Goudsche Courant, donderdag 16 april 1891

Ls £ O ID B s De ondergeteekende heeft de eer de ÜNTVANQST te berichten der ai en ve IHODKLIIOEDËN 1891 Donderdag 16 April N 4503 GOUDSCHE COURANT JSteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken terw I zg zich steeds blgft aanberelen Toor het maken van COSTUMES en wat verder tot het vak behoord K KROiUHOUT TURFMARKT No 158 TSIDOT ONDSIISOESEIIEN Toor Nanoen Vrouwen en Kinderen Katoenen OnderlïjQes Schenk Zn De üueading van advertentlön kan gMObloden lot dn uur des namiddags van den dag der uitgave Er wordt PLAATSING gevraagd voor een van mim 15 jaar die goed onderwas genoten beeft op een Kantoor voor Schr f en Loopwerk Hierop reflecteerende gelieve zich te adresseeren onder No 2101 aan het Bareau dezer Coarant Openliaar Onder s Toelabng t9d LeerlJDgeo op de TussdieDgchooi De Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den JUNI 1891 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAO den 28 APRIL 1891 des namiddags ten vgf uar Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Seeretarit J H VAB DÏE VOORT Gouda 14 April 1891 Abshaiibbins of Anti Rjiumati clie Watten genezen ontwijfelbaar alle lyJers aan maagkramp hoofd schouder pijn of welke kwalen meer van Hhumatiscfaen aard zijn en door koude ontstaan Prgs 30 ets per pakje met gebrniksaaawijiiging Hoofddepót te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A Tiin Detb He de Wed Bosman Gouda FW J denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop dia altijd gereed was te beslissen tusschen hartstocht en plicht gereed zich op te offeren aan de roepstem van haar geweten Met de scherpzinnigheid van ernstig verliefden vroeg hij zich af of ook Florence misschien niet meende gedwongen te zijn zich op te offeren Maar dia verondsrstalling kwam hem niet aannemelijk voor Was zy niet vrij en rijk eon weeze zonder familiebetrekkingen geheel zonder geldelijke zorgen En daar doza vrouw hem zoo raadselachtig voorkwam wilde hij baar liever beschuldigen dan aan te namen dat een gebiedende plicht haar bond Ik lijd dat is zeker sprak hy Ik ben niet zOo dom miJ te verbeelden dat dit leed een kaatyding zou zijn Een kastijding waarvoor Ik vind do geleerden baspottolyk met hun bewering dat het lead een negatieve zaak is Ik houd het met Schopenhauer die juist bewaart dat alleen het leed positief ie omdat het zich doet gevoelen Al wat goed en gelukkig is is negatief omdat he niets doet dan een verlangen wegnemen En mat behulp van zijn geliefkoosde philosofen verwierp hij altijd de gedachte aa straf Dat kwam hem voor een logische redeneering te zijn omdat zy het denkbeeld aan een geweten verwierp Waarom zou de mensoh rechtvaardig zijn als de rechtvaardigheid uit de wereld is verbannen P De natuur is aan monster Zü heeft sommige beesten geschapen om door de andere te worden verslonden zy heeft een dwaas parasitismus uitgevonden C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoeterraeer A Kaulinsf Alphen Gobr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kanling Woerden G v d fieur Waddinxvoen O Hoog ndijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk LIKDOORi S Hoor lies Huideelt J niet EeltknobbelH Wratten enz geheel verwijderd veroorxaken ook zelfs huid Vtiija per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bij B SCflOJiTEN Coiffeur Eisch le handteekening van A v TUIJLL wordeo jin 7 a 8 dagen tgd zouder de minste pgn te op de gevoeligste Sae Staats loteriJ So Klasse Trekking ran Dinsdag 14 April No 11079 6000 No 4861 en 17102 IBOO No 1718B 200 No 6622 7726 7832 8190 8263 16690 18151 lOO Prgien ran 45 140 3032 5853 8405 11126 13546 16203 18434 ISl S131 5934 8425 11134 13590 16217 18622 175 3147 5972 8495 11164 13695 16229 18640 192 3181 5979 8738 11193 13696 16272 13672 245 3S32 5981 8739 11199 13700 16295 18685 S76 3384 6008 8877 11294 13731 16334 18742 288 3407 6031 8907 11865 13762 16337 18757 308 3450 6034 8995 11469 13S83 16409 18827 333 3463 6110 9009 11469 13895 16424 18946 341 3568 6190 9032 11493 13929 16492 19027 380 3572 6245 9141 