Goudsche Courant, dinsdag 14 april 1891

lindete opbrengat rta den aocqna dat er na Teraindraiag t u muta ierechten of andere tegemoetkomingen Toor den landbouw in het algemeen in langen t jd in het geheel geen sprake meer zou hebben kunnen wezen Het SO tegen 9 atammen nam de Kamer deze vet aan Slechts de heerea Moolenburgb Smits Welt Yan der Breggen F van Nispen Bultman Magnee Six en Smita ran Ojen achtten hunne bezwaren te oTerwegend terwijl de heer Verbeqen toerallig by de stemming afwezig was Orer de poatwet werd zelfii geen boofdeljjke stemming gerraagd Wel had de beer Viruly bezwaar tegen bet stadsport omdat h j daarin een bedenkeIqke inbreuk zag op bet uniform port maar terecht werd door den Minister opgemerkt dat eigenlek liet uniformport gnbeel gehandhaafd bleef want dat alleen een lager port wordt toegepast op brieven die Biet rerroerd maar alleen besteld behaeren te worden Sen groot rerlies roor de schatkist rerwacbt de Min Tan het stadsport ook niet Toor het lokaalrerkeer al nu reel meer ran brieren dan ran briefkaarten worden gebruik gemaakt maar dat zal roor den fiacus geen rerlies zijn en nu moge bet waar zqn dat dan toch ran eiken brief die b teld moet worden binnen de grenzen ran het postkantoor roortaan enkele centen minder wordt betaald daar staat tegenorer dat men mag verwacbten dat er tengerolge ran het lagere port veel meer brieven zullen worden ver onden £ r ia echter een ander niet te miskennen bezwaar en wel dat men in locaal verkeer roor gedrukte atukken van 151 tot 200 gram nog iets meer al moeten betalen dan voor brieren van hetzelfde gewicht maar dat bezwaar is toch te minder overwegend omdat bet ieder volkomen vryataat gedrukte stukken ook als brief te venenden Ook de heer Vau Gennep mengde zich nog in het debat maar alleen om er opnieuw by den Hi iater op aan te dringen om toch meer faciliteiten toe te staan voor het brievenverkeer met Indie en wensch die zeker alleszins orerweging verdient al maakte ook de Min bezwaar op dit oogenblik een bepaalde toezegging te doen Uit Harlingen meldt men aan de N S Cl Omtrent den valseben munter dezer dagen hier gegrepen verneemt men nog het volgende hij waa te Iiêeuwarden met zija kameraad in een logement Tan zeer bescheiden rang gebuisvast De Leeuwarder politie had ben reeds in bet oog en bracht Dinsdag aan de vrienden een intiem bezoek De eeu lag reeda te bed de andera waa nog even achter uitgegaan doch temgkeerende bemerkte hg door eene ruit in de deur de aanwezigheid van den politieagent wat bem aanspoorde om op minder gebruikelyke wyze bL over ene schutting en nogmaala over eene schutting het hazenpad te kiezen Nu ging hij by nacht oaar Harlingen en deed dasr navraag naar gelegenbeid om met eene stoomboot naar Botterdam ta komen De politie die hiervan hoorde doorsnuffelde elke boot welke bier passeerde en vond den vluchteling dan ook op eene naar Botterdam bestemde goederenboot Oereed om hem de boeien aan te loggen ontsnapte hg nog en daarop werd eene drijfjacht gehouden die eindigde met de definitieve arrestatie van den jongen man Hij bleek de voornaamste firmant te zgn ia kapergieter van beroep terwyl de andere glazenmakers diamanten zet en repareert beide beroepen scbyoen nooit te veel voordeel aan te lossen Die twee menschen schenen voor elkander geechapen te zyn Welke hinderpaal stond hun dan n in den weg Beiden rijk en wees waren zij geheel hun eigen meester Men behoefde ben maar even te zien om te weten dat zy elkaar vergoedden Waarom trouwden rij dan niet Salverte zou zeer verbaasd zijn geweest al men bem geantwoord liad dat Boland oog geen liefdesverklaring bod durven doen En