Goudsche Courant, maandag 13 april 1891

IN 4501 1891 Dinsdag 14 April GOUDSGHE COURANT MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniending van advertentien kan geschieden tot dto nor des namiddags van den dag der uitgave EEEZEUJEEVEEZIEZINGEN 1891 De Kiesrereeaiging Kerkelgk Beheer alfaier heeft in hare vergadering van 2 April 1 1 Toor de vacante plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer vau en Toezicht op de Kerkelgke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t College van Notabelen 5 Vaoatures 1 2 3 4 5 H JAGEB W KROMHOUT Jr J KORTENOEVER Jr N VA KRIMPEN J GONDA Voor t College van Kerkvoogden 4 Vacatures W J FORTÜUN DROOGLEEVER C KNAAP C H006ENBOOM A DORTLAND Voor de Commissie van Opperloezicht 7 Vaoatures 1 J J BRAGGAAR 2 C VA VEEN I 3 KOOIJMAN A A T v N DKR POOL niet A F 5 J W BRAKRL H J W HUUKK V W D Si HE NK Zji beveelt dringend dere Candidaten aan bfl alle stembevüogde Leden der Gemeent OOCDA 10 April 189 J Nameiu de KUmerteniging voornoemd Bit Bistouk Inlevering der Stetnbriefjes op MAANDAG 13 APRIL lé91 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA J M NOOTHOVEN van GOOR Voortitter G STRAVBR Ondtr Voornlttr D RÜIJTEK Secretarie W KROMHOUT PemingmetHtr G A D J GABHIJ H JAGER G LANGERAAB A VAN VEEN e J NEUERHOHST mmBmmm H OVEREUNDEB DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten dat bg de verkieiinf tui een Boofd Ingelind Plaativervanger van Schieland voor het 3e Diitrict op den 2 Apnl 1 1 gehoaden niemand de volstrekte meerderheid van stemmen bekomen he loodst eene herstemming moet plaats hebben tasschen de Heeren J E VAl VOOUTHUYSKN en c D B VAN li kijwi i Dat die herstemming overeenkomstig art 48 van bet Reglement van Schieland bepaald is op Donderdag den 16 April I89I van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure in bet G neentehois te üieuuierkeik a d IJiul Dgkgraaf en Hoogheemraden van Schieland Ift Seerelaru Rtntmeetter IJe Dt kgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ ME Y s STOFFWASCHEd baiuogewoon Sterk elegant in h t dragen voortreffeUyk n goedkooper l t waschloon roor linnragped MEY s STOFFWASCHE iidt na het gebrnik eenvondig weggeworpen zoodat men altgd oienwe oitstekei ssende boorden manchetten en voorbemdjes draagt ME Y s kSTOFFWASCHE ï vervaardigd uit eeoe met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden I uit eeoe met Honen o en GOBTHB f 10ï joll S HESZOO p Ioz n J 58 BOHUJJBB C08TAJLIA t i inÊ l p dfl2ijnfl 56 11 do ijn I p flor jn a 45 1 il FHAi KLI STEPHAN P do ijnS 0 uircoi n B p dmtlD S SS Verkrqgbaar te Gouda bij den Heer Q A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 3 W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct ha MET EDLICH Verwnd eeschaft Lelpzig Plagwltz s Ga ngbaarste Men biede liet g eluk de hand SOCOOO MAIIR aU hoofdprijj in liot fjelukkiKSt t l le nieuwsto roote CelüverlotillK liu door de Hoogo Kogoeriug van Haiuburg goeilgokeurd eu gewaarborgd i Do vootdeulige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dnt in den loop van sloclita teiuige maanden in 7 verlotingen van 100 000 loteu 50 i00 pryzeu bedragende © 5S3 005 lv£a rlï ter volledige beslissing zullen kotuon daaronder zijtt kapitale prysen van eventueel 600 000 Hftrk by uitnemendheid echter l prijs Iprgs I prijs 1 prijs 1 pfIJB I pnjï 8 prijzen M 16000 26 prijzen i M 10000 BB prijzen ÜM i06 prijzen a M 203 prgzen u M 8 prgzen a M 60B pryzeu a M 1080 prijzen tM 6U00 SOOO 2000 1800 1000 600 148 aM aM a M 300 000 tt M 300 000 a M 100 000 75 000 70 000 65 000 60 001 66 000 0 0UOj 30930 prgzen