Goudsche Courant, maandag 13 april 1891

Jin og itet SS tegen 14 stemmen links tegen reolita werd het monstertje naar de prullenmaod varwezen W j hadden geen anderen uitslag verwacht doch de beer Lohman kan sich belüemeo dat hi door zgne bitsheid de weifelaars in te nstandeis hewt verkeerd Hst was een zuivere parlqstammina linkersqde tegen reohterzgde Un het aotirevolwionaire kamp tal men zeker uiet iialaten de Eerati Kamer over dit naar onze meeningl volkomen ge pUigd votum hard te vi llen maar imet bet oog op uet verleden en met het oog op de batten al men toch moeilijk kuniiéi volhouden 4at alle liberale leden in deze tak dffi volksvertegenwoordiging het lalgemeen belang aan tet partijbelang ondergeschikt galeen De Stedenwet is dus weer van de m een crisis zal er m4t uit voortvloeien Ier heeft m voorbaat vfi klaard d i hj een werkelgk votum kw naast ziclill zal neerleggen kunnen zg heeft de ICamer nog ienige kleinere ont Ifgedaan ei besloten om heden reeds ten f e SuikpLnrct en de Fostwet te behandelen het Baagteie Dayilad zyn in de jNeder lOljeMbfiek te Delft oproerige pl kkateD Ook ontving do directie vaii anWnieme bi utaie brieven strekkende t t h it ve r Tarspreid achieve kiqgen van uren werktyd per daj Voorjaars yRegen enZomerniantels voor DAMES en KINDEREN JAPONSTOFFËN met daarbij passende Garoeeringen AT EFASTE COSTUMES GEKLEÏÏBUE ZÈTÜESM Zwarte en gekleurde TRICOT TAILLES in alle gi ootten VITRAGES CBÊME en WITTE rVieuwe Bucksfcings en Jongfehecren PAKJES Eene groote soiteering WITTE en SEBVBTGOEDEBEN Glacé Z den en Garen HAlTDSCHOElTEir Verder alle Artikelen tot het vak behoorende HEEREIVenDAMESCOSTUMES worden NAAR MAAT afgeleverd BAULMANJS en Ca QODDA April Omtrent het tussefien den Gou emeur vanj Sari naote en den bommWris van politie Bicker tstaatt j gasohil deelt 4e Wéi Indifr nader mede i Evenalt de proeuteur gensraal is ook d heeü Biöker de eigen keuza ivan den Oouverbeur en evenals zqn chef is ook kg in ongenade gevallen Med beweert i tmi het begin drzer maand da goaverdeur den comuisearis van politie op de hevigata wgte heeft aangebrand en dat dit zoover is gegaan dat de gouverikeur den heer Bicker mocft hebban gezpgd ontslag te vragen Intilsschen tegt De JFett Ind is de commissaris Tao politie sedert een week ongesteld en wordt de dieast door den waarnemenden inspecteur waargenomen Algemeen wordt beweerd dat deze ongesteldheid verband houdt met de ondervonden aanranding door den gouverneur en tot gevolg zal hebben dat de oomraissariSr wegens ziekte buitenlsndsch verlof sannaagt Ban uit valen I Sen der emigranten naar Baenos Ayrea zekere 8 nit Meusden die in 1889 met vrouw en 3 kinderen daarheen vertrok is thans tanggekeerd en schildert den toestand aldaar niet raosUenrig Hij verdiende daar dagelyks een bednggelgkstaandemet T SO hier doch dit werd in papieren geld uitbetaald waarop indien men het in baar geld verwisselen wil veel moet verloren worden Indien men daar blgft is dat zw erg niet maar S as genoodzaakt door ongesteldheid de terngreis aan td nemen en moest zoodoende 76 pet van zgn overge aanl papieren geld bg inwisseling laten k rt n Hg had nog genoeg over om voor zich en zgn gtcin doi overtocht op een Fransch schip te betalen De heer Schaepmsn heeft eene reeks amendementen voorgesteld waarvan de strekking bigkt uit de volgende toelichting Het stelstel van dieosimiling bt schreven