Goudsche Courant, woensdag 8 april 1891

Er is geen kunst en rliegwerk in liet atuk DeTier aktos spelen ia ééo decor Noch Sardou noobhelaas Shakespeare hebben den auteur geïnspireerd Naar zqne eigen verklaring vond hig aanleiding totcqn arbeid in dan operatekst van Massé s Une nuitde Cleopatra Het was geen gelukkig denkbeeld vanHaaldrink om het tragisch slot van het operalibrettoin zjjn eigen stuk tot een logenaamd big einde te verwateren N R Ct Zaterdag avond werd te Deventer opgevoerd Piet Bei oorspronkelijke opera in 8 bedryven en 6 tafereelen woorden van J F A Beiger te Amsterdam muziek van Joh W Wensiuk te Deventer met geheel omgewerkte mise en scène en muziek Kuim 60 dames en heeren en een kinderkoor van 60 verleenden hunne medewerking Solisten waren mevr Ophemert Schwenke vroeger Ie sopraan aan de Holl Opera de hh J Schmier Ie bas aan de Holl Opera C J Wonsink uit Arnhem en W H Smeenk uit f eventer De schouwburgzaal was stampvol De componist oogstte veel succes Zoowel de koren als de solisten kweten üch uitmuntend van hunne taak Het weergalmde steeds in de zaal van toejuichingen Bg het einde van bet 2e tafereel van het 3e bedrgf bood eene der dames van het koor namens het koor den componist een prachtigen en kostbaren lauwerkrans aan Na de uitvoering trad de heer Wensiuk op do planken Hij bedankte toen allen die er toe hadden meegewerkt om de opara Piet Hein voor het voetlicht te brengen en de ingezetenen van Deventer voor de zoo talrijke opkomst In zijn 7n Staatkundigen Brief Zaterdag verschenen trekt de heer Tan Mouten op den man af noemt hij de zaak ruiterlijk bg haren naam schuift b j da zg militaire vraagstukken meer op den achtergrond verklaart hq ronduit waarom het een gevaarlijke weg is waarop men ons met de Legerwet brengen wil en waarom zijne conclusie blgft luiden Strgd legen die wet aan do stembus opdat zelfs hi dit Parlement die Legerwet moch voteeren h t volgende zal weigeren daaraan uitvoering te geven Bogrgpt men niet vraagt hg dat willen wg onze grenzen jrerdedigen het ontwerpBereauaius niet meer kan zijn dan ayn eerste Ata het geven van een vinger waarachter de band moet volgen Wie werenlgk liberale politiek wil moet voor alles zuinigheid op zijn program schrijven en 4g die zuinigheid moet bovenaan staan de zuinigluid op militair gebied Zuinigheid sluit weerbaarkód niet uit het l omt slechts op een zuinige organisatie aan Bionen de grenzen van het Oorlogsbadget is nog te veel te verbeteren om het zoo klakkeloos met mülioenen te verhoogon Van onze offioieren zijn er al te velen die tgd over hebben om er nog honderden aan toe te T oegen Ziehier de opgave der Begeering buiten den staf van het veldleger 4 kolonels 40 Initeqantkolorels ja majoors 89 kapiteins en 39 Initeóanta benevens I3tl adjudant onderofficieren i Men geloove mij aldus zegt mr Vsn Houtap sfeehts fijne berekening boeveel het Parlement nu zal willen toestaan heeft de eischen thans binoen vuld met al de onvermijdelgke bewonderaars van bet succes die de alaa che aanbiddera vormen van elke nieuwe ster r Op bet zien van Boland begonnen de loftuitingen weer van voren af aan vervolgens begieop iedereen dat de broeder én de zuster wel eenige oogenblikkec allelen wenschten te zgn en de een na den ander trok zich bescheiden terug Ik blijf sprak Jecques lachend ik reken niet mee De jonge vrouw straalde van vreugd Zij viel Bqland om den hals met de woorden Ben je tevreden over mgP Meer dan tevreden ik ben trotsch op je Jehebt gezongen als een eerste zangeres en gespeeldali een eerste tooneelspeelster