Goudsche Courant, donderdag 9 april 1891

1891 Vrijdag to April NS 4498 MEDDENS ZOON Engelsche Stoffen voor Kleediag naar maat Prima Qualiteiten DE GROOTSTE SORTEERING Demisaisons Gekieede en Fantasie Costumss Jajuettes GiUets Pantalons gtlfftiaiBE ili é SIliill EBISBailgti SPECIALITEIT Engehche mode Artikelen H 00 S TI=5 X 354 356 358 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kan geaciiieden lot eón uur des namiddags van den dag der uitgave Bekroond met Zilveren en Goaden Medailles jianbmolm door BH Geneet m acheiJcundigen Kraepelien Holm s Eikel Cacao Toedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrflgtaar in bnsien k V i V Vs Kg KRAEPELIEN BOLM ZEIST BODKN iEVRAAGD Eene MAATSCHAPPIJ van LEVENSVERZEKERING vraagt Toor hare Afdeeling WEKELIJKSCaE PREMIEBETALING te GoTOA en Omstreken GESCHIKTE DESELUEE FEBSONEN als Boden Brieven met opgave van leeftgd werkkringenz franco onder jïo 2099 aan het Bnreaavan dit blad MEY s STOFFWASCHE i buitengewoon Sterk elegant in het dragei voortreffelUk en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed MEYs STOFFWi SCBE wordt na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altöd nienwe uitstekend passende boöhien manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden modellen KUGBT lOfiflmifcraM p dosynfl s aa Gangbaarste i L QOBTHII BOBIIiIiliB 0O8TALIA P 4 U p dozyofl 60 IBTHB 1 I0I SI BBBZOO 1 p donJ I OroottóP iaroottoli p dozHn p dofija fl S f ik hïr nil iLfl AISOH mSfi iESU f M t i ÜSn A WAOITBB F STBPHAW p dozUn M s visoavs B p doifln Verkrggbaar te OOUda bii den Heer C A b BANTZINGEA Korte flendew eg 17 J W P van EDE van der P tLS JHarkt A 107 of direct bij MET ED HOH Versand ees haft Leipzig Pl wltz Snelpersdrak A Brinkman Zoon Gouda P C W BEGEER Coiffeur Oosthaven 43 8PEj 3IALITEIT IN VLECHTEN van uitgevallen tfaar worden ten spoedigste tegen concurreerende prjjzen afgelever d TWEE DIEHSTBODEH gevraagd eene KEUKENMEID en eene KINDERMBID tegen 1 Mei in een klein gezin te Rottbhdiü Flink loon Men vervoege zich in persoon bjj Mevrouw VAM ÜÜGTEREN Crabethstraat 276 pTcTwreEGÉER Coiflfeur Oosthaven 43 Een nette LEERLING gevraagd wie zeker zya wu de Echte I Eikel Cacao te ontvangen tesamen gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder en naam des I nitvinders Dr Mioliaens vervaardig j op de beste machines in het Idbe1 rcemde étabblissement van GebrjjpStoll 1 werck te Eenlen altchs Eikel acao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookteene aangename gezonde drank voor dogelijksch gebruik een i 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval vandiarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz i V Ko V Ko proefbnEgeg f 1 80 c 0 90 a 0 35 Generaalvert genwoordiger voor Neder1 land Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 lOttderlgke Nommers TUF CENTEN BINNENLAND GOüDA 9 April 1891 Dinsdagavond is er eene poging tot inbraak gedaan in de Stearine Kaarsenfabriek alhier Gelukkig werd lulks bijtijds door den aker in die fabriek bemerkt De daders zijn ontkomen Doch er rust verdenking op een tweetal personen Wq vestigen de aandacht op de roorstelling die Zondag e k in de Sociëteit ftÓns Genoegen wordt gegeven door den heer van Kinsbergen Het belooft een genotrolle arond te zijn daar een zeer aanlokkend programma tal ran kunststukken aankondigt op het gebied van magnetisme goochelarij enz die naar het oordeel van verschillende bladen uitstekend en op amusante wijze door den heer van KinsSergen worden uitgevoerd l e voorstelling zal zeker door een talrijk publiek w rdeu bggevroond Op Wdonsdag 22 April zullen de p riodieke verkiezingen plaats hebben van hoofd ingelanden en hoofdingeland plaatsvervangers in de Krimpenervaard In het Ie district ter herberge vao de wed L Blanken te Haastrecht Aftredend zijn de hoeren H üittenbogsart