Goudsche Courant, donderdag 9 april 1891

KAASMARKT MEERKERK Te beginnen met VRIJDAG 10 APRIL en vervolg ens lederen VRIJDAG zal de Heer C F van den BERGH des morgens ten half zes uur met een r ij t u i g vertrekken uitGOUDA over HAASTRECHT en SCHOONHOVEN tot ver voer van Heeren Kaashandelaren naar de Kaasmarkt te Meerkerk De Commissie tot behartiging der belangen van de Kaasmarkt De Secretaris De Voorzitter H vaV EETEN P DE HOOP 1891 Donderdag 9 April N 4497 COUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken The Mutual Life Ihsübance Coufan of 2Nr©TV orlc Grootste en belangrijkste Levensverzekering Maatschappij der Wereld ZUIVER ONDERLING OPGERICHT 1843 WAARBOBGZA PITAAL 341 MILLI OEN G ÏÏLDEi Sluit Terzekeringen op t Leven Gemengde Verzekeringen Lijfrenten en uitkeering aan Kinderen tot voordeelige Premiên en met uitkeering van u tn t aan de vei xekerden Hare distributie polissen geTen betere resultaten dan Tan eenige andere Maatschappg Informatién en Prospectusgen gratis bU de Directie voor Nederland Voorburgwal 183 te AMSTERDAM en bij d bekend Agenten De Inzeading van advertentlön kan gescniedea lot e a uur des namiddags van den dag der uitgave GOÜDA 8 April 1891 Naar wig vernemen is het morgen 26 jaar geleden dat de heer B Leopold hoofdonderwijzer aan de ia burgerschool voor jongens aaq het hoofd eener sohool geplaatst werd Na eerst te Makkum en te Zaandijk werkzaam geweest te zijn werd hij voor 12 jaar alhier benoemd W j wenschen den geacbten onderwqzer nog menig jaar van nuttigen arbeid voor de jeugd tóe Heden middag werd ten Baadhnize dezer Gemeente aanbesteed het rioleeren en dempen van X40 str Meter Kq l tussohen de Vrouwensteeg en de Nieuwe Haven Ingeschreven werd door W de Jong Wz te Gouda voor 6740 H Jongerburgor teWaddiniveen voor 5940 P A Burghout voor 5720 J de Jong Wz voor 6640 W BoUgven voor 6600 O P W Desiing voor f fWO L Brouwer voor B420 en H J Nederhorst voor 6898 allen te Gouda Ondergeteekende eenige dagen per week diaponibel hebbende zag die gaarne aangeruld met eenig LOOP of HUISWERK ODTerschillig Tan welken aard P P BARNEVELD Bozendaal M 3 Gouda Gisteren werd aan het centraalbureau der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te Utrecht examen gehouden voor surnumerair gedeelte A waaraan door 16 personen werd deelgenomen van welke er 6 zyn geslaagd o a de heeren G C Costerman Boodt te Waddingaveen Heden ontrangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen L V OS Az Kleiweg £ 73 en 73 Het gemeentebestuur van Waddinxveen heefl vergunning verleend tot het oprichten van een laken vernisaenfabriek aan de Zuid Gouwekade aldaar ten verzoeke van den heer C Boonstoppel aldaar Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld ü 40jarige roem Monden Tandziekten looals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking ïsreren bloedend tandfleesoh onaangename real uit den mond kalkrorming worden ieker roorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof Tandart En dadelyk hadden de beide vrouwen vriendsektp voor elkander opgevat Florence bewonderde m beminde de groote zangeres Aliee voelde sich do een plotselinge genegenheid aangetrokken tot h t meisje dat zoo rijk aan fortuin eo zoo arm oio liefde was De jeugdige Amerikaansohe tenger en n aU een vrouw uit het Noorden nam dadelyk voorziah in door een uitdrukking van zaohtzinnigheid on goeclheid Florence was eerst nageotieïSaar raiu zij scheen nog jonger ilet baar lange slaiki buigzame gestalte en haar blanke gelaatskleur vertoonde zy een verwonderlyke gelykenis met de Ottilia van Goethe wier