Goudsche Courant, woensdag 15 april 1891

Tan laoht lief mooi niet Tan het leren geluk Tan leTeniweet Toeliug al alleen de wil mooi goed mooi de wil in de daad toch nu j nee niet de Toortgaug het laffe raak gesmoezel van de kleéren hoeren alleen de duur ook niet de duur berinneringen de kleuren daarvan mensohenfadofden alleen oogen baar wenkbrauwen weg wéér het hooren van het morrelende kleèren getucht ou alleen tintelend zwarte leegte na veer opleven van het merkennaar buiten het hoofd heehaugt dat daar al die kleêren heb ik daar opgehangen en het k ken naar benoden groot als een wolken opengaan Tan ontvangst het zien Tan de lyfsblootheid beetjea Blank warm wit het lichaam met het in de onbewegelükheid als zacht in en nit deinen van de bnitensten overal als beeldde het zich zelf nü ademend de slanke aanrondingen eu afgiydingon op in den somberen binnen schemer op in zijn stand nit naar het buiten zich naar het wolken donkere het gelaat donker schuin over hoUend orer het lichaam licht recht het mooi van blaukheid en onhoekigheid op in het gelaat hoofd een even Tan goed en rust Maar minne geidacbten aan van goed gebouwd Tan nietmager stulpend de wil op weg die minne want wil niet minne het voor gevoelen van dat er iets sterk naars wat ook weer wacht daar komt het nog even nog héél even niet ik wil niet ik wat ik nu goed maar ik wil niet zoo na zal het zachter komen Het komt als ongebroken huid over het lichaam zich vast stekeud iu het hoofd en in het hart Nu is het er weer geheel daar beneden in het niet weten was het gelukkig nu is het er weer geheel in hooge wreede koelte het weten Tanwat ook weêr do zwemles de zwemles om te gieren van hihaho maar lijnen staal licht van moet Éen ander leven koud leven van lijnen een heikoele wereld iets anders een ander meuach ik ik niet meer In een Duitsch blad wordt oud courantenpapier aanbevalen voor het inpakkei van ongebruikt bout werk lakengoed enz daardoor zou men een afdoend middel hebben tegen de mot doordien drukinkt dezelfde uitwerking heeft als kamfer Om dezelfde reden wordt aangeraden de vloeren onder de vloerklaeden met oude couranten te beleggen Ook achgnen ze zeer goed de lucht af te sluiten en daarom geschikt te zijn voor het inpakken ran waren die in aanraking met de lucht aan bederf onderhevig zijn Een kruik water met een stuk ei daarin houdt dit naar gezegd wordt ook in den heetsten zomer den nacht door ongesmolten als men de kruik in coarantenpapier wikkelt In de Sport komt een vergelijkende tabel voor ran de wedstrijden op schaatsen met die op rijwielen Daaruit blijkt dat de vraag wie zich het snelst kan kan bewegen de schaatsen rijder of de wielrijder ten roonfeele ran den laatste is beslist Het rerschil is lelfs rrij groot de Ëng mijl brengt een rersthil ran 35 sec en de 10 mijl een ran 6 min Over de 60 £ ng mijl besteedt de schaataenrijder uur meer dan de wieirgder terwijl bij den afstand ran 100 Ëng mijl de wielrijder reeds 6 uren rust als de schaatsen rijder aankomt dat hq baar roor leugenachtig coquet en valicb zou houden In gebogen houding het hoofd op de kussens neergezonken bleef zij half uitgestrekt op den leunstoel liggen O moeder lieve moeder fluisterde het armekind gij die in den Hemel zijt geef mij in watik doen moet Zult ge mij Tergeren indien ik ontrouw word aan mijn gelette Terwijl zij dit hartrerschearend gebed opzond weerklank de schel ran de huisdeur £ en rilling bering de bijgeloorige Amerikaansche alsof er een geheimzinnig rerband bestond tusschen hare wanhopige smeekingen en dit onrerwachte bezoek Maar het was geen bezoek Aan het renster staande zag Florence dat de bode het dienstmeisje een telegram orergaf Altijd nog onder den inrloed ran hare innerlijke ontroering liep zij de