Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1891

Het Comitj raiw de op S Hei te Leeuwarden te liouden groote proTinciale meeting is er niet dan met eedige moeite in mogen geslagen daarfoor een geeohikt terrein te kreigen ni een stuk land omstreeks 4Vi l gnx t gelegen achter de Horen tegeoorer het terrein dat bij du meeting van 27 April 1890 heeft ingediend Als sprekers tullen optreden T Domela Nieuwenhuis A H Gerhard J gan der W jk Tj Stienstra Jan Slap en mej G C Stellingwerf geb Jentinck DEK AnÜTBevolationaire KieaTereeniging Freat God Hert dm Koning OP WOENSDAG 8 APEIL 18 1 D rergsdeiing had plaats in de Sociëteit Ons Genoegen en werd door een talrgk publiek bijgewoond Nadat do Voor tter Os B J ran den Berg haar geopend had werd het woord gegeren aan den heer G K Eger uit s Hage Deze ring aan met er op ta w jzen hoe weidra een gewichtige taak ons wacht daar de ttembus ons tot zich roept Het geldt niet minder dan het behoud onzer constitutioneele rrijheden Op rrijheid is ieder goed Hollander tuk en derhalre ia de aanstaand eatrijd fao het hoogste gewicht De aotirerolutionairen strijden niet orer of roor personen maar voor btgpuele Er wordt wel rond bazuind door de libenlen dat de orerwinning b de stembus in 18S8 het gerolg was rsn de heerschende maatschappelgka maUise dat daardoor de partij die gednreode 40 jaar aan het bewind was uit het zadel werd gelicht maar dat is ten eenenmale onjuist De oorzaak ligt dieper Beeds lang róór 1888 had het Mcderlandsche roik zich met weerzin afgewend ran ds liberalen en ook in da Tweede Kamer zou de liberale partij niet zoo bing eene meerderheid hebben gehad als tij gjet misbruik had gemllkt ran kaar orermacbt en Biet door allerlei kunstmiddelen niet altijd ran de edelste soort had weten te bewerken dat zq aan het bewind bleef Districtrerknipping was steeds het middel om kunstmatig eene meerderheid te rerkrggen en de udeie partg te muiibaodeD en te knevelen Verlangt men het bewgs Een orerzicht ran den uitslag der rerkienngen der 7 laatste jaren is daar om dat te lereren In 1879 verklaarde zich tegen de liberale partij 36000 kienrs daarvóór 28C00 kiezers in 1881 37000 tegen 7000 roor in 1883 4SO00 tegen 320OÜ roorj ia 1884 47000 tegen 40000 roor in 1888 64000 togen 48000 roor in 1887 89000 tegen 33000 Toor Niettegenstaande die cqfers behielden do libe lalen de jneerderheid in de 2e kamer In 1888 verktaanïen zich 145000 tegen de liberalen lOÏOOO Toor Toen werd do tot dusrer heerschende meerderheid minderheid Wat wat de oorzaak van die Terandering De heeisefaende malaise Volstrekt nieL Het Nederlandsche volk toonde door zyn uit praak bq de stembus in Ie stemmen me de partij die rekening houdt met een God in den Hemel met de Heiliga Schrift en roet de Eeuwigheid airt de paitij die niet alles verwacht van ontwikkeling van den geest maar van het geloof in den Christus De overwinning werd behaald niettegeu vertelde zg hem na van de rerraatingen op haar leizen in Italië en Frankrgk terwijl zig niet zonder geaat brt genoegen beschreef dat zg somtijda juist IB idat alleenzijn smaakte Trouwen Waarom zou i trouwen zoolang liaar hart niet had gesproken Voor Florence was de vereeoiging van twee menschen de heiligste van alle plichten AUeen liefde mocht twee echtgenooten verbinden want een band is niet heilig dan wanneer b j vrijwillig wordt geknoopt Het meisje verachtte het hnwelgk zooals men dat in Prankrijk begreep waar het nooit twee harten waren die elkander verstonden maar de rereeniging van twee belangen Boland luisterde naar haar uiterlgk glimlachend maar in werkelqkheid diep bewogen want Florence had nooit bemind en hg hoopte de eerste te zijn die dit maagdelijk hart zou doen kloppen Ge spreekt als een deugdzame rrouw Indieningne landgenooten niet op u gelgken beklaag ikhaar Gelukkig hem die door u zal worden uitTerkoreo Een lichte blos kleurde