Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1891

Aangevoerd 24 partyek kaas handel matig Eerste qnaliteit ƒ 28 4 ü ƒ 25 tweede qualiteit ƒ 20 i ƒ 23 Noord HoUandsohe ƒ 24 f 28 50 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 i Weiboter ƒ 0 86 ï f 1 Burgen Ij ke Stand OEBOREN 5 April AndrMi ondin N vin dn Zgdi n J de Hoog O Cornaha ouden L rio deo B rg eo C Both JsD oaderi J VilMr D K P Schot l 7 IJda ouden F J Hornn en M Kettoer Pelroi JbbanDea ouden P Klerka ca A Heklten Heodriooa Praoriaooi Hartiuaa ouden P H Hertog en P M de WolR 8 Hendnka Alberta ouden M Hodd k ea H M vsQ Leeuwen OVEKLEDfN 7 April I Uu Egk 6 m 8 P J en Gelen 16 j H ONDBRTRODWDs 8 April da Jong en M E iftgie i M Endenburg en A Blnn duk mi Zaterdag It April N 4 M0 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ovEkTtfé mvf ig bevallen Vil e n Zoon C ODIFR I flr W 1 Ap l 1891 f T iaike iiZoon P Mevr v ir di MEER 4 Dé immding vün i 7ertentlèn kan geaohleden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave f dibb G ouda 9 l pril 1891 Vooj de vele blgkin van deelneming ondervonden I bg hat overlijden van mgnengeliefdj n Ecb enoot betnig ik ook namens mgi Kinderen mgnen hartelgken dank I Wed HEBMAiV na QÉOOT fl VA E TIW I Oluda 9 April 1891 gearbeid Ik mocht U leeren kennen en hoogachten als Uoofit dezer iprichting als leidsman der jeugd en vooral als vriendschappelijk patroon Van harte heeten wy IT welkom m dit feestlokaal Onder medewerking van de collega s wilden wg onze sympathie toonen door deze school voor van daag in feestdoa te tooien Dank zij de hulp van eenige collega s hebben wij getracht U dezen dag tot een sangenamen faerinneriugsdag te stempelen Mocht God U nog jaren lang sparen voor de uwen roor de Goudsohe jengd en voor ous Uwe onderwijzers I Nog eens welkom op dezen feestdag I Dit welkom willen de jongelui U toezingen in het Welkomstlied De zangklassen hieven het Welkomstlied aan en daarna trad de jongeheer A Overbosoh op den heer Huber toe en sprak hem in dichtmaat aan Hij zeide het volgende Wat is ons scbooUokaal vandaag Gesieid met vlag en bloemen Tan leeren komt heden niets Een feestzaal kan men t noemen Ja jongens wij weten lang reeds wie Er feest vandaag kan vieren Het is t hoofd der school Het zilver moot hem sioren Gelukgewenscht met dezen dag Hoofd bij ons onderwijzen Wij willen met een stotfelgk blijk U onzen dank bewijzen Aanvaard uit naam van allen dan Dit nuttige cadeau Uit achting en waardeering toch Schenken wg U dit bureau Een sierlijk schrijfbureau met fraaien stoel TE KOOP om te verplaatsen een GRüOTE VOLIÈRE met diverse KIPPEN Adres WERKINRICHTING alhier EEN ONGELUKKIGE Aaar kei Framek H 81 Toen Boland het landelgk verblijf t Passy verliet werd hg beheerjoht door een hem nieuw gevoel een MO machtige aandoening dat hij er minder onUteld dan wel verrast over was Hg beminde Onmogalgk de keten te verbreken die hg zichzelven saniegde eu die hem toch gevangen hield Hij bemmde het jonge meisje dat hjj enkele dagen geleden nog met kende Dat was zg de met zooveel verlangen verbeide onbekende op zijn levensweg Waarom zou zg hem ook niet liefJiebbenP Hg had een fortuin weten machtig te worden en de wereld aan ach onderworpen hij zou toch wel een vrouw kunnen overwinnen I ilil Maar iemand die ernstig verliefd is kan niet met nchzelven redeneeren In plaats van den