gang in daar zij geen geduld had om af te wachten tot men haar de boodschap bracht Met zenuwachtige haast scheurde zij het papier open en las In H rre aangekomen Kom ran avond met express ran twaalf uur te Parijs Ooed nieuws Nelly Goed nieuws dacht Florence Zou zij Maar neen dat durf ik niet hopen Die beste Nelly Ik zal haar dus weerzien na een jaar een lang jaar ran scheiding Een lichte blos kleurde Florence s bleeke wangen en een soort koortsachtige blijdschap maakte zich nu Tan haar meester Na het smartelijk tooneel van In een oneer laatste nummers deelden wij nede dat eene der meest geliefde artisten van den grooteu Botterdamschen schouwburg Mej Maria Vink niet het tooneel gaat verlaten maar weldra in den echt gaat treden In het volgende seizoen zullen wg dus dien naam welke bg alle beminoaara der dramatische kunst zulk een goeden klank heeft niet meer op hot programma vermeld vinden t Dacht ons niet oneigenaardig om nu M j Marie Vink een deel van haar leren hare jonge meisjes jaren gaat afsluiten een en ander uit dit gedeelte van het leven van het geliefde kind van den huize zooals de tooneelrerslaggever van de N R O haar onlangs heel eigenaardig en zeer terecht betitelde te vermelden Onze Marie is de jongste van de vier meisjes waarmede de echt harer niet bemiddelde ouders gezegend werd Gelukkig kwamen de meiajes al spoedig tot het besef dat zg de jaren van onderscheid eenmaal bereikt hebbende in haar eigen onderhoud zouden moeten voorzien Marie die zoo jong als zg was steeds eene voorliefde voor het tooneel aan don dag legde doorliep eerst een cursus van naaien en costumen maken alvorens zg op 1 6 jarigen leeftijd bg bet tooneelger cbchap Van OUefon Moor en Veltman te Amsterdam kwam Haar eerste rol was die van Fraueiaca in l e docktert van Hatenum Later trad zg nog op in De ticee wezen De Naboh Verzoening oj de broederiwtst en andere Dat alle beginselen moeielgk zijn ondervond ook zg in ruime mate Menige aanmerking nu eens op stem en gebaren dan weder op houding en manieren had zg e verduren Doch in plaats dat haar dit rerdroot of afschrikte spoorde bet haar juist aan om zich met den moesten ernst op haar ruk toe te leggen De natuur kwam haar tevens krachtdadig ter hulpe Zij schonk haar een kloeke giaar niet te groote gestalte een liefelgk stemgeluid eeu steeds opgewekt humeur en een gelaat waarop dit laatste steeds als in een opengeslagen boek te lezen staat en borendien enne groote mate van bevalligheid van bewegingen Gedurende 3 jaren verbleef zij bg dat gezelschap te Amsterdam en kwam in 1883 door een engagement bg het gezelschap onder directie van Willem ran Zuylen te Botterdsm nier had zg niet alleen de ingénuerollen maar trad ook in verschillend emplooi op De Kouioklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel toenmaals bestaande uit eene Amsterdamsche en eeue Rotlerdamtche afdeeling had wat deze laatsie aangaat dringend behoefte aan een actrice die de ingenue eu ook de jeune première rollen kon op zich nemen Men liet daarom het oog vallen op Mej Marie Vink en gaf men haar daarvan schrifteIgk kennis £ en antwoord kwam er echter niet op dat fchrgren Een tweede brief werd afgezonden Alweder geen antwoord I De directie die echter in een moeielijken toestand rerkeerde eu uit het onbeantwoord laten dier beide brieren da gerolgtrekking meende te moeten maken dat zij geen de minste geneigdheid had zich bij de Afd Botterdam ran het Xed Tooneel aan te sluiten besloot alstoen terecht inziende dat men haar onmogelijk ontberen kon nog eeue poging doch thans langs anderen weg in het werk tis stellen Aan den heer ran Egsdun ook rerbonden hg het gezelschap ran Willem van Zuijlen werden alstoen straks klampte het jonge meinje zich nu aan haar