ÜM 40 000 17183 pr a M 300 200 30 000 160 127 100 94 67 4020 2 prg enaM 1 prijs a U 1 prgs a M 1 prgs a M Iprgs aM Uu prgstiekkiagen zgn volgent plan van smbtsn ege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijstrokking dezergroote door den Staat gu faarborgde üelverloting kost 1 geheel origineel lot slechit M t of 8 601 balf I 3 1 80 1 kwart 1 0 90 tegen inzending van het bedrag in baukpapler of per postwitsel Alia pommissii worden onmiddelgk met de grootau zorgvuldigheid uiigevoerd en ieder speler ontvangt van ns de met het wapen van den staat voorziene Ori eele Loten zelf in hsndon Bij iedere bettelling wordt bet vereisohte officieel plan waaruit de verdoeling der prjjzen op de verschillende klassen alsook do betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden ij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de oÉcieele Igsion üa uilbrtaliug der prijzen geschiedt steeds prompt ondet Waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing de Belanghebbenden door onze Correapondeoten in alle groote plaatsen van Nederland bewerk stoUigd worden Ons debiet is steeds door het geluk begun sligd en nndrr vilc andere aanzienlijke prgzen hebben wg met rraalen volgens ofticieule bewij zen de eerste Hoofd treffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mgrk 90 000 100 009 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg de e op den hcchtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten up eene zeer werkzame deelnAuiing be paald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de beslelliugen zoo spoedig mogelijk in elk ge val voor den 16 APRIL e k te doen toekomen KAUTUAm SIMON ilaiikiera en eldwigs l8ar8 ill IIABIilKU P d Wiermode danken wg vour het vertrouwen ons tot hiirtoo geschonken en daar wij bg het begin dir niiune verloting ter deel neming inviteeren zullen wij ook voor hel ver fuig bumoeid zijn door een stipte en reeelebe dieiiiog de tevredenheid van onze geëerde Be guustigers te verwerven Ondergeteekende eenige dagen per week dispooibel hebbende zag die gaarne aaogevald met eeni LOOP of HUISWERK onverschillig van welken aard P F BARNKVBLD Rozendaal M 3 Gouda Wettig gedeponeerd QIJ m HOEST gebruik IJItOP uUde BLIKKEU X ROMia EL van Handelsmerk l KATER CO GRONINGEN Elk stokje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrij gbaar Snelpersdrnk van A BRINKMAN bn Z Godda De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel ka met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 April 1891 Bg beschikking van den minister van biunenlandsohe zaken is aan dr D Terpstra met ingang van 1 November 1886 benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Oonda tot wederopzegging vergund te s Gravenhoge te wonen Dr J H Gunning J Hzn predikant bij do Ned Herv Gemefnte alhier zal Zondag 26 April e k in do avond godsdienstoefening die ten S j ure aanvangt van de gemeente afscheid nemen De heer A Wartena predikant bjj de Ned Herv Gemeente alhier herdacht gisteren in de voormiddaggodsdienstoefening 7Jjn 25 jarige Evangelie bediening Zgne gedaohtenil rede sprak hg uit naar aanleiding Tan I Sam 12 vers 7 Na afloop zong de gameento den geliefden leeraartoe Gei Br ver 3 Och I dat Uw Geest den Leeraar sterk Het zogel zett op el zyn werk Don zal ITw woord ons hart doordringen Dan brengt het sc oone vruchten voort Door dar kb ren gver aangespoord Zal onze mond dan vroolijk zingen Dan is ons leven voor altijd Geheel aan Uwen dienst gewyd Bij de heden in de Ned Herv Kerk gehouden stemming werden 317 uitgebrooht Het paard van den omnibusdienst Moordrecht