hartstocht me steeds meer macht over hem kreeg te matigen ï hg er van dag tot dag meer aan toe Na het Kleiubandel io Sterben Drank BüUaEMEESTEEen WETHOUDERS TauGouaa brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kenuia dat b hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de by lyn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Venweker Aanduiding der localiltót J Sjouke Lange Dwarsstraat Wyk H No 117 GOUDA don 9 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOKN De Secretaris BEOUWER MARKTBEBICHTBN Voora Gouda 9 April 1891 Granen heden weinig aangevoerd Bg vaste stemming goed prgshoudend ta verkoopen Tarwe Zeeuw ohe ƒ 9 70 a ƒ l6 25 Mindere dito 9 a 9 40 Polder 8 25 a ƒ 8 75 Afwijkende ƒ 7 50 a 8 Roode 7 60 a 7 75 Angel ƒ 8 60 s ƒ 9 25 Rogge Zceuwsche ƒ 6 76 a ƒ 7 25 Polder ƒ 5 76 a ƒ 6 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 6 90 a ƒ 6 25 Gerst Winter ƒ 6 I ƒ 6 60 Zk mer ƒ 1 60 s ƒ 5 25 Chevalier ƒ 5 76 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 4 ƒ 6 per 100 kilo ƒ 8 75 a ƒ 9 60 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 9 60 ii ƒ 10 Bttitenlandsch 8 ƒ 8 26 Kanarieiaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Boonen Bruioeboonen ƒ 12 a 16 Witte boonen ƒ 12 k ƒ 13 Dniveboonrn ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Paardeboonen ƒ 6 60 a 7 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 25 a ƒ 8 60 CtBoantine 8 26 a ƒ 8 6a Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel flauwer en pryzen stationair Vette varkens veel aanroer handel goed 18 a 20 et per half KG Biggen voor Engeland tamelijke aanvoer handel flaaw 16 a 16 ot por half KG Magere Biggen tamelgke aanvoer handel flauw Vette Schapen en Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalveren reer groole aanvoer handel vlug ƒ S a ƒ 6 Fokkalroren ƒ 8 a ƒ 14 gEREELUEE VEBEIEZIUSEU 189L De Kiesvereeniging Kerkelyk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 2 Aprill L voor de vacante plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelgke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t College van Notabelen 5 Vaoatnres H JAGER W KROMHOUT Jr J KORTEWOEVER Jr N vAii KRIMPEN J GONDA Voor College vaD Kerkvoogdeo 4 Vacatures W J FORTOUN DROOGLEEVER C KNAAP C HOOGENBOOM 4 A DORTLAND Voor de Commissie van Opperioezichte 7 Vaoatures J J BRAGGAAR C VAM VEEN C KOOIJMAN A T VAM ME POOL niet A F J W BRAKEL fl J W HÜBER V W D SCHENK Zg beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente OOVDA 10 AprU 1891 Namen de Kiesvereeniging voornoemd Inlevering der Stembriefjes op MAANDAG 13 APRIL 1891 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA Hbt Bbstoüb J M NOOTHOVEN va GOOR Voorzitter G 8TRAVER Onder Voorzüter D RÜIJTER SeeretarU W KROMHOUT Penningmetter 6 A D J GABBU H JAGER G LANQEBAAR A VAN VEEN H J NEDERHOBST H OVEREUNDER Sociëteit Ons Ginoegen Gouda Nederlandsoh C i liostro Theater van Anuterdam Dibkctib JOS RUDOLF TiJrKINSBEKGEN opvolger van la Ernst Bascb ZONDAG 12lkPRIL 1891 Fantastlsclie lugisclie Séance WAT IS SpRITISfflE i la Miss Fay Cumber van het geheiinzinnigq il Sybils de üaagd va vooi 8 11ing tfldena Loi Reis om de W Renzeii Wandel Diorai Bnpeawwitje en de 7 ld Haute onthnllingen Phabaka en Catliostro Irlyne Romifctische ÖkIxiII I I ld door het Orootste g Eeil Reis naar jll pool Frans li eii n i