Goudsche Courant, donderdag 9 april 1891

De jaarwedde van de inipecteurs bedraagt van f 3600 tot 4200 en die van de adjunct inspecteurs van 2400 000 De kantoren worden gerangschikt in do volgende acht klassen de postkantoren naar gelang van den zuiveren ontvang de telegraafkantoreu naar gelang van het aantal telegrammen De rangschikking geschiedt telken jare in de maand Juli naar da uitkomsten van het vorig jaar Voor nieuwe kantoren geschiedt da rangschikking naar de vermoedelijke uitkomston gedurende het eerste jaar na de opening Klassen dor postkantoren Ie kl boven ƒ 320 000 2de 160 000 ƒ 320 000 3de ƒ 80 000 f 160 000 4d6 40 000 80 000 5de 20 000 40 000 6de ll UOO 20 000 7de 5000 11 000 8ete beneden ƒ 6000 KlasBsen der tolegraafkantoren Isto kl boven 160 000 2do kl 90 000 150 000 3de kl 60 00090 000 4de kl 30 000 60 000 6de kl 20 000 30 000 6de kl 11 000 20 000 7do kl 5 000 11 000 88te kl beneden 6 000 telegrammen Aan deze klassen zijn do volgende jaarwedden verbonden a Postkantoren lo kl ƒ 3900 5000 2e 3400 3800 Se ƒ 2900 8300 4e ƒ 2400 2800 fle ƒ 1900 2200 6e ƒ 1600 1800 7e 1300 1500 8e 800 1200 b Telegraafkantoren Ie kl 2900 4000 2ekl 2600 2800 3 kl ƒ 2400 2600 4e kl 2100 2390 6e kl 1900 2000 6e kl 16001800 7o kl ƒ 1300 1600 8e kl ƒ 800 1200 De jaarwedde van de direoteuren brievengaarders bedraagt ƒ 900 tot 2000 die vou de directeuren der spoorwegkantoren van ƒ 2600 tot 3500 De controleur voor de fabricage der postzegels gehiet eeu jaarwedde van ten hoogste ƒ 2200 de graveur bg ils postatempelfabriek eene jaarwedde van ten hoogste 3000 Het besluit is met l dezer in werking getreden hij meeude zouden nog wel meerdere pogingen om Panitza te wreken worden aangewend De beraadslagingen van de gemachtigden der Australische Staten die reeds sedert eonigen tgd t Sydney bijeen zgn tot het ontwerpen van een oonstitutio tot het oprichten van ééa Ausiralischen Bondsraad beginnen reeds goed te vorderen Alle Australische koloniën zullen haar namen behouden maar zg zullen zich vereenigen tot één ataat die den naam zal dragen van Gemeenebcst van Aastralie Koningin Victoria blijft souverein en oefent de regeering uil met behulp van den Senaat en een Kamer van Afgevaardigden Namens de koningin zal een gouverneur die een bezoldiging geniet van 10 000 pd St de regeering uitoefenen De Senaat beslaat uit acht leden uit eiken staat die worden aangewezen door do volksvertegenwoordiging Zg worden gekozen voor den tijd vau les jaren en de helft treedt om de drie jaren af De voorzitter van den Senaat wordt door da leden gekozen De Kamer van Afgevaardigden zal gekozen worden voor drie jaren door de kiezers a Mlien staat en wel zoo dat een afgevaardigde votj tg iicum op elke 80 000 inwoners Het minste getal der vertegenwoordigers voor eiken staat bedraagt vier Alle kamerleden en senatoren ontvangen een jaarlijksohe bezoldiging van 600 pd st Dit zgn de hoofdtrekken van het ontwerp der nieuwe oonstntie voor deu nieuwen Bondslaat dat reeds in hoofdzaak is goedgekeurd Kantongerecht te Gouda Zitting van 8 April 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het onbekend laten staan van een trekdier op den openbaren weg T de K te Beeuwijk tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Verwekken van nachtelijk rumoer L J H te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 6 of S dagen hechtenis D B en A de B te Nieuwerkerk a d IJaael vrggosproken Hot op een stoep opstapelen van goederen hooger dan 1 6 meter U J B te Gouda i0ff 0 60 of 1 dag hechtenis Als houdster van eene tapperij aanwezig hebben van bezoekers na het uur van sluiting J den O wed de B te