Goudsche Courant, maandag 13 april 1891

Voor t College van Kerkvoogdeo Voor t College tsd Notabelen 4 Vacatures 5 Vacatores 1 W J PORTOUN DROOGLBEVER 1 H JAQEa 2 C KNAAP 2 W KROMHOUT Jr 3 C HOOGENBOOM 3 J KORTENOEVEB Jr 4 A DORTLAND 4 N VA KRIMPEN 6 J GONDA Maandag 13 A rll 1801 N 4500 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Ixuending vaa adrertentifin kan gesobleden tot dda ur des namlddaga van den dag der uitgave EEBEEL UEE VEREpiM GElT 189L De Kiesvereeniging Kerkelgk Beheer alhier beeft inbare rgaderingvan2Aprill L voor de vactmte plaatsen in de drie Colleges voor bet Beheer van en Toezicht op de Kerkeljke Goederm en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor de Commissie van Opperloezieht 7 Vacatnres J J BRAGGAAR i l C VAN VEEN C KOOÜMAN 4 A T VAN DBB POOL niet A F 6 J W BRAKBL fl J W HÜBEB ► V W D SCHENK Zg beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente QOVDA 10 Aprü 1891 Namens de Kietvereeniging voornoemd Hbt Bbstdvb 3 M NOOTHOVEN van GOOR Voorzüter O STRAVEB Onder VoorzüUr D RUIJTEB Secretarie W KROMHODT Penmngmmttr O A D J GABELJ H JAGER G LANGERAAR A VAN VEEN H J NEDBBH0B8T H OVliREUNDEB Burger IJ ke Stand Hoordreobt GEBOREN Jicob ouden L u Eyli en H na Rooi Aru Pioter oadera J Trommel cu M Pronk Pieler oadere K Offers en N Gros o OVERLEDEN J Verboom i j StolwUk GEBOREN T N oaders K tea dep HeoTel en M van der Hee Gerrit ouders A Romegn en S Visser Johsnnes en □ oaders B Kool en G Sloof ADVEkTENTIÊN Den 16 April a s hopen onze geliefde Ouders LEONARDUS ZDIJDVELD BH SOPHIA VAN DB KASTEELKN hnnne 80 JABIOEECHTFJSBJE ENIG ING te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Bevallen van een Dochter A C PETERS Huisman Gouda 10 April 1891 Gonwe De oadergeteekende zegt hartelgkdank voor de vele bewgzen van belangstelling die b § dezer dagen mocht ontvangen R LEOPOLD Gouda 10 April 1891 Wed P van EIJK vraagt beleefd voor Winkels NAAIWERK of BDRGERWERK Adres Breedstraat Nieawe Haven No 289 Inlevering der Stembriefjes op MAANDAG 13 APRIL 1891 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA DE DIJKGRAAF VAN RIJNLAND brengt ter kennis van de Ingelanden dat op Zaterdag den IS t April e k des voormiddags ten e ure eene Vereenigde Vergadering zal worden gehouden in hatGemeenlandshuis te Leiden MAGAZIJN van Fili aine Artikelen en de benoodigdheden voor het maken van bij a vernout Haarlem Gemaakte voorwerpen van FILIGRAINE voorhanden Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift vaa den 1 kon Universiteits Prof Oetam Hofrad Dr Harlest Bonn hebben sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hokten 1 heeschheid en aandoening der ademings 1 organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelen 1 wardig een bonboa te gebruikai Verpakking Geele pakjee i 25 cent Alom verkrijgbaar Men biede het g eluk de hand 500 000 MARK als hoofdprlji in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverlotloff die door ds Hoogs Regeering tsu Hambarg goedgekeurd ea gewaarborgd is De Toordeelige inriohling van het nieuwe plau bestaat daarin dat in den loop van slechts neiüige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loteu 50 800 prezen bedragende 0 553 005 Iv arlr ter volledige beslissing lullen komen daaronder züa kapitale prijien van eventueel 500 000 Hark by uitnemendheid echter 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prgs 1 prjjs 1 prijs i pryzen k M 1 prgs ï M 1 prijs a M 1 prjjs a M 1 prijs i M a M 300 000 s M SOO OOO i M 100 000 M 76 000 70 000 66 000 