Alleen bid ik ja lever je niet zoo liartataehtelijk over aan het publiek Dat zoudt ge niet uithouden arm kind Maar waaris rthur Alice glimlachte Hij wilde niet blgven omdat hg beweerde mij belachelijk te zullen maken I De arme jpngcn moet bier of daar achterin een loge zitten Mijn rijtuig wacht je bij den aitgnng Ik wilde gaarne dat wg met ons drieën dezen avond besloten die over je toekomst beslist Met ons vieren als t u belieft viel Jacques hem in de rede Daar je toch let je zuster en je zwager soupeert zal je mijn tegenwoordigheid ook wel willen dulden de grenzen van het ontwerp doen blgven Neemt men het beginsel aan bmnenkort volgen nieuwe eischen Men begrgpt blykbaar het wezenlgk karakter van het militarisme niet dat in onzen tgd de volken uitzuigt Het doet zich Toor alsof de hoogste nationale belangen door niet inwilligingzgner eischen schade Igden au fond is het een eenvoudige broodquaestie voor een aantal familiëu Het militarisme waartegen ik sirgd is de voortdurende vermeerdering der personen die van de oorlogstoerustingen loven Hun sabelgeklotter brengt do volken in een stemming die afwi selend aan grootheide en vervolgingswaanzin doet denken In die stemming laten ze zich verleiden steeds meer geld te geven en meer en beter bezoldigde militaire betrekkingen te scheppen Wg hebben nu in ons land een periode van sluipende toeneming der ziekte achter den rug vaarin de uitbreiding der kaders aan een groot aantal jongelieden een bescheiden plaatsje beeft bezorgd Dr moet nu nat avancement komen Om met fatsoen plaatsen te maken voor hoogere officieren moeten er nieuwe bataljons eo egimenten worden geformeerd Zoo ia overal het ziekte verloop van dezen kanker der staten het eenig geneesmiddel dat ik er tegen ken heet militie officieren en volkswapening Het ontwerp Bergansius wendt het eerste geneesmiddel aan om den aandrang van jongere officieren die aanspraak maken op avancement in het vervolg eenigszins te temperen maar het doet dat in onvoldoende mate ik zou baast zeggen slechts als vlag die de smokkelwaar dokt slechts om ingang te verschafiea aan de bepalingen waarin het militarisme zegeviert sleclitsom het beginsel dor volkawapening des te zekerder te doeden Daarom roept mr Van Houten uu het volk op het ngvere volk en allen die hervormingen willen schoon schip te maken met de richting die zuinig is met guldens als het burgerlgke belangen geldt maar kwistig met tonnen goud als het militaire zakeu betreft Want laat men de militaire richting voortwoekeren dan komt er niemendal van al hot fraais dat in het LiberaleUnie manifest staat dan zal er geen geld voor zijn omdat het militarisme alles zal verslinden Te Pargs is op 31 Maart het congres TOor de kaart des hemels bgeengekomen om de laatste details voor dezen reusachtigen arbeid te regelen daarna beginnen terstond op de verschillende observatoria de werkzaamheden De photographiaohe kaart des hemels zal ftit 20 000 afzonderlgke bladen bestaan en naar men meent 40 millioeo sterren bevatten Achttien sterrewachten nemen aan dezen grootscben arbeid deel en zullen op het congres vertegenwoordigd zgn namelgk die van Helsingfors Potsdam Oxford Greenwich Parjjs Bordeaux Toulouse Batania Algierp San Pernando Xacubya Bio de Janeiro Santiago de Chile Sydney La Plata Kaapstad Melboarua en die van het Vaticaan In den Antwerpejischen Précurseur koet het v rhaal voor van de volgende aandoenlgke gebeurtenis die kort geleden te Antwerpen plaats bad £ en klein meisje in de ruo des Images had op een oogenblik dat haar moeder zich oven