hare wangen Ge rindt mg een bee o een beetje onnoozel Trees ik Iemand zooals gij gebogen onder dezorgen voor uwe zaken heeft geen tijd om orerlieÖe te deuken Boland werd ernstig en een warme gloed straalde uit zgne oogen Gg kent mg slecht Geen dag waarop ik erniet aan deuk dat ik recht heb op mijn aandeel in staande do liberalen Ule zeilen bgzetten om aan hot toer te blgren Zg namen de hulp aan van Dr Bronsveld en consorten anders geen geestrerwanten zg werden gesteund door de Nationale Unie die hunne candidaten aanbeval zg beschikte over tal van landheeren die pressie uitoefenden op hunne onderhoorigen zg ontzagen geen enkel middel lieten b v een bordeelhouder naar de stembus rgden enz enz Zg misleidden het volk door het diiits te maken dat de Provinpialo Staten goen politiek karakter hadden eu hoofdzakelgk polder en landbouwzaken behandelden maar roun w ist wel beter Mr Leuting bad het in zgo Scket van htt NederUmdacheStaaMeiiuttr een handboek van gezag hg de liberalen en waaruit aan do Jongelingschap wordt gedoceerd uitdrukkelijk gezrgd dat ti n il degelijk een politiek lichaam waren daar de samenstelling der Ie Kamer van hen afhing Trouwens at men het wist bleek ook uit de strooibiljetten eu ook uit hoofdorganen als de N SoU Ct Men wilde de lo Kamer absoluut liberaal houden om ds Begeering tot machteloosheid te doemen Die libernle strooibiljetten bedrogen do kiezers ook in andere opzichten o a door het te laten voorkomen alsof ook de liberalen den waren godsdienst op hoogen prgs steldon wat toch niet Let geval is Steeds was bet streven der liberalen andersdenkenden te irereu Beeds in den tijd van Groen van Priusterer was zulks het geval Groen zelf n erd uit alle betrekkingen geweerd alleen in een Commissie van Weldadigheid toegelaten Opmerkelgk dat hg een volksoploop in die dagen andere ingezetenen gemolesteerd werden iloch het volk riep Het huis van Groen moet gespaard l Hoewel spr zeer goed weet dat niet ieder ohiisten is die zich zoo noemt evenmin als ieder die liberaal heet liberaal u verklaart hg uit volle overtuiging In polUieie oogenblUke a t helwelk wg Ouuu beleven komt iet er op aa mal ley belijden De constitutioneele vrijheden werden door de liberalen niet ontzien men denke aan de vervolging van de afgescheidenen In s Hage is tg btati dat zg die God wilden aanbidden naar de inspraak van hun geweten veroordeeld werden en geldsnoeiers vrfjgetprokm Stelselmatig heeft men den gelooviKcn christen verstoeten un hem het Voltairiaanscha Eeraêei tiafimel naar het hoofd geworpen De oprichting van vrge scholen werd eertt verboden later bemoeilgkt Het bannen van den Christus was het streven der liberalen Al wat niet in Chriatns wortelt deugt niet en dit is ten volle op de liberalen toepasselijk Wat Is het groot verschil tusseheo liberaal en antirevolutionair De liberaal huldigt de beginselen der Franache revolutie de antirerolutionair daarentegen huldigt de beginselen der Herrorming Dit is niet Ie loochenen Spr s bedoeling is Tolstrekt niet te zeggen dat de liberalen lust zouden hebben in de gruwelen der Septembermoor den maar wel dat hunne begtHteUn dezelfde zijn als die der mannen van 1789 De eenige vraag is gelooft gg in God en een loven hiernamaals Zoo niet dan moeten de antirevolutionairen u bestrgden De liberalen zgn zoo Weinig in dit opzicht te vertrouwen dat zg h v in Indié het Hohamedisme meer bevoorrecht dan het Christendom De orerwinning der anti revolutionairen in 1888 was alzoo niet te danken aan do heerschende malaise maar aan de geloofsovertuiging van ons volk Nu beweerden de liberalen wel dat bet Ministerie dat nu 3 jaar aan het bewind was niets deed maar I het geluk evenals de anderen waai op ik nie droom van haar dia ik zal beminnen en de meesteres zal worden over mgn hart dat roor ni mand ooit klopte dan voor haar Indien ik haar eenmaal op mgn weg ontmoet die