Goudsche Courant, maandag 13 april 1891

fï baandag 15 April 1891 Borstlijders vinden baat bg den voortrefielgken Rgnlandscben DRDIVEN B0RSH0NI6 Vï evelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar tang door een chronisolien hoest geknceld wordende heb ik de proef genomen van de Drniren Borat Honig dezelve geeft mg eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebruiken gelieva mg dus te zenden enz Ontvang Mgnbeermgne hartelgke groete J C VAN ACKEBE Burgemeester Alleen echt verkrggbaar in fl schen van 2 Gulden 1 Gulden an 65 Cent voorzien van nevenstMDd fabriekstempel te Te Gonda bg F H A WolfE Boskoop bji J van Bergen Haastrecht bjj D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbni Bodegraven bg P Versloot en Q Hgnekamp Stolwtjk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendrik Kleeding Magazijn DE STAD PARUS Markt A 621 GOUDA Markt A 6 Opening van kt Voorjaar en Zomer Seizoen Ontvanj en eene gproote en elegpante keuze bij A VERNOUT Haarlem Toorh d voorwerpen van FILIQRAINE Mevrouw van ÉCK Kattensingel vraagt tegen MEI een flinke Dienstbode P G i Jongeh Demi Saisons Jehkers Bucksh Pakjes Tricot Pakjes @ Q ü H m S @ S S 1 S S Een prachtige Collectie ENGELSCHE en FRANSCHE NOÜVEAUTE STOFFEN waarvan goederen naar maat in den kortst mogelijken tijd geleverd worden onder garantie van Coupe Wed A PI1 0 I S KEISER Korle Tiendeweg Wegens verandering der Firma van af MAANDAG Van Hanufacturen Lakens Sucksking KARPETTEN TAPIJTEN f lTRAGES TAFELKLEEDEN Al deze GOEDEREN worden tot ongekende SCHOTSCHE KARPETTEN 4 El lang 3 El breed 3 50 van 15 en 20 cents per El enz 100 Depots IN EUROPA 50 Bodegas OVBB de Wereld Daar onze SPAANSCHE en PORTUUËESCEIE WIJNEN in de meeste hoapitalen Tan Earopa als versterkend middel gebraikt worden zoo kannen wg met gerastbeid op hnnne zaiverbeid wgzen Voor zieken en herstellenden zgn onze Wgnen dan ook ten zeerste aan té bevelen Verkrijgbaar te Gouda bg de Firma T CBBBAS VRAAG CHOCOLAAD GRÖOTËS onovertroffen KWALITEIT Gegfaraodeerd zuiver LET OPÜENNAAM Fabriek te Westzaan DEMl SAISOXS JACQUET COSTVMES COLBERT PAXTALOXS Snelpersdruk A Bwnkman Zoon Gouda Opgericht 1820 Remonstrantsche Kerk ZONDAG 12 APRIL geen Qodsdienstoefening daar de Predikant van elders door ziekte verhinderd is terwyl in spgt van alle pogingen niemand in de gelegenheid was de Predikbeurt te vervullen Openbare Vrijwillige Verkooping in HET ScHAAKBOBD a d Kleïweg te Qouda bg veiling en afslag op DONDERDAGEN 23 en 30 APRIL 1891 ten 11 ure des morgens van Eene BOUWMANSWOKINQ c a get No 274 met een perceel best W£I en BOUWLAND en JBen MUIS in 2 perceelen bewoond get 256 en 256a met daarachter gelegen TEELQROND te zamen groot 3 Hectaren raim en gelegen aan de Middelweg in den Zoidplaspoldet onder ZEVEI HUIZEN In 3 perceelen en gecombineerd Aanvaarding direct Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxvem De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten van een ruime sorteering Dames en Elnderhoeden voor het aanstaande Zomerseizoen alsmede eene fijne COLLECTIE BLOEMEN UNTEÏÏ VEEREN COMMUNIE KRANZEN SLUIERS en hetgeen verder tot het vak behoort mg minzaam aanbevelende J C SPRUIT Modiste NOODGODSTRAATnabjj de Oosthaven Qooda Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heer en Dassen A V OS Az EleiwegE73 e 73 Bulteoiandsch Overzlciit De Italiaansaho Ministor nu Binnonl Zaken Nicotera heeft als eerelid ooii bo oek brengende aan oen raroeniginK ter bo or lering van do nationale nijverheid te Turin een toespraak gehouden waarin hfl o a te kennen gaf dat Italië maatregelen behoorde to nemen om zgn industrie de mededinging op gelijken foot met het buitenland te verzekeren Verder verkjaarde hij dat het Kabinet in geen geval nieuwe b astingeu zou voorstellen Of die belofte lang zal gehouden worden is da vraag Er wordt verzekerd dat de grens der redelgke bezuiniging reeds is overschreden on men er nog niet is Het geschil tusscheu italië en de Vereenigde Stalen is nog steeds op dezelfde hoogte eu het laat zich niet aanzien dat er spoedig een beslissing zal volgen daar de Begeoring te Washington wel verplioiit is den uitslag van de rechtspraak in Louisiana af te wachten Volgens do Italiaansche Messagero of het blad gped is ingelicht weten we niet heeft de President der Vereenigde Staten eeo beroep gedaan op de vriandscbappelyke gevoelens van Koning Umberto om een schikking te verkrijgen ton aanzien van het geschil betreffende de gelynchte Italianen in New Orleans waarbij belangen en de waardigheid der twee Mogendheden in overeenstemming worden gehouden De