op blz too van het verslas Ie gedeelte de dienstrelicg na haar stilzwggon en durfde zelf ook geen gesprek te I beginnen omdat hg begreep dat zg zich niet op haar gemak gevoelde Toen hg haar z n hand rnkte om haar te helpen uitstijgen kaak Florenea hem aan met vochtige door tranen verduisterde oogen Da vingers van het jonge meisje beefden toen de zijnen aanraakten Ik dank al zei z zacht n verdween door h t tuinhek r De d ging rooiliQ m Fetmarï met zijn koude regenachtige dagen liep ten einde De roem van mevrouw Salbert was voor goed gevestigd De gverzncht zweeg nu de geheele wereld toejuichte Na Ophelia Valentine na Valentine Julia en de andere heldinnen der hedendaagsche opera s Ongelukkig qiraken de dagbladen de vrees uit dat de nieuwe ia van den Parijschen hemel zon verdwijnen om aan een ander firmament te schitteren Het werd mode voor beroemde artisten om groote rondreizen te gaan maken Een stontmoedig impresario bood zei men de ronde som van een millioen aan mevrouw Salbert indien zij er in toestemde honderd voorstellingen in Noord en Zuid Amerika te geven Op de sociëteit werd op een avond de waarscnijnIgkheid van het bericht druk besproken Ik verzeker je dat het onwaar is sprak een jengdig Pargzenaar Femand De Quiniac die altijd geof gaiiseeri de I vooWtelli da i indien van Voorbei loc 1e defeni qomen m n bereikt door Tsie iTan melgk tusschea voor volledigt oefening en voor korter oefening ingelgfden zou aan de bezwaren tegen den persooulgkeu dienstplicht slechts op zeer gebrekkige wgze te gemoet komen Terwgl in deze amenmentan het beginsel der dienstrniliiig gehandhaafd bigft door de verplichting aan hem die ziob doet vervangen opgelegd om namelgk bg de korte oefening te dienen art 78 wordt de kring van hen met wie hg ruilen kon door Art 70 S uitgebreid Die uitbreiding u eene onafwgsbare noodzakelgK beid zoo uit de eenvoudigste becgferiiig kan blgken De heer Seyffiu dt heeft zgnerzgds amendofnenten voorgesteld die ten doel hebben om de bg het leger voor korte oefening in te Igven dienstplichtigen beter te oefenen daj door de Begeering wordt voorgesteld Alsdan zullqn deze dienstplichtigen in elk gevalihikt worden voor de depóttroepen en fens deel uitmaken van de bata ous landweer Deze bataljons zegt i worden daardoor zooveel a rkef ét amendement XI van de Cooimissie ii ing dal eene betere en teveni meer der landweer beoogt yordt aangeleger kleiner kan maketa Dit wordtootls in amendenement V der iComirbereiding wordf voor esteldi den an dep diensttgd in het leger op zes jaar te ilW Üit dan 0 anisa4e door de fiegeering in lage A der Mtporie van Teelidhting n degelieeld men lalsdan Mreservetroepeu vervsll wiet taak r ie h fiet geAfendc en sterkere landweir frorde o genom n ik We meerdere Ifeaten van da betere oMeninl der laid weer worden ifplgena den voorsteller niimsi ioot opgewogen doordA met den kortaren dienslt d in het leger ééae hf lalings oefesing kan vervalli tevans het grootstt deel van hot beroepskader thana voor de reservetroipen noodig kan wordep gemist Verder beeft de heer SeySardt voorgeateld a nart 165 toe te voegen een zevende lid luidende Voor ingelgfden die tot onder officier 0 offloier worden opgeleid kan volgens door ons stellen regelen het in art S3 bedoelde eerste vorMgf onder de wapenen over meerdere diens aren worden terdeeld Tot toelichting zegt hg Deza verdeeling wordt alleen toegepast