hoofd ingeland te H astreoht en P Hoogendijk hoofding plaatsvervanger te BergAmbacht In het Se district ter herberge van de wed Kusters te Krimpen n d IJsel Aftradend is de heer C van den Berg hootdingeland te Krimpen a d Lek ook moet een hoofdingeland plaatsveivanger gekozen worden in plaats van den tot boofdingoLand benoemden heer Joh van Vliet Jöhz te Ouderkerk a d IJsel In het 2e district zyn ditmaal geene periodieke vacaturen FEViLJLEgrOJX EEN ONGELUKKIGE JVaor het Frhuch II 80 Het meisje bracht hier den tgd dopr tussohen haar ochtendrid te paaM en haar rid s avond per rgtuig Daar zag zij zich omringd door haar geliefkoosde muziekstukken haar snuisterden waarop zij gpstold was een nabootsing van de Torso van Selredera een piano van Pleyel eenige schilderjjen van beroemde meesters en aen kleine bibliotheek waarin de voornaamste sijhrijwrs en dichtere Twee dagen na zijne ontmoeting met ïlorenoe kwam Eolanil haar een bezoek brengen Acht enveertig uren warep voldoende geweest om dit oproerige hart ten onder te brengen Hoe Montfrano ook zocht hij kon in zgn verleden niets rinden nat op liefde geleek Eenige roorbijgaande grillen te Bordeaux in het ruur ran de eerste jeugd maar neer niets En sedert hadden de biltere zorgen n het bestaan de telkens hernieuwde strijd hem oovermijdelijk van de vrouw verwijderd gehouden Amdelijk werd hij schatrijk zonder iets aan zijn geregeld en werkzaam leven te veranderen Zijn De Eaad der gemeente Mewater heeft enkele personen die blijkens de Igst der armbesturen onderstand genoleo badden niet van de kiezerslijst geschrapt aangezien deze slechts voor enkele gevallen en met zekeren tijd aan een geldelijke ondersteuning genotei hadden De liberale kiesvereeniging Sciomioaen en omatreken beeft hare ingenomenheid betuigd met hef ontwerpmanifest dor Liberale Unie dooli vereenigde zich met het oordeel vanyindere kiesvereenigingen om nie te veel te beloven Niet als een program doch slechts als leiddraad moet het beschouwd worden De vergadering wenschte vooral leerjjjioht op den voorgrond gesteld te zien en zooveel mogelijk uitbreiding van het kiesrecht met persoonlijke invulling van het stembiljet daarenboven afschaffing van patentrecht en acoijnzen f Maandagavond vergaderde Woerden de liberale kiesrereeniging SurgerplicM ter behandeling van het ontwerpmonifest der Ziieralé l uie E n der aanwezigen rond het jammer dal Se Unie tait dadelijk te voorschijn kwam met een manifest in plaats van met een ontwerp De uitbreiding der kiesbevoegdheid lokte nogal bespreking uit daar de gevoelens hieromtrent zeer uiteenliepen Ten slotte kwam de meerderheid tot het besluit dat het zoogenaamde capaciteiten stelsel nog het meest Tas aan te bevelen en dat men dan tot uitbreiding kon overgaan Wat de belastinghervorming aangaat zou men gaarne de goederen in de doode hand zien belasten hetgeen men in het ontwerp aanifest miste Over het algemeen kon men zich anders wel veraenigen met den inhoud Tan het ontwerp zoowel wat de legerwet als wat de arbsidersquaestie betrreft Tevens werd nog aangedrongen op de scheiding van kerk en staat Tot afgevaardigde ter algomeene vergadering der verstrooiingen waren die van een man van de wereld die een muur trekt om zijn bijzonder leven en geen geruchtmakende genoegens najaagt En plots liag kreeg de beeltenis van Ploronco zulk een macht over dat onbedorven hart zonder dat hij trachtte het gevoel tegen te gaan dat hem behoerschte Het meisje verborg haar leverdige blijdschi niet toen zij den broeder van hare rriendin zag binnenkomen Welk een aangename verrassing begon zg met een rriendelijk laolje Kom hier naast mg zitten en laten wg rustig een poosje praten daar ge tooh beweert dat mijn gebabbel u niet al te zeer rerveelt t Behalve de teedere aandoening die Florence bg Eoland opwekte boezemde zij hem ook nog omandere