bat eerst zal optreden il volstrekt geen romanlieldin Vooreerst is zg getrouwd en ten twoed is zg rijk Zg is de eigen zusta van Montfranc Montfranc de bankier I Dezelfde Onmogelgk Hoe zou iemand die zoo dubbtl en dwars miUionnair ji zgne zuster toestaan op i planken te verscbgneul Ge oordeelt streng En waar blgft ge dsimet de liefde voor de kunst Ku dan debuteertmen niet in de Opera zonder talent Laat mij mg verhaal ten einde brengen Ge weet of ge weetmisschien niet dst de debutante en baar broederkindereu zijn van den bekenden Montfranc die eertgds zoo n goeden naam had De zoon heeft devoetstappen zyns vaders gevolgd In vgf jaar heeft by zich een reusachtig torluin weten te verwerven Intussohen is de dochter tunr bet schijnt begaafdmet een prachtige stem op het Conservatoire gekomen Zij verwierf alle prgzen en is naar Italië geweest waar zg een ware zegepraal heeft behaald Ifordl te polgd deze beweging niet ofschoon het jóó kan komen dat bij eene matige en zorgvuldig gecontroleerde toepassing ook zulke lieden er baat bij vonden Wanneer deze echter met hunne vrienden gelijken tred willen houden zgn zg gedwongen niet alleen door den neus maar ook door den mond te ademen en dit is zeer schadelgk Het wielrgden heeft de meest schitterende gevolgen voor zwakke lieden voor hen die wel iiezund geboren zgn maar die hebben nagelaten hun lichaam te sterken en te oefenen De kleine moeite die men aanwendt wordt dikwijls beloond met eene toename in gezondheid en kracht zooals men nimmer had durven verwachten Een zwakke borst een traag werkend darmkanaal eene moeilgko ademhaling neiging tot vetvorming en bloedarmoede dal zyn de kwalen waarvoor men bg het rijwiel baat kan vinden de organen van het hoofd de borst en deu buik kunnen door wieIrydeD zeer veel winnen eu zelfs de geestvermogens ondervinden er den heilzameu invloed van Welk een voordeel boven vele andere oefeniugen biedt het niet d rdoor aan dat men het toepast in de frissche buitenlucht en niet in enge kamers of stoffige gymnasliekzalen Wel is waar krggen ae spieren van hel bekken en de beeneu het leeuwendeel n den gezonden arbeid maar ook de spieren van het bovenlgf zgu niet in rust Steeds vooral bg tweewielers maken de armen kleine sluurbewegingen terwyl de rompspieren voortdurend het evenwicht moeten bewaren zoodat op oneffen wegeu zelfs de spieren van hals en hoofd aan don arbeid worden gezet Men behoeft niet te vreezen d t de gestrekte houding der armen vernauwing der borstkas ten gevolge zou kunnen hebben want de handen zgn ver genoeg van elkaar verwijderd De inspannende arbeid van don wielrijder dwingt hem tot diepe ademhalingen waardoor by iedere ademhaling de hoeveelheid lucht die in gewone omstandigheden in de longen achterbiyft wordt verminderd en de borstkas sterk wordt verwyd zoniler dat deze aan elasticiteit iets verliest Aan ziekelijke luunschen die op kantoren of binnenkamers werken kan men alzoo geen betereu raad geven dan op een rywiel te klimmon en in de vrge natuur eens flink te lecren ademhalen Nederlandsche geneeskundigen hebben over het nut van het wielrgden zich in voorden weinig uitgesproken maar het is een feil dat steeds meerdere doctoren het wielrgden beoefenen en daarvan de gunstige gevolgen ondervinden voor eigeii gezondheid beurs en voor de afgelegen patiënten die minder dan vrpeger aan hun lot behoeven te worden overgelaten Toch is ook huooerzyds de zaak aanbevolen waartoe spr wees op het ïydschrift voor geneeskunde dd 4 April 1886 waar Dr Jacob van Oenns te Amsterdam het wielrijden zeer gunstig beoordeelt Wat het adenpatten