blauwe rustige diepe teedara oogen zy bezst Eu wat had zy prachtig blond haar I Goudblonde glanzende feeénlokken met den veranderlijken weerschyn van gebrand topaas Dit bekoorlyke wezen scheen verheven boven de allo daagsheid van het menschelijk leven Van haar blilc van haar bewegingen van haar woorden ging tfm reine vriendelyke kuischheid uit Een dier verhevaa naturen die altijd in strijd zyn met het leveu ondat zy er de platte werkelijkheid nooit van knunea aannemen Zy sprak en Boland werd niet moe naar haar te luisteren bekoord bovenal door d a klank harer welluidende stem Florence glimlachte ondeugend Ge maakt het u niet moeilyk spr k ze ge laat my maar heel alleen praten I Dat is niat goed Dr PO P s Auatberiu flondwater in aanmerkelijk vergrooto fleaschen Toor eo sffints 1 20 ea f 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend taei Dr I 0PP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPF t Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Ve us Mep en Zonuebloenien zeep FOFP SJ Cekrlstallisecrde en Transparant Glycerinezeepen jjn de fijnsto Toilet on gozondheidszoepen weHcd ok een verwonderlijken witten tint teweegbrengen H De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIdK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriei kels van Nederland 29 De voorgevel van het huis was in den tuin van de straat zag men niet veel meer dan da stallen en de vertrekken der bedienden Het kleine paleis was gebouwd door een architect met ee tamelük middelmatigen smaak en die er niet op uit was gaweest iets nieuws te bedenken Twee alledaagsche zyvleugels in den vorm van een vierkant paviiloen waren opgetrokken aan weerskanten van bet middengebouw dat een veel lateren styl vertegenwoordigde de eeuwige nabootsing van de sierlijke Borentynsche woningen Arthur en zijn vrouw bewoonden den linkervleugel Eoland den rechter In set jnidden bevonden zich de ontvangkamera en een uitgebreide bibliotheek met zeldzame werken tooneelsnelen van Molière all i f tlieek volgde een sohilderyenzaal alleschilderstukken uit de moderne school Onder Zr erken vond men een boschgezicht van l oroti zonnig en wazig als een lentedroom een geTraagde satisfactie ta gefen Een hoo eplaatst staatsambtenaar te Washington deelt In da Timeê mede dat uit dil i eschil een gebrek in de grondiret duidelijk aan het licht is getreden nl dat den at londerlijken stalen rolkomon onbeperkte macht is gelaten rat betreft aangelegenheden welke alle staten betreffen President Harrison en de regeering zien dit zeer goed in en denken er ernstig over om van dit geschil gebruik te maken ten einde in deze leemte te Toonien desnoods door krachtig tegen Louisiana op to tred n De ambtenaar die dit in de 7t i mededeelt is niet beducht voor een strijd tusschon de Vereenigde Staten en Ilaliè maar acht het niet onmogelijk dat eeu ernstig geschil losschen de rogeering te Wdshinaton on den staat Louisiana zal ontstaan Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Veiling 7 April Huis en Etf Lange Groenendaal I No 105 ƒ UBO kooper C Jonker Huis en Erf Eaam O No 75 ƒ 760 kooper W Laurier Vj Gedeelte in oen Huis Jorusalemstraat F No 4 ƒ 295 koopar W G van Geelen c s KleiDbandel Id Sterken Drank BÜEGEMEESTER on WETHOÜDEBS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de by zijn naam vermelde locaUteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der looaliteit H J Neuteboom Stationsweg Wgk S No 734 GOUDA don 7 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOUWER PËTROLEUM i OTEËKINGËi van de Makelaars C otziatr Schalkwijk te