toch wa dat bet geval De bankier bracht in den laataten tgd urenlang te Parye door Zyn werk zyn zaken bestonden voor bem niet meer Hg dacht slechts aan Florence £ lken namiddag kwam by baar bezoeken met bet plan de band van bet aieiqe te vatten en tol baar te z gen Ik heb u lief Wilt ge mijn vrouw worden Haar telkens zweeg bij overmeesterd door een onoverwinnelijke sckroomvalligheid Die man Ton onbesproken levenswandel bod nooit bemind en de liefde scheen bem toe een geduchte meesteres te xyn Hij zag zeer goed dat Florence bem gaarne mocht lijden dat zg vermaak vond in zyn gezel chap maar soms ook was zg koel en stil al om een klove tusschen hen te doen ont taan Daar Alice het atilzwggen bad bewaard en het gelieim barer vriendin geëerbiedigd wa Boland onkundig van de geheime dryfveeren die het meisje aldus deden handelen Zonderling meisje ilacbt hg De ergste coquette ton zich niet anden gedragen en toch gelykt zg in te brengen reden waarom men zichzelf de noodige betaalmiddelen zy het ook guettiairig verschafte De kopergieier maakte de munten geheel volgens de regelen van zyn vak by goot ze in eeue dops met gïpa gevuld waarin vooraf de voor en keerzijde van den gulden waren afgedrukt Hel werk kan niet den meester loven want bet materieel is zoo blykbaar onecht dat men tonder veel moeite in het aangeboden muntstuk een looden gulden et Het is den jongen man dan ook niet gelakt bier meer dan twee producten zyner minder gewettigde nyverheid te plaatsen Zaterdag hebbon te Amsterdam de afgevaardigden van de Liberale Unie vergaderd roornamelyk tot bespreking van het antwerp manifeat aan de kiezers Door eeoige afgevaardigden van Leiden Rotterdam Aouterdam Grondwet en s Gravenbage met prof J T Buys aan het hoofd waa de volgende concept motie ingediend De algemeene vergadering van de Liberale Unie instemming betuigende met do strekking an bet ontwerpmanifest door het bestuur by zyne eirdulaire van b Maart 11 aan de kiesvereenigingen toegezonden nochtans van oordeel dat een vcrkiezings manifest niet behoort af te dalen tot de byzonderheden van wettelyko regeling en wil het geen oorzaak van teleurstelling worden zich heeft te matigen in bet beloven besluit bet bestuur uit te noodigen in een ifjnerzyds aan de kirzere te richten woord den wensch dezer vergadering uit te spreket dat by de aanstaande verkiezingen do candidaten bij de liberale partij alom bigk mogen geven van hunne bereidwilligheid om made te werken lo tot bet vastatellen van eene kieswet welke de door grondwet gevorderde kenteeken van geschiktheid en maatschappelijk welstand zoo bepaalt dnt het kiesrecht ook voor den werkman toegankelgk worde 2 tot hervorming van het belastingstelsel in dien rin dat en voor de gemeenten bet gebied vau heffing worde uitgebreid èn met ontlasting van eerate levenabehoeften ook het roerend vermogen rerhtatreeks worde getroffen li tot invoering van leerplicht gepaard met toezicht op den arbeid van kinderen te velde uitbreiding van het ambacht en Undbouw onderwijs en maatregelen in bet belang van de gezondheid en veiligheid in de fabrieken i tot voortgsand alwikkeliqg van bet atelael van vryeo arbeid in Indiê i tot regeling van de administratieve rechtspraak Na langdurige diacuasie over de vraag of bet door bet bestuur ontworpen nunifeet dan wel deze coDoeptmotie als leiddraad zal strekken voor de besprekingen werd met 61 tegen 21 stemmen het ontwerpmanifest als leiddraad genomen De verschillende paragrafen werden daarna aohtareenvolgens aan de orde gesteld Op do betreffende de kieAnoegdkeid werden verschillende amendementen ingediend atrekkende om alleen over het beginsel uitapraak