Goudsche Courant, donderdag 16 april 1891

336 Staats loterij 1 Se Klasse Trekking van IVoensd ag 15 No 1993 ƒ 2 5 000 No 16619 ƒ 1 000 1 No 12713 ƒ 400 1 No 2130 en 3731 ƒ 200 J No 5341 9689 en 11741 ƒ 100 ryzen van f 45 1 83 2447 5373 8546 11466 13555 16390 18805 127 2465 5391 8562 11474 13716 16423 18849 168 2595 6409 8623 11476 13741 16628 18860 313 2606 6516 8649 11547 13772 16567 18921 318 2644 6579 8687 U550 13774 16659 19046 384 2648 5606 8706 11578 13796 16623 19099 425 2661 6747 8802 11620 13862 16642 19182 468 2688 6763 8813 11648 13 i97 16646 19227 490 2770 5773 8832 11712 13932 16727 19294 509 2906 6344 8940 11769 13980 16856 19349 538 2930 5857 9026 11769 13984 16857 19U7 568 2939 5929 9065 11779 14049 16942 19468 561 3006 6958 9222 11851 14080 17011 19482 608 3055 6967 9341 11897 14126 17136 19528 611 3077 6006 9428 12019 14143 17179 19548 618 3078 6067 9438 12159 14144 17181 19693 640 3129 6077 9466 12179 14222 17195 19748 653 3152 6097 500 12231 14337 17204 19764 677 3153 6142 9557 12334 14364 17325 19766 709 3266 6168 9774 12363 14390 17325 19768 718 3293 6242 9 3l 12358 14395 17329 19807 752 3336 8265 9852 12383 14ti0 17370 19832 768 3424 6273 9929 12473 14438 17388 19866 811 3428 6293 9956 12476 14449 17404 19884 S30 3446 6340 1 063 12507 14568 17406 19990 1096 3470 6355 10066 12525 14598 17491 19998 1099 3620 6410 10069 12653 14647 17519 20006 1152 3674 6411 10095 12594 14697 17619 20007 1209 3578 6488 10140 12614 14712 17674 20037 1241 3736 6602 10195 12652 14742 17704 20039 1290 3747 661110201 12665 14772 17723 20069 1338 3845 6630 10235 12667 14838 17795 20093 1362 3861 6657 10266 12702 14845 17803 20102 1402 3876 6672 10268 12730 14861 17841 20169 plaats te nemen Op de vleugelen van den stoom glde hg nu naar de oevers van den Bgn naar Ëonn waar hg gezond aankwam Negentig kilometers had hq weder per spoor afgelegd Niemand had zgn fopperg bemerkt meende hg wellicht Wg echter wel tegt het KreiuiMt van Halmedy en wg zgn in itMt onze bewering met bewgzen te staven de hoeTielheden i jn berekend op 100 000 dealen vaste stolen ll lS organische stoffen 8 21 minerale stoffen 8 22 vrge ammonia 4 36 organische ammonia 6 50 zuurstof benoodigd ter oxydatie der organische stoffen 1 03 bg 10 C reukeloos bg 100 een lucht als van verbrand leder kleur vuil bruin bezinksel donker Het soortelgk gewicht was 0 99925 De sneeuw voert in haren val het in de luolit aanwezige roet en de vettige bestanddeelen mede eveneens hare kiemen en microben Zoodoende kan men de sneeuw als een filter der onzuiverheden van de luoht beschouwen Wanneer een groote oppervlakte van het land dik besneeuwd is blgven er later bg het dooien alle uadeelige kiemen achter welke die sneeuw bevatte dit kan uit een hygiënisch oogpunt ernstig gevaar opleveren Daar staat tegenover dat de sneeuw de vrucbtbaarheid der aarde verhoogt en door de te weeg gebrachte koude de ontkieming van onkruid zaden verhindert die dikwgia zeer nadeelig zgn voor den oogst Dat onze katten niet zoo onschuldig zgn als wg zouden denken wanneer w een kind met haar zien spelen of wanneer zg zich door een zachte hand laten liefkoozen doch dat de aard van onze poesjes meer overeenkomt met dien van haar bloeddorstige verwanten leeuw en tgger bleek dezer dagen oen inwoner van Beegdon Een groot zeer zwaar kongn zat in een gesloten Ust in den stal Eenige dagen achtereen werd s avonds die bonten kist bestormd door eenige katten telkens werden zg echter verjaagd Toen men gisterenavond de kist naderde gingen weer eenige katten op den loop Bg do kist gekomen zag men dat zg het zware deksel op zgde hadden gestooten Het kongn lag met