onbekeode op wif ik hoop en wacht o dan zweer ik dat betgeoe wat gg noemt de zorg voor de zaken niet bg mg zal bestaan Mijn fortuin is groot genoeg om het niet meer to vermeerderen Ik zal slechts leven voor haar die mij zal toebebooren en aan wie ik mij geheel zal overgeven Mgn eerste liefde zal ook mgn laatste zijn I Nu was hij het die zgne geheime ferwachtingen uitsprak en zijne opvatting van het huwelijk rerklaü e Deze man begaafd met zulk een helder rerstand en zulk een krachtigen geest bezat de warme de tintelende welsprekendheid ran een kucstenaar Indien bg geluk de vrouw die hg zon huwen zijne wenschen deelde zon hg geen grooter rreugde kennen dan met haar de wereld rond te Reizen en zoo hun trouwe liefde eenwig jong te houden door het telkens hernieuwen van indrukken en herinneringen Florence glimlachte op haar beurt terwgl zij in stilte dacht dat het heerlgk zou zgn naar die verre landen te gaan die door het sterke verlangen der dichters worden opgeroepen Als ik u hoor is het mg als hoorde ik mijn eigen droomen spreken Ik heb mij altijd voorgesteld dat wg onze indrukken moesten genieten met niettegenstaande het niet onbelemmerd kon handelen dank zij de liberale Eerste Kamer en de liberale ambtenaren en ook de ziekte en bet orerlgden ran Z M den Koning stagnatie teweegbracht deed het in die drie jaar tgd tb rergelgking veel meer dan de liberale regeeringen gedurende de vele jaren dat zg aan het bevrind waren Spr wees voorts op de enorme uitgaven voor de defensie die millioenen had gekost tgdeus het liberale bewind uitgegeven terwgl bet streven der tegenwoordige regeering tuinüiheid wss Natuurlijk kon in 3 jaar tgds niet eensklaps het belasting biljet verlaagd dat vorderde natnurlgk tijd maar do liberalen hadden daarnaar nooit gestreefd De liberalen hier te lande mochten beweren dat het Ministerie niets had gedaan in de Kölnische Zeitung was een zeer gunstig oordeel over tgn handelingen uitgesproken dat was een feit van beteekenis De verwgtea der liberalen over het Ministerie waren dus onbilIgk ook in zake benoemingen welk liberaal minister zou gedaan hebben wat Lohman deed Dr Smit ontslagen om zgn geavanceerde geroeleos weder een benoeming Joen toekomen Wat dit Ministerie deed Do schoolwet mocht in de eerste plaats genoemd worden ook door Prof Bugs geprezen dan de spoorweg orereenkomsten de boterwet ie arbeidswet enz enz Het ministerie moest dus bg de a st verkiezing gehandhaafd en het Nederlandsche volk zal zich opnieuw met schitterende meerderheid verklaren tegen de liberalen Onder de leuze die ook thans den Man van smarte zal stellen tegenover don uitroep van Voltaire Ecnuez L in dme Verwerp don ellendeling Daarop werd gelegenheid gegeven tot DEBAT Do heer J J Grootendorst zeido met belangstelling den spreker te hebbeu gehoord betgecu hem echter aanleiding gaf tot hennen van twee vragen Vooreerst wilde hg vragen aar spr in af keurenden zin had gewaagd van itrooibiljetten van liberale zijde verspreid hg durfde verklaren dat de strooibUjetten van antiVerolutionaire zijde steeds keiucb toaardui en reeklvaardig waren gesteld Voorts had spr met cgfers aangetoond horreel het leger ons had gekost onder het liberale bewind maar hadden toen die kostbare roorstellen in stemming werden gebracht niet ook sommige antirerolutionairen daarroor gestemd en sommige liberalen daartegen De heer C J Verschoor had den spr hooren zeggen De nontrale school ü niet neutnul Een nadere toelichting dier stelling achtte de heer Verschoor alleszins wensehelijk De heer J Gra esteyn kwam tegen enkele beweringen van den spreker op doch was moeilijk rerstaanfaaar waarom hy rerzooht werd nsby d Bestuurstafel te komen Aan deze uitnoodiging werd gerolg gegeven waarop hy zg u rede roortzette die echter ook nu moeilijk te volgen was Spr kwam er o a tegen op dat de beginselen der Fransohe rerolotie voortsproten