te doen maar de wgze van regelen over te laten aan de bevoegde macht Deze amendementen werden alle aangenomen met uitzondering van een dat den wensch van persoonigke invulliag van het biljet in het alem het minst niet op eeu coquette Haar blik is ta rein baar houding te openhartig Zy heeft begrepen dat ik baar liefheb en aomtyds is bet alsof zy mij baat zoo bang is zy dat ik haar over die liefde zal gaan spreken Toch behoort zy niet tot die vrouwen die beurtelings hoop geven of afstooten uit grilligheid of voor hoor vermaak ten einde de bartatochten op te wekken dia zy inboezemen Dien dog ging hy na bet ontbyt te voet nil Al gewoonlyk b af by zich met bet ongeduld van den schoolknaap naar Paasy Florence zat te lezen haar Hef gezichtje belderde op toen zy baar vriend zag binnentreden Hoe lief van u om zoo vroeg te komen I riepzg uit Ik verveel n du niet al te zeer Ge wilt dat ik u een compliment zal maken nuar dat doe ik nu eens niet Eerst wil ik n eensbedanken voor myn mooie bloemen Zy zgn vanochtend uit Nizza aangekomen Zie eens hoefrischen geurig zy zynl Bloemen dat waran de eenige geschenken die Boland zich veroorloofde baar aan te bieden Twee of driemaal in de week atunrde een van de grootste bloemisten uit Nizza geregeld eene bezending aan bet adres van juffrouw Sidney Ten einde het onpassende weg te nemen van deze geschenken door een jongen man aan een jong meisje gezonden beweerde Alice met baar broeder samen te doen Indien gy en uWe zuster een wist welk een mingslokaal wilde laten vervallen Een amendement om uit te spreken dat de kiesreobthervorming de prioriteit behoort te hebben boven alle andere zaken word na krachtige bestryding met groote meerderheid verworpen 13 leden stemden voor De paragraaf werd by zitten en opstaan met groote meerderheid aldus gDo kiesbevoegdbeid voor de Tweede Kamer der Staten genenul worde door onbekrompen toepassing van het voorschrift der Grondwet uitgebreid ook tot den kring der werklieden die reeds te lang daarvan verstoken bleef De wetgever ga aanstonds zoover als eene oerlyka uitlegging der Grondwet hem veroorlooft Persoonigke en geheime invulling van het stembiljet in bet lokaal der stemming worde voorgtsohreveu De paragraaf betreffende de belastinghervorming werd met twee stemmen tegen aldus vastgesteld Hervorming van het samenstel onzer bolastingeu worde met alle kracht ter baud genomen Niet langer worde gedraald met de invoering eener progressieve directe belasting die een einde maakt aan bet onduldbaar privilege dat bet roerend vermogen thans geniet In verband daarmede moet de patentbelasting hetzg opgeheven hetzg vervormd worden accgnzeu op eorite levensbehoeften moeten vervallen de druk der mutatierecbteu moot worden verlicht Zoo noodig worde de successiebelasting ui gebreid echter zoodanig dat voor zoover zy in de rechte lyu wordt geheven de kleine vermogens iu geen geval zwaarder worden belaat In het algemeen worde gewaakt tegen zware belasting van den kleinen middelstand en rekening gehouden met de belangen van den landbouw dien gewichtigen tak V3n onze volkawelvaart Met deze hervormingen moeten maatregelen gepaard gaan om de gemeenten in l e financieele moeielykheden te gemoet te komen De op de paragraaf betreHends het arbeidersvraagstuk voorgestelde amendementen werden all ingetrokken of verworpen ook dat tol schrapping van de alinea omtrent de invoering van arheidskamers De paragraaf werd in deze voege vast esteld Met betrekking tot het arbeids vraagstuk hebben wg in hoofdzaak slechts te herhalen wat daaromtrent iu ons programma van 1887 weid gezegd Onze wenachen ten deze luiden dat maatregelen warden