laatste hoop raat In zenawachtige opgewondenheid trok zij aan de schel Dolly sprak zij juffrouw Nelly komt ran arond thuis zult ge haar kamer in orde maken Dolly een dikke Eugelsche uit New York medegebracht begreep al het belang ran hetgeen haar werd opgedragen Komt juffrouw Nelly thuis hernam zij Daar ben ik blij om roor de juffrouw en voor onsallemaal want alles gaat veel beter als juffrouw Nelly er ia Dank je Dolly je ben een goede meid datweet ik Dolly ging heen trotsoh op de loftuiting harer meesteres de bedienden hielden veel ran Florence Allen die baar omringden de Engelsche de keukenmeid de knecht de koetsier allen waren met hart en ziel aan haar gehecht Dit bekoorlgk kind verwekte orcral liefde in k omgeving erenals de zon de bloemen in de perken doet ontluiken Jloland was aan het einde eener eenzame laan op oen bank neergezegen In dezen tijd van het jaar kwamen er in het Bois de Boulogne weinig bezoekers dat rochtigo en ontbladerde struikgewas trekt de spelende kinderen en de kouwelgke moeders niet aan voorslagen gedaan om over te komen bg Het Ked Tooneel Deze pogingen werden met gunstigen uitslag bekroond en torn nu eenmaal de heer van Eijsden in het schuitje was werd hem alras gevraagd of zgn verloofde Moj Marie Vink wellicht ook geneigd neigdzou tijn over te komen Spoediger dan men aanvankelgk verwachten durfde was ook deze zaak beklonken eu ging Marie Vink in 1881 bg de Botterd afd van Het Ned Tooneel over En wat bleek nu later Dat de beide aan haar afgezonden brieven haar nooit hadden bereikt Zij waren bezorgd bg iemand van gelgken naam die haar niet kennende ook uiot wist wat met die brieven aan te vangen Dat jaar trad zg als Hermine in De onechte zoon van Alex Dumas Als voor het eerst te Botterdam bij de Botterdamsohe afdeeling op Slechte één jaar bleef de Kon Vereeniging aldus bestaan In September 1885 ward de Botterdamsohe afdeeling opgeheven doch onmiddulijk vormde zich een nieuw gezelschap Vereenigde Botterdamsohe tooneelliston ouder directie van do heeren Lo Gras Haspels De meeste artisten der vroegere Rott afd gingen bg hut nieuwe guzrlsohap over en daaronder behoorden ook de heer Van Kijsden en mej Marie Vlok Met onverflauwden gver zette zg haar kunstenaarsloopbaan voort en beeft zij door eene volhardende studie een keurig en tot in de kleinste bgzonderheden zorgvuldig bestuileord spel het zoover weten te brengen dat zij thans mot recht wordt geroemd als eene hoogst begaafde actrice eene altgd welkome en aangename verschgiiing op do planken eene der meest onmisbare krachten van het Botterdamsohe gezelschap het geliefde kind van den huize Wat hare aantrekkelijkheid ten tooneele niet weinig rerhoogt ia de smaak die zij in de keuze harer toiletlen van de eenvoudigste tot do rijkste ten toon spreidt De indenaanhef dezes reeds genoemde door baar gevolgde cursus in het costumen maken is voor haar van groot nut geweest het heeft haar smaak ontwikkeld en is teveoa oorzaak dat zij daaraan niet zooveel behoeft ten koste te leggen als andera het geval zou zgn daar ze alle ten haren huize en onder haar toezicht vervaardigd worden Hot succes dat haar op haar loopbaan is ten deel gevallen beeft haar gelukkig niet bedorten l e ontwikkeling van haar talent heeft gelgken tred gehouden mot haro huiselijke deugden Ingetogen en zuinig van aard en lief van karakter wgdt zg zich voor zoover haar werkkring dit toelaat met alle kinderlgke liefde aan haar lijdende en bgn blinde moeder roor wie zQ alles is Dat zij met al die goede gaven toegerust de eigenschappen bezit den man harer keuze gelukkig te maken wie die dat betwijfelt Moge de schoons toekomst die zij tegemoet gaat verwezeolgkt worden I En zoo wg in het aanstaande seizoen ook niet meer den naam van