11506 13973 16654 19077 387 3573 6895 9141 11552 13986 16679 19085 419 3580 6425 9190 11639 14Ö10 16699 19096 428 3589 6435 9249 11675 14142 16738 19115 600 3634 6504 9286 11696 14220 16761 19134 600 3658 6529 9349 11710 14231 16896 19144 648 3670 6532 9364 11768 14234 16904 19163 781 3709 6604 9387 11766 14284 16961 19169 794 3723 6627 9403 11816 14306 16953 19174 845 3818 6638 9412 11833 14307 16962 1920S 876 3860 6642 9417 11839 14362 16985 19281 897 3883 6796 9478 11869 14S9S 16994 19230 907 392S 6801 9502 11933 14535 17016 19352 943 3980 6820 95 3 12014 14581 17031 19867 947 3995 6848 9513 12027 14693 17188 19448 992 4007 6854 9532 12040 14753 17232 19466 1151 4046 6380 9675 12066 14763 17246 19679 1306 4052 6922 9684 12111 14806 17247 19699 1342 4142 7035 9699 12128 14933 17359 19702 1375 4148 7038 9725 12137 14956 17375 19794 1384 4212 7048 9742 12152 14977 17486 19795 1441 4262 7109 9841 12164 15008 17503 19834 1456 4304 7113 9869 12302 15062 17548 19860 1467 4316 7290 9965 12325 15100 17549 19881 I 1542 4391 7320 10047 12379 15125 17572 19966 I 1817 4588 7340 10079 12376 15239 17614 20036 1842 4599 7374 10147 12380 15269 17613 201S5 t 1857 4637 738910196 12404 16317 17657 20151 4640 7391 10220 12411 15318 17672 20204 4762 7408 10225 12504 15367 17725 20246 i 1887 4808 7411 10236 12533 15434 17744 20252 1896 4994 741710255 12S99 15488 17772 20292 1902 5041 745010314 12625 15641 17776 20306 1931 5092 7470 10347 12686 16565 17780 203251996 5168 7624 10371 12737 16565 17813 203662163 5214 7669 10403 12772 15637 17815 203872260 5227 7678 10423 12803 15642 17865 20395 2290 5229 7683 10437 12902 15681 17929 20429 2300 5267 7686 10472 12947 15696 17969 204782393 5285 7704 10550 12987 15698 18023 205052422 5325 7732 10699 13167 15699 18094 20639 2458 5370 775610755 13216 15730 18106 20650 2515 5435 7796 10764 13245 15971 18140 207112585 5479 7937 10805 13251 16013 18146 207612610 5530 7999 10807 13264 16083 18176 207892615 5540 8094 10898 13298 16101 18205 20836 2698 5601 811110951 13338 16109 18206 20875 2715 5685 8159 10990 13408 16120 18240 20894 2734 5760 8212 11041 13453 16126 18270 209062885 6780 8353 11069 13494 16130 18388 209912916 5784 8399 11114 13537 16140 18414 20993 2983 Trekkins Tan gisteren No 19456 moet zijn 19446 PETROLKUM OTEEKL GEI van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De mstkt was hedon onTeranderd Loco Tankfupt 7 60 September October November en December levering 7 75 ADVERTENTI N Hartelgk dank aan allen die bewijzen ▼ an belangstelling hebben betoond op 9 April A W lANKNEGT en Echtgenoote OouJa U April 1891 Heden ontvangen eene ECLATANTE sortcering Heeren Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 OPENBARE VERKOOPIHG OM CONTANT OBLD te 0 0 uriD A op DINSDAG 21 APRIL 1891 des morgens te 9 uren ten sterfbnize van den Heer C S VAN VLIET aan den Korten Tiendeweg Wgk D No 73 ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOQLEEVBB van Een netten goed onderhouden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN als KABINETTEN SECRKTAIRE8 CHIFFONNIÈRES BUFFET FANTA ISIE en andere STOELEN SPIEGELS GRAVURES in Lgsten PENDULES en VAZEN antieke staande KLOK mei Speelwerk MANGEL PERS GLAS KRISTAIi en AARDEWBRtr antiek PORCELEIN LEDIKANTEN goed evnide BEDDEN MATRASSEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFELGOED VLOERKLEEDEN KARPETTEN LOOPERS MEUBEL en andere OORDIJ NEN met Garnituur KACHELS FORNUIS en verder Huisraad en Keakengereedschap Eene groote pariig gewerkt GO U D en ZILVER als 2 Zilveren Theeserviezen waarvaneen met Zilveren blad 8 Zilveren Presenteertrommeltjes Zilveren Broodmand dito Olie en Azgnstel dito Trekpotten dito Melkkan dito Theebossen dito Peper en Zontstellen Zilveren Converts dito Voorsngmes en Vork dito Saus Snücer Gember en Soeplepeb dito Aspergetang dito Znnrstel dito Tafelbel dito Inktkoker en dito Rookstel dito Tabaksdoos eu verder klein Zilver 2 Gouden Horloges en dito Kettingen en dito Signetten voorts Jdweelen als 2 paar Oorbellen Broche Slot Dasspeld en Ring en t geen verder ten