indian de dienstplichtige zulks in zgn belangt verlangt en levert eenige tegemoetkoming op voor de diensten door hem bij agar en landweer als onderofficieren officier te bewgien l et is tevens een hulpmiddel om het verkig au van dianstpliohtig kader te bevorderen Kindelgk om art tS6 laatste lid toe te voegen aan het einde 6 die in geotfendhetd bepaaldelgk achterlgk gn gebleven Het is noodig en billgk zegt de heer Seyffard tot toelichting de in dit amendement bedoelde dienstplichtigen langer io dienst te houden om het gemiddelde peil van geoefendbeid te bereiken Zg nemen dus niet deel aan da loting in art 167 bedoeld VB RSLAG van den toestand van het Lager Onderwg gedurende het jaar 1890 De aangename taak om hel Verslag met oprechte waardeeriog te mogen aanvangen over den toestand van het onderwgs in het algemeen valt ook ditmaal der Commissie ten daeL beweerde zijne berichten nit goede bron te hebben Maar mijn waarde ik heb het zelf gehoord van Bene Lestonrmel Welan wat betaekont dat F Go weet toch wel dat mernmir Sosanheim de nicht is van den dirsctaur der Opera eo dat JÜ voor Lestonrmel geen geheimen heeft Ik vertel geen onzin hernam Femand ik maak mgne gevolgtrekkingen Indien mevrouw Salbert behoorde tot de vrouwen dia geld moeten slaan nit haar talent dan kondet gij gelgk hebben maar zij is rgk Haar broeder is njjk zg niet Waarom staat hij baar dan toe aan het tooneel t blijvon P Hel schijnt niet mogelijk t zijn haar tot rede te brengen En dan verlaagt een beroemde zangeres zich niet De roem is ook een zoo machtige verleiding I Kortom men heeft mg verteld dat mevrouw Salbert vroeger de armoede de echte armoede heeftgekend den strijd om het bestaan in al zijn naakte leeiykheid De toejuichingen vnn tegenwoordig zijn haar vertroosting haar wederwraak Vraag het maar aan Salverle Jacques zat aan hel endere einde der zaal bésiqne te spelen Toen hij zg u naam hoorde noemen keek hij op Wat is erf Wij spreken over Montfranc en jg n zuster wij hebben ja voorlichting noodig Onienoij ï De wijziging dar Schoolwet had tengevolge dat leerplannen van alle scholen moesten worden herzien B en W hadden de beleefdheid de door de Hoofden der Openbare Scholen ontworpen plannen aan de Commissie om advies te zenden Pe voornaamste opmerkingen der Commissie betroffen Io ien vrijtn Womudagnuddag Door het Hoofd der 2e Burgerschool voor Ueisjes werd deze voorgesteld Hoewel zg dit voornamelgk deed om het godsdienstonderwgs dat aan é m school in sterke mate op Dinsdagmorgen den voor dat onderwgs vastgestelden tgd den geregelden gang van bet ondelrwgs v sloorde naar den Woensdagmiddag te vtrjilsatsen meende de Commissje niet alleen op dezei grond maar ook op slidere gronden een poging te moeten beproeven om dei Woensdagmiddag buiten de schooluren te doen vallfen Wel hadden de andere flootó A i een dergelyk Morstel niet gedaan maar bg onder 1 zoek bleek d4 zg dit niet deden omdat de Gommissie zich bg de vroeger ontworpen leerplaoneur watrin de vnie Woensdagmiddag werd voorgeslagen dairtegen verklaarde Het ia volkomen begrgpelgk dat de Hoofden thaps hier6p niet terug kwamen Iipb üs zg loopeu geiWr dat hunne op paedagogiacheigronden gedane Riorstellen betreffende vrgb uren of nicantièn warden verdacht gemaakt alsof zg in de Itrste plaats voor zichzelf eo hun personeel rriieii tgd Jbegoetdeu Ofschaoui dit verlangen als nader zal nigken i