Goudsche Courant, woensdag 15 april 1891

iH91s Woensdag 15 April N 4imL GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot een aur des namiddags van den dag der altgave land kwun en dit heeft tan gaTolge gehad dat ds haten in sommige gedeelten van Eng land nagenoeg uitgeroeid xgn Door een rerbod van achieten Terïoer en verkoop gedurende oen tijd hoopt men de geheele uitdelging te voorkomen Zooals uit de discussie bleek verzetten de landbouwers lioh tegen do voorgenomen verbodsbepaling ofschoon deze van de jachlliefhebbers uitgaat om de eenvoudige reden dat ook sq veel van de jaoht houden Ondanks heftige tegenkanting van sir W Hareoiirt en anderen die beweerden dat het maar een maatregel was in het belang van sport en zoa loende een inbreuk op de wet van 1880 werd di tweede lezing met 124 tegen 63 stemmen goedgekeurd Vele Gladstonianen spraken en sten den voor de twrede lezing Volgens een bericht aan de Tribuna geseind heerscfaen oproer hongersnood en pest in het binnenland van het pseudo christelijke Abyssinie wat een indirect gevolg is van den wedstrgd der mogendheden om Afrika Wat Itahè eigenlgk in Afrika weasoht te doen is niet gemakkelgk te bevroeden Het rijk eischt als zijn deel van Afrika Abyssinie en het land der Somali lot aan Witu In de laatste week van Maart heeft de markies Budini met lord Dufferin Engelanda gezant een overeenkomst gesloten waarbij de zuidelijke grenzen van het Italiaansch gebied in Afrika bepaald worden Italiaansche invloeil mag zich nilstrekken tot den mond van de Juba en de ideale grenslij zal loopeo van die rivier tot den Blauwen Nijl Dit staal fraai op het papier der protocollen en op een gekleurde landkaart maar Italic heeft gren geld en kan die conventie niet practiacb uitvoeren Het land is aan bet twisten met koning Menelik van Abyssinie Het ia een woordenstrijd zoggen de Italianen Het Igkt er niet naar Woorden zijn symbolen dis beteekenis hebben Italië eisoht als zijn deel van Afrika Abyssinë en neemt de bescherming op zich van Abyssinie Dank a wel ze t koning Menelik ik wil uw protectie niet wel een alliantie met u Dat nu is geen woordenstrijd maar wel degelijk een beginselstrgd een strijd om het bestaan De Italianen evenals de Belgen willen hnn Afrikaansche invloed en grondgebied dadel k laten rendeeren dadelijk renten laten opbrengen Dit zal geen van beiden waarschijnlijk gelukken De Italianen verdienen alleen daarom meer sympathie om lat ie bun winstbejag niet met lang uitgestrekt gelaat philanthropie en bestrgding van sUvenhandel noemen PETROLKUM iXOTKEBINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam Ds maikt was heden onveranderd i oeo Tankfust ƒ 7 60 April levering ƒ 7 55 September l eoember November October levering ƒ 7 75 336 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking Tan Maandag 13 April No 8586 2000 No 628 1117 6650 18154 ƒ 1000 No 9106 10521 10873 ƒ 400 No 11864 15361 ƒ 200 No 3528 4986 12934 19706 ƒ 100 Prgzen van f 45 UB 2861 5621 8176 10667 13348 16397 18536 171 2881 5634 8210 10701 13850 16484 18615 849 2949 5680 8229 10722 13368 16561 18621 268 3041 5760 8246 10850 133C1 16575 18916 345 3099 5851 8279 10858 13418 16580 18928 389 3137 5869 8284 10878 13617 16631 18975 403 3202 6950 8333 10909 l 658 16644 19021 412 3231 5954 8339 10911 13695 16884 19052 439 3331 6984 8364 10928 13729 16662 19194 479 3375 6000 8483 10942 13759 16691 19216 483 3400 6065 8542 10960 13763 16704 19244 650 3405 6254 8601 10988 18831 16716 19268 560 3446 6272 8637 110 33 13864 16720 19296 711 3482 6281 8885 U043 13945 16872 19319 719 3623 8412 8923 11085 13958 16903 19339 746 3534 6436 9031 11106 14061 16926 19443 785 3541 6439 9034 11144 14062 16950 19444 866 3648 6507 9 59 11150 14109 17072 19456 882 3560 6519 9116 11179 14115 17149 19479 948 3631 6523 9135 11189 U183 17230 19492 954 3691 6542 9155 11243 14196 17243 195U 959 3753 6558 9295 11284 142S1 17302 19536 988 3762 6563 9331 11348 14299 17334 19597 1027 3792 6687 9355 11 367 14379 17361 19607 1048 3821 6718 9402 U510 14391 17386 19629 1057 3824 6798 9413 11576 14398 17396 