verkoop zal wonien aangeboden Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 nren te bezien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Verkooping ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaril ten huize plaatselijk gemerkt Ü 42 aan de brag te WADDINXVEEN van den geheelen ziodelijken deftigen goed onderhouden Ii BOEDEL waarooder jjemaakt GOOD en ZILVER nagelaten door den leer C vakdbbTORRENKi op VIIIJDAG 24 APRIL 1891 morgens ten 9 ure De verkooping gaat a contant Bezichtiging in gemeld huis op Donde 23 April 1891 van 9 tot 4 uur Breeder in billetten Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAE te Waddinxveen ADV KR1 ENTIEN in tiXXe Binnen en BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het van A BRINKMAN ea Advertentie Bureau ZOON te Oouda Snolpersdruk A Bbinkman Zoon Gouda Dt nitgave dezer Coarant geaoMedt dsgelgks met niizondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 finmco per post 1 70 Afionderlflke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOTOA 16 April 1891 TERGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 17 April 1891 des namiddasts ten 1 me Aan de orde Het adres van de weduwe N Simons geb Philips houdende verzoek om een jaargeld of eene gratificatie Het voorstel betreffende het maken eener afsluiting langs hot Exercitie terrein Het voorstel betreffende de riohting van het gebouw der voormalige Gasthuiskerk tot bewaarplaats van het Oud Archief der Gomeente eu de Libiye Op de jaarvergadering der centrale antirevolutionaire kiesverooniging Vrijheid ea Recht te Bode j grave gehouden 7 April werd de heer S van Velzen by aoclaraatie opnieuw oandidaat gesteld voor het district Bodegrare De vergadering was eenparig van oordeel dat dit rartrouwen nu reeds mocht en moest geschonken worden De heer Van Velsen heeft zich bereid verklaard de condidotuur te aanvaarden Door het departement van binnenlandiohs Zaken is uitgegeven het eerste deel van de uitkomsten der laatste algemeen volkstelling van 31 Dec 1889 met uitzondering van de beroepstelling Het betreft de provincie Zuid Holland Achtereenvolgens zullen verder vertohynon tón deel voor elk der overige tien provinciën benevens aèn deel voor hatgeheele rijk terwijl in het 13e deol zuilen worden opgenomen overzichten van de in andere deelen gepubliceerde uitkomsten in vergelijking met de uitkomsten der vorige volkstelling FEVILLETOIV EEN ONGELUKKIGE Aoor het Frcauch 88 De moordenaar kende hem niet dion bleeken somberen metgezel van de misdadigers dien Shakespeare voorstelt als een vampyr boven hun nachtleger Geen schyn van berouw drong door tot zyn geest Indien nu en dan n zijn geheugen de herinnering aan het verschnkkeip d ma weder levendig werd jmchte Roland zijne vermatelbaid toe omdat hij voor deze geluk aanbrengende misdaad niet was teruggedeinsd Maar plotseling keerde nu de fortuin Hat noodlot wankelde Hij vroeg zich af of de xwaae dagen misschien niet zoudan terugkeeran ti orwinnaar van het lot en van het menschdom zoo spoedig was bezweken voor de gril en de coquetterio van aan kind I u J J h t schoonste het verleidelijkste van alle schepselen I Onder de werken der groote dichters was er een aat Holand telkens las en herlas Die Wahlverw nd haften van Goethe Florence deed ham iMken aan Ottilia die reine liefhebbende maagd ADVEBTENTIBN worden geplastrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTIB8 worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt onder den heer T die de reis langs zeer slechte wegen over land hadden gemaakt Maar nergens had men last van de bevolking die zich wel zeer nieuwsgierig doch volstrekt niet onvriendelijk gedroeg Integendeel als man op het handjesgeven mag afgaan dan zijn do Kwantaneezen onze beste vrienden aan gene zijde van het Nederlandsrhe gebied Alle leden der expeditie verkeerden tot en met 84 Februari s morgens toen da brieven werden afgezonden in blakenden welstand Men dacht dien dag van Padang Tarab op te breken en de reis te veriolgon Aan een goeden uilslag der onderneming werd door niematfd meer getwijfeld