mej Marie Vink op de programma s zullen aantreffen dan hopen wij dat vele jaren met denzelfden gbina daarop de naam van merr Van Eysdon zal roorkomen I Hoe men in Japan kiezen trekt Het tgdschrift Zur gulen itunde rertelt het volgende Bg zenuwachtige menschen reroorzaakt het woord kiezen trekken reeds een pijnlQke aandoening of ten minste een zeer onaangenaam gevoel Maar de wgie waarop bij ons kiezen worden getrokken is dan ook Boland zat in gepeins rerdiept Zg bepinde hem nieti Opnieuw herinnerde hg zich de pgniijke ontroering ran Florence toen zij zijne bekentenis vernam de betoovering waaraan zij ten prooi scheen de innerlgke aandrang ran kuische teederbeid waarmede het jonge meisje aan zijn borst had geleund Dat alles was toch geen droom Zij had toegegoren aan den onweerstaanbaren drang ran haar hart Maar waarom zeide zij dan tegen hem Ik kaa nooit uwe rrouw worden ik heb u niet lier Hij begon haar te beschuldigen haar te verrloeken Zg is een coquette dacht hg en de geva Igkste van alle coquette eene die men oprecht en openhartig waautt eene die vertrouwen on achting wekt Zg beeft van den eerslen dag af dat ik hall ontmoette geweten dat ik haar beminde Uwft zij niet alles gedaan om mijne verwachtingen oD ts wekken en te doen toenemen Toch ware het MSI zoo gemakkelijk geweest mij haar huis te verbiedeo mg de deur te wgzen te beletten dat er een liefelijke vertrouwelijkheid tusschen ons ontstond Een angstige huivering ging hem door de leden Die vertrouwelijkheid was nu uiti Geëindigd waren de dagelgkscho bezoeken die de eenige vreugde van zijn leven uitmaakten De ongelukkige leed verschrikkelijk bij die gedachte Voor de eerste maal sedert den moord en den diefstal die hem rerrijkten verliet zijn geluk hem In 1 die jaren had Boland geen oogenblik wroeging gevoeld WorM uivolfd schrikwekkend Gewoonlijk Worden zelfs sterke krachtige mannen door een zekeren angst overvallen wanneer zg do vreeselgko instrumenten van den tandarts zien Vf t dat betreft zgn de Japansche tandartsen en ook de patiënten er boter aan toe Een Japansoh tandarts trekt namelijk de kiezen uit zonder een enkel instrument alleen met de vingers Dit sohgnt misschien ongelooflijk maar de lezer zal waarscbgnigk wel aan de mogelijkheid ervan gelooven wanneer bij verneemt op welke wijze de Japansche tandartsen voor huu kunst worden opgeleid In oen plank van zacht hout worden gateh geboord en daarin worden losse pennen gestoken Deze plank wordt op den grond gelegd en de aspiraut kiezontrekkor moot do eene pen na do andere met duim on wgsvinger dor roehterband aanvatten en loodrecht in de hoogte trekken zonder dat de plank beweegt Heeft hij deze oefening lang genoeg ingestudeerd dan worden de pinnen vaster in het plankje geslagen in de oefening begint opnieuw waarbij natuurlijk ook duim on wijsvinger van den toekumstigen tandartsen aan kracht en handigheid winnen Ia de leerling klaar met de plank van dennenhout dan krijgt hg er eon van eikenhout waarin eikenhouten pennen zeer vast zgn ingeslagen en oefent zich hierop weken en maanden lang toltlat ook de eikeub ten pennen niet lungor weerstand kunnen bieden aan do kracht en de behendigheid van zijnen duim en wijsvinger In don derdon cursus oefent hij zloh op eene ehorn plunk waarin ponnen van ahornhout zijn ingeslagen en iils hg ook hiermede klaar is kan hij met kiezentrekkeu beginnen en g en taud kan dan weerstand bieden aan de handigheid zijner vingers Mot de liiikfrhand grijpt du Japansche arts behendig in den hoek van de kaken van zgn patient zoodat dü20 den mond moot openhouden dan pakt hij mtt duim on wijsvin er der rechterhand den tand en als het noodig is trekt hij biimon een minnut den patient vijf a zes tanden uit zonder dat deze den mond