Gouda hetwelk gisteren te 3 uren alhier passeerde viel op het Veorstal plotseling voor den wagen dood FEVILLBTOX EEN ONGELUKKIGE A ar let Franteh 33 Op soirees liet Alice sick nooit bidden maar zij gaf dadelijk met dezelfde glimlachende vriendelijkheid haar zang ten boste Op zekeren dag organiseerde een rijk heer uit Weenen een concert voor de oprichting van een militair hospitaal bij Parijs Hg wendde zich daartoe natuurlijk tot de artisteu van naam die allen een hoog honorarium vroegen Mevrouw Salbert alleen wilde niets aannemen Ik oefen mijn beroep alleen op het tooneel uit sprft zg In de salons ben ik de vrouw van de wereld Daar de rijkste menschen zeer dikwijls ook de gierigston zijn was men haar dankbaar voor dezo ongewone edelmoedigheid Boland werd bemind en geacht bijna om dezelfde redenen Hij had zich er toe kunnen bepalen een gelukkig bankier te zijn zoqjals zoovelen maar hij toonde de kunst te willen helpen bevorderen en belang te stellen in de letterkundige beweging van zijn 1 Zgno grondige kennis op verschillend gebied en moesten de reizigers zich te voet naar hunne plaats van bestimming begeven In het laatst der vorige week heeft inon toen het werkvolk was gaan eten van een werk in de Peperstraat lood gestolen In eene vergadering van hot Mannenkoor te Woerden is bonoomd tot directeur van die veroeniging de heer J H B Spaanderman to Gonda Men sehrgft uit Botterdam Oude tooneelliefhebbers zullen zich mevr VinkMooi herinneren die in lang vervlogen tijden eena zeer gevierde tooneelspeelstor was Dat was nog in dagen toon het publiek zeer farqiljaar met do tooueelspelers omging en gewoon was hen bij voor of familienaam te noemen Zoo was de genoemde kunstenares algemeen bekend als Bet Vink en onder dien naam genoot zij eene even groote populariteit Is b voorbeeld haar gdgeéoSt de oude Rosevelt Bet Vink was da vrouwelgke komiek on hare hoogste kunst was eene vischvrouw i6ó natuurgetrouw voor te stellen als ware zij werkelgk rechtstreeks vau de visohmarkt op het tooneel gebracht Ook in andere rollen gemoedelijke bijv muntte zij uit maar toch voldeed zij het publiek het meest als zij vrouwen uit do lagere volksklasse moest voorstellen met een komiek tintje en hare kracht kon zoeken in platte taal Hare kunst was bij uitnemendheid reolistisoh Mevrouw Vink Moor hoeft van versohillende toneelgezelsohappen deel uitgemaakt hot laatste was zij nu ongeveer een 30 jaar geleden verbonden aan het gezelschap van Duport te Amsterdam Maar toen was hare kunst reeds in de nadagen Sedert eene kwarteeuw verscheen zij niet meer op de plan zijn bekendheid met vreemde talon onderscheidde hom van alle anderen Men vergaf hem zijn groot fortuin om de moeiten waarmede hij te kampen had gehad alvorens het zoover te brongen men vond dat het geld vrij goed was geplaatst wanneer men zag hoe hg leefde Bovendien was dit fortuin opeens bijeengebracht geworden ten aansohonwe van iedereen door eou van dia groote waagstukkon die de beursmannen verbazen Op zekeren dag hadden eenige vermetele speculanten de beroemde Sooiété des Métaux doen springen Het schoen dat deze beschermd en gesteund door do mannen von het geld dapper weerstand zou bieden Roland voorzag dat de ondergang onvermijdelijk san zijn en maakte stoutmoedig van de daling dor papieren gebruik De beursbeweging liep zooals hij had voorzien in twee maanden tgds verdubbelde hij zijn kapitaal Sommigen zeiden j Hij heeft geluk I Anderen t Is een behendige kerel Do oersten zoowol als de laatsten hadden gelijk Geluk of behendigheid Koland boezemde volmaakt vertrouwen in en het vertrouwen