Gouda tot j gen hechtenis Visschergovertreding C van W en T van E te Gouda ieder tot 3 of 2 dagen hechtenis Jaohto vertredingen M S te Beeuwijk tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete K van den B en H de te Beeuwgk ieder tot 3 geldboeten elk van 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap M O B te Schoonhoven J Q te Gouda T V te Waddinsreen en W H te Gouda EiUen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap tweemaal gepleegd W S te Botterdam tot 2 geldboeten elk van 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenaobap gepleegd bij 2a herhaling W fi te Gouderak tot eene hechtenis van 8 dagen Allen zijn MMs eroordeeld in de kosten ver haaloaar g Igndwang van één dag PETROLËüM IVOTEKRIIMGEN Y S Sg Makelaars C ntzlaar SaklkwUki te Rotterdam Da markt was heden vast Loco Tankfust 7 6B Geïmporteerd fust 0 00 ApriWovering ƒ 7 60 Mei levering ƒ 7 46 Juni I levering 7 60 Juli laveriug ƒ 7 65 Augustuilevering 7 60 September October November beren December levering ƒ 7 66 Buitenlanilscil Ovenlcht Tegelijk met het gewagmaken van ernstige onderhandelingen over eene nieuwe Bussische conversieleening te Pargs duiken te Londen Weenen en elders de gebruikelijke deprimeerende geruchten op Hier wordt beweerd dat er eene nieuwe samenzwering zou zijn ontdekt tegen het leven van den Cmi elders spreekt men van dreigende verwikkelingen in het Oosten Eussische troepenbeweging enz Van Bussisch gezinde zijde daarentegen wordt tot stgving van Buslaod s krediet verzekerd dat al di e onrustwekkende geruchten valsch zijn dat Kusland s politiek vredelievend is ja zelfs dat er uitzicht bestaat op een bezoek van den Czar te Berlijn in den nazomer Het is zaak in den eersten tgd zoowol lie politieke hausse als de baisse berichten sterk te wantrouweu De Norddmüche Mlgemeine Zeiturtg komt in een officieus artikel op tegen do geruchten welke weer in eenige bladen worden verspreid dat de politieke toestand in Europa reden tot ongerustheid zou geven Het verleenen van de Andreas orde door czaar Alexander aan president Carnot wordt door het blad uitsluitend beschouwd als een bewijs van erkentelijklieid voor de ontvangst welke dun ozarewitch in FranschIndié is teu deel gevallen De berichten over de verplaatsing van Eussische troepen zijn volkomen ongegrond Busland is nog bezig met de ten uitvoerlegging van het voor eenige jaren aangenomen plan voor de landsverdediging en daarbg beeft de Bttssische regeering onlangs besloten tot verandering dar infanterie g weren een maatregel waartoe men in onrustige tijden niet overgaat Wanneer Eusland zegt de Nordd Allg Zeit nu en dan met het oog op de olken in OostAzie een dreigende houding aanntemt dan behoeft Europa zich daarover niet ongerust te maken zoolang de internationale betrekkingen in stand worden gehouden En de internationale toestand is zoo kalm en geruststellend dat indien onbeduidende geschillen mochten voorkomen deze gemakkelijk door de diplomatie krfnnon worden opgelost Keert Ierland zich van zgn ongekroonden koning af De lersche kiezers scbgnen besloten op deze vraag een bevestigend antwoord te geven op Kilkenny volgde Sligo Parnell s tweede nederiaag bij de ijfmhüi Over de beteekenis der verkiezing te Sligo wordt in do BritJohe pers gverig gediscussieerd Eeu echec voor Parnell en de lories noemen de liberalen den uitslag ter nau ernood zijn Parnell s teg standers een nederlaag ontsnapt voo verklaren dte uinionnten en beide partijen tooueu met cijfers aan op welken goeden grond hun beweren berust Volgens de regeeringsbladen is het resultaat te Sligo een teleurstelling voor do patrigtten