van haar verwijderd had vreeselijke brandwonden bekomen Na een langdurig en martelgk lijilen was het kind genezen op oen klein gedeelte der huid na dat maar Een zacht tikje aan de deur van de loge brak bet gebaibbel van den Fargzenaar plotseling af Alweer iemand I riep Boland ongeduldig uit Qa eens kijken Helene hernam Alice zichtot hare kamenier wendende ik ontvang niemand Zelfs mij niel f vioeg een zachte heldere stemeen meisjesstom die dadelgk voor zich innam doorden welluidenden zuiveren klank Alice uitte een kreet van blgdsohap ep ging de binnentredende met open armen tegemoet Og I gij I mijn lieve Florence welk gelukkigtoeval brengt u in Parga Het jonge meisje bloosde Vertel eens dadelijk aan uw broedei want mgnheer is uw broeder ik heb hem reeds herkend dat ik een wees ben en een Amerikaansche Anders zou hg er zich wel over ergeren dat ik zpo alleen met een kamenier de wereld rond reis Alice schepte er vermaak in om heu heel iefHg aan elkaar vcu r te stellen Lieve vriendidVik stel u voor mgu broedv mgnheer Bemind MoSfranc Boknd mgoo vriendiii miss Florence Sidng Maar Boland scheen in het minst niet geërgerd die vreemdelinge had hem op het eerste gezicht betooverd Hij had geen igelegenheid iets te antwoordeQ de regisseur kwam mevrouw Salbert waarschuwen dat het ballet bgna uit was vmndei Nu zend ik u weg beste vi nden beraam Alice De avond moet even mooi H igen als hg niet wilde bggroeien en waar voortdurend een afzichtelgke wond zich bleef vertoonen De geneesheeren gaven den ouders te kennen dat deze wond slechts op ééa manier geheeld kon worden Er moest een stuk mensobenhuid gezonde levend huid op de wondcplek geënt worden Hoe aan zulk een huid te komen f Zou or iemand gevonden bereid om zijn huid te verknopen niet aan een roo ierigen Shylock maar aan diepbedroefde en liefhebbende ouders Zeer waarsehljnlgk niet De vader de moeder ziedaar de personen van wie men in deze droevige omsiandighud alleen kon verwachten dat ig bereid zouden zijn Eu zij waren er ook toe bereid Zg wilden zelb niet hooren van een ander Een aandoenlgke wedstrijd volgde wie van beiden de vader of de moeder voor bot offer in aanmerking zou komen Het behoeft niet gezegd te worden dat de moeder in dezen edelen strijd de overwinning behaalde Zij kwam in het hospitaal trillende van ontroering De geneesheeren badden als naar gewoonte gezegd dat do operatie niets te betaekenen zou hebhen maar in weerwil van deze valache geruitttelling begreep zij zeer goed dat zij haar ontzettend veel pgn zou veroorzaken Maar wat kwam het er op aan zij zou haar kind van pijn vorlaasen I Die gedachte verdrong alle andere Zg werd naar het vertrek gebracht waar het meisje lag en moest zich naast haar dochter op het bed leggen Onmiddelgk kwamen do twee geneesheeren die de operatie zouden verrichten binnen Zij hadden bun instrumenten gereed Een dor operateurs lichtte het laken op Juist op dit oogenblik wordt er aan de deur geklopt Ce andere geneesheer opent die Dokter zegt een pleegzuster die binnenkomt kom dadelgk in de operatie zaal Een man beeft een stuk gzer op het been gekregen Een oogenblik juffrouw zegt hij zich naar de moeder keerend wg moeten aan een driegend noodiga operatie wil als t u belieft een paar minuten wachten Terwgl de geneesheer dit zegt ia het alsof eenglimlach zgn gelaat verheldert Ëen glimlach Én dat naar aanleiding van een ongelukkige wieusbeen waarschgnlgk moet afgezet worden Hij verlaat het vertrek De moedor bigft in pgnlgke spanning naast haar kind liggen zg siddert in weerwil van zicb zelve