60 000 66 000 60 000 40 000 30 000 8 prijzsn a M 16000 26 prjjsen k M 10000 66 prijzen a M 6000 3000 2000 1600 1000 600 148 106 prijzen it M OS f zea a M iU f prQzen il M tos prgzon a M 1060 prgzeniM 30930 prgzen a U 17188 pr aM 800 200 160 127 100 94 67 4020 i e prijslrekkingen zijn volgens pko van imbiswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrenralg Sezergroots door den Blaat gewaarborgde G erloting kost 1 geheel origineel lot sl ohts M 6 of 8 60 l half 8 1 80 1 kwart lVi O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddeljik met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den staat voorziene Orlgineele Loten zelf in handen Bg iedere bestelling wordt het rareischte officieel pUn waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieels lijsten 06 uitbetaling der prgzen geschiedt steedsprompt onder waarborg van deo Staat en kandoor directe toezending of ook naar verkiezing de Belanghebbenden door onze Correspondenten in alle groote pUatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vclr andere aanzienigke prg zen hebben wij meermalen volgens ofScieole bewijzen de eerste Hoofd treffers verkregen en onze Begunstigers zflf uitbetaald o a Hark 850 000 106 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den heehtsten grondsUg gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelnaming bepaald kan wotden gerekend en verzoeken derhalve om ifle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk ia elk ge val voor den 16 APBIL e k te doen toekomen ZAUmAM SIHON Bankiers en Geldwlnelaars in lIAHBDiUI P S Hiermede danken wg voor het ve tronwen ons tot bitrtoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor betverfolg bemoeid zijn door een stipte en reèsie bediening de tevredenheid van onze geSerde Begunstigen te verwerven Zeer ITette Cïesteendrukti NAAUEMBTJIS worden GELEVERD door A BRli KNAN en Zt Snelpersdrnk van A BRINKMAN in Zn Godi De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en F eatdagen D prgs per drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Afionderlflke Nonuners VIJF CENTEN BU deze Coortint behoort een BUroegrsel binnenlandT QGUDA n April 1891 Woensdag 16 April e k heeft de opening plaats der Frye idool op gereformetrde grondtlag in de Keizerstraat alhier des morgens ten 10 ure De tamboer T van het 6e bataljon 4e regiment inüanterie te Oouda in Garnizoen die in de vorige maand tot de bezetting behoorde van de Wierickerschans wordt verdacht zich schuldig gemaakt to hebben aan diefstal van eieren bij de bewoners van en om die schans waarvoor hij zich voor den krijgsraad in hot 1 militaire arrondissement te s IIage zal te veri itwoorden hebben De spoorrijtitigon van de voormalige BijnspoorwegMaatschappij worden langzamerhand overgeschilderdals wagens van de Staatspoorweg Maatsohappg Vorachillende zgn reeds op de Ign s Hage Qouda ingebruik zoomede tweede klasse rgtuigen ingerichtop Amerikaansche wijze nl met ingang van vorenen van achteren en een looppad tusschen de banken en derde klaase wagena met een doorloopende bank i De Christelgke Jongelings Vereeniging Ëxelsior te Oudewater vierde ll Donderdag haar vierde jaarfeest Nadat de heer L ten Bosch predikant te Gouda in de Hervormde Kerk als feestredenaar was opgetreden werd de samenkomst van de leden der Vereeniging met hunne gasten en verdere geooodigden in het lokaal voor Christelgke belangen yHehoboth voortgezet In deze samenkomst werd het verslag van den secretaris en dat van den penningmeester gelezen Ooï werden