Goudsche Courant, woensdag 8 april 1891

1891 Woensdag 8 April N 4400 GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inmnding van advertantifin kan geschieden lot een uur des namiddags van den dag der nftgare nomen dan zullen de wetgevende Ucfaamea in de verschillende koloniën haar behandelen om ten riotte als Kq algemeen is aangenomen haar aan do goedkeuring van hot Parlement to Londen te onderwerpen Voorloopig is bepaald dat de Grondwet tot titel lal voeren De Grondwet van hoi gemeenebeat commonwealth Australië ra de bepaling dat de GouverneurGeneraal door do Koningin zal benoemd worden en niet gelgk Nieuw Zeeland vooiatelde maar met 36 tegen 3 steramen verworpen zag by volkskeuie X e meening btqft algemeen standhouden dat het geschil tusachen de Vereeuigde Staten en Italië voorloopig als geëindigd kan worden beschouwd Do Italiaanscbe gezant baron De Fava isJBog te Waahington en zal or ook weljblgven dochJrok al mocht de gezant die intusschen ziek geworden is ook voor eenigen tijd met verlof naar Europa vertrekken worden toch nu geen onaangenaamheden meer verwacht Mochten nog verdere besprekingen noodig zijn dan zullen deze gevoerd worden tusachen dun Amerikaanschen gezant te Kome en den ïlaliaanschen minister van buitenlandsche zaken Di Budini Ook president Harrison gelooft niet dat het geachil nog tot verdere moeilgkhedeii aanleiding zal geven Indien dit ten minste het geval ware zou de president zijn voorgenomen reis door de westelijke staten wel uitgesteld hebben Een van s presidents vrienden verklaart echter dat het plan ongewijzigd doorgaat zoodat de heer Harrison den ISden April zal vertrekken Intusschen dient toch bet gerechtelijk onderzoek te Now Orleana voortgezet te worden Reeds is uitgemaakt dat van de vermoorde Italianen vier nog Italiaanscbe burgers waren terwijl de detectivo Malley en twee leden der jury die de Italianon vrijsprak wegens omkooperij m staat van beschuldiging zullen gesteld worden Ook al gaat het zoer langzaam toch is er ten minste eenige vooruitgang te bespeuren Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 6 APEU Winkelhuis Korte Groenendaal I 197 ƒ 8650 kr de wed A M van der Kint Huis Erf en Grond Lange Groenendaal I 44 en 45 f 1950 kr W van Geelen Huis en Erf Vogelenzang M 113 ƒ 1310 kr H van Leeuwen te Zevenhuizen Idem aldaar M 114 ƒ 1600 kr ï van Waas Idem Komijcsteeg K 66 1010 kr A de Jong Idem aldaar K 38 420 kr P A Lafeber Idem in een poort aan de Wachtelstraat P 197 IfO kr M van Eoel Idem en Pakhuis aldaar P 198 en 199 ƒ 440 kr W de Jong Wz Twee Huizen en Erven aldaar P 200 en 201 f 870 kr wed A Grendel KEMMISGEt iXG BUEGEMEÉ8TEB en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemecne kennis dat door den Gemeenteraad bij besluit van den 17 Februari jl is bepaald dut de gewone wekelgksche KA SMARKT zal aanvangen dos morgens te 8 uren GOUDA den 6 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN UZENDOOEN De Secretaris BEOUWER PËTaOLEUT l i OTEEttlIVGEt V an de Makelaars Cantzlj d di Schalkwijk te Rotterdam De markt iwas heden vaat Loco TankfuBt 7 45 Geïmporteerd fust ƒ 0 00 Mei en Juni levering 7 40 Jj U ƒ 7 45 Augustuslevering ƒ 7 55 September October Novemberen December levering ƒ 7 65 Zeilend 7 65 ADVERTENTÏËWL V Mevrouw de Wednwe B J SMELT TAN VuKT Kinderen en Behawdkinderen betuigen bannen innigen dank voor de rele bewgzen van deelneming ondervonden b het verlies hunner Broeder en Oom den Weledelen Heer C 8 van VLIET Amtterdam Gouda A Voorspoedig bevallen van een Zoon E P VISSER Schot Gouda 6 April 1891 Oiateren overleed na een korte ongesteldheid op 84 JBrigen leeftyd mgn geliefde Vader Mr OTTO WILLEM 8TAVENISSE db BBAUW ond lid van den Raad van State Dr B A M STAVENISSE de BRAÜ W Den Haag 5 April Men biede het geluk de hand SOCOOO MARK als hoofdprüa in het gelukkigst geval biedt de nieuwste l roote Cleldverlotinfr die door de Hooge Eegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts neiuige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loteu SO SiOO