19631 1077 8847 1121 894S 1150 3968 116B 8971 1175 4185 1200 4291 1235 4299 1239 4303 1247 4307 1256 4329 1268 4386 1272 4470 1286 4575 1327 4609 1393 4622 1411 4668 1479 4702 1619 4754 1648 4765 1684 4928 1753 4960 1898 4973 2029 4990 2086 5010 2145 5028 2172 5037 2193 6124 2197 5126 2317 5168 2461 5169 2485 5212 2637 5396 2683 5489 2724 5510 2828 5563 19804 19818 1982li 18843 19846 19864 19880 19896 19988 19937 19960 20004 20043 20047 20066 20091 20104 20127 20143 20190 20268 20274 20863 20403 20462 20566 20621 20622 20645 20661 20794 20812 20820 20989 14428 14500 14684 14630 14741 14765 14788 15033 16193 16212 15282 16396 15416 15477 15492 15515 15622 16553 16570 16613 15687 16746 15766 16795 15808 16882 15975 16043 16132 16136 16161 16199 16226 16360 16392 17454 17463 17472 17582 17551 17609 17682 17639 17667 17676 17702 17708 17728 17733 17746 17768 17781 17787 17808 17826 17844 17996 18016 18034 18210 18216 18398 18402 18423 18428 18452 18478 18483 18498 11627 11728 11806 11810 11811 11820 11825 11869 11946 11961 11996 11997 12073 12190 12200 12212 12239 12248 12424 12494 126S9 12656 12717 12765 12829 12846 12877 12946 12948 13011 13202 13204 13235 13241 13287 6869 9418 6980 9660 7052 9688 71321 9686 7175 9728 7259 9784 7817 9757 7822 9782 7332 9783 7361 9827 7401 9888 7406 9097 7439 9918 7446 9930 7485 10000 749510051 752610081 7586 10096 7538 10155 764410160 7557 102i2 7666 10233 7681 10802 757110811 7628 10333 7835 10341 7692 10859 7699 10370 7702 10432 7710 10471 7846 104S6 7945 10500 7989 10525 8061 10555 8110 10661 ADVERTENTIfiN Allen die nog iets van mg te vorderen hebben verzoek ik de e week hunne nota in te dienen D J H GUNNING J Hz 13 April 91 IlofTnoans Stichting VOLSS OAABSEÜZEN wordt met MEI éavraagd eene F L I N K E Keukentnmd Zich in persoon aan het gebouw te vervoegen Zoo spoedig mogelijk GEVRAAGD een NOODHULP Adres Blaaawstraat H No 11 Mevrouw KLIJWEG Nolson Crabethstraat vrangt tegen MEI e k eene flinke nette die goed kan koken en werken Loon naar bekwaamheden Wtf n algemeen als goed erkend middel bij H0E8T en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apotheier te Zeul in O fleschjes 20 cent Cigaretten tegen Astb a van K RA E PEL EN HOLM AP0THEKEK8 ZEIST Verkrijgbaar in de Apotheken Te Gouda o a bjj den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prfls per Etni ƒ 0 80 ƒ 0 50 Snelpersiiruk A Brinkman 8c Zoon Gouda Hainzer Zuurkool per Pond 10 Cent KEÜLSCHE POTJES van 3V Kilo 75 Cent met inbegrip van potje Nieuwe COC OS NOTEN 16 Cent per stuk Prima Maitha Aardappelen 7 Cent het Pond J GERR1TSEIV Korte üroenendaal OPNIEUW ONTVANOBN de osrato qnaliteit ZwltserscbS HorlOgeS alaook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges ran af ƒ 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 19 Gouden Heeren 25 Eene van de beste Inrichtingen van ona Und van Horloges Qarantie van twee tot vqf jaar Passage 12 Rotbrdam B J A VAN DUS Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zel bevlefeking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 f lden Ieder die aan de verschrikke gke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrögen bg het Verlags Magazin te Leipzig NenmBrkt 34 nneo tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Holland Algemeen erkend als he beste HOND WATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten Zooals het los morden dor tanden tandpijn ontsteking ziveren bloedend tandvleesch onnangenamt reuk uit den mond kalkvorming worden 2eka voorkomen en genezen door het dogelgka gebruUl V8B het echte K K Hof Tandarta Dr PO PP S ntt t in aanmerkelijk vorgroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend m Dr POPfï Taildpoeiier of Tandpasta steeds de tandes gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen elke huiduitslag en voortrofTelijk voor baden I Venus zeep en Zounebloemen zeei PuPF S Gekristalliseerde cii Transparant Cilycerinezeepen ijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ok oen verwondorlgken witten tint te weeg brengen ygr Do nnmnaksels van