over het geheele lichaam Er verloopen eenige minuten Z j Igken haar even zooveel eeuwen toe Ëindelgk hoort zij het geluid van voetstappen de deur gaat open de chirurg treedt binnen eu met een nog veel helderder glimlach dan toen hg het vertrek verliet komt hij bjj de moeder De pgolijke operatie zal dus beginnen Hij buigt zich oreT haar heen Juffrouw zegt hg omhels uw kind en It f4 op wg hebben uw diensfa n niet meer noodig Mgu diensten niet noodig F Volstrekt niet nowlig Wg hebben pas iemands been afgezet Dit rjtl ons het vereisohts stuk huid vorsobafren Do huid van een ander Maar la di wti goed f Dokter ik bid u Vrees niets juffrouw het zal even goed gaan als met dwuwe Zoo n uitkomst doet zich maar zaUen voor Gkiddaak I zag ik het gebeurt maal begonnen is Dat ia dus afgesproken Jacques Oe komt met ons aoupeeren en gij ook Florence f Dat neem ik aan Uw broeder zal wel zoogoed zgn mg te komen halen en bg u te brengen Toao het scherm n het prachtige trio in de gevangenis was gevallen werd de debutante stormachtig teruggeroepen Pargs gaf haar de wgding als groote kunstenares Zg werden dus vervuld de gulden droomen van voorheen Boland beheersohl zijn tgdgenooten door zgn mülioenen en Alice dwong door haar talent de menigte bewondering af Terw p zg zich verkleedde gingen de droevige dagen snel voor Alice s geest voorbg Wat scheen die tgd van beproeving reeds ver achter hen te liggen I Toen haar broeder haar kwam afhalen viel zg hem andermaal om den hals terwgl zij hem toefluisterde Wie zou dat vroeger gezegd hebben Na en oogenblii hernam zg Ik neem Florence niee in het rgtuig Komgg straks bg mg aan buis Zoodra de fortuin hun begon toe te lachen kocht Boland bij de Arc de Triomphe een van die grootehotels die men als bg tooverslag uit den grond hadzien verrijzen Het tuinhek met de scherpe punten liep langs de avenue Friedland men kwam eerst opeen ruim grindperk en door een vig aardige laan in een goed verzorgden tuin dfe weder grensde aan h t achter een rij populieren verborgen bekende parkdat vorst P in het midden van Pargs heeft doen aanleggen ffordt vervolgd zeldbn dat een kind en een moeder beidon geholpen worden door een noodlottig toeval dat een armen rkman van zijn been en zgn huisgezin van zijn etoun beiooft Na den dood van Z M den Koning werd vrg algemeen in ons land de behoefte gevoeld aan eene wijziging onzer volksliederen die past op de veranderde tgdsomstaudigheden Ook de Vereeniging tol Verbetering van den Volkszang te Amsterdam oordeelde dat de oude woorden niet onveranderd kondeni gezongen worden en daar iedere uitvoering der Vereeniging besloten wordt met het zingen van het Wien Ne rlaudsch bloed en veelal ook van het Wilhelmus waa het noodzakelijk zoo spoedig mogelgk uit te zien naar een nieuwen tekst Het Bestuiir heeft kennis genomen van de verschillende wg igingen in de bladen en tgdschriften voorgesteljl en ook van die welke bet van andere zijde toegezonden werden Na rijp beraad zgn de woorden gekozen van de heer J W van Dalfaen te Amsterdam Het Bestuur biedt die hierbij het publiek en vooral ook den onderwgzers aan Het hoopt abt zijne keuze ook naar het oordeel van anderen gelukkig raag genoemd worden Om de liederen zoo algemeen mogelijk bekend te maken en daardoor eenheid te verkrijgen stelt het Bektuur voor lederen belangstellende op franco aanvraag een exemplaar kosteloos beschikbaar Men richte zich daarvoor tot den Secretaris den heer J iH Gaarenstroom Marnixkade 28 te Amsterdam Bedoelde Volksliederen luiden aldus t WIEN NEEBLANDSCH BLOED Wien Neerlandsch