RotterdamDe markt was heden vast Loco Tankfnst 7 50 Geïmporteerd fust 0 00 Mei eu Juni levoring 7 40 Juli ƒ 7 50 AngustuB levering ƒ 7 65 September October November en December levering 7 66 Zeilend ƒ 0 00 Uurgerlijke Stand BEBOBEN 4 April Cornelii Johannes ondtr A M Spre eo J C de GruiL 4 Pbilippoe rlubeitue Jicobas ooden P HT i lireber es O eo lltt 4 Frascine en Teenderl ouden L Melkei4 eo D Groeneweg 5 Eli b lh oudere R tan der Kemp en A Sloot Johanna Calberina ooden Ij Signer en C van der Hoogt Uertns Hendnlï boden C Grendel eo J Peate 5 Theodoras Maria oodera J L Minipea en f Dijkstra 6 Adriaoa Catharine onder J Heg en E Kraau OVERI EDEN 4 April 1 Plomp ADVERTENTIÊW Mevronw de Weduwe B J SMELT TAN VuBT Kinderen en BehawdkindeFèc betuigen hunnen innigen dank voor de Tele bewezen van deelneming ondervonden bg het Terlies hunner Broeder en Oom den Weledelen Heer C 8 tan VUET Amtterdam GoMa IIKDOORNS EeltknobbHs HoornHlea ffuideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel Terwgderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de geroeligste hnid Prijs per ffaeon met penseel SO cta Alléén ecM bj B SCHOLfEN Coiffeur Ëisch de handteekening Tan A t TDIJLL Wie zeker zyn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamen teld en na Tele proofuemingen in den landd gekomen onder den naam des uitrinders Dr Miohaelia Temraardigd op de beste machines in het wereldberCBmde étabblissement Tan Gebr Stollwerck te Keulen eitcbe J pll2ie aeIH Eikel Cacao in Tierkanten bussen Deze Eikel Cacso is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelijksch gebruik eeni 2 theelepels Tan t p Bder Toor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geral Tan dia rrhee slechts met water te gebruiken Yerkrtjgbaar bij de Toomaamste H E Apothekers enz p Vt Ko ♦ Ko prcefbusjes f 1 80 o 0 90 c 0 35 Qeneraalvertegenwoordiger Toor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealvetstraat 103 Zeer ïïette Gesteendrukte NAAEAAB worden GELEVERD door A BRli KMAl en Zn Sneljiersdml Tan A BRINKMAN bn Zk Gouda De nitgaTe dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ig 1 25 fraifco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers Vl F CENTEN BINNENLAND Op zeer eenvoudige wijze werd gisteren ochtend het stoffelijk ovorsphot van den heer mr O W Stavenisse de Brauw op de algemeeue begraafplaats te s Hage aan den schoot der aarde toevertrouwd Onder de belangstellenden aan de groeve bevond zich ook jhr mr F J Klout van Soeterwoude ondlid van den Baad van State Nader verneemt het Haagsehe Daghl dat de Voorzitter der Tweede Kamer het voornemen zou hebben aan de centrale afdealing voor te stellen daags na de samenkomst der Kamer in de afdeelingen te doen onderzoeken onder andereu de wetsontwerpen op het faillissement en de surséance van betaling tot aanvulling eu verhooging va hoofdstuk IX der Staiatsbogrooting voor 1891 en dat belrefiFende de wettel k vastgestelde formulieren en titels in verband met het overgaan van de Kroon op een Koningin Tevens zou zooals reeds gemeld is aan de Kamer in overweging frorden geg ven tfn de orde te stelIrn o a de wetsontwerpen tet verlenging van den diensttijd voor de ingelflfden by de militie te land der lichtingen n 1885 en 1886 en voor de ingeIgfden by de zeomilitie der lichting van 1887 en tot regeling van den krijgsdienst roet dien verstande dat de beraadslaging over laatstgemeld wetsontwerp niet aanvange vói5r 21 April Te Dinkaperloo vergat Zondag ochtend een ouderenpaar dat een kind in de Ned Herv Kerk liet doopen by de voorlezing van het formulier op te staan