Anatherln Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tyd 0 Dl J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRLIK Drogist De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 April 1891 vit De uitslag der Kerkelgke Verkiezingen gisterengehouden is aldus 1 Voor Kerkvoogd 4 vacatures werden gekozen de hh C Knaap met 307 W J Fortuqn Droogleever met 305 ü Hoogenboom met 298 en A Dortland met 294 stemmen Voorts veikregen de hh J D Byk H Jager 2 H J W Huber 2 en A Gerritsen 2 stemmen Voor Notabel 6 Vacatures werden gekozep de hh W Kromhout Jr met 215 J Kortenoever Jr met 212 N vun Krimpen met 199 U Jager met 183 en J Gonda met 161 stemmen Voorts verkregen de hh G van der Zwalm 96 J H van der Togt 92 H W M Steevena 89 I J Bonnear 86 en J j van Hoeve 73 stemmen Voor de Coromiajie van Oppertoezicht 7 vacatures werden gekozen de hh C Koogman met 301 A T V d Fooi met 291 J W Brakel met 279 J J Braggaar met 224 C v Veen met 206 H J W Huber met 177 en V W D Schenk met 169 stemmen Voorts verkregen de hh J Giesen 95 A de Zeeuw 84 J 6 v d Laar 82 A V Os 71 M V Deth 17 N v Krimpen 8 en H W M Steevens 7 etemmeB t Gedurende het afgeloopen jaar is in do schoolspaarbunk te Zevenhuizen ingelegd ƒ 2753 95 en terugbetaald ƒ 1190 92 Het getal inleggers bedroeg 160 FEVILLETOM7 EEN ONGELUKKIGE lilttar het fratueh lY 34 Hij greep miss Sidney by de hand en dis hand beefde in de zijne Plotseling trad het jongo meisje een schrede achteruit als om zich te onttrekken aan de bedwelming waarin zij vorkeorde O zwijg I zwijg herhaalde zij andermaal Maar Boland kon niet meer zwijgen hij wilde nu een uitsluitsel hebben van dit zonderlinge Toen ik haar heb ontmoet hernam hy metvuur begreep ik bij het eerste gezicht dat zij mghad overwonnen en onderworpen Niemand is zoobekoorlijk zoo bevallig zoo lief geen andere bezitzulk een betoovering zulk een reinheid van ziel Ben ik bij haar dan word ik verlegen als oen kind en ik ben bang hare engelachtige kuischheid te ontheiligen gelijk men vreest oen lelie te doen verwolken door er aan te raken O zwijg zwijg stamelde zij nauw hoorbaar Hg sprak uiet meer moar trncbtto te lezoii in die ciogen die zich van hem afwendden de kleine hand te grgpon die de zgne ontweek De arrond rechtbank te s Gravonhage uitspraak doende in verschillende door baar behandelde zaken in de zittingen van 2 en 6 April j l vernietigde het vonnis van den kantonrechter te s Hage waarbq W J H B restaurateur te Sobeveningen werd ontslagen van rechtsvervolging ter zake van het zonder vorgunning schenken van sterken drank op een terrein terzijde van het Bohl Oaierie t Scheveningen en opnieuw rechtdoende veroordeelde den beklaagde tot betaling eener geldboete van ƒ l OD De trein van ruin halftwaalf die Zaterdagavond van Amsterdam naar Rotterdam vertrok was reeds in beweging toen een net gekleed heer aankwam die nog met den trein meewilde Hij trachtte ofschoon gewaarschuwd de coupé te openen hetgeen hem ook gelukte doch toen h wilde instappen geraakten zyne beenen bekneld tassehen de trueplank en den wagen waardoor die lichaamsdeelen zwaar gekneusd werden en hij bewusteloos werd weggedragen Hij is naar het Binnengasthuis overgebracht De heer W die naar Heemstede op weg was waar h j zijn buiten heeft is na weinige uren overleden In de Landb Ct komt de volgende mededeeling voor V 5dr eenigon tgd ving een ingezetene van Harlingen een flinke aal die opengesneden een klein balletje aan de ingewanden had Uit werd opengemaakt on daaruit kwamen een menigte jonge aaltjes ter lengte van een speld en nog iets dunner De beestjes waron springlevend en do eigenaar heeft er nog een paar uren eenige in t leven gehad Florence fluisterde enkele woorden toen eveneens overmeesterd door de oprechtheid van de liefdo die haar werd aangeboden liet zij haar blond hoofdje op den schouder van Eoland nederzinken Zoo begrepen zij elkander Zij behoefde hem niet te antwoorden Gedurende enkele oogenblikken bleven zij het stilzwijgen bewaren terwgl zij in elkanders blikken lazen overmeesterd door het heerlijke gevoel dat bon had bevangen Eindelijk knielde hij