Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1891

1891 Vradag 17 April N 4504 MEY s STOM WASCHE il buitengewoon sterk elegant in het drafff oortrefl I k en goedkooper daa het wasohloon voor linDeDgofld GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MEY S STOFFWASCHE irdt na het gebrnik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd Dienwe nititekei Bsende boorden manchetten en voorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE ait eene met linnen overtrokken en s Gangbaarste SÊ vervaardig ait eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet ie onderscheiden modellen J0 BüOBT iongeaa l raat p doaiJnO ï © 37 OOBTaX do lJnS t BBBZOa p dosOnl I OOSTAilA P doaUn t 11 p dozgnS bS De latoadliia ran dTartentMn hm 8 iii aeii tot eon uur aes nuilddasi yai aen aas aèr mtsaye kerkvoogd der gemeente die hot aanvaardde met een noord van dank tot alle aanwezigen De plechtigheid werd gevolgd doer een feestmaal AI BIOH p doa paara a VBANKIiIN BTBFBAir p doayni 0 p doa paar B ïf p73 Un In de laatste aflevering dof Miié laed Journal wordt het verloop eener typhus epidemie medegedeeld door besmette melk te Edinburg Nadat in den zomer ten vorige jare sporadische geWlen van typhus aldaar waren voorgekomen kwam de ziekte in September voor bij personen in eene melkinrtchting vervolgens in hunne omgeving en breidde zij zich door de geheele stad uit Bij onderzoek bleek dat do bewoners van alle besmette huizen van melk uit de besmette raelkinrichting werden voorzien en dat deze hare melk ontving van eene boerderij waar drie typhuslijders waren en dat ook bewoners van huizen die vaii dem boerdery van melk werden voorzien dosr typhus werden aangetast De toestand van de boerderij was in hygiënisch opzicht allertreurigst en daarin moest de oorzaak der epidemie gezocht worden Hot spreek instrument bekend onder den naam van grammophoon eene uitvinding van Emil Berliner van Washington belooft een geducht mededinger te zullen worden van Edison s phonograaf In beginsel zijn de beide werktuigen gelyk want ook in de grammophoon worden indrukken op was gemaaki door eene spits bevestigd aan eene trilplaat maar de inrichting is geheel anders dan bij den phonograaf Bij de grammophoon worden de geluidtrillingen zichtbaar gemaakt op een horizontaal liggende zinkplaat die bedekt is met oen uiterst dun vliesje was en die om eene vertikale as draait Boven haar beweegt zich de trilplaat met hare spits langzaam naar het midden der zmkplaat zoodat indien men het werktuig ia bewoging bracht zonder Verkrijgbaar te Gouda bg den Heer C A B BANTZINQER Korte Tiendeweg D 17 J W F van EDE van der PALS Harkt A 107 direct bij MEY EDLIOH Versaud CegcbSft Leipzig Flagwitz Kom gauw mee Anton is hier die zal welvoor de koffers zorgen Wij rijden samen naar huis je zult wel moe zjjn arm kmd Zij stegon in de coupé die haar vlug naar de rue Saint Lazare bracht Nolly drukte vol teederheid de handen barer meesteres Nu ik weer bij u ben voel ik geen vermoeienis Ge zult mij niet weer zoo ver van u afalleen achterlaten nietwaar juffrouw Ik voeldemij zoo rampzalig Denk ook eens aan t was nazes jaar de eerste maal dat ik u verliet Trouwenszult ge uw doel nu weldra bereikt hebben Florence sidderde Stil stamelde zij Ik wil niets weten vóórwij rustig thuis zijn De beide vrouwen spraken verder geen woord met elkander Eindelijk reed het rijtuig bet tuinhek binnen on hield voor de stoep stil Ik heb de thee in mijn kamer laten brengen hernam Florence t Is een heele lieve kamer ongeveer zooals die in het klooster Zoo ga daar nu eens in dien armstoel naast den baard zitten en