Aan het slot van een der brieven an do Sumatra Courant heet het f Met Yzerman en Bakhuis trekt men zoo noodig vreedzaam dwars door Atjeh van Siak uit melden wij spoedig onze behouden aankomst ter Oostkust a De uitkomsten der beroepstelling verschijnen afsonderip Nadat B en W van Rotterdam eonigen tijd geleden door den raad gemachtigd waren een proefstation op ts richten tot het nemen van proeven met electrische verlichting was ook de vraag gerezen in hoeverre hot mogoijjk is ook electriciteit aan te wenden als beweegkraoht voor havenkranen Het ngestolde onderzoek hieromtrent leidde tot het resultaat dat hiervoor electriteit zelfs te verkiezen is boven hydraulische kraoht Staten Generaal Twesdx Kaxxe zitting VBB Dinsdag 14 April Na do Eerste thans weder do Tweede Kamer byeen Hat hoofddoel was den dag te bepalen waarop da beraadslaging over de legerwet een aanvang nemen zou Do Voorzitter begon dan ook onmiddellijk na het trekken der afdealingen en andere huishoudelijke werkzaamheden mot in overweging ta geven dadelijk in da volgende week a s Dinsdag dezen groeten maatregel onder handen te nemen Doch er kwam verzet hoofdzakelijk van den kant der dissideerenda katholieke fractie maar ook van de heoren Sanders en Van Houten Maar de groote meerderheid der leden was van meening dat het looh rasar baler was thans nu er tijd over was althans met de behandeling in earste instantie te beginnen Da haar A Van Dedem achtte juist met het oog op de verkiezingen de behande Mitsdien stellen B en W thans aan den Gemeenteraad voor onder intrekking van de eerst verleende machtiging hen te machtigen aan fabrikanten plannen en prijsopgaven te vragen voor een electrische installatie voor beweging van kranen en verlichting hun een crediet te verleenen van ƒ 12 000 voor het aanschaffen vau een door electriciteit of andere kraoht beweegbare kniaa en hen te machtigen do door den direoteur genaroal der Exploitatie Maatschappy gestelde voorwaarden voor liet verschaffen van de vereisohte electrictioit aan te nemen en alsdan met die kraan oen proef te nemen B en W zullen dan te zyner ty d hieromtrent rapport uitbrengen en nadere voorstellen doen Do berichten door de Sum Ct omtrent den hoofdingenieur Yzerman en zy n gevolg uit het onafhankelijk gebied ontvangen loopen tot Februari jl en luiden zeer gunstig De expeditie bevond zich te Padang Tarab van waar een praaw naar boven werd gezonden om brieven naar ons gebied over to brengen Den 228ten Februari had de luitenant Bakhuis met zijn personeel Padang Tarab bereikt en zich da met den heer Yzerraan en gevolg vereenigd De tocht van don heer B per pranw was zeer voorspoedig en lang 200 vermoeiend met als die der reiagenooten doet de jbommel in de bijenkorf Hij Roland had moord gepleegd op mevrouw Beeding een aan den drank verslaafde vrouw een morphiniste Dat was zijn recht als arbeider Wederom verdrong de werkzame by den onnutten bommel Neen voor ds natuur bestaat geen goed en geen kwaad want zij kant rechtvaardigheid noch medelijden Door een zonderlinge tegenstelling aarzelde deie man niet Plorenca te vervloeken haar in staat te rakanen eene afschuwelijke comedia te spelen En I toch dacht hij er geen oogenblik aan haar voor zijner onwaardig te houden Deze reine maagd met haar engelachtigan oogopslag werd er geenszins door verlaagd En bij deze gedachte werd zijn liefde nog versterkt door zijn spijt over den verloren schat Wat moest by doen Hü wist het niet meer Van Florence afzien Hjj bekende dat hij ar dan moed niet toe zou hebhen Dus zou hij haar niet blijven bezoeken De zachte banden van vertrouwelijkheid die hem bekoorden en betoover den niet verbreken Wie weet Misschien zou hij haar onvarklaaibaren tegenstand overwinnen misschien zou zij er wel in toestemmen zyna vrouw te worden Hy was opgestaan en liep met langzame schreden in die sombere lanen voort Warktuigelijk steeds ten prooi aan dien innerlijken strijd ging hij het bosch door en naar zijn hotel terug Alice was juist thuis gekomen Gewoonlijk liet Wat haar broeder haar roepon of kwam hij bij haar