det ISommisaie voor sommige sebolen niet iinbillg jzou voorkomen beaamt zg dal bel aéhter behoort te staan bij de belangen der leerlingen Deze zonden echter naar haar oordeel door den i en Woensdagmiddag worden gebaat Privaatlesten 4 zoo schreef zij liohaamsoeleningen en wat dies meer zg vorderen ook en terecht een deel der kMderen tgd die overigens nog voor een soms niet ofjbelaogrgk gedeelte door huiswerk wordt in beslag genomen De gelegenheid voor ontspanning achten wg te gering en de vergunning om vah eene of andere ontspanning geltuik te maken heeft veelal tan gevolge dat op een anderen dag het verzuimd moet worden ingehaald Het ia waar dat deza gronden in sterker mat kunnen worden aangevoerd voor de burger dan voor de kostelooze scholen doch ook voor deze laatsten gelden zij in voldoende mate Daarentegen zou het denkbeeld van hat hoofd der Sa Burgerschool voor Meisjes om de gelegenheid voor Qodsdienstonderwgs Uaar den vrgen Woensdagmiddag te verplaatsen ten gevolge hebben dat op alle acholen de stoornis van den geregelden ftuf van het onderwgs een einde nam Tot haar leedwezen moet de commissie mededeelen dat haar denkbeeld geen gunstig onthaal hseO gevonden Wel is op de voornoemde sohool de vrge Woensdagmiddag ingevoerd doch op da andere scholen niet De Dinsdagmorgen blijft dus voor het lager onderwijs groo eodeels ve loren en de godsdienstonderwijzers zgn genoodzaakt voor die leerlingen welke de Ze Burgerschool voor Meisjes bezoelÉen andere dan de Dinsdagsche uren te stellen want aan dia sohool is nu de vergunning voor den Dinsdagmorgen ingetrokken 2o De f aamtim Indien de vrije Woensdagmiddag niet op alle scholen werd ingevoerd meende de Commissie er op te moeten aandringen dat de zomervaoantie der kostelooze Scholen en der Tusscbenachool met een week igrd verlangd £ n dit too Jocqae Uahte vergenoegd De roem van Alioe de millioenen van Boland straalden op hem temg De goede jongen geloofde dohialreo eenvoudig de bewerker van al dat geluk Niets vleide hem zoozeer als te worden ondervraagd naar het doen eo laten van zgn beroemde vrieudan In waarheid was zijn gebabbel hun van veel nut geweest Door zijn toisjjoen had het hehUwftige en aardige sprookje rsn dan broeder en de zuster dia het door hun wibkracht hun talent zoo ver haddan gebracht in Farga de ronde gedaan Dfl maatschappij lA liever de paar duizend kringen die de Farijsche msat schappij uitmaken is te onvarschillig om de feiten dia men haar vertelt na te gaan Zg kgkt niet verder dan de oppervlakte n ziJ kende slechts ia hoofdzaak die twee naast elkander voortspoedende levens die zich zoo stoutmoedig van de wereld hadden meester gemaakt In Alice bewonderde men hoewol niet zonder een zekere afgunst niet alleen do zangeres maar men gevoelde ook achting voor de vrouw In plaata van bedorven te worden door haar succes bleef mevrouw Salbert eenvoudig en sprak met opzet nooit van zichzelve Zij maakte met een bevallige verlegenheid dadelijk een einde aan den overdreven lof waarmede men zoo kwistig jegens haar was Uit eigen beweging bood zij zich aan voor alle liefdadigheids uitvoeringen waaraan zij belangeloos den steun van haar beroemden naam verleende Worit eenolgi wel in hat belang der kinderen als der onderwijzers of Iaat liever gezegd worden in bet heUmg van het ondeneiji Bene vaoantie van Vrgdag voor tot en met Maandag na Pascheu eene gedurende de