ook maar eeu enkele maal kan dichtdoen Aan het Siaineesclie hof is hot haarknippen geen kleine operatie De 0 tas Lloyd bevat het verhaal van de plechtigheden lor gelegenheid van het haarknippen van den dertienjarigen kroonprins Deze duurden zes diigen en begonnen op 19 Januari met aansteken der heilige waskaarsen en bet honden van godsilieoxtoefeningen s middags groote processie den Süeten en 21sten weer processies don ÏZsten s morgen kwora de prins onder de handen van den kapper s middags was er weer processie den volgenden dag godsdienstpleehtigheid den 26sten wegwerpen van de haren in de heilige rivier VERSLAG van den toestand van het Lager Onderwgs godurende hot jaar 1890 SM Bewaarscholen De Hoofdondorwgzeres aan de eerste openbare Bewaarschool Mrj G P M Schieveen geb van Leunen zag zich wegens bare gezondheid genoodzaakt eervol ontslag te vragen Sedert 1 April 1841 was zij aan deze school werkzaom en sedert 1 September 1846 stond zij aan haar hoofd De Commissie ziet haar niet onder leedwezen heengaan Haro Tordienslen werden ook door den Gemeente raad erkend door haar een pensioen van ƒ 333 te rerltenen Door Burgemeester en Wethouders werden ons na eene oproeping een groot aantal sollicitatiën naar deze betrekking toegezonden omtrent welken gezegd Collegie het oordeel der Commissie inwon Deze stelde voor een achttal sollicitanten nan een examen te onderwerpen en de eiamenoommiesie samen te stollen uit den Heer J A Tours en Mej T Verboom uit Amsterdam en den Heer J Gonda alhier Nadat dit alles was goedgekeurd had op 21 en 22 October het examen plaats waaraan 7 sollicitanten deeluamon de 8e was door ongesteldheid verhinderd Door B on W word een tweetal bij den gemeenteraad ingediend bestaande uit Mej K D Poortman te Leiden en Mej Helleman te Kinderdijk Eerstgenoemde werd met algemeene stemmen benoemd Zg trad den 1 Januari 1891 in functie Moj E Bietvoid onderwijzeres aan deze school I stond tijdons do vacature tot voldoening der Commissie aan het hoofd der School Voorts werd aan deze School tot kweekeling aangtïteld Mej J B van Bs en op haar verzoek naar do tweede Bewaarschool overgebracht Mej M S van Eijk Ontslag wofd aan dozo school op verzoek verleend aan de kweekelir gen D en C Peletier en L C Arends als zoodanig werden aangesteld L Tan Geut en als volontaire A P van don Hoek De orerbevolking der Bewaarscholen in t bijzonder der tweede drong de commissie om B en W te wijzen op de geschikte gelegenheid om terrein voor uitbreiding der tweede Bewaarschool te verkrijgen door aankoop van eenige percoelen in het plantsoen over den Katteosingel Toen dan ook in het laatst van Mei de Gemeente eigenares dier perceelen was geworden hoopte de Commissie dat de vorgrooling spoedig zou tot stand komen doch eerst op de gemeen tebegrooting voor 1891 word de post voorgesteld en aangenomen De commissie drong er op aan zoo spoedig mogelijk met den bouw te beginren Van do mot October voor deze school ingoschroveu leerlingen ten getale van 71 kon aan 52 geen plaats worden gegeven Dit getal wordt na de inschrijving van April grooter Voor enkelen kon bij uitzondering plaats worden gevonden op de eerste Bewaarschool doch ook deze is zoo bevolkt dat zij zelfs vijdelijk geen afdoende hulp kon bieden Inrichlitv en tot opleidinrj van Ondermjters I De Mykittormaallessen van den eersten rang fbegonnen den cursus mot 64 leerlingen 30 M en 34 V Later werd nog 1 M en l V toegelaten In den loop van den cursus werd de inrichting door 13 kweokelingeu verlaten van dezen verkregen 9 3 JM en 6 V do acte 2 worden naar andere inrichtingen verplaatst en 2 kozen eeu anderen werkkring Met 1 September kwam naar aanleiding van hot K B van 29 Juni 1890 Sb No 97 eenige wijziging in de ieauren Het