reden belang in Verschillende dingen in haar leven als weeze bleven onverklaarbaar en onverklaarbaar Het tras duidelijk dat zij de berinneringaan haar kinderjaren niet gaarne opwekte Wat zij ervan vertelde bepaalde zich tot algemeene en vlaohtige indrukken Miss Florence Sidney had op zeer jeugdigen leeftijd haar ouders verloren en bleef tot haar achttiende jaar in een klooster te New York De familieraad door den voogd bijeengeroepen haastte zich toen hot meisje meerderjarig te laten verklaren en gaf haar afrekening van haar belangrijk fortuin Toen begaf zij zich naar Italië waar de Amerikaansohe kolonie haar als en bedorven kind ontving en be ADVËBl ENTlIiN worden geplaiUit van 1 5 regels ih 50 Centen ladero regd meer 10 Centen GBOOTE LBTTKBS worden berekend n ar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verscbgnt L XI werd benoemd da heer C A Zelvelder en tot plaatsïiervanger de heer mr 0 Jentink Volgens de Standaard werd eergisteren eene vergadering van afgevaardigdep van onti revointionaire kiesvereenigingen in de provincie Zuid Holland t Botterdam gehouden Bgna alle kiesvereenigingen waren rertegenwoordigd en de voorzitter de heer C M E Löben Sela vergeleek den strijd met don kamp van Gideon tegen de Midianieten wees op de teekenis van den komenden strijd de zege in 1S88 behaald en op de groota naardo voor land e t natie van een Kabinet dat aanspraak mag hebben op den naam van bet Kabinet der rechtvaardigheid terwg l hij de punten van het concept program van actie afzonderlijk besprekende er op drukte dat het contraal comité ongetwijfeld als tolk van het kiezersvolk alle conservatieve kronkelwegen heeft ter zijde gelaten om kloek en onversaagd de banier der heilige beginselen omliojjg te houden Daarna kwam aan de orde da raststelling ran het conceptreglement voor het comité Tot leden van hot prov comité werden benoemd de heoren Van Heemstra Van Hoeken Bal uis Eooseboom G Mulder Leiden Eöpke D de Wit Van Ldben Sels F graaf van Bylandt Schipper mr Van de Velde ds Ven Lummel Hoogendam Van Bennes Singels ds Douma BoUmau S ran Velien J W Valk H M Dercksen Gryns Blankera Horrewijn Van Houwelingen Dioke ds De Jonge A Bouipan De Wilde Van Namen mr Bichon van IJsselmonde Beqcrink ds Mol Sohoonejongen en P Oranje De vergadsring met dankzegging door ds Donner gesloten werd door een vijftal Kariierleden bijgewoond Na afloop vereenigden zich enkelen aan een geielligon en broederlijken maaltijd handelde Te Borae ontmoette zij Alice en de vrieadschapsband tusschra beide vrouwen werd spoedig aangeknoopt Maar mevrouw Dutac wist van Florene s verleden alleen dat wat z j aan iedereen vertelde De jeugdige Amerikaansehe verborg waarschijulgk in haar binnenste een geheime smart bij de minste ietwat duidelijke toespeling verduisterde een plotselinge droefgeestigheid haar lief gezichtje £ n somtijds wanneer iden haar in heur droomergen kwam overvallen wischte zij in stilte een traan weg Boland wist ifi alles Dat scboone kind teg jtgk zoo raadselachtig en zou eenvoudig bekoorde hmi en prikkelde rjne nieuwsgierigheid Ik hoorde u laatst de vocrdeelen o sommen van de onafhankelijkheid maar ge zult toch moeten toestemmen dat 9e uren van verlatenheid soms leer pijnlijk kunnen worAn Geen bloedverwanüen slechts enkele vrienden die overal op de wereld verspreid zijn dat is droevig voor een jong meisje zooals gij Denkt ge er somtijds niet aan dat het gelukkig voor u zou zijn indien ge verloofd getrouwd waart Ge zijt een te volmaakt wezen om uw leven in eenzaamheid te verslijten Ó zeker maar ge moet jnij niet zoo vlugTbeoordeelen als ge dit een Fransche vrouw zoudt doea Wij Amerikaansoheu hebben eene geheel andere opvoeding ontvangen als de Pariaianne Men gewent ons jong aan die vrijheid die tt verboast en tast stoot geeft Eenvomlig n mot een bevallig terughoudendheid