Koning heeft in zijn antwoord de houding van zijn ministerie volkomen goedgekeurd en tevens de hoop uitgesproken dat de gewenachte overeenstemming weldra zou worden bereikt Belangrijker voor da toekomst dsn iets wat op het ongenblilÉ in Kuropa geschiedt is b v da vorming van hat nieuwe reusachtige Britsoha gemeenebest in de Stille Zuidzee Nieuw Hollaud alt ware het trouw aan de traditie van hat land waarnaar het beet reraenigt ijn provinciën Te i Sydney zijn za hijaen da vertegenwoordigers van Nieuw Zeeland en van de verschillende gewesten van Nieuw Holland Ze vormen zich tot een staat naar het model der Vereenigde Staten an niet vaq Canada Verworpen is bet voorstel om een dominion of Australia te vprmen Aangenomen it de titel van the commonwealth of Australia Dit gemeenebest gaat een groote toekomst ta garnaal Het zal feitelijk een onafhai kelijka repnbliek zg n maar aan t oude moederland blijft het toch gehecht en dat op allar staten dringand vorlaagen Da kroon zal den gouvornour generaal aanstellen en hat recht van veto houden over alle wetten Da democratie heeft in dit nieuw gemeenebest jeeno betera gelogenhied dan zelfs in Aranrika om te toonen wat ze vermag en of de centrale regaering orde en rust zal weten ta handhaven De kalme houding dor openbare moening in Engeland bij de ontvangen bevestiging van den dood van den heer Quinton en zijne krijgsroakkers in Manipoer bewijst niet alleen boe moeilgk bet is zich warm ta maken over hetgeen in een ver land al is het eene kolonie geschiedt er blijkt tevens opnieuw uit dat de £ ng lsohen zich bewust vija deel uit te maken van oen onmetelijk rijk waarin de moord op een aantal onderdanen gepleegd hoe verschrirtolp ook geen grootere aandacht verdient dan een misdaad in een der achterbuurten van Londen voor hen die de klokken van Bow Church kunnen hooren Een gebeurtenis die ware ze in een Fransche kolonie voorgevallen gehdel Pargs in rep on roer en het staatkundig leven van een minister in govaar zou hebben gebracht wordt bier betrekkelgk zeer koel opgenomen Hoe betreurenswaardig ook de moord is de ramp van Manipoer is wèl beschouwd een zeer oubeteekenend geval dat het Britsche gezag in Indie niet in gevaar zal brengen Indien iedere dergelyke gebeurtenis een blijvenden pgnlijken indruk maakte zou hot op het laatst ondraaglijk wordon deel uit ta makon vau het Britsche rp met zijn uitgebreid kwetsbaar oppervlak Het is deze wellicht ongevoelige wereldbeschouwing die da Engelsohen tot een hearschand volk maakt Er worden aonmarkingen gemaakt op da houding der Indische regaering die al gewoonlp zeer ten achteren is met haar nieuws Over da eerste berichten van dan moord bewaarde zij aan volslagen stilzwijgen Eerst Woensdag werd dn i rT örant die te Thobal in he faurzat h f bee en zgn er meer en in allerhande ÓShenTer T s rtrs sirr i Kleinhandel in Sterken Drank BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda brengen iagevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staotsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgendan persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zgn naam vermelde localiteit sterkan drank iu bet klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit Maria Wout Oraanewei Wed D J de Haan L No 168 QOUDA don 11 Aprü 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOÜWER uur rerll ke Stand GEBOREN 8 pril Annis Uaigaretfas Wilhelmini ouden P J Hertelt ea T A O C tm Vliet 9 Bemird Conielii Jolisn ouden J n der Heer en Jonkvr I J l Dibbett Coroelii oodni 1 it Hoop ea C ria Koog 10 Clnine C oroelia Adriaoaf odari T H J Petenen A C Hniinieo Jicobos ouders J de Jong en P M vea der Spelt Arie Willem Hendrik oudere Oainga en B Bronwer Looia ouden A L Cate eo M Blon Geertrui ËUfcelini ouüen L de Broyn en B Vonk OVEKLEDtM 9 April A S Zinkhun hoii r van P Caboot 49 j W deo Edel wed van G Book 76 j U m 10 A S Sirever 23 j ONDERTROVWO 10 April P Nootenboom 22 j ea ADV KRTENTIEJV MAGAZIJN van Hligraine Artikelen en de benoodigdheden voor het maken van Verzending eiken ZATERDAG Een nur E 1 Agten 20 j J A Ham te Uoordreolit 26 j en B vaa Hertam 24 j 0 de Keiaer 88 j en H Verrarg 82 j w imm Schenk Zn flm belooning aan ieder die na gebraik van Prof LEFBIES HKDOORN TiycXUVB nog last van Likdoorns Eeliknobbelg of Wrsi ten heeft Alleen Terkrijgbaar bg den Depóthonder L A Dl VLETTER a 60 Cent per flacon met penseel SOO Gulden betalen wg aan hem die bg gebruik van Goldmann s Keiser Tand frater ooit weder Tandpgn krygt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verfcrggbaar bg den IVog J C ZBLDBNEIJK