verschillende voordrachten in poézie en proza gehouden en onderde leiding van den beer FEVILLETOIV EEN ONGELUKKIGE iVdor iet Frantci ni 82 Maar zij leed onder die vrgwillige slavernij want zg betreurde het bitter geen meester over haar eigen persoon te z jtt En waarom anders leed zij dan omdat zjj reeds iemand liefhad En die iemand was Eoland Geen enkel woord geen toespeling verried de geheime genegenheid van Florence toch twijfelde Alice niet Zg kende het leven barer vriendinj die weinig menschen kende en geen jongelieden bg zich ontving Eiudelgk hare ontroering weder geheel meesier stond het meisje op en sloeg haar armen om Alice s hals Wat ben ik toch dwaas 1 eprak zij zacht Ge behandelt mij als een jongere zuster ge liefkoost en bederft mij En nu kijk inplaats blijde te zijo met deze onverwachte genegenheid huil ik als een kind Zy deed nu haar best om te glimlacbec streelde de groote artiste over de wangen en omhelsde haar met liefkozende teederheid F J Posthumus tot afwisseling enkele liederen gezongen Vanwege de hof commissie is namens H M de Koningin Begaotes aan ben die v 5c$r het overlijden van Z M den Koning benoemd waren tot Hoogstdereelrer leveranciers te kennen gegeven dat zij voortaan zich zullen noemen Hofleverancier van Hare Majesteit de Koningin Wedawe In verband hiermede is het wapen gewijzigd waarvan een afdruk op de desbetreffende circulaire is geplaatst Te Utrecht had dezer dagen de algemeeno vergadering plaats van de vereeniging onder de zinspreuk Trouw aan koning en vaderland wier doel is het ondersteunen van behoeftigen gerechtigd tot het di agen van het Metalen Kruis of van de Citadelmedaille Ue voorzitter de beer Sohubart opende de vergadering met een warm woord van opwekking tot behartiging der belangen van de br iven die in 1830 en 1831 bun leven voor vorst en vaderland hebben gewaagd en die nu allon boven den leeftijd van 80 jaren van deze vereeniging verwaohten dat zij hun levenslot in hun laatste levensdagen verzachten moge Er werd een reglement aangenomen en besloten daarop de koAinklijke goedkeuriug te vragen Nadat bij de bespreking der middelen om de noodige fondsen te bekomen bepaald was dat eene bgdrage uit de Staatskas gevraagd zou worden en dat men zou verzoeken een uigemeene collecte te mogen bonden werd onder algemeene toejuiching op voorstel van den voorzitter besloten H M der Koningin Begentes te verzoeken ala beschermvrouwe der vereeniging op te treden Het hoofdbestuur werd vervolgens samengesteld uit het ütrochtsche centraal comité en verder uit de hh jhr H J J S M van der Does do Willebois J N Winter en L Max uit het provinciaal comité in NoordBrabant mr J D C C W baron do Constant Bebecque A C baron Snouckaert van Ge hebt vertrouwen in mij gehad lieve hernam Alice ea dat doot mij goed vertrouw münu ook volkomen Ik wil niets welen van hetgeenge noemt uw geheim Ik wil zelfs niet weten vanwelken aard de plicht ia waarvoor ge u opoffert maar kan ik niets voor u doenP Niets helaas I Toch had ik gaanie datge mg iets wildet beloven Wat danP Dat niemand iets verneemt van de halve bekentenis die ik u deed Dat zweer ik Niemand nietwaarP Noch uw man noch Florence bloosde en zweeg Noch mijn man noch mgu broeder voltooide mevrouw Dutac Het jonge meisje wendde het gelaat af om hare verwarring te verbergen Hare vriendin had haar begrepen Het gesprek kreeg een andere wending en langzamerhand verdween de treurigheid van Florence gelijk de Aprilsneeuw wegsmelt voor de stralen der middagzon Alice sloeg haar aandachtig