verwarm je wat mijn kind Neen neen niet opstaan O juffrouw stamelde Nelly verlegen Florence barstte in lachen uit Nooit nog was zij vroolijker en beter geluimd geweest Wil je niet hebben dht ik je bedien Nu je b nt tamelijk moeielijk Vervolgens werd zij weder ernstig en voegde 1403 1428 1451 1610 15S8 1590 159S 1S12 1SS9 1780 179Ï 1814 1828 1903 1922 19S4 1954 1974 2007 2087 2116 2203 2267 2808 2321 2372 2389 2421 3973 4000 4084 4040 4094 4219 4306 4409 4414 4457 45 H 4562 4643 4699 4713 4784 4786 4807 4906 5001 5008 5036 6052 6079 6148 6194 6245 6336 12738 12811 12859 11889 12886 12900 12968 13000 13024 18089 13067 13088 13160 13161 13162 13260 13266 13266 13294 13336 13397 13434 13449 13478 18481 13492 13642 14863 14888 14877 14878 14886 14896 149 15003 15163 16297 16316 1643 16547 16703 15731 16740 16749 15804 15822 16996 16012 16131 16180 16197 16343 16378 16386 17892 17918 17956 17970 18001 18063 18070 18089 18141 18148 18228 18259 18283 18287 18288 18326 18326 18375 1840B 18407 18441 18469 18489 186 0 18636 18727 18776 0180 20191 20338 20269 20276 20391 20431 20506 20644 20586 20610 20628 20651 20863 20720 20726 20732 20768 20771 20783 20786 20814 20825 20845 20860 20924 20943 676910284 6773 10326 6935 10329 701310861 7099 10384 7240 10405 7278 10463 7607 10539 7569 10545 7583 10678 767710684 7867 10689 7869 10752 788410781 7888 10784 7988 10876 8032 10882 813010889 8208 10895 8222 10899 8226 10916 832310918 8327 11008 8374 11010 8400 11136 8475 11148 8619 11206 85 3 11343 Trekking van gisteren No 15681 moeti jn 14881 UurRerlijke Stand OEBOBEN 10 April ioUonn ouim W K f i Jon m J C de Bruyn 11 Bcfiu Throdora LUn oaders J N kriek rn S B in drr Zwaluw Joli iiii i Ltareni ooders J D OoBker ro H aa der Meyn Jacob auder S de long eo R Qili 12 Pielimelle Chriitioa onder P laa den Toirn eo C ras der Klcio Btrtboloaeni Nioolut ooder J C Verkerk en A Soaterae Jobanaes CornrltB oadera J Ebgelbar eo C ï Slraftt WiUemina Oeerlrnida oeder 1 Scbulli eo N A Eneia Jobaona Jaroba oadera C vao der Poat G Melkeit OVERLI JMSN 11 Aprü D Cat 84 j IS k VV de JoDg 4 j J Tan der Pain baiier lan C ran der Wolf M 1 A W H Oiinga 8 d A btrater 70 j 11 m Haastrecht W GEBOREN Jaoaje oadera G ran Hreuktleo en F Hoeboer Adriana oadera A Vogelaar en J Groeoendyk GLTilOUnD H btra er lan Gouda ea E Balleriog ADVERTENTIÉN Onzen rriendelgken tiank betnigen wg aan allen die oni faebben Terblgd met eenig bewgs van deelneming op onze gedenkdagen van 28 Maart en 8 April A WASTEN A A C WARTENA KlTS NiKÜWÏSKAUP Gouda 15 April 1891 Pro Deo EERSTE AMKOKDIGmQ Bg Tounig der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 23 Maart 1891 zgn ten verzoeke van eerstgeooemde SUSANNA a OBJ UK en LOUIS CHBISTIAAN BOND beiden wonende te Crouifa verklaard te zgu gescheiden van tafel en bed met alle gevolgen daaraan door de wet verbonden De Procureur der Eucherei Mr D VAM HOÜWENINGE Bg vonnis der Arrondissements Rechtbank te êGravenhage van 10 Maart 1891 is het Huwelgk van Jhr WILLEM JAN van der GOJB8 Gepensioneerd Majoor van bet O I Leger wonende te Gravenhage en MejonkTTonwe LUDOriCA ABBAHAUINA SABA ALEIDA TJABDA van STABKENBOBGH zonder beroep verblgfhoudende te Arnhem gesloten 9 Augustas 1877 1 te s 6ravenhage op verzoek van beide partgen ontbonden De Procureur der Vertoekert Mr 3 BEBGSMA Adv en Proc eGravenhage 12 Maart 1891 Snelpersdruk A Bbikkhan 8t Zoon Gouda HOPES Elf CON FECTIE Gez van D A17TZIC Qouda DUBBELE BUURT hebben de eer de ONTVANGST te berichten der nieuwste Modellen DAMES CO INDËRHOEDËN Dames welke Ibniievelgk geen ontvangstbericht hebben bekomen worden beleefd