en een bewijs dat Earnfll s papieren stggon wgl de verhouding van het atemmengetal tusschen Parnelliaten en ntiParnellisfien gunstiger is voor de eersten dan te Kilkennj v Wat antwoorden hierop de liberalen Het cijfer is i ts gunstiger doch waarvan kwam dil tot ƒ 2 of 2 da ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen Gouda 8 April 1891 o eene Dochter OÜDUK ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitenletuMsehe Cou ranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBnreau van A BRINKMAN en ZOOÏV te Gouda f ding van swavelzura ammonia maakt het stgven der stof overbodig men kan volstaan met een beet ijzer te atrqken wanneer de stof nagenoeg droog is Het komt oos zeer wonschelijk voor dat onze brikanten deze nuttige bewerking in praktyk brengen tgd ua de fabrikatie Maandilad Ugm tervahciingm Naar men thans voor de zooveelste maal verzekert zijn nu werkelqk de dagen van de Speelbank te Monaco geteld Den 16n Apiil nl eindigt de overeenkomst welke in 1872 tusschen den inmiddels overleden vorst van Monaco Karel III en den pachter den heer Blano en het door dezen gevormde consortium tot exploitatie der Speelbank voor een tqdvak van 30 jaren gesloten is Vorst Albert toont naar men aan de Hamb Corr meldt geen lust om het privilege te vernieuwen Bij deze twijfelachtige toekomst heeft de Bank het voor geraden gehouden reeds nu naar eeu nieuwe plaats om te zien haar gouden sleutel heeft haar ook reeds een deur geopend en thans ia het voor afwisseling een republiek welke der Bank gastvrijheid verluenen wil Dit is de aan de Spaansoh Fransche grenzen gelegen staat Andorra ïe Parijs heeft zich reeds een comité gevormd en wel de Cerole des étrangers d Andorra die 40 000 actiën a 600 frank heeft uitgegeven Yolgens het Bulletin de Statistique van het ministerie van koophandel in Frankrijk bedroeg de wjjnproductie van het departement Charente in de laatate 8 jaren gemiddeld 156 721 hectol die 19 615 hectol cognac opleverden Gedurende hetzelfde tijdvak bedroegen dejaarlijksche zendingen van cognac naar Engeland ongeveer i millioen gallons en wanneer men den uitvoer naar alle andere landen der aarde te zamen slechts even hoog raamt verkrijgt men een totalen uitvoer van 8 millioen gallons 363 636 hectol Hieruit blijkt duidelijk dat de uitvoer van het in Cognac gedistilleerd en als cognac verkocht wordend product 344 02 1 hectol meer bedraagt dan de productie door distillatie van wijn kan opleveren en dus deze ten minste 18 maal overtreft Het wordt hoe langer hoe duidelgker door derg l ke sprekende statistieke opgaven zegt het rMaandbl tegen Vervalsch dat het publiek indien het voor weinig geld cognac verlangt eenvoudig een mengsel van spiritus en cognac ontvangt en bij de bekendheid der genoemde feiten en het zeer algemeene van het begrip cognac behalve Fransche bestaat er o 8 Kaapsche en Duitsche cognac inderdaad niet veel anders verhingen kan Een hoofdzaak blijft dat geen overmaat van foezel of andere bestanddeelen welke tot de schadelpe gerekend worden in de cognac voorkomen en daarvoor zal oen strenge controle steeds noodig zg n al zal het geen deskundigen in den zin komen te trachten het bewijs te leveren dat een stof werkelijk van deze fof gene plaats afkomstig is zooals b v met cognac nog wel eens ondersteld wordt door personen die geheel onbekend zgu met de moeilijkheden der scheikundige ontledingen met de vragen die aan deskondigen gesteld bebooren te worden Een heer uit Sittard had zich onlangs naar Aken begeven om bg dr W eene operatie aan zijne tanden Vergeef mg maar het is een waar kunstgenot naar n te laisteren Spreek bid ik