Dit gaf den predikant aanleiding om te zeggen dat hij aan hun kind den doop niet kou toedienen en ly een volgeuden keer maar terug Roesten komen Vader en moeder verlieten daarop onmiddellyk het kerkgebouw terwyl zij buiten ge FEVILLETÓjy EEN ONGELUKKIGE Naar het frame aangrijpend sohoone vronwenkop van Emile Delaünay de Bataille de Forbach van Detaille naast een allegorische voorstelling van Luc Glivier Merson en de beroemde Agar au déeert van Cazin tusschen een zeemansbinuenhuisje van Dagnan Bouveret en de Sultane au repos van Gervex Het portret van Eoland door Paul Dubois teekonde zich met heldere diepe kleuren af tusschen een marmerbeeld van Mercië en een terra cotta groep van SaintMarceaux Het souper wachtte de genoodigden in de kamer van Alice Ora éép uur waren allen daar verzameld gelukkig met een glimlach om de lippen en vreugdestralende oogen Maar het me est uitgelaten was Arthur De zegepraal zyner Alice verbaasde hem niet Hy bewonderde feeds zoo lang het buitengewoon talent zyner vrouw I Neen hy ondervond een fijner eeu onbaatzuchtiger gevoel Hy wist welk een kunstonaaravuur brandde in do ziel der aange I beden vrouw EortO ederlaag zou voor haar de wreedste van alle beproevingen zyn geweest door allen toegejuicht benyd beroemd stond het leven ruim en lachend voor de zangeres open Terwyl Arthur toezicht hield op de loebereidselen voor het souper luisterde Roland naar Florence die hem verhaalde hoe zij Alice te Eome had leeren kennen Op zekeren avond had de gezant van dn Vereenigde Staten eonigen zyner landgenooten itgenoodigd om mevrouw Salbert te hooren zingen die jaist in de Lucie was opgetreden ADVBUTBNTIEN worden geplaatit Tan 1 ö regels k 50 Centen iedet tagal meer 10 Centen GROOTS LETTIBB worden berekend naar plaatsmimta BoTendien worden alle AdTertentian gratii opgenomen in het ADVEETENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgni komen verklaarden geen gevolg ta zullen gaven aan de invitatie tot terugkomst In Chili heerscht halve hongersnood n daar de steenkolenvoorraad is uitgeput loert het eskader der opstandelingen langs de kust op alle kolenschepen De kanonneerbooten Lijnch en Candel de kraiear Inperial en drie torpedobooten die de Begeering I uitrust zijn hyna gereed om zee te kiezen en eene botsing met de vaartuigen der insargenton wordt verwacht Particuliere over San Prancisco ontvangen beriehten melden het volgende Onlangs trachtte het pantaerschip Blanco Kncalada van de parlementaire party met een viscbtorpedo de Begeeringssleepboot Florence in de lucht te doen vliegen Dit mislukte maar het dryvend droogdok in de haven werd geheel vernield waarop de forten de Blanco beschoten welke echter onbeschadigd wegstoomde Denzelfden nacht staken de Florence en eene torpedoboot in zee om de wBlanoo en de oorlogseJoep O Uiggins ua ta Tollan £ ea bam van de eerste trof de Florence welke geheel verbrijzeld werd De bemanning van 17 koppen werd gedood of verdronk Tevens werd de torpedoboot door eene volle laag van de 0 Higgina veinield Daarop tastten de vyandelyke schepen de forten Ban maar de 0 HiggiDS werd door twee bommen getroifen zoodat negen van hare stukken sprongen eo 12 man sneuvalden waarop de sloep in alleryl buiten het bereik der forten werd gebracht Men kan gordynen met name die van bedden volstrekt onbrandbaar maken door zo in een oplossing te dompelen van zwavelzure ammonia 1 doel op 6 deelen water Voor 100 gram goed zijn ongeveer 120 a 160 gram vloeistof benoodigd al naar mate van de dikte en het aantal der draden De oplossing is ten eenenmale onsohadehjk De aanwM