nit of gelgk gesteld werd met de tonde De heer M van Dantzig jrroeg daarop het woord en zeide geen vragen aan den spr ta willen doe maar hem een antwoord te zullen geven op een door hem gedane vraag Do Voorzitter vroeg den heer van Dantzig eerst op te willen geven waarover hg wensohte te spreken waarop deze alt zijn onderwerp aangaf Ve verdeeld ie geheele volheid van onze vermogens Wanneer iemand volkomen gelukkig is ondervindt hij krachtiger do bekoring die uitgaat van de wonderschoons landschappen De uren verliepen zonder dal Florence en Bolana het bemerkten Na deze wisseling van gelgke g dachten die tttsschen hem en haar zonder dat tj het nog vermoedden een band vastknoopten sprak zij nogmaals van den zegenrijken avond toen t i uitgelezen publiek van Pair s Alioo had toogejuioU Miss Florence waa in rerrukking orer bet gemslkelijke en machtige talent van haor vriendin v den muzikalen geest die haar bezielde Hoe dankbaar mooton wü do groote kunst naart n die onze gcdacliti n zoo goed weten wser te g ten Die rol von Marguerite hoe menige vrouw heeft ze gezongen en hoe weinige hebben er een onuitwischbaren indruk van nagelaten I Medegesleept door haar gevoel stond zg op en zette zij zich aan de piano Zij opende de eerste partituur die haar in de handen kwam t was die van do opera Tristan en Isolde Langzaam sloegen haar fijne vingers de bladzijden om tot ti was tekomon bij het beeriijk duo een der rerbeyenste uitingen der hedendaagsche muziek Toen zij met spelen geëindigd had kon Eoland nauwelgks tij ontroering rerbergen Beiden deelden zwggend eli weemoedig dezelfde reine en liefelgke aandoening De Francesca en de Paolo von den dichter behoefden hier niets meer bü te roegen fTordt vervolgd keii van de Proteitanten in Nederland nl tuachen de jevtone gereformeerden en de doleerende Daarop werd bot woord aan den heer ran Dantzig gegeven die ongeveer het volgende zoido M da Voorzitter I Het komt mg voor dat Nederland in een treurigen toestand verkeert Ik heb reeds een tnmolijken leeftijd bereikt ik heb de totstandkoming der schoolwet ran 18B7 bijgewoond en ook do Bisschop penhistorie in 1863 en ran af dien tijd alles medegemaakt en mijne ervaring in dien tijd was dat wij onder liberale regeering ten naoslenbij tot den vrede zgn nekomeu en ik geloof dat geene der kerkelijke partgen zich over verdrukking te beklagen had Ik voor mij sta buiten die partijen omdat ik Israëliet ben en bij deze wil ik een woord vau hulde brengen aan den spreker rsn hedenarond voor do waardeerendo woorden door hem gesproken orer twoe Nederlandsche Israëlieten de heer Eger hod nl roet lof ran de heeren Mr Godefroi en Mr liory gewaagd doch als thans do vraag wordt gedaan Kat ie de oorzaak van de beroeiing die reed zoolang i Nederland heereckt t Dan antwoordt spr Een man wiens naam misschien na verloop van eeuwen nog zal worden genoemd als do bron vnn twist en tweedrocht in Nederland van twist en tweedracht tusachen ouders en kinderen tnsschen vrienden en vrienden en tusschen veel wat vroeger voreenigd was I Spr bedoelt het Hoofd der doleerenden In de Hervormde kerk brarht hij scheuring ten naileelo vaa den echten Godsdienst en na een eeuw zal zijn naam nog worden gebrandmerkt als die van een man die den rrede in ons land verstoorde Do heer S Posthumus brak rerrolgens een lans voor de openbare school door den heer Eger oangerallen Volgens spr s overtuiging was deze zoolang als zij naast ontwikkeling van den geest vorming van het hart op het oog had de parel van Nederland Men klaagt dut de Bijbel daar geweerd werd I Volkomen terecht meende spr Dit is geen boek roor kinderen De Bijbel behoort thuis in de kerk en op de catechisatie en rooral ook in het huisgezin Trouwens du Bijbel wordt op school gemist musr lie geelt ran den Bijbel niet Dat de spreker ran hedenarond de ziekte en het overlijden van den Koning als een