pryzen bedragende ë S53 OOS l axls ter volledige beslissing zullen komen daaronderzijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echter 1 prijs a M 300 000 8 prijzen a M 15000 1 prys a M 200 000 26 pryzen a M 100001 prgs a M 100 000 66 prijzen i M 60001 prijs aM 75 000 106 prijzen 8 M 30001 prgs a M 70 000 203 prijzen a M 2000 1 prijs aM 66 000 6prgzenaM IBOO 2pryzenaM 60 000 606prgzonaM 1000 Iprgs aM 65 000 1060 prijzen a M 600 1 prijs aM 50 000 30930 prgzen a M 148 Iprgs aU 40 000 17188 pr a M 800 200 Iprgs aM 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De prgstrekkingen zgn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor Ie aanstaande eerste prijstrokking dezer groote door dèu Slaat gewaarborgde Gei verloting kost 1 geheel origineel lot slechts M 8 of 3 60 1 half rf 8 1 80 l kwart l i 0 90 tegen inzending vaq het bedrag in bankpapior of per postwissel Alle commissies worden onmiddelgk met de grootsto zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler oirtvangt van ons de met het wapen van den staat voorziene Orl aeele Loteil zelf in handon Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieel plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagrl na elke trekking de officiaele lijsten i5e uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ondel waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing de Belanghebbenden door onze Correspondenten in alle groote plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hH geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijken hebben wij meefmalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofd treffers verkregen en on ïe Begunstigers wlf uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hel is te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene z er werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoerende bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk ge val voor den 15 APRIL e k te doen toekomen EAUPMAM SIUON Bankiers en Geldwisselaars in HAnBLaG P 3 Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hitrtoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitoeren zullen wij ook voor het vorfolg bumooid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Snelpersdruk A Beinkman Zoon Gouda Een HEER z b b h h vraagt zoo spoedig mogelgk KOST en mWOÏÏIlTG met vr e KAMER bg nette menschen Brieven met prgsopgaaf onder No 2098 aan het Bareau dezer Coarant Mainzer Zuurkool per Pond 10 Cent KEÜLSCHE POTJES van 3V Kilo 75 Cent met inbegrip vau potje Nieuwe COCOSNOTEN 16 Cent per stnk Prima Maltha Aardappelen 7 Cent het Pond j gc krit8ei Korte Groenendaal OPNIEUW ONTVANa r de eerste qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af lo Zilveren Hoeren 10 Oouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van do beate Inrichtingen van ons land van Horloges Garantie van twee tot vijf jaar Passage 12 Botterdam B J A VAN DIJK Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffere der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Ür Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Pr jg 2 gniden Ieder die aan de verschrilckelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Ver laggMagazin te Leipzig Meuiu kt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland j Bekroond met Gouden Medailles m éM li ï en ftaatboudsn lfl El 1 Is do moeit Kraobtigs th Verlterkende Kinrt Wij bevulen door tel tsq Mi len en battenltadiobe Ceco c if VerkrU b r In leeedba a 190 en I KRAbFBI IBN Ui HOLM Apolh er 1 Depot voor luda bg den Heer A H TEEPE Apothe ler voorheen C THIM Alom te bekomen DE mim Mil of de beschryvina der beroemde geachilderds Kerkglazen van db Grgote of 8t Janskerk t Ter Goude benevbns de geschiedenis der St Janskerk der Glazeti der cartonteekeaingen enz waarbg ia toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de tiebroederi Dirk en Wouter Crabeth DOOIl CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Cents A BRINKMAN D uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfl per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aluonderlflke NommeM VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜ0A 7 AprU 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door H leden werd b gewoond afwezig waren de hb Hoefbamer Lotsy en van der Garden de laatste met kennisgeving wegena ongesteldheid werd besloten B Leus en J Gilein te roiesreu van de kiezerslijsten en hun daarvan overeenkomstig de bepalingen kennis te geven by deurwaarders exploit Afwgzond te beschikken op de adressen van H van der Maas en E Heg om in de wateren der gemeente gedurende Mei September October en November te mogen visschen met dobbeia en fuiken Tot goedkeuring der vroeger ingekomen Begrootingen voor bet Hoffmans Oeetioht dienst 1891 De begrooting der inrichting bedraagt 9000 Die der eiyiloiiaHe 6400 voor den tjjd van Mèi tot uit December Door de Baadscomnilasle in wier handen deze begrootingen waren gesteld had in haar rapport eenige opmerkingen gemaakt die zij bh Hegonten in overweging meende te moeten geven Omtrent een tweetal het aanbrengen van electrische schellen met nummerbord binnenshuis geraamd op een uitgaaf van 300 a ƒ 400 en het doen silipaten of schilderen van ifn buitenmuren op de binnenplaats en den biinentnin werd eene beslissing aangebonden terwijl de overige ter konnis zullen worden gobracht van bh Begenten van het HoffmansGostioht en eene beslissing daarover aan hunne prudentie overgelaten Ëen der opmerkingen gaf echter aanleiding tot een breedvoerige discussie De Baads Connnissie gaf nl in overweging de plafonds in de veraohillende vertrekken en gangen zoo mogelijk voor de ingebruikneming in eenvoudige tinten betzy in water FEVILLBTolv EEN ONGELUKKIGE Aaar iet Framd 1 zg AUx getrouwd Is a r nlT tlfe aan acJttS V zaal AHce Lf op en ho werd doodstil in da van mI f T e erste optreden de rol onLnd 2 verscheen V A 1 0 schoonheid der jonge vrouw en twtt uitwerking niet gemist Op Z nr ek K leeftijd was mevrouw Dutac onüi C et Sr en het succes verleend u ongestraft in T lans Men leeft niet Poo me tf 1 P denkbeelden met de doorderol i l ijd redeld heldere voSi trl kunstenaars Het de vijfjaw va 1 rt verscherpt door ï jaren van dagelgkschen arbeid Nu schitterden of olieverf te doen schilderen ten einde hot lastige witten telken jare te voorkomen Over de wenschelgkheid om die plafonds aanstonds of eerst la er te doen schilderea bestond groot verschil van govoelerf De heer Princo stelde voor het schilderen te doen plaats bobben minstens na een jaar nl eerst d n daartoe over te gaan als de phifonds daarvoor voldoende geschikt waren f Dit werd verworpen met 9 tegen 4 stemmen die der hh van Vreumingen van Veen Prince en Uoogenboom terwijl de heer Koning buiten stemming bleef De heer van der Post stelde voor de plafonds der vertrekken dadelgk maar die der gangen hiter b v over een half jaar te doeb schilderen Dit voorstel werd wel ondersteund en besproken doch niet in stemming gebracht daar oen motie yan orde van den heer IJssel de Sobepper met algemeene stemmen werd aangenomen om de beslissing over te laten aan hh Begoten van het Gesticht Het woord water v rf w ï p vooïstel van den Voorzitter reeds te voren uit de opmerking vau de Commissie vervallen Bg den Baad kwamen de volgende stukken in 1 Het Kohier der pï dir belasting op de inkomsten dienst 1891 Wordt gedrukt aan de Baadsleden 2 Een voorstel van B en W tot afsluitipg van het exoeroitie terrein aan den Eotlerdamsohen dyk Uit de toelichting daarvan bleek dat daar op het oogenblik balaugrgke herstellingen wordon gedaan daar over de onveiligheid van de schietbaan zoer werd geklaagd o a door het personeel der waterleiding Aan de talude wordt echter veel schade gedaan waarsohgnlijk door jongens zoodat afsluiting wenschelgk is Do Garnizoetta Kommandant stolt nu voor verhooging van de hekkon on het aanbren vurige stralen uit haar grijze oogen Er ging een allea overhaarsohende bekoorlijkheid van haar uit die tegelijk genegenheid en eerbied inboezemde Tot zelfs voor het voetlicht