doorgebeten strot dood in zgn hok het warme bloed was bet arme dier door de katten büna geheel uitgezogen iV N Kotr Vreeselgke dingen zgn aan het licht gekomen bg de behandeling van bet proces te Bari tegen 179 personen die terechtstaan wegens deelneming aan een geheim gecoolsohap do Hala Vila Deze naam Slecht leven is ontleend aan den titel van een roman die ten tyde zijner versobgning ontzagIgk veel gelezen werd en waarvan Degia Come de Bohrgver was De ontdekking van het bestaan van het geheim genootschap is men verschuldigd aan het verklappen van negen leden wellicht uit wraakoefening wegens bestraffing wellicht ook daartoe gedreven door berouw Als iemand tot lid van het genootschap wenschte aangenomen te worden dan moest hg door een lid aan het hoofd der vereen iging worden voorgesteld Deze gelastte een ander lid den candidaat een streng verhoor te doen ondergaan teneinde te onderzoeken of de man waard was toegelaten te worden Het verhoor werd gevoerd in eene soort van dievenlaal Oelijk reeds gemeld is telde het genoouchap drie klassen zg die tot de hoogste behoorden verkregen den naam van camotristen de opperste daarvan had den naam van wgze meester Tot de laagste klasse behoorden de nieuwelingen zg heetten Oiovanotti Als een nieuw lid was aangenomen werd er eene vergadering bgeengeroepen van de klasse waarbg hg ingelgfd wordt Daar werden hem opnieuw tal van vragen gedaan weer in de soort van dieventaal Vervolgens werd hem met veel mysteriën de eed afgenomen Hierbij moest hg den eenen voet ineen open graf houden terwijl de andere voet gebonden was aan een keten Hij moest zweren zijn vader zijne moeder zijne vrouw en kinderen en verder allen die hem dierbaar waren te verzaken ten einde werkzaam te zijn voor het doel van bet genootschap Ook moest hij den eed van nederigheid en zelfverloochening zweren Nadat dit alles voltrokken was richtte de wijze meester lot den nieuweling eene rede in schrikwekkende beeldspraak om hem een voorproeve te geven van de verschrikkelijke straffen Mijnheer Brown die 80 jaar was maar wel 70 leek liet zich overhalen om een spiritistische séanoe bij te wonen Forster die als medium fungeerde was bgzonder op streek en de manifestaties waren zeer interessant Brown zat zwggend neder en zijn gelaat verloor den zeer ernstigen plooi niet dio bij zulke gelegenheden past Plotseling sprak het medium hem aan Een vrouwelijke geest buigt zich Ofer u heen O welk een gelgkonisi Brown zuchtte Het is uw moeder Zij heft haar handen op om u te zegenen Goddank 1 zeido Brown Zij glimlacht Zij zegt dat zg gelukkig is Browa znebtte en verklaarde nogmaals dat hg zich daarover verheugde Zg zegt dat gij haar weldra zult ontmoeten Gg zgt oud en zij wacht u Daarop zeide Brown zoor kalm Dat is zoo ik heb beloofd van avond om acht uur bij haar op de thee te zullen komen Het medium zag daarop maar van verdere onthullingen af en enkele geloovigen meesmuildon BnUeolandscil Overzicht De reehterzgde van de Belgische Kamer en Senaat kwam gisteren bijeen om het vraagstuk der grondwetsherziening te bespreken Men vereenigde zich voorgoed mot het denkbeeld dat de herziening onmiddellgk zou plaats hebbenen niet in 1892 bg gelegenheid van de gewone algemeene verkiezingen Men was ongunstig gestemd ten opzichte van het vooratel FrèreOrban wat de kiesbekwasmheid capBoiteit betreft De meerderheid der reohlorzijde verklaarde zich voor den huurwaarde oenaus Te Berlgn heeft zich geconstitueerd een algemeen Duitsch verbond tot bevordering van Duitsohnatio nale uelangoo in het binnen en buitenland BIgkens de vastgestelde statuten heeft liet verbond ten doel lo Verlevendiging vnu het vaderlandaeh