der redenen had opgegeven waarom het Minisserie niet mett deed bevreemdde spr Dnt mocht al eenig oponthoud hebben veroorzaakt bü de uitvoering van besluiten ea het doen vaa benoemingen maar volstrekt niet bij de uitvoering van wetten waarop het bier aankwam Een naderel verklaring achtte spr dut alleszins weuachelgk Daarop was het woord aan den heer Eger om de rertchillende sprekers te beantwoorden Terwijl hij sprak werd hy herhaaldelgk door versohillende sprekers in de rode gevallen die hem verweten hen verkeerd verslaan of begrepen te hebben terwgl een hunner protesten aanteekende dat hg da verschillende sprekers rerwarde en iemand woorden in den mond logde die een ander gezegd had De Voorzitter moest meer dan eens en herhaaldelgk personen tot de orde roepen doch de heer Eger keurde dat in de rede rallan niet af t gaf iels buitelgks aan de hgeeakomst mits het zekere grenzen niet overschreed Het antwoord van den heer Eger kwam hierop neer Wat aangaat de quaestie dor strooibiljetten door den heer Grootendorst aangeroerd behoefde hg die der B Katholieken niet te verdedigen van die der liberalen wees hg op het befaamde Oranjestrooi biijet in het district Gouda van de firma TakSchelle vis en wat die dor antirevolutionairen betreft voegde hg den heer Grootendorst toe Geef gg een strooibiljet ran onze zgde dat te kort doet aan waar of waardigheid I Gg klaagt ons aan in deze welnu lerer het bewgs I Of roorts enkele antirerolutionaire kamerleden vóór die enorme nitgaven voor het leger gestamd hebben doet niets ter zake meent spr De liberalen waren toen in de meerderheid en zg hadden hot dus toen in hun hand te bezuinigen en zg deden het niet De vraag ran den heer Verschoor om te bewijzen dat de neutrale school niet neutraal is is hier reeds Zaterdagavond beantwoord door den heer Gerhardt hoofd eener school te Amsterdam die toen socialistische ideën uitte die iemaud een rilling over het lijf deden gaan Naar aanleiding van hetgeen de hoer Posthumus had gezegd trad spr in een uileentetting van hot verschil tusschen de openbare en de Vrije school In de Chr scholen wordt gewezen op Mn Christen in de openbare scholen niet en daarom Heen reeds is bet onderngs op laatstgenoemde te eroordeelen Men hoeft wel eens beweerd dat het Christelgk onderwijt de ontwikkeling in den weg stond maar de feiten bewgzen het tegendeel In 1886 is het o a gebleken bg oen onderzoek in de kazernes dat de ontwikkeling der miliciens daar het grootst was waar de vrge school het sterkst bloeide De statistiek wees dat uit en daartegen ralt niets te zeggen I In hoeverre de openbare school neutraal ia haugt of van den man die aan het hoofd staat en van de wol waardoor hg gebonden is Als de wet zegt de Bgbel van de school geweerd 1 Dan hindert dat iemand die van de Bgbel houdt Den heef Grarenstegn beantwoordde spr door te zeggen dat hg niet de Fransohe revolutie het begin der zonde had genoemd maar dat hij had gezegd dat de beginselen der Fransohe revolutie zoo oud zgn als de zoi de in het Paradgs CHier olgde een korte gedacklenmisteling ttiescien de hk Eger en Gravemteya over hetgeen laatetgenoemde f dan niet gezegd had marover men iet eekter niet een werd De heer Eger ging daarop roort met te bewerendat do vreoze des Heeren het bsgin van alle wijsheid is Door Gods woord te verlaten stonden de rgken Europe tot de tanden gewapend tegenover el kaêj en werden daardoor met den finanoieeltn onderga g bedreigd Vreest GodI was de oerste eisqh Dit erkent ook de kiesvereeniging die hier thans vergaderde en die hel FreeitOod Bert den Koning I tot leuze had Men kon den Koning niet eeren zonder God te vreezen men kon het gezag niet eoren zonder eerbied te gevoelen voor de Hoogste Majesteit En als de heer Gravestegn dat niet voelt daarvan niet overtuigd is dan kon spr hem die overtuiging niet geven dot is God s werkl Door den beor van Dantzig