argument betreft releveert spr het feit dat de aspiranten die aan de Militaire academie werden afgekeurd wegens aderspatten meerendeels geen wielryders waren en zy die het wel waren hadden dit heeft een geneeskundige duidelyk uiteengezet nderspatten nietttgenitaande en niet omdat ze wielrijders waren Behalve de hygiënische bezwaren worden er echter ook andere geopperd Men vreest nl van het wielrgden slechte gevolgen voor de opvoeding der jeugd eu het zedelgk welzgu van den jongeling Dat het onderwgs somtyds schade Igdt door demoer en meer algemeen geworden beoefening vansportspelen en ook vau het wielryden erkent spr rasar evenzeer waar is het dat de Nederlandschescholier evenals zgn Duitsohe kameraad op zyn beurtschade lydt door het onderwgs Kinderen van 11 14 16 jaar zitten 8 uur of langer op de school banken en moeten bovendien in menig geval 3 a 4 uur lang over jiun huiswerk gebukt zitten inderdaad men zou er toe komen meetings te gaan houdenen met luider slempen aandringen op een normalen arbeidsdag voor kinderen I In ailen geval ontspanning moeten de kinderen hebbeu en die vinden zg uitstekend in verschillende takken van sport als cricket voetbal enz Schade voor de verstandelyke ontwikkeling zal daaruit slechts dan kunnen voortvloeien als de ouders niet letten op hun kroost Het is niet de schuld van het spel van de sport wanneer het kind zyn lessen er voor verzuimt hot is der ouderen aohnid Aan vader en moeder de taak om ook in deze inet hnu vaderlgk gezag tussohen verkregen wordt Immers er is geen lichaamsbeweging die zoozeer de gedachten afleidt van de dagelykeche beslommeringen die zoozeer den geest verfrischt bet bloed met zuurstof verzadigt het lichaam inspant en den geest rust geeft Doch ook bij den jongeling komt het voor dat het onderwijs opgeofferd wordt aan de genoegens van ds sport Aan wie de schuld Bestaat dan het vaderlgk gezag niet meer Men heeft de zaak bclaohelgk willen maken en beweerd dat bij de wedstrijden kinderen van 14 a 15 jaar als bestuurders optreden dal jongous van dien leeftijd naar Amsterdam moesten om de boudsbelangen te behartigen enz enz doch wie met sportzaken eenigszins op de hoogte is weet dat dit bg het wielrgden altbaus nooit heeft kunnen voorkomen aangezien voor bet waarnemen der bedoelde belrekkingen steeds een onderdom van 18 20 of 23 jaar een vereischte is geweest Wanneer aenige ouders kunnen goedvinden dat hun zoontjes van 14 vl 16 jaar een miniatuur clubje oprichten en miniatuur wedstryjjes organiseeren en miniatuur feesten daarbij houden waarvan zg aangeschoten en dit u i e t miniatuur thuis komen dan is dat niet te wyten aan de sport maar aan de ouders die de teugels niet weten lu handen te houden Het zedelijk welzy n der jongelingen zou almede door het wielrgden bedreigd worden Bitteren krosgloopen nachtbrnkeo bezoeken van verdachte huizen dal allia zou eeu gevolg zijn van het wielrijden zoo heet het Omdat bij een wiel jgdersfesst wel eens het een en ander voorkomt dat niet in den haak is kry gt het wielrijden daarvan schuld Men kan ovengoed beweren dat bitteren kroegloopen en nachtbreken eeu noódzakelyk gevolg is van het studeereu omdat het by studenten nogal eens ts constateeren valt Als het wielryden de goede zeden ondermijnde on hel drankgebruik bevorderde zou spr zich niet aan het hoofd dor beweging willen plaatsen want zgne begrippen over zedelijkheid zyn streng en troü spot eu plagerij schaamt spr zich nooit openlijk te verklaren dat hij den sterken drank voor oen vloek van ons volk houdt voor eeu woekerplant die men met woord eu daad