Kermisweek en de week daarna en cene van negen dagen met Kerstmis acht de Commissie onvoldoende voer scholen zóó bevolkt als de genoemde zie staat B liieraan kan door de invoering van den vrijen W oensdagmiddag worden tegemoetgekomen maar zoo tiet dan acht zy de voorgestelde verlenging noodzakelijk Ook deze wensch der Commissie werd bg do vaststelling der leerplanoen niet vervuld 8o De verileelmg der Umren ie leerttof de hoeken Omtrent deze ondordeelen onthield de Commissie zich van advies Zg meende dat die regeling geheel behoort overgelaten te worden aan de Hoofden tenzg later mocht blijken dat een of ander haars inziens niet goed geregeld was 4o Met volkomen instemming juichte de Commissie ia het flleerplan der Ie Burgerschool voor Meisjes het voorstel toe om het onderwgs in handwerken voor de hoogere klassen te bepalen op Maandag Dinsdag Donderdag en Vrgdag van i 6 uur Ieder die weet hoe menigmaal de Commissie met het Hoofd de vorige regeling afkeurde zal begrijpen hoe aangenaam bet is hier te kunnen vermelden dat de voorgestelde regeling na de zomervacantia in werking is getreden Het Hoofd der school deelt ons te dezer zake het volgende mede Het schijnt dat de wijziging algemeen zeer op prijs wordt gesteld Sedert in het begin alle aanvragen om de bandwerkl ssen te mogen verzuimen door mg werden afgeslagen komen in t geheel dergelijke aanvragen niet meer voor 9o Ten slotte de opmerking dat de bij de Wet van 89 ingevoerde eertte oefeningen m het handteekenen na de zomervaoantie zijn aangevangen De Commissie hoopt dat do wijziging zal ten goede komen aan de hier te lande nog zoo gebrekkige kennis van het teekeoen Het onderwijs in Handwerken werd aan de Se Kostelooze School uitgebreid Het wordt nu door 6 personen gegeven en wel in de klassen 3 6 2 in de hoogere 8 uren per week Uit Staat A blijkt voorts dat ook op de bijzondere aeholen de door de Wet van 1889 verplicht geworden vakken reeds nagenoeg allen onderwezen worden Onderu zeri H t nieuw benoemde Hoofd der Se B S voor Meisjes is den len Februari in functie getreden Haar optreden wettigt gunstige verwachtingen Dat het haar moge te beurt vallen deze Sohool weder tot haar vroeger tijdperk van bloei te verheffen I Voorts werd op hun verzoek eervol ontslag verleend aan den ondarwgier N Vlasveld en de onderwijzeres M B Wóleken die san de la Kostelooze School vervangen werden door den heer C Zoet en Mej S J van Eijk De uitbreiding der tweede Kostelooze School tot oen School met 10 klassen vorderde de aanstelling van 4 onderwijters of onderwgzeresseo Benoemd werden de heeren W J Huber en M W van der Hoeven en Meij J C Hoogendgk en H F Kluit Omtrent de kweekelingen verwijzen wg naar staat A Het aantal kweekelingen is verminderd Op da beide tweede Burgeraaholen zal voortaan aan niet meer dan één kweekeling of aspirant kweekeliog op de andere scholen aan hoogstens vier gemeentelijke teeUgen worden verleend Deze verandering ten deele rekening houdende met het gebrek aan kweekelingen staat in verband met een in 6 behandeld onderwerp De heer J D Emeis onderwgzer aan de Openbare Tusschensohool en aan de Herhalingsohool herdacht den S6 September jl zijn KO jarige ambtsbediening Daar hü sedert 1 April 1864 1 het openbaar onderwgs alhier werkzaam is werd hem niet alleen van wege het Bijk door den Inspectenr J C Fabius en den Arrondissementsschoolopziener Dr D Terpstra mede