gevoel in Duitschland enbsstrijiting van allo voor nationale ontwikkeling belemmerende richtingen 2a bevordering en ondersteuning van Duitsoh nationaal streven in alle landen waar landgenooten voor het behoud van het eigenaardige Duitsohe hebben te kampen aaneensluiting van olie Duitsohe eleirenten ten behoeve viin dit doel 3o Bevordering eener werkzame politiek van Duitsohe belangen in Europa en over zee inzonderheid ook voortzetting van de Duitscho koloniale beweging ter verkrijging van prootiaohe resultaten Het bestuur zal bestaan uit 150 leden De EngeUohe regeering heeft aan don Briischen zaakgelastigde te Santiago in Chili alsook aan den Britschen eakader oommaiidaiit in de wateren aldaar getelegrafeerd dat eerstgenoemde de wettigheid betiviaton moet van het aanhouden van Engelsohoschepen in de zuidelijke havens met bestemmingnaar de noordelijke zeeplaatsen op grond dat ergeen blokkade bestaat Eenige dezer bodems zgnkolen andere salpetersohepen De Engelsoho regeering zal deswege eeue hooge schadevergoeding vorderen kraebteiis het handelsverdrag raet Chili waarin bepaald is dat sohepon die wegens sluiting der havens aangehouden worden na zes dagen terugbetaling van onkosten on na twaalf dagen volle schndevergoeding mogen vorinngen De rogecring heoft afschrift van hare dépöohe gezonden aan de PaoiflcStoomvaarlmaatschappg te Liverpool alsmede aan eenige readers met bijvoeging dat dén Engelsohou gezant in Chili gelast is hunne belangen tebeseherinen als do tolboambten dubbele rechtenwillen heffen De rogeeriug raadt in dat gevol tebetalen raet promessen onder protest in efivnohlingvan afdoening der zaak door tusschenkorast der Britsche diplomatie j Er bestaat vrees voor hongersnood in de noorde i Ge weet dat ik innig veel van u houd dat ik mijn leven zcu willen geven om uw geluk te verzekeren Welnu ik zweer dat zg u lief beeft ig sprak met zooveel vastheid dat Boland een huivering over zijne leden voelde gaan Ze heeft mij lief zegt ge Hoe weet ge dat Dat kan tij u niet gezegd hebben daar zg tegenmg het tegendeel beweerde Zij heeft u lief hernam de jonge vrouw Ik ken haar zij is een zacht eerlijk openhartigschepsellja Zij zou do ergste vau alle coquettes zijn indien zij na alles wat tusschen u is voorgevallen O neon go hebt mij niet begrepen Ik hebbaar gevraagd mijn vrouw te worden dat heeft zggeweigerd Ik heb haar gevraagd Hebt ge mijlief en zij heeft mg geantwoord Neen ik hebn niet liefl Zij heeft u lief sprak Alico nogmaals metkracht Kent gij mannen de vrouwen dan Deslimste man do beste opmerker zal er nooit inslagen om zelfs van do minst ontwikkelde de beweegdraden van het hart te ontwarren Ge hebt er dusniet aan gedacht dat Florence zich misschien vanu gescheiden rekent door een hinderpaal dien zijniet bij machte is uit den weg te ruimen Zie mgnzusterlijke liefde ie veel te werkzaam om niet ijverigbezig te zijn geweest Van den eersten dag af dat ge Florence zaagt hebt go baar uw hart geschonken ling hoogst gewensoht Het ontwerp als zoodanig konden de kiezers moeilijk beoordeeten maar het debat zou ongetw feld veel licht doen opgaan en na de afdoening zouden da kiezers de houding hunner afgevaardigden veel beter kunnen beoordselen Op een ander standpunt plaatsten aoh de voorzitter de heer Kutgers en ook de Minister preaident de heer Maokay die gezeten te midden van e ju ambtgenootes aan do Kamer verklaarde dat de Begeering er hoogen prijs op stelde dit gewichtige onderwerp dat zooveel arbeid had gevorderd nog met deze Kamer te behandelen En hg werd daarbij krachtig teund door den heer Butgers Dat de Kamer niet qdig met dit werk gereed zou komen vreesde hg niet O