bloeJ door d adren vloeit Wion t hart klopt fier en vrg Wie voor zgn volk van liefde gloeit Verheff den zang als wg Hij roem met nllen welgezind Den onverbreekbren baud Die hier Oranje en Neerland bindt Vorstin en Vaderland I iw BesoUerm o God I bewaak den grond Waarop onze adem gaa De plek waor onze wieg op stond Wellicht ons sterfuur slaat Wij meeken van uw Vaderhand Mot bigden kinderzin Behoud voor t lieve Vaderland Voor Laa d en Koningin I iit Dring luid van uit ons feestgedruis Do beê uw Hemel in Blijv ons aloud Oranjehuis Met t volk steeds ééa gezin Ja ook in tijden droef en bang Weerkiinke aan allen kant Bewaar de Koninginne lang En t lieve Vaderland èU VOLKSLIED Wilhelmus van Nassouwen Gold steeds der vadren lied Op hem moobt men vertrouwen Zijn volk begaf hg niel I Streed hg den strgd met Spanje Toen Neerlands volk hem riep Ons Neerland dankt Oraige Die ons do vrgheid scht Oranje s beUenzoneu Zij volgden s vaders spoor Nog klinkt in forsche tonen Hun roem de wereld door I Met God en met Oranje Zoo werd ons Neerland vrg Verbroken t juk van Spaiyo Van Frankrijke heerschaj pg I In oorlog enagevaren Bleek steeds de hechte band Doch ook in vredesjaren Verbond hg Vont en Land En scheen de toekomst duister Bleef ons geen Willem meer Toch straalt d aloude luister Op Wilhelmina neer Daarom Oranje boven t Weerklink uit aller hart f Met krachtig blij gelooven Dat fier gevaren tart Met haar de toekomst tegen Versterkt den ouden band God stelle haar ten zegen Van Volk en Vaderland pe politie te Botterdam deed Zaterdag avond eetae goeSe vangst Een Duitsoher bevond zich in eelie tapperij aan de Leuvehaven en gaf in betaling wn gulden De kaateleinea merkte op dat die gul1 den valach was en weigerde bet muntstuk aan te nemen Een juist voorbg gaande agent van politie werd ingeroepen die den Duitscher naar het politiebureau overbracht Aanvankelijk hiald hg staande niet te weten hoe hij in het bezit van dat munstuk kwam doch toen bg visitatie bleek dat hij nog veel valsch geld als guldens en andere munstukken van verschillende waarde bezat bekende hij dat hij de vervaardiger was De politie begaf zich daarop naar zgne woning aan de Vredentordkade en stelde eene huiszoeking in Verschillende werktuigen zooala stempels lepels afchukken enz tot vervaardigen van Nederlandscho muutspecie werden gevonden alsmede eenige stukken nagemaakt zilvergeld Een en ander werd in beslag genomen Bg onderzoek is gebleken dat bedoelde persoon de vervaardiger zou zgn van het valsche geld dat in den laatsten tijd in omloop was Hij is reeds naar de gevangenis overgebracht Te Herkenbosch bekend door aanhoudende vechtpartijen is in den nacht van Zondag op Maandag eene poging ttft moord gepleegd op den stationschef Deze word in do rephterbeen gelukkig niet gevaarlgk gewond vermoedelgk door een schot hagel met een jachtgeweer Kort nadat het bericht hiervan te Boermond kwam rukte de kapitein Alard met de brigade Boermond te paard uit doch mocht er niet in slagen den dader een herbergier wonende nabg het slation MelickHerkenbosch in handen te krijgen daar deze naar men zegt de wgk naar Pruisen genomen heeft De aanleidende oorzaak is tot hiertoe onbekend Eeue juridische qnaeatie uit Göthe s Faust In don Göthu Verein te VVeenen hield dezer dagen Dr Allred Freiherr von Berger eene voordracht over den aard van het contract dat Faust met den duivel sloot Omtrent de contracten met den duivel bestaan namelgk twee opvattingen Volgen de eens is het contract niets anders dan een huur van verdiensten dat Faust inet