bleef zg zich gelgk de fiere vrouw dia zoo ver verheven was boven de onbeduidendheid der groote menigte Marguerite ging met langzame sohraden kerkwaarts het misboek in de hand Faust naderde haar en boog Toen Alice stilhield om de bekende woorden te uiten Nou monsieur je ne suis demoissello ni belle ontstond er eenige spanning onder het publiek Men vroeg zich af of de artiste de vrouw zou evenaren Maar toen mevrouw Salbert de lieflijke woorden geuit had die haar rol inleidden toen men die zuivere volle harmonische stem hoorde barstte de geestdrift los Van bedrijf toi bedrijf steeg haar succes en het word een belangrgke gebeurtenis in de muzikale wereld de schitterende zegepraal die op emtiaal de onbekende doet veranderen in eene bsA maheid iJ a de kerkscéne vulde zich de oge van Boland met bewonderaars verlongend hem geluk to wensck n Dezelfde volzin werd op alle manieren herhaald met de wanhopige ulledaagsohe onbeduidendheid Welk aan talent het is merkwaardig Boland antwoordde op dat alles eeni zins geërgerd en met het zenuwachtige en slechts met moeite bedwongen ongpduld van don man wien men lastig ADVERTENTIBN worden geplaatet van 1 5 regela i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen G BOO TB LSTTBBB worden berekend naar plaatsraimta Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags vergcligni gen van raatarwerk in schninen stand Een en ander zal een uitgave vorderen van f 760 B en W vragen den Baad machtiging die uitgaaf daarvoor te besteden Ter visie Ëen missive van H Bipping zijn sollicitstig voor keurmeester intrekkencle Ëen adres van J P Jongebreur te Botterdam verzoekende benoemd te worden tot keurmeester van vleesoh en visch De heer Goeman Borgesius zal t Zevenhuizen de in de vorige week uitgestelde politieke rode den 16n dezer houden Het Hoofdbestuur van den Zuidhollandsohen Bond tot verkrgging van algeiheen kiesrecht zal eene openbare vergadering houden met deba op Dinsdag 21 April des avonds in het Nutsgebouw te Botterdam Tot dekking der kosten is de toegang voor die vergadertug bepaald op 25 cent de persoon Als spreker zal optreden de heer mr 3 Atvan Gilse Zaterdagavond had bg het Nederlandsche Tooneel te Amsterdam da eerste opvoering plaau van Cleopatra tooneelspel in 4 bedrgven door D M Maoldrink Hoewel de karaktar teekening niet zeer duidelijk is en de handeling eerst in da laatste akte op dreef komt heeft hot stuk door zgn afwisselenden inhoud aan het tairgke publiek wel genoegen verschaft Er is veel ethnographisoh bgwerk in dat de aandaokt gaande houdt en de titelrol werd met meesleepend talent gespeeld door mevrouw Frenkel Hoewel de taal gedeeltelijk proza en dichtmaat nogal oen van hemelval tot platheid overslaat wist mevrouw Holtrop aan sommige lyrische strofen gelukkig recht te doen wedervaren valt Hij verlangde er naar op het tooneel te gaan en Alice te gaan opzoeken Hg ook was veel veranderd in die vgf jaren Het welslagen de fortuia gaven aan zijn mannelijke schoonheid een flinkheid die haar vroeger ontbrak Zijn blauwe oogen drukten een groota mate van ingetogenheid uit en somigda wanneer zij strak voor Z ch uit staarden werd men getroffen door de koelheid kracht en bardheid van dien blik Hot wonderbaarlijko geluk dat Montlrane bij al zijne ondernemingen bijbleef wekte meer verbazing dan afgunst Te Pargs haeft men achting voor hen die werkzaam zgn on iedsr on wist dat de bankier met koortsachtige opgewondenheid werkte En bovendien weet men hem dank voor zgn onbekrompen milddadigheid voor zijn altijd gereed zgnds bofFolgkheid voor de vriendschapsbetrekkingen die hij zorgvuldig onderhield met zijne kennissen uit alle standen Eoland was juist bg de gang die den abonn toegang verleent tot het tooneel toon Jacques 8al verta uit de zaal kwam Wel je bent tevreden heP Dat kan ik denken Zeker zeker Parbleu Gg noch ik konden op zulk een zegepraal rekenen Ga je met mg mee Dat geloof ikl Ik zal uwe bevallige nislar alles overvartellen wat ik rond mg hoorde cegga De loge van Alio was evei eens JtM vol opga