zeker indien er leden waren die zich sohnldig wilden maken van lersoh obstiuctionisme en ook wat de details betreft niets aan de Commissie van Voorbereiding wilden overlaten dan zou men midden in het werk blgveu steken maar hq had betere verwachting van zyn medeleden B j de verbetering onzer defensie waren te groote landsbelangen betrokken om thans nu het voorbereidend werk was a eloopen naar huis te saan en de afdoening aan opvolgers over te laten En aan den heer Sanders die gezegd had Waarom die haast P Hannibal staat sog niet voor de poort antwoordde hg Dacht gg dan dat de tgd voor degelqke behandeling wel zou gekomen zgn als Hannibal wel voor do poort stond Er is geen enkele reden voor da Kamer om thans den rol van Fabius cunctator te vervullen Thans te dralen en te talmen zou de Kamer onwaardig zgn En bovendien men bedenke het wel Fabius cnnetator talmde tegenover den aanvaller omdat hg daardoor zgn vaderland hoopte te fedden maar als deze Kamer thans het advies van den heer Sanders opvolgde dan zou zg dralen en talmen tegenover hen die juist het land beter verdedigen en sterker willen maken Na deze welsprekende woorden besloot de Kamer met 63 tegen 25 stemmen a s Dinsdag de legerwet te behandelen Vrgdag eenige kleine ontwerpen De Fransche steltlooper Sylvain Dornon die looals de couranten reeds hebben gemeld op stelten eene reis onderneemt van Parijs naar Moskou en die midderwijl in zijn vaderland is failliet verklaard blijkt een bedrieger te zijn ten minste zeker is vastgesteld dat hij zijn tocht niet op stelten afdoet In het Pruisisch Ëifelgeberte heeft men zijn bedrog ontdekt Het Kroisblatt voor den Kreia Malmedy schrijft hieromtrent het volgende Te Burg Nenland werd Domon op stelten gezien en bewonderd Nadat hg daar in het stations koffiehois zich te goed had gedaan aan Duitsch bier liep hij verder op stelten naar Steinebrück een onbekend dorpje waar meende kg wel niemand van den Franschen steltlooper zou gehoord hebbeo Hij logeerde daar en ging den volgenden morgen met zg n stellen onder den arm naar het spoorwegstation waar binnen eenige minuten do Ie trein van Si Vith aankwam Hg zette och behasg lijk in een verwarmde 2e klascoupéen lachte iu stilte over de lichtgeloovigheid zijner Fransche vrienden Zoo stoomde hg 28 kilometers verder naar Prüm Hier bond hg zijn stelten weer onder en wandelde nu 20 K M verder over Sladtkyll nnar hot spoorwegstation Jiinkerath Hij dacht aan het aangenaam apoorreisje van Steinebrück naar Prüm en kon de verzoeking niet weer staan om opnieuw in den trein Verwonderd hem niet te zien ging zg bet groote hoofdgebonw door dat de beide vleugels ocheidde en klop e bij Eoland san Daar zij geen antwoord ontving opende zg de deur De groote studeerkamer was donker Hg is niet thuis gekomen dacht zij Op eens hoorde zij een dof gesteun zij keek naar binnen en zag haar broeder op oen kleine sofs uitgestrekt liggen Met een zakdoek voor den mond om het geluid van zijn snikken te smoren weende Boland als een wanhopige De jonge vrouw liep ontsteld op hem tue Mijn God wat scheelt u En toen bij bleef zwijgen drukte zij haar bïoeder die wezenloos door smart vemie igd voor zich uil staarde in haar armen Ik begrijp het sprak zij zacht Ge hebtFlorence gesproken ge hebt haar gezegd dat gehaar lief hebt Ja Zeg mij wat er gebeurd is Spreek V Soland gehoorzaamde Met zachte droevige stom verhaalde hij zijne zuster alles de liefde die sedert lang in zijn hart voortwoekerde zijn dagelgksche bezoeken san het jonge meisje en eindelijk de bekentenis door de onweerstaanbare kracht van zgn hartstocht san zijn lippen ontlokt Alice luisterde naar hem in gedachten