voor haar neder en Florence s hand vattende riep hij uit Mijn vrouw ge zult mijn vrouw zijn Het jonge meisje uitte een smartelijken kreet alsof men haar plotseling ontrukte aan een heerlgken droom zij maakte zich los en liep naar het andere einde dor kamer waar zij wankelend en half bezwijmd tegen de geopende piono geleund bleef staan Fleïonoo stond daar doodsbleek onbewegelgk over alle leden bevendo Eindelijk fluisterde zg Uw vrouw Nooit kan ik uwe vrouw worden Het kwam Koland voor als een droom Hoe dat untwoorddo zij hem zg die vijf minuten geleden zijn vervoering zijne bedwelming doolde Ge weigert ge wijst mg af stamelde hij Zij overwon ziobzelve en antwoordde nauw hoorbaar Ja Boland verborg het gelaat in de koortsachtig gloeiende handen Hij trachtte zich te bedwingen den hevigen opstand in zijn geheele wezeij te onderdrukken ADVB TENTIEN worden gaplaiOrt van 1 5 regels it 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen OROOTB LETTSB8 worden berekend naar plaatsmimta Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Het lijdt dus geen twijfel of de aal brengt levend jongen ter wereld De taal van De Nieutoe Qida is naar men weet zeer eigenaardig vaak duister en onbegrijpelijk zoodat men dikwijls met den besten wil van de wereld er niet achter kan komen wat de schrijver bedoelt De laatste afiev van 1 April U bevat o a een stuk van h van Deyssel getiteld de Zwenucioot waaraan wij om de curiositeit het volgende ontleenen Die heldere nieuw plek onder in dun blik de weeke ietsheid vast in het hand gevoel maakte hem voor goed vast aan het nu eenmaal onvermijdelijke Sohiohlig schakeerde de omheening zijn hoofd voorbij schortte op in driehoekigen wasemvlek sohoot recht in zijn laag lijnige wezenlijkheid Daarin kwam de baas zacht door de oogen de waoht spanning aan doend van kleeren aane mensehenlichaamheid De baas helder dik het lijf in vlaggenfeesl kleU ren kleêren onder het blank rood water man gelaat de oogen in bet hoofd over tieh en de baasoogen en den héeleu baas bjauwsel oogen effen oogen klaar van al tijd met water in water blauw water oogen In het hoofd over zeelui erge verten turen wijde bovenhemel blauw daar in af maar te pletter het in binnen hoofd zien van wijde helderheid tegen het buiten de baas zeide de lippen dribbelden maar toen weer aan nu in het donkerder binnene Het kleedkamertje ja het kamertje hokje de baas wat ook weêr de stem van den baas in het andere daarvan nu afgesloten nu hier nu weêr weten het zgn staan boven het hoofd dan de romp dan de beenen af van het verledene het zooeven verledene weg recht gescheiden van het nue nu anders merken dan voor de handdoeken De armen ont kleedden het lichaam stroef strengschokkig de dikke slaug armen maar van nu niet Zgt gij het die zoo spreekt gij of is hetde andere Gg hebt twee karakters Er zg n tweevrouwen in u die wier blik mij zegt Heb mijlief ik zal u ook liet hebben en zij wier stemmij antwoordt Gg zult nooit mijn echtgenootworden Wie zijt ge Ik begiijp u niet Ik die evenveel achting als liefde voor u koester ikwil u niet oordeelen Maar oordeel uzelve Waarommij zoo lang op een dwaalspoor geleid Ge kondtu niet vergissen in mijne gevoelens omtrent u Mijnliefde o ge kondt mijn liefde lezen in elk mijnerbilleken ge hoordet haar in al mijne woorden Gijhadt mij moeten zeggen dat go niet vrij waart En toch heb ik u daareven hovend aan mijn borstgedrukt Het ia onmogelijk dat ge een afschuwelijker oomedie zoudt hebben gespeeld Florence hebt ge mij hef ja of neen Zij scheen een inwendigeu strijd te voeren haar bleeko lippen trilden Neen neen ik heb u niet lief stamelde zij Beland onderdrukte de tranen die m hem opwelden en vluchtte als een waanzinnige Toen zg hem de kamer zag verlaten maakte Florence een gebaar als om hem terug te houden eindelijk zich niet langer kunnende bedwingen zonk zij uitgeput op de knieën neder Zij weende het arme kind omdat zij wel gevoelde dat door deze geopende deur haar geluk ontvlood Boland zou haar lerachten en haten Haten het zij zoo maar verachten Haar ziel kwam in opstand tegen die gedachte