u spreek vannzelve van mgne zuster Het ia mg alsof ikgeen vreemde voor u ben en het komt mg voor alsof ik u reeds Ung heb gekend Dat ia heel aardig van u gezegd De broedervan mijne lieve Alice kan niet anders dan een vriendvan mg zijn Ik zou coquet willen zijn om u tekunnen behagen Coquet Welke vrouw is dat niet En tochia ar in u iets eigenaardigs Ge zijt zoo verschillendTan onze hedendaagsche meisjes Alice kwam dit gesprek storen het souper was gereed Naar aanleiding van den glorierijken avond herinnerde Florence aan Alice s zegepraal te Bome De jonge Amerikaansche was van plan geweest eerst tegen de lente naar Parijs te gaan Maar toen zg in de dagbladen het aanstaande debuut barer vriendin vond aangekondigd had zij geen weerstand kunnen bieden aan het verlangen haar te gaan toejuichen Jacques hield niet op Anhur te plagen De Pargzenaar kon niet verdragen dat de echtgenoot van een beroemde vrouw zich zoo opzettelijk in de schaduw hield Dutac lachte en antwoordde met zgu gewone b heidenheid Ik heb het u gezegd ik zou haar maar belachelijk maken Ik hoor reeds wat de mecschensouden zeggen Wat een bewonderenswaardigekunstenares die mevrouw Salbert En is zij getrouwd Weizoo I Wat doet haar man Een prins te ondetgaao Ug kwam bg vergissing terecht bij een ander dentist naast het huis van dr W De 26 jarige bediende van den dentist gaf zich nu uit voor dr W en trok den armen man 21 kiezen zonder hem van te voren gechloroformd te hebben teneinde een nieuw kunstgebit van 400 mark te kunnen verkoopen De patient leed tengevolge dezer ruwe behandeling gedurende meerdere dagen aan koortsen De strafkamer te Aken veroordeelde den bediende tegen wiïn eene aanklacht was ingediend tot 3 maanden gevangenisstraf wegens verwonding Aan het advies der commissie van toezicht op de Bgkslandbouwproefstations te Groningen Hoorn en Breda bg de verslagen over 1890 ontlernt de StaaüCt een belangrgk overzicht waaruit wg het onderstaande overnemen jDo geschiedenis der proefstations voor den landbouw in Nederland neemt een aanvang mot de oprichting van den proeftuin later ook proefstation te üeveuter in 1860 Hoewel deze inrichting ten gevolge van onvoldoenden fiuauciéeleu steun slechts een kwijnend leven heeft geleid en in 1889 is opgeheven mag zij als oen bewijs worden beschouwd dat do behoefte aan ontwikkeling van den Jandbouw duor middelen als deze zich hier te lande reeds vóór dertig jaar heeft doen geroilen Beteekenis kreeg echter deze beweging eerst bg de vestiging dor rijks landbouwschool te Wageningen met het difbraan in 1877 verbonden proefstation In 1880 sprak het Genootschap voor ngverheid en landnoüW in Groningen den weusoh uit naar eene soortgelgke inrichting voor die provincie en toen deze wensch op het landbouwkundig congres te Veendam in 1883 algemeen weerklank bleek te vinden wendden de Gedeputeerde Staten zich om vervulling daarvan tot den minister van binnenlandsche zaken die echter het verzoek verwees naar zijn ambtgenoot voor waterstaat tot wiens departement de landbouwbelangen behooren Hier vond men gereedelijk erkenning maar aanvankelgk geen vervulling van de behoefte Wel meende de minister dat geldelgke ondersteuning van staatswege zou kunnen gegVen worden maar hetini iatief behoorde van de undbouw zelven uit tegaan 1 In deze stemming bracht echter het bekende advies der Land bouw commissie wijziging en het gevolg daarvan was dat j in 1888 nadat de wetjgevcnde macht de noodige geldmiddelen had bewilligd besloten werd tot de oplichting van drie rijkslaudproefstations te Groningeti te Hoorn en te Breda Bg kon besluit van 17 Juli 1889 no 96 werd eeu