verordend ter bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaateen dat aan lederen arbeider een wekelyksohe rifstdog worde verzekerd dal de verzekering van den werkman tegen ongelukken worde geregeld en aan voorzieningen b ziekte ouderdom en overlgden krachtig de hand geslagen worde dat bel vakooderwys met name het ambacht fabriekt en landbouwonderwys van overheidswege op afdoende wgze worde gesteund dat bet arbeids eontract by de wet worde geregeld en de naleving daarvan beter worde verzekerd door eene ook buitendien boog noodige vereenvoudiging van ona procearecht dat tot vertegenwoordiging der arbeidersbelangen odviaeerende or idskamer worden georganiseerd En bovenal worde leerpliohl ingevoerd waa thans na beëindiging van den schoolstrijd geen letsel meer in deu weg staat De paragrafen over de adminiatratieve teobtspraak genoegen ge mij verschaft met mg zoo te bederven I rirp zg met baar welluidende stem uit Het is 20O prettig geliefd te word n Ik ben zoo alleen op de wereld Hg bad naaat haar plaati genomen Bg bet hooren van deze laatste Toordën voelde Bobind zgn hart week worden Alleen op de wereld misa Florence Zgt ge dan blind of ondankbaar dat gen daarover beklaagt Hebt ge geen thuis in myn huis geen familie iamgn familie Indien ge er in toealaat by ons tekomen brengt gy dan niet vroolgkbeid en zonne achyn mede Boland t stem beefde Ftorenoe was bleek gewa den Zg sloot de oogen en fluisterde O zwyg Zwijgen Ik heb n toch niet gekrenkt Ne laat mij spreken Uut my opbiechten en mgn hsit voor H open leggen Ik ben twee en dartig jaar Florence tot nu toe had ik noo t bemind Zie bet leren ia zwaar voor mg geweest De man die geen zekerheid van morgen heeft zou een egoïst of een dwaas zyo indien hy zich eene levensgezellin kooa Toen de fortuin my toelachte namen myne eerzuchtige plannen mg in beslag Ik had gezworen nooit ander dan aan iéat vrouw toe te beboeien Op die vrouw heb ik lang gewacht Toen ik haar hes ontmoet Wordl nrvotgi en over de koloniën werden bg acclamatie aangenomen Hot gewyzigde manifest in zyn geheel werd aangenomen met groote meerderheid 7 stemmen verklaarden zich er tegen Tot bestuursleden van de L U zyn benoemd de heeren mr J P E Tak van Poortvliet mr T van Hettinga Tromp en mr E Maoalester Loup VERSLAG van den toestand van het Lager Onderwgs gedurende bet jaar 1880 fenolg Schoolbibliothekett Deze nuttige inrichtingen zyn verbonden ann de b ide Kostolooze scholen en de Tussobenschool De Gemeente geeft voor iedere blbliotbeek eene toelage van 30 Zy tellen respectievelijk 416 280 eq 290 boekwerken Examen Pryiuitdeelingen eni Z j hadden als naar gewoonte plaats Byzonderbedeu vallen niet te vermelden Oeioumm Leermiddelen eni De vergrootiug der tweede Kostelaoze School met 4 flinke lokalen kwam dit jaar tot stand Op 1 April werden de nieuwe lokalen in gebruik genomen Z j voldoen goed met uitzondering van da volgens de voorschriften der Eegeering gebouwde schoorsteeneo in bot nieuwe gedeelte Door deze vergrooting kon de verdeeling der wyken tusschen de beide Kosteloozu Scholen die tijdelyk veranderd was weder hersteld worden Op de eerste Kostelooze School worden nu de kinderen uit Wijk A B C Nos 1 48 Lutbersche Kerk Nos 196 overzgde idem Westhaven D E F G K L M B en S op de tweede uit Wijk C Nos 49 194 H I N O P Q eh T geplaatst Ëan gymnastieklokaal ontbreekt nog steeds bg deze school zoodat voor dit onderwys bet gebouw aan de Spieriugstraat moet worden gebruikt waardoor veel tyd verloren goal Het gebouw der tweede Burgerschool voor Meiajes blgkt boe langer hoe ongeschikter voor het onderwgs Werd hierover reeds vroeger geklaagd bet