Mephistopbeles voor den duur van zijn eigen leven sluit Het contract bepaalt dat Faust de verplichting op zich noemt in het volgend leven Mephiatopheles te dienen terwgl le oontrapraestatie van den duivel daarin bestaat dat deze aan Faust geclurendo diens leven alles zal geven wat hg verlangt Volgeua een andere opvatting en deze wordt door baron Borger gedeeld heefi het contract een aleatoir karakter het is spe en Weddenschap Volgens het Nederlandsch recht zou er dus geen actie volgen Faust is namelgk overtuigd dat de duivel hem nooit zoovee genoegen zal kunuori bezorgen dat hg het voortvliodend oogenblik zal willen bevelen nog te vertoeven Mephistopbeles daarentegen beweert dat dit hem wel gelukken zal Beiden gaan een weddenschap aan Wordt deze door Faust gewonnen dan ia de duivel hem zoolang hg leeft dienstbaar hij ontvangt dus den prgs der weddenachap vooruit Maar wint de duivel de weddenschap dan verbeurt Faust zgn ziel aan hem Wie hoeft uu de weddenschap gewonnen Niet Mephistopbeles zooals het op het eerste oogenblik zou kannen schgnen maar Faust Als deze nam ljk schijnbaar blind maar iunerlgk helilerziend ineenzakt bedient hg zich niet van de beslissende woorden tot het oogenblik verweilo doch du bist so schön 1 maar hg zegt nZam Augenblicke durft ich sagen Verwij e doch du bist so schön I lm Vorgefuhle solch hohen Glückcs g niess ioh jotst des scbönslon Augenblickes Mephistopbeles heeft dus de weddenschap zoowel naar de letter als naar den geest der bepaling verloren Aan dit Juridische betoog knoopte baron Berger deze opmerking De inhoud van het contract de weddenschap en de eigenaardige toestand bg het sterven van Faust geven een diepen blik van Göthe s meening omtrent bet wezen van den mensch Ieder mensch laat zich met da heUche machten in wetend dat bij hun toch niet toebehoort ook als bg zich aan hen belooft om zich van hen te bedienen Ieder heeft zijn klein duivelscontracl met bloed geschreven in de kast of in de kas of onzichtbaar in het halt maar troost zich met het duistere gevoel al doe ik ook dikwijls wat verkeerd is geheet verJoren ben ik toch niet Uit dit verborgen bewustzgn is het duivolscotitract ontsproten Baiteolanilscli Overzlcbt Zondig is te Brussel hw Congres gehouden der Belgische werklieden bijeengeroepen om t spreken over de algemeene werkstaking Er Waren ongeveer 600 gemachtigden aanwezig Nadat do sociaal democraat Volders ala voorloopig president de leden had welkom geheeten Werd het bureau samengesteld Leon Defuissraui erd tot voorzitter gekozen Na levendige diacuaaie ir d besloten de vertegenwoordigers der pers toe ta laten Defuisseaux begon met een ovenicht te geven ru hetgeen tgdens het mgnwerkers congres te Pargs is behandeld en drong er op aan dat mtn zich zou aansluiten bij de daar genomen besliasingen Het bestuur der Belgische wefkliedenparty had een rapport gezonden aan het oongrrs waarin het zich verklaart tegen het terstond afkondigen van een algemeene werkstaking D oraad van bestuur grondt haar meening op de verklaringen der Kamerleden die deel namen aan de beraadslagingen in de oeairale sectie der Kamer waaruit blijkt dat de herziening der grondwet ophanden ia Een gemachtigde an de mgnwerkers van Luik verklaarde zich voor het afkondigen van de werkstaking op 1 Mei Anseele de gemachtigde vw Gent ried aan te wachten maar de gemachtigde uit de Borinagp Boger eischte onmiddellgke werkstaking De redacteur van de Peupip Volders hield een uitvoerige rede tot toelichting van zijn voorstel om de werkstaking uit te stellen totdat de Kamer een