reglement voor deze inrichting vastgesteld en eene commissie van toezicht in het leven geroepen die thaa voor de eerste maal de eer heeft de aanvankelijke uitkomsten van deze inrichtingen ter kennis te brengen De nieuwe stations werden geopend te Groningen I November 1889 voor het onderzoek van meststoffen en op 2 anuari daaraanvolgende voor alle onderzoekingen te Hoorn op 1 November 1889 voor het onderzoek van voederstotfen en op 2 Tanuari voor alle onderzoekingen te Breda op 1 October voor het bepaleq voor suikergehalte in suikerbieten en op 2 Januari voor alle onkerzoekingen De commissie kan na persoonlijk en herhaald onderzoek niet anders dan met lof spreken ove r de een hertog zeker Welneed hg is ambtenaar aan bet Stadhuis Dat klonk zoo grappig dat alle gasten in een schateriach aitbarstteO Lach mij maar uit beete vrienden ging de overstoorbare Arthur voort Ik wensch mijn levenin twee deelen te vefdeelen Ik wil de echtgenoot van Alice zgn niet de man van de beroemde madame Salbert Deztü hoOrt haar knnst en het publiektoe SldUfH UÜ Ü bewondert de begaafde artiste P l r de lieftallige echtgenoote Gij heb haar kunfl ik haar hart Hijn deel ishet beste ik behoud het Hoe waar was hetgeen hij zeide Sedert vgf jaér smaakten deze twee menschen een volmaakt geluk Hun liefde in armoede geboren groeide aan in de dagen van voorspoed Zg gingen doer het leven zeker van elkander gesterkt door de hechte teederheid die hen verbond Waarom zouden zij het betreurd hebben dat zij geen kinderen hadden Zg waren elkander gfnoeg omdat zij zich uit hun vereenigd bestaan een ideale wereld hadden gemaakt Dikwijls zeide Alice tegen haar broeder Waarom trouwt ge niet Zie hoe geluklfigw z n I En dan antwo rdde hij Indien je een vrouw voor mg vindt die jegelgkt dan trouw ik haar dadelgk Dien avond bleven de oogen van Boland onafgewend rusten op ikiss Florence die verlegen bloosde wgze waarop de verschillende titularissen hnun funotien vervullen en over hunne geschiktheid daartoe Het materieel hebben wij overal zoover kon worden nagegaan in overeenstemming mat den inventaris en in goeden toestand aangetroffen Ook de administratie laat voor zooverre wg kunnen beoordeeleu in geen der stations to wenschen over Na een ov rzioht van de verrichtte werkzaamheden zegt de commissie dat de vestiging der nieuwe stations eene belangrgko vermindering der gewone werkzaamheden aan het proefstation te Wageiiingen tengevolge had Het aantal aldaar vtrriohtte onderzoekingen dat in 1889 1886 bedrieg daalde in 1890 tot 638 Dientfingevolge kwam er voor meer wetenschappeIgke onderzoekingen die in de laatste jareu wegen de drukke werkzaamheden eenigzins op den achtergrond waren geraakt meer tgd beschikbaar De algemeene indruk dien de commissie verkroeg bij het overzicht van al at in verschillende riobtiugen door do proefstations in het afgeloopen tijdrak is verricht is gunstig en zij meent dat die ooit bg het belangstellend publiek bevredigend moet zijn geweest Het heeft natuurlgk niet aan teleurstellingen ontbroken naar de aanlridingen die de proefstations daartoe gegeven hebben waren gering in getal en voldoend verklaarbaar uit nieuwheid der toestanden In de StaaUct komen de herziene bepalingen voor omtrent het personeel van beide bovengenoemde dienstvakken waaraan wij het volgende ontleenen De hoofddirecteur der posterijen en der tolegraphio is onder do bevelen van den minister van waterstaat handel en ngverheid met het hoofdbestuur van die beide takken van dienst belast Hg IS tegenover deu minister verantwoordelgk voor den goeden gang vau zaken en onderwerpt hem de voorstellen die daartoe moetan