toenemend aantal leerlingen maakt den toestand iu één woord onhoudbaar Hebben wij iu 8 reeds vermeld welken tydelgken maatregel voorgesteld werd hier ia bet de plaats om melding te maken van een voorstel van uitgebreider strekking in do allerlaatste dagen das jaars door de Commissie by B en W ingediend Erkennende de groote onkosten welke eene verbouwing dezer school zou vorderen overwoog de Commissie allerlei plannen om op minder bezwarende wyze in de behoefte te voorzien In het bijzonder wydde zy baar aandacht aan een plan in baar midden genoemd en ook in don Gemeenteraad ter sprake gebmobt nl de verplaatsing dezer school naar de tweede Burgerschool voor Jongen in den Groenendaal die aladan zoude verplaatst worden naar het gebouw der Burgerarondsobool aan de Houlmansgracht welk gebouw overdag bet gebeele jaar ongebruikt is terwyl het des avonds van September April voor Burgeravondsohool Middelbaar Onderwys wordt gebruikt Dit plan nu keurde de Commissie geheel af on oordeelde zy niet afdoende De lokalen ii den Groenendaal zyn reeda nu te klein er zou spoedig bygebouwd moeten worden reeds dadelyk een Gymnastieklokaal en er is geen plaats om te Douwen Haar besluit was dat met aandrang moeet wwden voorgesteld een nieuwe school van zes lokalen te bouwen in den moestuin bebooieode by het tegenwoordige schoolgebouw daar zy alleen door een zoodanigen maatregel vermeent de velerlei bezwaren op te heffen dia aan de tegenwoordige inrichting dezer sobool verbonden zyn Werd reed in ons vorig Verslag over bet soboonbouden der lokalen geeproken ook dit jaar kwam dit ontwerp ter sprake en daarmede in verband de verwarming der scboollokalen welke eveneens aan de Hoofden was toevertrouwd die daarmede hunne kweekelmgen belaalten Evenmin als den Hoofdenbe iel deze regeling aan de Commissie waarby dan nog kwam bet nwd in 3 vermelde gebrek aan kweekelmgen Met lo Jannori is nu de volgendeetredeii 8 eWe regeling in werking De groote achoonmaak zal voortaan geheel door en voor rekening van de Gemeente geschieden Het dagelijks reinigen en schoonhouden blijft aan de zorg der Hoofden opgedragen die teven te zorgen ebben voor het aanmaken der kachels het vullen der kolenbakken enz welke werkzaamheden met meer aan kweekelingon mogen worden opgedragen m Toor een en ander aan de Hoofden n n enlyk verhoogd l ii f 29 aangelegenheid ai u fliDk IS geregeld en vertrouwt dat de reinheid oor lokalen enz waarover soms moest worden ge iMgd daardoor zal worden bevorderd Schoohertuim en hytondere ojmerkkge Het betrekkelijk schoolverzuim waa naar algemeen getuigd werd zeer gering De in bet vooijaar beerscbeode influenza veroorzaakte natuurlijk eenige stremming iu bet geregeld onderwys Ook de felle winter die gedurende de maand December zoo ruimschoots gelegenheid gaf tot schaatsenrijden deed het schoolverzuim eenigszins toenemen Het volstrekte schoolverzuim bedroeg 133 jongens en 186 meisjes tusschen 6 en 12 jaren Wederom mag met waardeering gewaagd worden van de door bet Burgerlyk Armbestuur verstrekte adviezen betreffende het onvermogen van hen voor wier kinderen kostolooze toelating gevraagd werd Openèare Scholett Het getal leerlingen is een weinig vooruitgegaan en bedroeg 1759 Hoewel door de in 6 vermelde wijkverandering de bevolking der Ie Kostolooze School verminderde en die der 2e toemam is toch het totaal der kinderen die kosteloos openbaar onderwys ontvangen in zeer geringe mate vermeerderd nl mot 21 leerlingen De Tusscbenaobool telde meer 7 De eerste Burgerschool voor Jongens 5 De tweede 7 De I Meisjes 16 alzoo totaal meer 56 leerlingen Daarentegen verloor de eerste Burgersobool voor Meisjes 12 