is de helft van het succes Het deerde den bankier weinig of zijn equipages genoemd werden sportzaken waren hem totaal onverschillig Er waren er velen wier ijdelheid hij daarmede niet kwetste Alleen bij do verknopingen van schilderijen was Montfranc altijd een van do eersten Deze eigenaardige toestand dien de broeder en de ADVEBTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 Tl LETTKRB worden berekend naar plantaraimta Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de8 Maandags verschgnc ken en haar naam was in het vergeetboek geraakt ook bij de ouderen die haar eenmaal toejuiohten Dezer dagen is zij op 80 jarigen leeftijd overleden hier waar zij in de dagen van Bingley en Hoedt de meeste lauweren oogstte f Haar zoon is de welbekende tooneelspeler Moor do leerling van Peters thans aan den Kleinen Schouwburg alhier verbonden Staten Generaal Esasiï Kakie Zitting van Zaterdag 11 April Do Kamer is op reces gescheiden nadat de Suikerwet en de Postwet waren afgedaan Tegen de suikerwet kwam verzot uit naam van de landbouwers die zich verongelijkt achten Do fabrikanten sohgnen tevreden gesteld door de in de andere kamer aangebraohte wijzigingen schoon allo sprekers en ook de Minister erkenden dat het alleen een tijdelijke noodmaatregel was waarop spoedig een definitieve wettelijke regeling moet volgen De Minister is blijkbaar nog niet vast besloten of hg een exeroioastelsel zal voordragen dan wel eenvoudig een verhooging van het wettelijk suikergehalte maar hg gaf de stellige verzekering dat de zaak reeds in voorbereiding was en dat oen definitieve regeling zon volgen Ook zou hij daarbij ernstig overwegen of het mogelijk was daarbij tot verlaging van den accijns over te gaan Maar do Eerste Kamer kou moeilijk ter wille van den landbouw thans doze wet verwerpen al hadden de voorstanders van do landbouwbelangeu gelgk want do contracten zijn toch voor een groot deel reeds gesloten do vermeende schade zoo goed aU onherstelbaar tenzij men mocht aannemen dat de fabrikanten graoieuselijk onverplicht den boeren eene verhooging zouden Tiebben aangeboden en bg verwerping zou do schatkist onmiddellijk gedurende geruimen tijd zoodanig nadeel hebben geleden door zuster zich hadden gevormd verschafte hun oen goeden naam en hechte vriendschap In het twistgesprek op de sooieleit gehouden lag meer nieuwsgierigheid dan bitterheid Allen wachtten met ongeduld op het antwoord van Salverte Ik geloof dat Quinsac zich vergist zeide hg Een oude vriend van de Montfrancs zooals ik kent hen wel zoowat Wat de broeder heeft is ook voor de zuster daar nu Roland millionair is is de zuster dus ook millionair Zij behoeft niet evenals Potti de wereld rond te reizen Nu zou ik iiiet durven verzekeren dat zij de haor gedane aanbiedingen zal afslaan Als men het hart op do rechte plaats draagt bevalt het ons niet zijn weelde aan oen ander to danken te hebben al is bet ook aan den besten van alle broeders Mevrouw Salbert zal misschien zelf efu groot fortuin willen verdienen Had Roland haar niet tegengehouden dan zou zij het contract reeds lang hebben aangegaan Hot antwoord van Jacques gtif niemand ongelijk en bevredigde allen Hij zeido er niet bij dat Alice op dit oogenblik niet op reis zou willen gaan en haar broeder alleen achterlaten Evenals alle vertrouwde vrienden van den huize merkte ook Salverte wel welke liefde in Roland s hart ontkiemde Maar daar hij het fijne van do zaak niet kende begreep hij niet waarom het huwelijk van zijn vriend met miss Florenco nog niet doorging Dit was een raadsel dat de goode jongen tevergeefs trachtte op