door eigen voorbeeld vooral bestrijden moet Het wielryden dat de jongeling in zgn ledigen tgd in de vrge natuur buiten de muffe steden voert houdt hem u i t de krpeg en verdient uit oen oogpunt van morali teit eer anbeveling dan bestrijdinu Vervolgens bestrijdt spf de raeening dat het wielryden slechts minnen zou kweeken met een srm vol spieren doch met een mond rol tanden en slechts door leeghoofden door nullen zou worden beoefend Spr stelt tegenover die bewering het feit dat te Utrecht een wielrijderskring is opgericht uitsluitend van officieren van infanterie geuie en artillerie In bet Boudsbteluur hebben onder anderen een paar artsen een Leeraar bij het M O eu een schrijver als Prans Netscher zitting Onderdo ijverige wielryders bahooren o a de lih Wolfgang tan der Mey prof A G val Hamel CharUs Boissevain Frans Nelsober eu vtjle andere letterkundigen kunstschilders tooneelliste n enz Voorts zgn 2 leden van de Tweede Kamer werkende leden van de Wieirydersbond en zyn Dr Koch voorzitter van de af schaffenveroeuiging on M Thiebout lid van Gedeputeerde Staten vau Urerysel mannen die den Boud zedelyk en geldelgk steunen Vervolgens zette spr bet streven van den Alg Ned Wieirydersbond uiteen toonde aau boe deze hot de wielryders gemakkelyk maakt op hunne tochten hoe door in versobilleude gemeenten vertegenwoordigers te hebben de leden allurwege hulp en steun vinden die in streken waar men onbekend is vaak zoo noodig is hoe hy in allerlei plaatsen met hotelhouders overeenkomsten aanging tot reductie van prgs voor de leden van deu Bond hoe een hoogst doelmatige leiswgzer werd uitgegeven hoe hg by gemeente en provinciale besturen de belangen bepleit der wielrijders om lastige verordeningen gewyzigd te krygen rnz enz terwgl het orgaan der Vereeniging de Kampioen de leden gratis wordt toegezonden De contributie bedraagt voor werkende leden slechts ƒ 3 voor nietwer kende leden minstens ƒ 1 60 zoodat de toetreding van alle wielrgders tot den Bond hoogst aanbevelingswaardig mag worden geacht Toen spr geëindigd had toonden de toehoorders door daverende toejuichingen hun instemming met het gesprokene Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt Daarop werd de byeeukomst door 3en Voorzitter gesloten Bai eolanüscli Overzicht Het mijuworkerscongres te Parga heeft met eenparige stemmen der Fransche Belgische Duitscha en met 34 stemmen der Eugelsche gemachtigden het voorstel van den Belgischen gevolmachtigde Defnet aangenomen strekkende om de legeeriogeu uit te noodigen tot het sluiten eener internationale overeenkomst betreflfende eene wet op de inynwerkers Vgf Engelscbe gemachtigden hebben tegen gestamd Het congres heeft daarna eenstemmig en met groote geestdrift aangenomen de voorstellen der Belgische afgevaardigden Volgens deze zullen de buileniandsche mijnwerkers door alle middelen welke in hunne macht staan hetzij door zelf het werk te staken door de productie van steenkool te verminderen da algeireene werkstaking bgstaau welke weldra in België moet uilbreken Groot opzien baan ie Berlijn een heftig artikel der ultra reactioonaire en hoog orthodoze Kreuzztg tegen de Bossiaohe keizerlijke familie naar aanleiding van een gerucht in de Duitsche pers dat do gemalin van den jongen Euasischen grootvorst Konstaatgn geboren prinses Elisabeth van Saksen Altenburg Rusland verlaten beeft en niel lerugkeeron wil dan tot haar voldoende waarborgen gegeven worden dat zy met langer aan de onduldbare plagerycn zal blootstaan om haarproleslanlsch geloof tegen het Griekaehorthodoxe te verwisselen Met naam en toenaam somt de