totale vermeerdering alzoo 44 leerlingen Het getal Buitenlaerlingeu bedroeg 107 tegen 102 iu 1889 Behalve op de Kostelooze Scholen genoten 5 leerlingen op andere scholen kosteloos onderwys Het verheugt de Commissie nog te kunnen mededeelen dat de Avond of Herhalingsschool dit jaar een ongekende bolaugstelliug ondervond daar zich een 70 knapen lieten inschryron Andere jaren bedroog dit getal ter nauwernood 20 Belandere Scholen Ook op deze scholen is bet getal der leerlingen toegenomen De E K School voor Meisjes en de E K Bewaarschool zyn in staat A in ééa kolom uitgetrokken De lager onderwys ontvangende meisjes bedragen 328 tegeu 827 in 1889 dus meer lleeriing De B K Jongensschool vermeerderde met 26 leerlingen De Chr Nat School 32 alzoo bedraagt de geheela vermeerdering 69 leerlingen Het getal buitenloerlingen bedroeg 101 tegen 76 in 1889 Op de Chr Nat School gingen 32 Schipperskinderen die onder het getal begrepen zyn Aan de E K Jongensscfaool werd gedurende de wintermaanden kosteloos onderwijs aan volwassenen zoowel Eoomsch Katbolieken als anderen verstrekt Het aantal dezer leerlingen bedroeg ongeveer 60 Met Waardeering maakt de Commissie biervan melding Slot volgt BolteolaDdscA Overzicbt Do Ooeteuryksche Eyksraad is Zaterdag door den keizer geopend met eene rede waarin wordt verklaard dat iu alle staten f nu Europa de wenscb wordt geuit met de naburige landen in vrede te leven en dat alle regeoringeu aan bet kabinet te Weenen de iunige verzekering hebben gegeven dat zg het behoud van den vrede beschouwen als het voornaamste doel van haar streven Deze verzekering zegt de Keirer en de rriendsohappelyko betrekkingen welke wy met alle mogendheden onderhouden geven ons aanleiding om te hopen dat eene lange reeks jaren van vrede bet parlement in staat zal stellen tot het ongestoord en eendrachtig voortzetten zyner werkzaamheden De Eegeering beyvert zich eene nieuwe regeling der staatkundigeof handelsbetrekkingen in het belang van landbouw en nyverheid met bet buitenland tot stand te brengen De keizer maakt verder gewag van de uitkomsten welke verkregen zgn sedert bet sluiten van een compromis tusschen Czechen en Duitschers en zegt dat de Eegeering zal voortgaan met bSi e pogingen om die uitkomsten te ontwikkelen De keizer wyst met nadruk op de noodzakelykbeld om het evenwicht op de staatsbegrooting te handhaven en te bevestigen Hy kondigt in verband biermede eene hervorming aan vau het stelsel der directe belastingen De zinsnede betreffende bet vredelievend karakter van den toestand en die waarin de afgevaardigden worden aangespoord om eendrachtig samen te werken ten einde partygescbilleu te vermgdon werden langdurig toegejuicht Bg da komst en b i bet vertrek des keizer wu bet in de vergaderzaal zeer kalm De avondbladen laten zich eenparig goedkeurend uit over de troonrede en hechten booge waarde aan de zinsneden die eene vredelievende strekking hebben In financieele kringen is men teleurgesteld omdat in de rede niets voorkomt omtrent bet herstel van den metaalomloop Blgkoiis eeu te Brussel ontvangen bericht heeft de Bulgaarsche minister van buitenlandscho zaken aan een redacteur van de Magyar Hirlof verklaard dat hy geen stappen zou doen om de erkenning van vorst Ferdinand door de mogendheden te verkrygen Indien de zaken blijven loopan zooals tot dusver sal deze aangelegenheid wol vanzelf in orde komen Volgens Hougaarsche bladen heeft do Bulgaarsche regeering eeue nota aan Kusland gezonden waarin zij aanhouding en uitlevering verzoekt van de moordenaars van minister Beltcbeff In deze nota aldus wordt aan de Standard uit Weeuen gemeld moeten de bewijzen zijn