namens den Districtsechoolopziener Mr A M de Cock in treffende woorden op den feestdag een gelukwonsch aangeboden doch meende ook de Gemeente en de Commissie van Toezicht hom op dien merkwaardigen dag blijken van waardeering te mogen schenken Dat ijne collega s niet aobter bleven zal niemand die den broederigken band der onderwijzers kent in twijfel trekken Het toenemend aantal leerlingen der tweede Burgerschool voor Meisjes deed de Commissie het voorstel doen om nog eene onderwijzeres aan to stellen en het voor haat benoodigde lokaal te vinden door het Toor gïmnastiek bestemde doch ook daarvoor te kleine lokaal tgdelgk tot gewoon schoollokaal iu te nchten In 1891 werd dit voorstul goedgekeurd ie verder over deze sohool § 6 Aan de school van de K K Inrichting van Liefoadigbeid werd Mej M C J G Dierick vervangen door Mq 0 van der Voort De K K Jongensschool verloor door het overlüa n m Februari 1890 van den heer A Kasbergen een zaer vardieBstelük onderwgzer eveneens door het vertrek van den Heer W L van der Meer Aangesteld werden de koeren J Kortenhof O J W H Stappers en F Lunenburg ifordl ttrvolgd ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw SCHIM van dee LOEFF BooNDBEs betnigen faaunen dank voor de bewezen van deelneming ondervonden b bat overlgden van bnnne Zaster aouda 11 April 1891 Voor de vele bewflzen van deelneming ontvangen bg bet overlgden van onzen geliefden Vader en Behuwd vader den Weleerw Heer ö J van due ROBB Em Pred betnigen wg onzen weigemeenden dank H E VAN DER BOER T VAN DÏB ROEfi Enoel begt Gouda 11 April 1891 ündergeteekende verzoekt inzending van Rekeningen vóór 15 APRIL a s F MIDDELBEEK COMMISSABISÖEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda bebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de Rekening van ontvangst en oitgaaf gedurende den Winter 1890 91 veertien dagen ter visie ligt ten bai7 e van den Penningmeeiter des middags van 12 1 nnr W J FOBTÜIJN DROOGLEEVEB Voorzitter H G HOEFHAMER Secretarie Gouda 11 April 1891 AFGEPASTE mm mimii Alle opvolgende prgzen van 1 50 p paar af VITRAGES van t Stuk WASCH ECHTE KLEUR Oroote aorteering enpeleyiJEJUWXJ aOOBTEJS SCHENE Zn ONTVANGEN eene ruime keuze Open Hre Vefioo rflig ten overstaan van den Notaris G C FORTOUN DROOGLBBVEa te Gouda Op DINSDAG 14 APRIL 1891 dea morgens te 9 uren aan bet Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat te Gouda van Een goed onderhouden INBOEDEL BEDDEN en BBDDEGOBD GODD en ZILVER enz Alles daags voor den verkoopdag oj de gewone aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda WINSELJUPPEOÜW GEVRAAGD tegen Mei of Jnni bn L P HOGGENDUK Hoogstraat Te Huur aangelsoden een Gemeubileerde mime nette BOVENVOORKAMER met prachtig uitzicht en friscb Alcoof Te bevr en onder No 2100 aan het Bnreau dezer Courant J GILEIN Ps ra pi uienBazar Lange Tiendeweg D 6t Gouda bericht de ontvangst van een groote en fijne collectie PARAPLÜIEK PAKASOIS Ei EKTOÜTCAS Zie de prijzen in de uitstalkas SCHOONMAAE Superfljn Vernis Enanielverf ia 30 en 60 cents bussen is la ©t best © vrij van de onaangename RIPOLINLVCHT mag ze bg de SCHOONMAAK in geen huisgezin ontbreken Verkrggbaar bg alle solide Heeren Verfverkoopers en Drogisten in Nederland op dorpen bg Heeren Schilders Men neme proef met Vernis Enanielverf en met Jtipolin doch men koope HJBT BESTE Verkrijgbaar te Oouda bij den Heer JC ZELDENEIJK ♦