verzonken Nu begreep zij alles Ga vertrouwt mjj nietwaar antwoordde zij die bem waohten als hg verraad pleegt jegens het Niemand werd bg de Hala Vita aangenomen die gendarme politiedienaar of tolbeambte was geweest Boof schgnt het voornaamste deel der samenspanning geweest te zgn Hetgeen geroofd wert alsook het losgeld dat van gevangenen werd ontvangen werd in eene gemeensobappelgke kas ge daan een zeker deel daarvan was echter afzonderlijk bestemd voor de oamorristen wier plicht het waa het overige binnen acht dagen onder al de leden te verdeelen De v jzs meester ontving evenwel ook hiervan het leeuwendeel Vergrgp tegen ds regelen van het genootsobap en ougehoonaamheid aan de bevelen van een hooger geplaatste werden zwaar gestraft soms met den dood Het lot waea dengenen aan die de straf moest voltrekken en indien de door het lot aangewezene hieraan niet voldeed dan onderging hg dezelfde straf Als een lid tot de klasse tier camorristen verheven werd moest hg een soorlgelgk verhoor ondergaan als bg zijne eerste toelating waarbg weer dezelfde oeremonién plaats hadden Voorts moest bij om in zekere gevallen zijn identiteit te kunnen bewgzen zich laten tatoueeren Voor deze kenteekenen werden allerlei zonderlinge grillige zinne beelden gekozen zooals duivels engelen slangen dansende vrouwen dolken de leeuw van 3t Marous Garibaldi enz Onder de gevangenen zgn er zeven gevonden die veelvuldig getatoueerd zgn iéa leUs met 62 lignren De Drentsche bodem is gelijk allengs meer blgkt uitstekend voor tuinbouw geschikt Lange jaren stond deze provincie op bet gebied der warmoezenj op geen hooge trap totdat proefnemingen met de cultuur van dorpers capucgners sngboonen wortelen uien bloemkool andijvie enz niet slechts do geschiktheid voor die teelt aantoonden maar ook de geldelgke opbrengst per are aanmerkelijk deden verhoo en Tegen eeae opbrengst van 6 per are dio por hectare 50O bedraagt kan de gewone landbouw niet aan terwgl uien en verschillende koolsoorten de productie zelfs tot 8 i 10 per are doet stggen natnurlgk b j meerder ariwid Het gemis van fabrieken voor verduurzaamde levensmiddelen is het eenige dat de groentecultuur op groote schaal in Drente in den weg staat De Maalsohappg van weldadigheid te Frederiksoord zondert jaarlijks een grooter bundertal voor de warmoezerg af en zij vaart er wel bg I e sneeuw in verband met de algemeone gezondheid Het is zeer belangrgk zegt dr Van Hamel Boos iu zgn Mdbl uit een gezondheidskundig oogpunt den invloed na te gaap van een hevigen sneeuwval Dikwijls zegt men de sneeuw zuivert de lucht Zeer zeker ontneemt zg aan de lucht een menigte onzuiverheden maar juist als gevolg daarvan is de sneeuw zelve ver van zuiver en gesmolten zgnde doet zij meer nadeel aan de algemeeoe gezondheid dan het slechtste regenbakken water H Swete stodelgk scheikundige van Worcester deelt omtrent dit voorwerp de volgende belangrijk bgzonderheden mede In den nacht van 16 December 1890 zegt hg viel er 16 miUim sneeuw in mgn luin Op geruimen afstand van mijne woning verzamelde ik een zekere hoeveelheid in een grasperk en schepte de sneeuw van boven af Het resultaat der analyse van de gesmolten sneeuw was als volgt Daar ik wist dat zij vrij was verheugde ik mg over die liefde ge kondt geen vrouw kiezen die ik liever tot zuster kreeg Ik heb u beiden g e ge i slagen Ge zgt elkander waard Ik heb hare liefde zien geboren worden en ontluiken evenals do uwe Wees geduldig en sterk zooals go altijd geweest zijt Ik zwoer u dat er een tijd zal komen waarop dit meisje u zoo boog en zoo rein zal voorkomen dal ge het u nooit zult vergeven baar beschuldigd te hebben I Boland luisterde