onderwijzend personeel onderging geen verandering en bestaat uit de HH H J W Huber Directeur B Leopold J Gonda S Posthumus P C Sohriek B P v Cittert J G Kropman allen Hoofden van Scholen H J Steenbergen C de Booy un Mej M P P Wijnrox alhier en de heer C van Boon te Rutterdam De lessen worden gegeven in de eerste BurgersoUool voor Jongens II Se Inrichting tot ofleidmg nan üewaarachoolhoudereaaen Directeur de Hoer J Gonda begonharo lossen op 2 October 1889 met 11 en eindigdeop 80 Sopleraber 1890 mot 7 ioerlingen resp oud 22 20 18 16 2 15 en 13 jaren Twee der kweekelingen verwierven do acte an Bewaarschoolhouderes haro namen komen reeds voor in het Verslag van 1889 daarenboven verlieten 3 leerlingenden Cursus eene om zich aan het Lager onderwijste wgden en twee om andere redenen Slechts eeneleerling kwam het aant sersterken Zgn deze cijfers al weinig bemoedigend nog minder opwekkend is defSipostand der school zelf Hoewel da Commissie herhaaldo malen en laatstelijk uog in dit jaar er bij B en W op heeft aangedrongen voor deze instelling oen hooger bedrag beschikbaar te stellen werd dit steeds geweigerd De gevolgen zijn dan ook niet voor rekening der Commissie Schooltoezicht De hoeren H P Schim va der Loeff en mr J Fortuijn Droogleever zagen zich genoodzaakt met 31 December 1890 uil do Commissie te treden Wg mogen niet nalaten met oen enkel woord de verdiensten dezer Iweo heeren te gedenken Vooral de heer Droogleever die sedert een aantal jaren als Secretaris in de Commissie zitting bad komt een warm woord van dank toe voor de wijze waarop hij zich van zijne vaak tgdroovende taak gekweten heeft Doch ook het heengaan van den heer Schim van der Loeff wordt door de Commissie betreurd daar hij evenzeer een zeer ijverig Lid onzer Commissie was In hunne plaats werden benoemd de HH J W Vorster en J H ran der Voort Do aangename rerhonding met bet Bijkstoezicht bleef ook dit jaar bestendigd De Arrondissementsschoolopziener Dr D ïerpstra woonde de rergaderibgen der Commissie bij Aldus vastgesteld in de Vergadering van 11 Februari lb91 J M NOOTHOVEN van GOOE Foorzttter J H VAN DEK VOOBT Secretaris Buiteolandscb Overzicbt Voordat Zaterdag iu bet Engelsche Lagerhuis de strgd aanving over den opiurahandel in EngolschIndié las de minister Smith de aamen voor van de leden der commissie aan welke het onderzoeken van hel arbeidsvraagstuk zal worden opgedragen De commissie bestaat uit 27 leden onder wie vertegenwoordigers van alle partijen Voorziiter is lord Hartington de leider dor liberale unionisten De Daily News keurt deze benoeming af omdat de lord nooii bg zonder belang in de arbeidsquaestio heeft getoond Daarbij verwijten eenige j oppositie bladen het der regeoring dat onder de leden zoo vele mannen zijn wier namen t t dusver bijna geheel onbekend waren Evenwel bohooren toch ook tot de commissie graaf Derby Hicks Beach John Gorst Mundella Herland Burt prof Marshall en endere bekende mannen In de eerste plaats echter heeft de regeering er op gelet dat werkgevers en werklieden in do commissie vertegenwoordigd zouden zgn Zoo o a hebben daarin zitting de directeuren van een der voornaamste spoorweg maatschappijen do directeur der groote Londenscho gasfabriek eenige voorname katoeuspinnrrs en ijzerfahrik nten benevens mannen als Austin de secretaris der lersohe democratische federatie Henry Toit de leider der werkstaker te Glasgow Tom Maun de voorzitter der Loiidensche dokwerkersvercenigirig eu andere werklieden Over bet algemeen maakt de samenstelling der commissie een goeden indruk en verwacht men goedo gevolgen van haar arbeid die zoo spoedig mogelijk zal aanvangen Het Lagerhuis heeft daarna een wensch uitgedrukt botreffenJe den opium handol in Britsch Indie Gelijk bekend is