Duits e OiSrlol en Tl lDe Pr lal 1 1 5 en 75 Ct I Heei an en en Ki n n pondai nWê i KINSBESC i ifapg I ünr i j i Afgepast en van tl stuk GROOTE 80RTEEBINÖ LAGE PRIJZEN 8CHËi K A Zn TE HÏÏÜE GEVEAAGD voor eene DAME alleen eene ONGEMEUBILBERDE ZIT en SLAAPKAMER of ALCOOF bg een R C FamUie Liefst op de Gonwe of Markt Brieven onder letters H F ter Boefcdrakkerg van B A VERZIJL EoH Tiendeweg Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heer en Dassen A V OS Aze Kleiweg E 73 en 73 FEANSCHE ST00M7EEVEEU Gliemisehe eo Zwitsersehe WasselieriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tuiles Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden ooschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 78 Zeer Hette Gesteendrukte mmAHTJIS worden GELEVERD door Aa BRL ILMAI en Zn Snelpersdruk van A BRINKMAN in Zn Gotoa pe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka m nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ij oaderlgke gommen VLlt qENi EN il BiNJfENL ND GOÜÏ A 10 April 1891 tteplaatst r ita Goads ns r Muiden W rsn de WoUnnK bqgensamd de Kooq en ran Breda naar Gondii T W Bertel beide oprichter Ie klasie b j het v pen der gsbie Eene eigenaardige drukte heersebte er dezen morgen in de Ie Opeab Burgerschool voor jongens Het hoofd der school de beer H W Huber herdacht den dag waarop hij i66i 25 jaren zgne betrekking te doz r stede aauraardde Ondernrijlers oudleerlingon en scholieren een ieder vas al sedert langen tijd in de weer geweest om den lOn April niet ongemerkt te doen voorbijgaan Door de torg van de onderwijzers waren een drietal lokalen keurig versierd Groen bloemen vlaggon tropeen guirlandes beelden en wapens maakten een schitterend ffeot a wie dezen morgen bij de filochtigheid tegenwoordig was zal volmondig moeten beamen dat de decorateur de heer ran Stareren alle eer Ttn zijn werk heeft Hom zü hier dan ook openigk een compliment gemaakt roor ttjn net en beeldig decoratief Al vroeg waren de jongens op bun post Met ongeduld werd de komst van den jubilaris verwacht Te negen uur waren het Comité van oud leerlingen de Schoolcommissie en tal van oud élèves in de versierde lokalen bijeen Onder fanfares kwam de jubilaris met zijne echtgenoote en kinderen binnen Se heer U K van der Boer sprak hem namens de Onderwijzen op de volgende wgze toe Goscbte Jubilaris I Gedurende het tijdvak van 25 jaren dat gij aan kat hoofd dezer school staat geniet ik het voorrecht t langst van Uwe onderwyzers met XJ te hebben FEVÏLLEfOM eerste bezoek maakte hij een tweede toen een derde terwijl hg zgn best moest doen een behooriijken tijd daartusschen te laten verloopen Weldra moest bg erkennen dat de namiddag akelig langzaam voorbij ging als hg niet naar Passy moest en er aan den avond geen einde scheen te komen Gelukkig zgn verliefden rgk in listen in oude en toch altg d nieuwe listen I Florence was gewoon telkens wanneer Alice aan de opera moest wezen in de loge der zangeres te komen Boland ging er dan ook heen met een stiptheid die het ongeduld van zgn hart verried Mevrouw Ductac bemerkte spoedig de naast haar onluikende liefde Nooit had zij zich een andere schoonzuster kunnen wensohon zooveel nield zij van de lieve Amenkaansche Maar hoe zou zij de gevoelens van Florence voor Boland te weten komen P Hare vriendin ondervragen Dat durfde zij niet Die fiere en kuisohe vrouw