was gesproken van het Hoofd der dojeeronden Doch de doleerenden hebben geen hoofd van vloesoh en been Ood is hun hoogste overheid eu geen mensoh of menschelgke inzetting die beiden feilbaar zijn Dat is juist bet verschil tusschen hen die menschelijke wgsheid stellen boven God s woord en de auti rerolutionoiren Spr erkent geen Hoofd der doleerenden Dot is God Almachtig I Jezus Christus don gekruiste op Golgotha is het hoofd onzer kerk Dat nu Dr Kugper dezelfde beginselen huldigt als spr en gno geestrerwanted en groote garen bezit die velen hem heugden en een groote organiseerendo kracht bezit dat is toch geen misdaad I Ook voor de doleerenden zal toch nog wel een plekje agn in ons land om in vrijheid hun God to aanbidden Het is toch zeker niemanda bedoeling dat zit sne overtuiging moeten in den doofpot stoppa f UDe Israëlieten hebbeu hi r te lande groote frmMgeaolea welnu diezelfde vrgheid vragen ook H loleerenden Zg willen niet als heloten behandel worden De openbare school is de parel van Nederland genoemd door een de r sprekers welnu men zg gelukkig in die overtuiging spr en zgne geestvarwanten is daar niot van gediend Zg hebben ih rrge school lief en rinden het oubillgk dot zg Beholre roor deze ook nog roor de openbare geldélgk moeten bgdragen Nog veel zou spr kunnen aanvoeren moor de tgd dringt tot eiudigeu Het wai heart over elf geworden Heeft bg enkele gemaakte opmerkingen soms niet beantwoord men vergere het hem het geschiedde niet met opzet De heer Grootendorst vroeg daarop nog even het woord om te conatateeren dat spr zgn vraag betreffende de anti revolutionaire strooibiljetten niet bad beantwoord eu daarop werd de vergadering door doB Voorzitter gesloten Buiteolandscli Overzlcbt Keizer Wilhelm vermaakt zich sedert bgna een week met marine aangelegenheden te Kiel en omstreken Het aanhooren van voordrachten over do Ëuropeesche oorlogsvloten en dergelgke laat hg afwiasqjen met genoegigke samenkomsten bieravonden enz in gezelschap van zgn broeder en hoofdemciereo Maandagmorgen is de Keizer begeleid door prins Heinrich graaf Moltke den Minister Von Boetticher die den keizer op diens uitdrukkelgken wensch op deze reis vergezelt met den admiraal Von der Goltz en andere autoriteiten naar Lebensau gevaren om do werken aan het Noord Oostzeekanaal in oogenschouw te nemen Zelf doorstak keizer Wilhelm bg Landwehr het laatste stuk van den dom van het kanaal zoodat het water het nieuwe ksnaolbed kon binnenstroomen De pleÊhtigbeid werd besloten met een feestmaal te Koenigsfóhrde waarna Je mm per stoombarkas tot Bendsburg werd voortgezet yf Naarmate de dag voor de verkiezing van een lid van den Duitschen ITgksdag te Geenstemiinde begint te naderen wordt de strgd levendiger Prins Bismarck en de nationaal liberalen die hem candidaat stelden doon olsof de verkiezing Veeds in hun voordeel is beslist Toen de gewezen kanselier den Isten April gasten ontving kwam natuurlgk ook d aanttaande verkiezing ter sprake en naar aanleiding daarvan verklaarde Bismarék dat hij zgn verkiezing zeker zou aannemen evenwel was hij niet zijn voornemen de ïittingen van den rijksdag geregeld bij to wonen maar alleen wilde Bismarck zich naar Berign begeven als gewichtige onderwerpen gelgk b v het Duitsoh Oostenrijkache handelstroclaat aan de orde waren In dergelgke gevallen aou hg zeker bg de besprekingen ook zgne stem doen hooren Tegenover Bismarck hebben de liberalen den beer Adioff uit Hamburg candidaat gesteld Ten einde de verkiezing van dozen candidaat te bevorderen is de Bramer afgevaardigde dr Barth eon der bekende leiders van de Duitech vrgzinnige partg in den Bgkadag naar het district Geestemunde gegaan ten einde door in verschillende plaatsen redevoeringen te houden De heer Barth verklaarde zich ten stelligste tegen Biamorcks candidatuur on ried ign ptrtggenooten zelfs aan indien het tot een herstemming mocht