geleverd dat de moordenaars zich op Russisch grondgebied bevinden Zelfs zouden htnne namen en tegenwoordige woonplaatsen in de nota zijn genoemd Onder de arbeiders in alle landen houdt men zich bezig met de toebereidselen voor de internationale betooging op 1 Mei a ten gunste van den arbeidsdag vau acht uren Hoewol diezelfde manifestatie het vorige jaar tOt geeneriei ernstige ongeregeld beid beeft geleid dank zij de waardige houding der arbeiders zelven en men alzoo zou denkeu dat er weinig oorzaak tot bezorgdheid beslaat begi jnen sommige regeeringeu weder een byzondere ongerustheid te openbaren Ja enkele gouvernementen golyk hot Spaansche hebben besloten elke openbare manifestatie op den leu Mei te verbieden Uit besluit is genomen onder voorwendsel dal de anarchisten zich van de beweging willen meester maken om wanordelijkheden te veroorzaken Hoe het zij deze maatregel is voorzeker niet geschikt om de ontevredenheid onder de arbeiders die in Spanje reeds zeer groot is te vermiuderen De armoede en ellende onder do Spaansche werklieden overtreft misschien alles wat op dii punt bekend is in audere rykeu Van daar dan ook do herbaalde ongeregeldheden die vooral ie Barcelona plaats vinden en die wegens hun revolutionair karakter grond tot ernstige bezorgdheid aan de regeenng beginnen te geven Het conservatieve ministerie toont intnsschen te begrijpen dat verbodsbepalingen alleen niet de arbeiderskwestie oplossen Blykens de jongste berichten over de beraadslagiogen in den ministerraad en den senaat acht ook de Spaansche regeeriug het oogenblik gekomen om haar oandacht te schenken oau do ontwikkeling van het sociale vraagstuk Onder betzelfde voorwendsel dat de anarchistische partij beproeft aan de Mei betooging een revolutionair karakter te geven moet eveneens de Italiaansohe minister van binnenlandsche zaken Nicotora het liberale lid van bet ministerie voornemens zijd de iutornationale arbeiders manifestatie Ie verbieden Dat de hoer Conatans minister van binnenlandsche zaken in het republikeinscbe Frankrijk niet verdacht kan worden van zwakheid en welwillendheid tegenover de Ie Mei demonstratie hebben de tallooze soldaten en politle dienaren het vorige jaar dien dag op de Place de la Concorde aanwezig overtuigend Wat de arbeiders in de Oostenryksche monarchie van de toegevendheid der regeering te wachten hebben bij hun aanstaand broederfeest kunnen eg reeds opmerken uit het optreden der politie Zondag II te Praag en in audere plaatsen waar do werkliedenvergaderingen belegd om te beraadslagen over de wyze waarop met den Ion Mei zou vieren werden verboden Wat de arbeiders in België op dien dag zullen doen zal waarscbynlyk afhangen van den loop dien do zaak der grondwetsherziening tot dat tydstip heeft genomen Eeu zeer ernstig karakter draagt de beweging onder de arbeiders te Pittsburg Daar gelyk werd gemeld de bemoeiingen der conventie van de gezamenlijke mynwcrkers uit de Vereenigde stalen om een compromis tusschen werkgevers en werklieden niet tot een gunstig resultaat bobben geleid staat een werkstaking van 76 000 man tegen 1 Mei a voor de deur De eisoh der arbeiders ia de werkdag van 8 oren in hun eisoh worden zy gesteund door de ridders van den arbeid en door den arbeidersbond Een langdurige en hardnekkige stryd wordt verwacht Hazen bebooren tegenwoordig ook al tot de politieke voorwerpen In bet Engelsohe Lagerhuis werd voor de tweede maal geleien het wetsontwerp waarby oen gesloten tyd voor de jacht op hazen wordt ingesteld De tydabopaling wordt echter in elk graafschap aan den Graafschapsraad overgelaten Sedert 1880 mocht ieder bet viild schieten dat op zyn 1