strekken Verder wordt de taak van den hoofdinspecteur in ouderdeelen omschreven De inspecteurs der posterijen en der telegraphie houden overeenkomstig de hun door den minister te verstrekken voorschriften toezicht op don dienst en do ambtenaren llinnen hun inspectie De ambtenaren van elke inspectie zijn gehouden de bevelen van den inspecteur binnen de inspectie met het toezicht belast op te volgen De werkkring van de inspecteurs in algemeensn dienst wordt door den Minister aangewezen De jaarwedde van da inspecteurs bedraagt 3000 ƒ 4000 Het toezicht op den dienst der vereenigde potten telegraaf kantoron en de inspectie dier kantoren is opgedragen wat den postdienst betreft aan den inspecteur der postergen en wat den telegraafdienst aangaat aan de inspecteurs der telegraphie Aau inspecteurs der posterijen of der telegraphie ter beoordeoling van den minister in beide dienstvakken voldoende bekwaamheid bezittende kan ook worden opgedragen bot toezicht op die kantoren binnen hunne afdeeling zoowel wat den post ab telegraafdienst betreft Ook kunnen in da plaats van afzonderlijke inspecteurs der posterijen en der telegraphie inspecteurs der vereenigde diensten worden benoemd Aan hen kunnen adjunct inspecteurs worden toa gevoegd onder zijn vurigen blik Zou het niet hel grootste geluk zijn bemind te worden door dat lieftallige kind P II Tegen de gewoonte barer landgenooten in hield miss Florence niet van het leven in een hdtel Dt Amerikaan vindt het vermakelgk in die groote verzamelplaatsen van allerlei natiën Jia voor hèm het vermakelgk in die grbote verzamelplaatsen van aUe lei natiën die voor hem het home van den Engelscbman vervangen Het jonge meisje volgde de dichterlgke neigingen van haar geaardheid die haar er toe brachten de aanruking met lieden van allerlei slag te ontvluchten In Far aangekomen wist iij behendig de drukte en bewegelgkheid te ontwijken Door het t w l geholpenJ vond zg in Passy een lief huis omgeven door een fraaien tuin Een huis dat afschuwelqk gemeubeld vas waarschgnlgk naar de laatste burgerlijke mode maar een fijnbeschaafde verstandige vrouw weet spoedig te veranderen wat haar niet bevalt Binnen enkele dagen had miss Florence de burgerlgke meubelen en het leelgke behangsel doen vervangen De bezoeker ondervond dadelijk een gevoel van gezellige behagelijkheid Een helder verlichte vestibule deelde de benedenverdieping in twee deelen rechts bevond zich een kamer vol bloemen eo groene planten Worit vervolgd 1 In 1885 brachten 770 tories Èun stam tegen den nationalistisohen oandidaat uit die thans den ParneUist steunden I Dit mag het lersche volk niet over het hoofd zien Het is een niet te loochenen feit n dit is misschien de strengste aanklacht tegen Parnell s halsstarrige houding dat de unionisten openlijk voor hun sympathien jegens den voormaligen lersohen leider uitkomen Zoolang zij Parnell s onbeperkten invloed op het lersche volk Vreesden was hg hun Beelzebub in levende lijve op wien men Pigotts en andere roofdieren afzond Tbaus nu Parnell wij laten daar door eigen schuld of door een schijnheili puritanisme der Britten de voornaamste binderpaal IS geworden bg do verwezenlijking van het grootsche werk waarvoor hij zelf do grondslagen legde ziet m n tories en liberale unionisten ijveren om Parnell als het toonbeeld van eerlijkheid van vaderlandsliefde van ouwankelbaren moed voor te stellen Wat bg deze tactiek de drijfveer kan zgn van hou die Home Rule voor leriand met alle mogelijke middelen zoeken tegen te gaan daaromtrent kan geeneriei twijfel beslaan Het tijdstip der algemeene verkiezingen nadert een overwinning der