komen liever te stemmen op een aootaaldemocraat dan op Bisraorok De verkiezing is vastgesteld op 16 April en de officieele uitslag zal den I9den Abnl door don landraad to Freiburg worden afgekondigd Verraoeilelgk tol prins Bismarck wel worden gekozen Bismorcks tegenstanders hopen dat zij ten minste een herstemming uoodig zuBen maken maar ook indien dit mocht gelukken zal prins Bismarck toch bg tweede stemming wel de meerderheid behalen Door den graaf van Parije is een nieiwstaatkundig vertegenwoordiger in Frankrijk de graaf d Housonville benoemd wgl de heer Bocher wegens zwakke gezondheid en hoogen leeftijd als zoodanig ontslag bad genomen uit den dienst van den pretendent Graaf d Housonville heeft zijn voornemen te kennen gegeven om een levendige werkzaomheid voor do royalistische zaak lo ontwikkelen en o ersl de royalistische comités beter te organiseeren Tegenover de andere conservatieve partijen ook de Bonapartistische wil hg een verzoenende bondig in acht nemen Het is nn buiten twgfel dat de Engelaohe commissaris Quinton met zijn medegevangenen kolonel Sknene en de resident Grimwood door de Manipuri s zgn vermoord Het bericht wordt bevestigd door een brief van den broeder van den verdreven rajah Het besluit van het mgnwerkers oongres om de Belgische broeders ta hulp te komen indien deze om het algemeen stomreoht te verkrggen lot werkstaking overgaan beteekent volgons de verklaring van Basly aan een journalist in het wezen dor zaak niets Het wos het congres toen het dit besluit nam vooral slechts te doen om aan de Belgen een bewgs van sympathie te geven Msar al komt men hun te hulp hetzg door het minder uitgraven von steenkolen hetzg door gold om do werkstoking te kunnen volhouden het zal niet baten De Belgen zullen noodzakelgk het onderspit delven Men spreekt van eene algemeene werkstaking doch hel is niet genoeg haar uit te vaardigen zg zou eene werkolgkbeid moeien worden En dit is eene onmogelgkheid Vooreerst toch is slechts een klein gedeelte der mgnwerkert voreenigd in syndicaten de meerderheid zou niet gehoorzamen aan eon wachtwoord En gesteld elft dat do helft of twee derden dnr mgnwerkers allen arbeid staakten dan nog zouden de patroons de overhand behouden want ten eerste is een klein deel der arbeiders voldoende om bet werk aan den gang t houden en ten andere hebben de patroons zich reedt voorzien von een groeten voorraad steenkolen Bovendien is in de contracten die zg met hunne afnemers sluiten reeds de bepaling opgenomen dot zg bg overmacht niet verplicht zgn te leveren Hierbg komt nog dat de werkstaking zil zg het doel bereiken gesteund moet worden door de werkstaking van de fobrieksarbeiders enz Zullen dezen nu gemeene zaak willen maken met de mgnwerkers Het congres zeide Basly ten sloile heeft door zijn besluit volstrekt niet willen te kennen geven dat men ter wille der Belgen tot algemeene werkstaking zal overgaan De Fransche mijnwerkers zullen de Belgen niet volgen de Duitschers zijn onder dwang en de Engelschen hebben slechts hulp in geld beloofd Te Bomo werd dezer dagen gesproken van een voorstel om den rorigen miniaterpresident Crispi in ataai ran beschuldiging te st Hen uitgaande ran de uiterste linkerzijde De ministerpresident Budini hoeft aan een der afgeraardigdeu retklaard dat de Begeering die men tot onzgdig blgren poogde te bewogen zich tegen het voorstel verzetten zou Op het plein Santa Croce te Bome werd een bgeenkomsl gehouden van werklieden buiten rerdienste waarin de afgevaardigde Moffi een rede hield en een anarchist de revolutie predikte Er waren groote voorzorgsmaatregelen genomen het plein was met gendarmes en troepen afgezet verscheidene regimenten waren geconsigneerd Er viel echter niets bgzonders voor De bladen dringen er echter op aan dat deze samenscholingen in de open lucht ter prediking van burgeroorlog niet langer zuUei worden geduld