zwijgend en vol verrukking nasr de woorden van Alice nog durfde bij niet geloovei maar hij twgfelde reeds niet meer Zij kuste hem teoder met moederlijke bekommering en zu lorlglu ontroering Ween uiet droog uw tranen En dat ge zoo gelukkig moogt worden dat ge dezen dag waarop ge u zoo diep rampzalig gevoelt nooit zult betreuren VI j Hot perron van het Westerstation was overvol De express van H vre kwam te middernacht aan met hen die van de lange zeereis terugkeerden Hier bespiedde een angstige moedor met wgd geopende oogen de verschijning vau het roode licht ginds een schatrgke speculant gedreven door winstbejag fTordt te volgd Ipa havens van Chili irelka alleen ait San Francisco voorzien kunnen worden Den Engelscbeu kiezers wacht weer een heftige verkiezingsstrijd Nog waren de opengevallen plaatsen van do Londensche City Whitehaven en Woodstock niet vorvuld of weer zjjn twee zetels in het Lagerhuis opengekomen doo het overlijden van de afgevaardigden Hambro en Papling Beide leden die de districten Zuid Dorsetshire en Harborough vertegenwoordigen behoorden totderegeeringspartij evenals de drie afgevaardigden die voorheen door do City Whitehaven en Woodstock werden afgevaardigd Er moeten dus plaatsvervangers gekozen worden voor vijf Itden der regeeringspartij en natuurlijk zullen de Home rulers hun uiterste krachten inspannen om voordeel te doen met deze gunstige gelegenheid waarbij zg niets te verliezen maar wel te winnen hebben In alle districten zullen de f Home rulers den strgd aanvaarden behalve in de City waar de verkiezing van den conservatieven candidaat zeker is Als candidaat der Unionisten in de City treedt op de Iwer Gibbs chef der firma Antony Gibbs and Sons die zonder strijd verkozen zal worden Daarbij komt dot drie dezer districten voorheen in het bezit waren van do liberalen maar in 1886 toen de Home rnle quaestie aan de ordo kwam door da unionisten werden veroverd Beide partijen wegen daar bijna tegen elkaar op en te Whitehaven behaalde zelfs de unionist Cavendish Benlinck slechts een meerderheid van 108 stommen Vandaar dat do uitslag van dezen verkiezingsstrijd door de St Jaines Gazette een algemeene verkiezing in het klein genoemd zeker met groote belangstelling zal worden te gemoet gezien Zelden heeft bet Engelsche psrlement zoo vele leden verloren als in dezen zittingslijd Van 1886 toen dit parlement voor 6 jaren werd gekozen lot nu toe tra lon 115 leden dus een zesde deel van het geheele aantal 670 af Van deze afgevaardigden moesten 64 hun mandaat neerleggen wegens bevordering tot lid van het Hoogerhuis of andere redenen terwijl 51 overleden en wel 29 leden van de regeeringspartij 18 Homo rulers en 7 Nationalisten Do Italia nsohe gezant bij de Vereenigde Stalen de heer Di Fava vertrok wel van Washington naar NenYork maar wij hebben nog niet gehoord dat hij scheep gegaan is naar Europa Misschien is hij weer ziek geworden er heersoht in Amerika nog altijd veel griep oS zooals dat tegenwoordig moet heeten influenza Misschien ook wel en dat is nog waarschijnlijker beeft de heer Di Fava en wenk gekregen uit Bonie om niet zooveel haast lo maken mtl zg n vertrek daar het bij nader inzien toch maar beter was den acuten vorm in het geschil over gehangen Italianen te laten varen die nu toch eenmaal niet meer levend worden De meer tamme houding van do Italiaanscho Eegeering kan zeer wel het gevolg zijn van een betere bestudeerinji van do Amerikaansche Slaatregeling Er staat wel in het Italiaansoh Amerikaansobe verdrag art 3 in 1871 gesloieu dat de burgers van beide Staten dezelfde voorrechten on bescherming zullen genieten als de eigen burgers van het land maar