verzocht deze annonoe als zoodanig te beschouwen OPENBARE VERKOOPING De Notaris H GRÜENENDAAL te Gouda zal op VRIJDAG 24 APRIL 1891 des morgens 9 aar op de Steenfabriek Eostkmoosd te Nieuxeerherk aan den IJtul in het openbaar 0 contant geld verkoopen UEÜBILAi ÏOESEREN bestaande in CANAPÉ STOELEN TAFELS KASTEN BEDDEN met toebehooren VLOEBKLEEDEN KACBELS KOLEN en TURF BAKKEN MANGELWA8CHMACHINE gzer KAST SCHALBN met GEWICHTEN ZONNEWUZEB PIANINO 8CHRUPB0REAÜ en LESSENAARS PORSELEIN VERLAK GLAS en AARDEWERK Voorts Een best bg den weg loopend AFTANDS PAAED BAROÜCHETTE TILBURY diverse TUIGEN RIJTUIGEN LANTAARNS en eenig 8TALGEREED8CHAP en hetgeen verder ten verkoop zal worden acngeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 10 tot 12 en van 1 tot 2 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gpuda Ml Hiermede berichten wg D de ontvangst dn MODELHOEDEir ALSHIDE DK Nouveautés voor Costuums GOUDA Kleiweg E 66 GEVRAAGD tegen half MEI een flinks DAGMEISJË P U niet beneden 16 jaar Adres A gOK s COMP Boekhandel ffoBda MAGAZIJN van Filï aine Artikelen en de benoodigdheden voor het maken vut bij A VERNOUT Baarlem Gemaakte voorwerpen van FILIGRAINÏ voorhanden Alom te bekomen OE BDÜCSCIE 0LA21S of de beschrgving der beroemde geschilderd Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ti Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazeu der cartonteekeningenes waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levMlbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth BODE CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Cents A BRINKMAN Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 De nitgnve dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hzoaderlgke Nommers VIJF CEJJTEN BINNENI4AND GOUDA 16 April 1891 Kaar wy uit goede bron vernemen is het onderzonk door tie regeering dor ter verkrijging van concessie ingezonden stukken van het nieuwe ontvrerp lokaalspoorweg van Soboanhoven naar Gouda bareids in vollen gang Schomh Ct Dinsdag is te Heumen het monument onthuld voor de gebroeders Lodewijk en Hendrik van Nassau die sneuvelden op de Mookerheide In het midden van bet gedenkteekon bevindt zich de geschiedenis zinno beeldig voorgesteld en gekroonil door bet wapen der Nassau s en omringd door zinnebeeldige voorstellingen van moed n trouw Boven alles zweeft een engel die de spreuk der Nassau s ophoudt Onderaan staat een opschrift sprekende van hulde en dankbaarheid aan de gesneuvelde vorsten De onthulling had plaats in tegenwoordigheid van de commissieleden Meerburg Snarenborg predikant te Heumen en Gijsberti Hodenpijl uit Haarlem ver der den commissaris der Koningin in Gelderland baron Mollerm den beeldhouwer F L Stracké vervaardiger van het gedenkteeken do burgemeesters van Nijmegen en Hnuraen dr Noorduijn uit Nymegen kolonel Baumer commandant van het 5e reg infanterie jhr De Pesters en een honderdtal andere genoodigden Kerst heette de heer Gijsberti Hodonpijl de aanwezigen welkom en bracht hulde aan den heer Strack 5 De hoogleeraar Blok herdacht hierna hetgeen Lodewijk van Nassau voor het vaderland had gedaan Toen ontbnlde baron Mollerus bet gedenkteeken met eenige toepasselijke woorden waarop de heer Hodeapijl don commissaris der Koningin dank zegde en bet gedenkteeken overdroeg aan den predikant FEVILLETOM EN ONGELBKKifiËT A or het Iramcli VI 36 Op het midden van hei perron stond Florence gewikkeld in een bonten mantel en met de ver een dichte voile verborgen haar beste vriendenzouden haar niet herkend hebben Eindelijk klonk een schriUe fluit door de duisterZtri J7 T g n Wnne Florence liet de anderen