gade en toen ook Roland was gekomen bespiedde zjj gedurende den maaltijd en den verderen avond bun beider handelingen Arthur begreep dadelg k de bedoelingen zgner eohtgenoote Hg ook zou het zeer gaarne zien dat zijn zwager de bekoorlijko Amerikaansche tot vrouw ADVERTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Schauburg en A A Voraferman van Ggen uit het provinciaal comité van Zuid Holland H M Werner Phaff en mr N van Hasselt voor het provinciaal comité van Gelderland en M A D Jolles en jhr mr L A S de Milly van Heiden Eeinstijn uit het provinciaal comité voor Drente Het hoofdbestuur zal later aangevuld worden met ledenuit de nu nog niet gevormde provinciale comités SzaaTE Kamsb Zitting Staten Generaal van Vrijdag 10 April Het is den minister Lohraan niet gelukt de kamer te overtuigen van de wensohelijkheid om de beruchte Stodenwet aan te nemen raedogenloos beeft zjj deu toegang tot het Staatsblad gesloten gehouden De overtuiging dat hg eene verloren zaak bepleitte schijnt den heer Lohman te hebben geprikkeld althans hij wil thans uit den gewonen gematigdaa toon die zioh ala minister heeft aangewend en vertoonde zich weder voor een oogenblik in zijne ware gedaante De bekende sarcastische scherpe partijman kwam boven De inderdaad ernstige bezwaren der Kamer waren in zgn oog neaterijen terwg l hij de Kamer bang wilde maken met den toorn das volks indien zg niet evenals hg overtuigd was vu do rechtvaardigheid dor uiouwe regeling De beer Pgnappol verklaarde dat hg schoon oorstander van splitsing der groote steden en overtuigd van d grondwettigheid daarvan juist om die ffneaterijen tegen zou stommen de voorgedragen wet was zoo gebrekkig dat ze onuitvoerbaar was De heer Vaa da Putte stelde in het licht dat er alleen van oen partijwet in den slechten zin sprake was en verklaarde terecht dat de Eerste Kamer niet gewoon is zich door het oordeel des volks of van uren ook af te laton brongen van hetgeen zij acht te zijn in a lands belang Ook de heeren Kappeyne on Vening Meinesz toonden nog ten overvloede aan dat hun bezwaren mot waren wederlegd Daarua viel de be nam en daar hij niet wist dat miss Sidney zich veroordeeld waande ongetrouwd te blijven zag hj tegen deze verbintenis niet het minste bezwaar Bracht niet een werktuigelijke genegenheid deze beide zoo goed bij elkaar passende jongelieden tot elkander De meer menschkuudige Alice redeneerde scherpzinniger Een vrouw vergist zich nooit ala zij het hart eener andere vrouw beoordeelt naar het hare Hare vriendin had Boland lief dat was ontwgfelbaar Toenhij Florence s hand kuste bedekte een donkere blos haar gelaat Nu zat hg naast haar hij sprak bijna fluisterend en zg glimlachte vermkt wat aan haar hef gelaat een engelachtige uitdrukking verleendo Een edel vuur schitterde is de oogen van bet aanvallige meisje dat zioh ia kinderlijke onschuld overgaf aan de bekoring dia haar had bevangen Zij beminde Alice twgfelde daar niet meer aan De eenvoudige blijdschap die de weeze nu niet trachtte te verhelen de openhartige jeugdige vroolijkheid die bg haar de droefheid en tranen zoo snel opvolgde dat waren alle zooveel niet te miskennen teekenen Dien geheelen avond bleef Florence vroolgk en opgewekt Alleen betrok haar gelaat een weinig toen het oogenblik kwam waarop zij dit i home zou moeten verlaten waar zij zich zoo omringd voelde door teedere genegenheid Eoland zou haar naar Passy vergezellen Gedurende den geheelen tocht bleef zij zonder te spreken in een boekje van het rgtuig titteo Hij eerbiedigde