de Begeering te Washington heeft het recht niet zich zoover met de aangelegenheden der afzonderlijke Staten lo bemoeien dat zij de hand kan houden aan die bepaling Dat is zeker een leemte in lie Amerikoansehe wetgeving maar daar is voor t oogenblik moeilijk iels aon te doen Men kon mot het oog op do te New Orleans gehangen Italianen moeilijk een wet maken welke buitendien terugwerkende kracht zou moeten hebben De Regeering Ie Washington kan buitendien zulk oen wet uiet bestellen bij dezen of geene advocaat zij zou er mee moeten komen bij bet Congres en dit zou zeer waarschijnlijk niets van zulk een wet willen weten uitgaande van de practiache overweging dat het beter IS niet zulk een wet te hebben daar men iu dot geval veel vrycr is en zich eventueel kan verschuilen achter de onmacht van de Boudaregeering zich met de rechtspleging van de afzonderlgke Staten direct te bemoeien Do Times óitvangt uit Pjnjs het bericht dot ernstige tegenstand te verwachten is tegen de goedkeuring van het Brussclsche tractaaf dat eerstdaags in de Kamer zal worden behandeld De Fransche handel aan don Congo acht zich bedreigd door do afwijking van bol trnctaat van Berlijn dat invoerrechten gedurende 20 jaren had verboden Het bolangrgkste stuk is dat van do Societe d Economie industrielle die aan Kamerleden en Senaatsleden ooii protest heeft gericht waarin wordt aangetoond met een beroep op Emile de Lavuleye dat do Congostaat eigenlijk is gesticht om een nitweg te vinden voor Bulgie s stggende bevolking on productie waarop het streven van koning Leopold reeds jaren lang gericht is In strijd met het tractaat van Berlgn dat alleen heffingen toestond om nitgaven in het belang ran den algemeanen hendel te dekken zgn de belastingen opgevoerd lot 30 pCt van de waarde der invoeren in 1889 met het doel Belgische belangen te bevorderen en alle mededinging van andere landen te weren Daar dit alJes nog niet voldoende was om de 4 millioen francs te vinden welke het bestuur van den Congostaat elk jaar kost kwam koning Leopold op het vernuftig donkbeeld om de conferentie tot bestrijding van den slavenhandel bijeen te roepen een doel waarvoor geen enkele beschaafde natie baar medewerking kon weigeren Daarvoor beweerde men toen waren middelen noodig en nu kwamen de vertegenwoordigers van den Congostaat met den eisch om invoerrechten te heffen wat de andere landen wederom niet konden nfelaan wilden zü niet als lauwe bestrijders van den slavenhandel beschouwd worden Intusschen is het tractaat nog niet door de verschillende parlementen goedgekeurd Het adres spreekt de hoop uit dat de Fransche Kamer en Senaat zich wel volkomen bereid zullen verklaren de bepalingen tot beteugeling van den slavenhandel en tot verbetering van den toestand der inboorlingen goed te keuren maar ten stelligste zuUeu weigeren hun goedkeuring te hechten aan het artikel dat tersluiks is in het tractaat gebracht over de invoerrechten en hoogst verderfelijk is voor de Fransche kooplieden die vertrouwende op de krscht van de tractaten hun kapitalen in die streken hebbon belegd Het protest spreekt ten slotte de verwaehling uit dat de Fransche regeering de noudige stappen zal doen om de internationale commissie in het leven te roepen vib kii bij het tractaat van Berlijn bedoeld wordt IPOSTEJK XJ EIT KANTOÜE TE GOUDA De buslichting voor Eotterdam te 6 uur s av wordt met 16 April a s vervangen door eene buslichting te 6 S5 sav Goudj 16 Jlpril 1891 De Directeur VQBSTEB PETROLKUM i OTREHlNGEi van de Makelaors Cantzkar Sclialkvvük te rtoUerdam De markt was heden onveranderd l oco Tankfust 7 60 September October Novemberen December levering f 7 75