koesterde een heiligen eerbied voor de ingetogenheid van anderen En dan had Alice evenals haar broeder enkele onverklaarbare dingen opgemerkt in het karakter van de wees Telkens wanneer het meisje over het huwelijk sprak zeide zij Zeker ik zal wel trouwen maar later later Waarop wachtte zij dan Eens was zij mededeelzaam genoeg om madame Dutao een deel van het geheim dat haar negentienjarige ziel verborg te doen vermoeden De zangeres studeerde sedert een week de rol van ADVBBTBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regel il 50 Centen ied ia regfl meer 10 Centen GROOTE LETT8BB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien graiii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Nu klonken de juichtonen frisch en krachtig on treifend was het waar het uit zoovele kinderkeleu klonk En wie hem mint van harte lieft Heeft ook de stille bede O God deel dezen kindervriend Uw rijksten zegen mede Bewaar hem ook voor gade en kind Die hij zoo warm en trouw bemint 1 Zoo trouw bemint I Gg hoort zooveel hoor meê Die beé die beê Nu was de beurt aan de oud leerlingen De Voorzitter van het Comité de heer J van Galen hield de volgende toespraak Geachte Heer Huber Aan mg is de vereerende taak opgedragen U op dezen dag bij gelegenheid van uw 25 jarig jubileum als hoofd dezer school namens zeer velen uwer oadleerlingen een woord van geluk vensch toe te spreken en gaarne kwijt ik mij van die opdracht Neen ook wij weaschten en mochten niet achterblijven U op dezen dag onze hulde en erkentelijkheid te brengen Hoet het voor U een voldoening zijn wanneer U op uwen arbeid mèt welgevallen mag terugzien hoeveel te meer moeten dan niet wij die van uw onderwijs profiteerden en de vruchten daarvan genieten op dezen dag verheugd zgn en van ganscher harte instemmen met de rechtmatige hulde die ü dezen dag ten deel valt Ontvang dan ook Geachte Heer Huber onze oprechte en hartgrondige gelukwenschen met dit voor ü zoo sohoone feest en gaarne voegen wg daarbij den wensch dat de tgd die U nog aU hoofd dezer echool zult doorbrengen U dezelfde lust en ijver zal geven om uwe beste krachten aan t welzijn der jeugd te besteden Ook wij meenden bij deze wenwhen een stoffelijk BB Ophelia in die zg roor haar tweede debuut had gekozen Op een middag toen de repetitie geëindigd was vond Alice miss Florence in haar victoria gezeten bü den ingang voor de artisten op den boulevard Hausmann Zgt ge bang voor de kou P vroeg de jeugdige Amerikaansche lachend Gewoonlijk niet erg Maar ik moet morgenzingen en ik heb geen lust een verkoudheid op teloopen Dan zend ik mijn rgtuig weg en wg gaanloopen Il breng u thuis als ge het goed vindt Gaarne Al pratende kwamen zg in de avenue Friedland Ge gaat mee naar binnen nietwaar P vroeg Alice Mijn broeder zal wel thuis zijn Het zalhem zooveel genoegen doen u te ontmoeten Floronce bloosde en volgde mevrouw Dutac De thee voor mevrouw stond in het boudpir sprak de kamenier terwijl zij hare meesteres doorliet Een helder Amur brandde onder den schoorsteen Het kalme vreedzame vertrek flauw verlicht door een lamp op een zilveren voet noodigde uit tot rustige droomerijen Ik heb een verbazenden honger sprak Alice lachend En haastig zonder baar hoed af te zetten schonk zij de heete thee in de kopjes van oud Sèvrea terwijl zg met vlugge band eenige dunne zaóht geroosterde sneedjra brood smeerde