beslissing zal hebben genomeü evenwel zonder het einde der Kamerzitting af te wachten Tevens stelde Volders voor aan den raad van beheer dar werkliedenpartij onbeperkte volmacht geven om te handelen en voor het geval de Kamer na de Paasohvacantia niet mot de behandeling der grondwetsherziening mocht beginnen de algemeene werkstaking uit te stellen tot na de behandeling der begrooting en dan krachtig op te treden Callewaert gemachtigde uit het mijndistrict Charleroi eu Fourreau uit de Borinage verklaarden zich voor een onmiddellijke werkstaking Na een onstuimige discessie werd dit voorstel met algemeone stemmen aaugenome i Uit Pa rijs word aan de Indépendattce bericht dai de Siicle de volgende madodeeling openbaar maakte Van den Kongo komt eene tg ling welke wel geschikt is te verrassen De agenten van den Kongostaat zouden naar men verzekert zich verzet hebben togen de oprichting yan een Pranschen post door de missie Ctampel gesticht aan den reohterover der Onbanghi op 6 7 noorderbreedte Is het bericht juist dan willen wij het liefst aannemen dat do Belgische ambtenaren ich hebben laten meeslepen door een overmaat vau ijver welke door de regeering van den Vrijstaat zal worden afgekeurd Men zou toch moeilijk vergeten kunnen zijn Sat volgens do conventie den 27en April 1888 tusschen Frankrgk en den Vrgstaat te Brussel gesloten de reobteroever van de Oubanghi boven den vierden graad Fransch is gelgk de linkeroever Belgisch Terwijl de SQcle de hoop uitspreekt dat de regeering van den Kongostaat da juistheid dezer opmerking erkennen zal voegt ie Indépendance i iinm toe dat zij het bericht overneemt onder het uitdrukkelgk voorbehoud van een onderzoek naar de juistheid Men leest in ide Munchener Alg Zeit Voor de eerste maal sedert het jaar 18 53 heeft Bismarck zijn verjaardag gevierd zonder deu warmen gelukwonsoh van zgn Souverein De gulden woorden waarmee Keizer Wilhelm l Prina Bismarck bij ge legeuheid van zgn 70n verjaardag detj blijvenden dank van bet Pruisische Koninkigke Hnis en van het Duitsche volk betuigde woorden welke in den toost van den Kroonprins Wilhelm op deu In April 1883 en nog in het ontslag den 20n Maart het vorige jaar weerklank vonden behoeven zeer zeker niet elk jaar herhaald te wonlen Onder de kroniek van den dag moet het feit warden opgeteakend de geschiedenis zal haar oordeel er over uitspreken Het geschil tusschen de Vereenigde Staten en Italiëis een tgdperk van stilstand ingetreden De Italiaansche regeoring hoewel voorloopig voldaan door de beloTten van don Amorikaanscheu minister Blaine blgfl toch haar oorspronkeüjken eisch dat de schuldigen aan den moord van New Orleans gestraft zullen worden handhaven Teneinde dat duidelgk té doen uitkomen heeft de Italiaansche regeeriitg besloten dat baron De Fava zoolang het geschil nog niet iaopgelost niet op zgn post zal terugkeèren Do loopende zaken der legatie zullen vooreerst oor densecretaris baron De Prancavilla worden waai nomen Evenwel blijft de beweging onder de Italianen indo Vereenigde Staten nog aanhoudeh Er loepen teNewYork zelfs geruchten dat de Italianen bezig zgn zich te vjreenigen toi een geheim verbond met hetdoel den dood hunner lar dgenooten te wrekeo Het heet dat de Italianen zich reeds in enkele plaatsen beginnen te oefenen in den wapenhandeh met het doel zich gewapendtr hand meester Ie maken van Pittsburg Dit zgn echter jiiet meer dan losse geruchten eender groote waarde Van meer belang is de vraag welke vooral besproken wordt wat de regeering te Washington lal doen indies Louisiana weigert de