haastig vooruit dringen r lV 8 e te zijn doo dé K i f nvergeloopen beschouwde ï aandachtig de reizigers die uit den trein kwamen Uaar is z 1 fluisterde ze bleef Hl i P j P J S vrouw toe die bleef stilstaan en links en rechts om zich been keek zii de fl Ji y P = t y g e aangekomene omhelsde zien n f J = i u terug te n na dat lange jaar van ballingschap ADVBRTBNTIBN worden geplaaiit van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS irorden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de trilplaat door eenig geluid te doen trillen in delaag was door de spitse punt van hot diaphragm eene doorloopende spiraallijn zou worden geteeke d beginnende aan den buitenrand en eindigende in het midden der zinkplaat Wordt echter het diaphragm toogesproken of toegezongen dan verandert die spiraallijn evenals bij den phonograaf in wezenlijk gelnidscbrift Als de zinkplaat vol is dan overgietmen haar met eene oplossing van een bijtend zuur dat het zink aangrijpt overal waar dit door de spit der trilplaat van was werd ontbloot daarna wordtook bet overige was verwijderd De zinkplaat kandan geplaatst worden in het werktuig dat de geluiden wedergeeft en dat uit een tweedo diapbragma bestaat waaraan bevestigd is eeo trompetvormig mondstuk dat naar men verzekert de oorspronkelijke klanken of toonen luid doet hoeren Het ligtvoor de band dat dit gelnidscbrift op deze wijze in metaal geetst veel duurzamer is dan dat van den phonograaf doch niet even zoo gemakkelijk per post verzonden kan worden Stoompost Het nieuwste op het gebied van oplichtersstreken 18 zeker wel bet volgende Ben chevalier d industrie te Parijs wel bekendmet allerlei kunstgrepen om de liefdadigheid vanzijne medemonscben op te wekken gaat s avonds als het begint te schemeren naar Passy Op goedgeluk kiest hij eene villa uit bindt een touw aanhet bek legt de strop om den bals en hangtzich op Komt men toegeloopen en snijdt men hettouw door dan is bij bewusteloos ten minstevoor eenige oogenblikken en als hij dan weer bijkomt stamelt bij zoo iets van honger ellende arme kinderen Natuurlijk krijgt bij dan een goed maal meestal ook eenig geld dat hij s avonds heel genoegelijk in oen of ander wijnhuis verteert om zich den volgenden dag weer op te hangen Gebeurt bet dat hij niet opgemerk er bij Sedert lang zijt ge voor mijn geen dienstbode meer beste Nelly Ik zal nooit vergeten hoe ge u geheel en al hebt gewijd aan de arme woeze in de oogenblikken toen zij alleen in de wereld overbleef Toen ik boorde op welk een verschrikkelijke wijze mijne arme moeder om het loven was gekomen j hebt gij mij getroost en lief gehad Tusschen ons I bestaat niet alleen de vertrouwelijkheid van den dagelijkscben omgang maar de band van de gemeenschappelijke gedachte Deel mij nu het goede I nieuws mede dat gij mij beloofd hebt I Mevrouw Reeding had uit haar eerste huwelijk met mijnheer Sidney oen dochtertje dat den in do Veroenigdo Staten veel voorkomenden naam van Flerence ontving Het kind groeide op in aanbidding en vereering voor hare moeder van wie het zooveel hield dat zij ziek werd als er eenige dagen verliepen zonder haar te zien Sacha hoewel niet heel teeder van aard verheugde zich over de hartstochtelijke genegenheid die zij haar dochtertje inboezemde Als zij haar op den schoot nam sltfeg het kind do armpjes liefkozend ora haar hals en zeide Ge zijt de mooiste vrouw die ik ken In dien tijd toen de morphine en de wiskey mevrouw Eeeding nog niet haddon verlaagd verblindde ig s zomers NowYork en s winters Saratoga door haar schoonheid Florence s geluk was van korten dunr Op zekeren ochtend zette Sacha zich aan