Gladstonianen schgnt verzekerd maar welke Engelsche partij zou het wa n aan een verdeeld Ierland politieke zelfstandigheid te schenken Teneinde dus Home Kule tegen te houden is het zaak voor de Britsche unionisten de scheuring binnen de lersche partij welke tevens de Gladstonianen verzwakt te bevorderen Maar evenzeer als het belang der tories deze onverzoenlijke vijanden van lersche autonomie die tweedracht verlangt oven dringend eischt het welzgn van het lersche volk dat zoo spoedig mogelijk de vroege eenheid tusscheu zijn bekwame leiders wordt hersteld De lemp geeft eeu beschouwing over het congrea van mijnwerkers dat de vorige week te Parijs is gehoudeu Het Parijsche blad doel uitkomen dat van don beginne af op deze internationale bijeenkomst strgd is gevoerd tusschen het praotisoh en ordelijk element on dat van alleriei horsenschimmen onverdeeldheid In deu aanvang scheen het eerste te zullen zegevieren maar ten slotte heeft het laatste de bovenhand behouden Het besef van de gemeenschappelgke belangen heeft in het eind al het andere in de schaduw gesteld en al de beslissingen zgnnajjenoeg met eenparige stemmen genomen De besluiten houden het midden tusscJien de voorstellen der mannen van geweld en ongeduld en die van de vredelievenden en gematigden Er is dan ook niet besloten tot een onmiddollgkeeujlgemeene werkstaking Men heeft zelfs het gevaar er van erkend voor de werkelgke belangen der arbeiders Toch heeft men haar niet nadrukkelijk afgewezen De werkstaking blijft als een dreigend zwaard hangen boven de hooWen der regeeringen en der werkgevera Med zal nu aan do regeeringen den eisch stellen van een internationale regeling van den mgnarbeid en wel de invoering van den werkdag van acht uren en zulks ouder bedreiging van een algemqene werkstaking Dit eerste der genomen besluiten ia op zichzelf geen bedenkelijke zaak Do beperking van den mgnarbeid tot 8 uren daags is niet alleen gewcnscht maar bovendien gemakkelijk in te willigen omdat zg op vele plaatsen reeds bestaat Het werk wordt gewüonlgk betaald per wagen of mand en do mijneigenaars hebben er dus geen overwegend bebf Bg dat de werklieden zelven hun arbeidstgd bepaleriy Maaf op den bodem van het besluit ligt een anderei bedoeling Naast de vaststelling van den arbeids 1 duur vorderen zg van den Staat de internationale regeling van het loon En daar betroden zg het land der hersenschimmen Dat is noch practisch ndch in het belang der werklieden zelven De Staten kunnen dien eisoh nooit bewilligen ZulJen dan de mg nwerkers den strgd aangorden tegen alle Naden te gelijk In allen gevalle hebben de practische en helderziende lieden die onder hen worden gevonden getracht tgd te winnen en dat is al veel gewonnen Vele Duitsche mgnwerkers zgn volstrekt niet tevreden over de houding hunner gemachtigden op het Pargsohe congres Te Dortmund hielden 400 mijnwerkers een bgeenkomst welke eindigde met aannemen vun een resolutie waarin verklaard werd dat de gemachtigden bij dit congres niet de meening der Duitsche mijnwerkers haddeik weergegeven De vergadering was zoo rumoerifj dat de politie ten slotte tusschenbeide moest komen De Petersburgsche correspondent van het Berliner Tagoblatt deelt den inhoud mede van een gssprek met Bendereff den leider dor Bulgaarsohe uitgewekenen die verzekert dat hij Busland in vier jaren niet heeft vwlatem en geen deel heeft aan den jongsten moordaanslag die te Sofia tegen het leven van den Minister Stambu off is gepleegd Volgens Bendereff die verkloarde politieke moon eir ten zeerste af te Bfareu was deze aanslag uitsluitend een wraakt nemtng wegens den dood van majoor Panit a naW