Kreuzztg de verschillende grootvorsten ooms on broeders van den czaur op die Duitsche prinsessen gehuwd hebben on deelt mede welk onbeschaamd leven van echt breuk en liohtziumgheid deze Russische vorsteu ten koste hunner gemalinnen hebbon geleid Ten slotte verklaart hel blad niet te gelooven dal er nog Duitsche prinsessen bereid zullen zgn een buwelgk san te gaan met een Russischon grootvorst sedert vgstgesteld is dat elke vorstin by haar echtverbintenis tot de Grieksch orthodoxe kerk moet overgaan In een schrgvon aan zijn minister Stamboolofl uitte vorst Ferdinand zgn verontwaardiging over de moordenaars van Beltsoheff De vganden des vaderlands zegt hg nemen hunne toevlucht tot duistere tot scbandelgke middelen in de hoop dal de moord van eenige vaderlaudslievende mannen hunne plannen zal bevorderen Prins Ferdinand wonschl verder Stambooloff geluk dat by aan hot gevaar is ontsnapt en uil de hoop dat de schuldigen streng zullen gostnift worden en dal daardoor de Uatste sporen van de vyaudelgke elementen in het land vernietigd zullen worden Servische bladen bevatten allerlei alarmeerende berichten over den toestand in Bulgarye de staat van beleg zou zgn verklaard twee regimenten zouden aan het muiten zijn geslagen Stamlioeloff was gewond de regeering zou rioh feitelijk bevinden in handen der militairen wier chef Bendereff was de militaire cadellen zouden in de gevangenis zitten enz Alle dezo berichten verklaart de Bulgaarsohc regeering officieus voor verzinsels In het geheele land heerscbt rust De Servische Skoepsohtina heeft de regeering gemachtigd eene leening van 10 miUioen te sluiten voor militoire doeleinden Een wetsontwerp tot oonveraie der Servische loeningen in éon 4 pol fonds is ingediend Uo oorrespondent van Je Time te Peteiaburg deelt weer eenige bjjzpuderheden mede betreffende den toestand der Israëlieten in Rushiuil Voor een half jaar werd et te Petersburg ver schijnende Israëlielisch weekblad FoiHlod door deu censor verboden maar nu fogl de correspondent is de maat volgemeten door een besluit van den minister van binneulandsche zaken om aan de Novoati het eenige der Poterburgsohe bladen dat portg koos voor de Israëlieten een tweede waarschuwing te zenden In orerVegiug nemende aldus luidt het decreet van den minister dat do Nomtti dagelgks poogt deu toestand der Joodsche bevolking in een verkeerd licht te stellen en derhalve zonder eenige uoodzakelgkheid ontevredenheid onder IsraêUnteu teweegbrengt alsmede dat dit blad zich vgandig stelt ƒ tegenover elke uiting van Russische nationals gevoelens en zich op grond van een verkeerd begrepen eu onjuist liberalisme verzet tegen verschillende maatregelen der regeoring verder dat eeu dergely ke verderfelgku strekking ook goronden wordt in een reeks artikelen getiteld L tterkunde en Leven en andere doet de minister van binnenlandsche zaken op grond van de wet op de censuur en in overeenstemming met het besluit van den raad voot Ie persaangelegenhodeB bij deze de Hotoitt in den persoon van zgn hooM redacteur en uitgever oen tweede waarschuwing toekomen Het Bondcommissariaat in het 2witserache Tessinois opgeheven Wellicht ware t beter geweest het nog een poosje te laten want naar uit Bern wordt gemeldt zgn in het kanton 9000 onderteekeningen dat is 2000 meer dan vereischt wo dt bijeengebracht ier verkrijging van een herziening der pas aangenomen Constitutie Zoo kan men aan den ang blijren met het herzien De conventie Ie Sydney is wederom bijeeBgekomen om de ootwerp Grondwet door eon commissie opgesteld te behandeleu Is zij in de conventie aonge ï ö