mag in Britsob lndie geen opium verbouwd worden zonder toestemmiug van de regeering en de oogst wordt in Staatsfabrieken verwerkt en verpakt In k sten welke het zegel der regeering dragen rfordt een groot deel van den oogst dan naar China gezonden maar ook in de kolonie zelve wordt bet opium in verkoophuizen welke door de regeoring worden verpacht aan de inlanders verkocht De regeering trekt zoo uit den opiumhandel grooto toordeelen welke por jaar gemiddeld 4 500 000 pd St bedragen fieods sedert oen halve eeuw bestaat in Engeland een beweging welke zich ten doel stelt een einde te maken aan dezen opiumhandel waardoor de schatkist ton koste van do gezondheid dor inlanders wordt bevoordeeld De vraag werd ook Zaterdag woer ter sp ake gebracht on wel door den heer Joseph Peace Deze afgevaardigde stelde deze motie voor Hot Lagerhuis spreekt ais zijn mooning uit dat het stelsel volgens hetwelk de Indische regeering voordeden trekt uit don opiumhandel zodolgk niet te rechtvaardigen is Derhalve verzoekt het Lagerhuis de Indische rogeering vobrtaan geen vergunning meer te geven tot aanplanting en tot verkoop van opium in EngclsohIndie behoudens voor zoover opium noodig is als geneesmiddel Tevens wordt de Indische rogeering uitgenoodigd maatregelen te nemen om den doorvoer van Malwa opium door Britsch gebied te verhinderen Dit voorstel werd aangeilomen met 160 legen 130 stemmen Do regeering die zich tegen het voorstelPeace ver laard had werd inden steek gelaten door 16 conservatieven en 11 liberale unionisten zoodat de oppositie in de meerderheid bleef Van politieke beteekenis voor het ministerie is overigens deze stemming welke hoofdzakclgk hot Indische bestuur betreft niet maar wellicht zal de wensch van het Parlement er toe bijbrengen de Engelsche opiumpolitiok te veranderen De opiumhandel tusschen Britsch Indië en China gaf retd vroeger aanleiding tot twee oorlogen tegen China waarvau de laatste in 1867 eindigde met do toestemming van den keizer van China tot invoering van opium in zijn rijk Aanvankelijk had de Chineesohe regeering geweigerd opium in haar rijk toe te laten maar na het bombardement van Kanton in 1867 motst de keizer van China wel toegeven Sede t dien lijd werd eeu groot deel van het Indische opium naar China vervoerd Tot verduidelijking van het telegram over den stand der zaken in Manipoer het kleine staatje in BritschIndië dat nu ivel zijn inlijving tegemoet gaat diene dat de brief van den Bajah van Manipoer aan den Onderkoning van Engelsch Indiö te Siletor is aangekomen Deze brief meldt dat de bewerker van den moord op de Britsohe oflicieren is terechtgesteld en dat de R ijah den vrede wenscht Van andere zijde verneemt men dat de commissaris Quinton door het rertoonen van de vredevlag in een hinderlaag was gelokt De gevangfnen zgn allen vrijgelaten behalvu de tolk die aan de Britsche residentie was verbonden en waarvan de Rajah zich roor de onderhandelingen wil bedienen Luitenant Grant en kapitein Presgrave zullen weldra hulp verkrijgen van de bij Tamu voreenigde troepenmacht aan welker bevelhebber volkomen vrgheid van handelen is verleend De Engelsche bladen spreken de verwachting uit dat thans de opstand in Mampoer spoedig geheel zal zijn bedwongen Het Duitsche Centrum heeft na rijp beraad en langdurige overweging besloten de plaats in den Pruisischen Landdag opengevallen door den onvergetelijken dierbaren Windhorst te vereeren aan graaf Ballestrem thans vice president van den Bgksdag Meppen zal in den Rijksdag vertegenwoordigd worden door baron Hertling sedert 1875 lid van den Rgksdag voor het district Coblenz S Goar Hertling znl dus zoo niet het hoofd dan toch het invloedrijkst lid van hot Centrum zijn Hertling werd 184S te Darmstadt geboren