Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1891

irbrdt elan hg zorgt er wel voor den strop niet tóó sterk toe te halen dat hg er niet weer uit kan Id den laatsten tgd had h j zich echter refdszoo dikwijls opgehangen dat h j te Paasy bekend werd bI de bonte hond en dezer dagen is hg door eenige gendarmes aangehouden juist toen hij weer zelfmoord pleegde Deze moorddadige mensoh is 58 jaren oud en heeft reeds vele vonnissen op zgn kerfstok Bamum ia Zaterdag op het kerkhof te Bridgeport Connecticut begraven Duizenden belangstellenden volgden den stoet en da kist was overdekt met bloemen en kransen De zaken stonden stil te Bridgeport de wiolfels waren gesloten en aan alle kanten zag men teekenen van rouw Kr is sprake vaH een inschrijving tot het oprichten van een gedenkteeken voor den iKouing der reclame Barnum s voornaamste erfgenaam is een kleinzoon die een varmogen van 5 millioen dollars erft Da zaak waarin een kapitaal van 3 500 000 dollars steekt zal worden voorgezet onder leiding an Barnum s compagnon Baily en voor allen d o daaraan zijn verboadeo zgn voordeeiiga boschikkingen gemaakt Reuter Telegram Company Het nieuwaagent schap onder dazen naam als eene Engelsch maatschappij bekend zal zijne zaken uitbreiden Het oorspronkelijke kapitaal was 250 000 p at ii 10 000 aandeelen elk van 25 p si Negen duizend aandeelon waren uitgegeven zoodat er een nominaal kapitaal was van 225 000 p at In 1870 nadat de telegraaflijnen in Bngeland door het Gouvernement waren opgekocht werd het kapitaal teruggebracht op 80 000 p St en het nominale kapitaal was 72 000 p st Het dapitaal werd onlangs weer vergroot No verzacht Zaterdag in bet Kanselarijhof te Londen de gemachtigde der Maatschappij de volgens de wet Tereiactte torstemmiog tot uitbreiding der zaken Hg gaf bovengenoemde inlichtingen en verklaarde dat de Maatschappij met niet onbelangrijken voor poed had gewerkt maar tengevolge van veranderde omstandigheden het wenschelijk oordeelde wgzigiug in hrt plan der associatie te brengen Het verzoek strekte dus om de zaken ta kunnen uitbreiden door bet gebruik va i da tclephoon zoowel als van de telegraaf en om te worden advertentie bureau vuor de gehaele wereld to become advertising contractors troughout the world Daar geen krediteureu of aandeelhouders zich tegen de voorgenomen wijziging van de statuten hadden verklaard verleende de rechter de verlangde machtiging Een zeer hevige brand is Zaterdagavond te Chicago nitgebroken in het Dime Museom van Kohl Middleton dat op de bovenverdieping van het Haymarket Theatre gevestigd is Het geheele bovengedeelto van dat gebouw een aangrenzend groot meubelmagazijn en nog eenige andere huizen worden geheel vernield Honderden menschen woonden da voorstelling bij in het museum waar natuurwondaren apen en ierspheidene andere dieren vertoond werden en toen het uitbraken van den brandbekend werd ontstond onder hen een paniek Allen snelden in wilde ontsteltenis naar de trap en ar zoudan zeker ongeluk het bed van haar dochtertje neder en begon op zaehteo toon Lieveling je bent altijd bang als ik s avondslaat alleen uit de opera of van een partij kom inhet vervolg zult ge daarvoor niet meer te vreezenhebben Ik ga weer trouwen Florence begreep haar niet goed zij keek hare moeder met beur groote zachte oogen vragend aan Gaat ge weer trouwen Ja lieve Ge hebt uw vader niet gekend ik zal er u een geven Het kind begreep nog altijd niet Toch voelde zij een sn ende pijn in het hart Terwijl zij zich in haar bedje oprichtte fluisterde zij smeekend en met gevouwen handen Ge verlaat mij toch niet Die wanhopige kreet trof mevrouw Heeding in de ziel Je Igkt wel dwaas Flor Waarom zoa ik jeverhiten Zij moest deze belofl met verscheidene kussen bezegelen maar Florence liet zich daarmede ten minste tot kalmte brengen Mijnheer Beediog de tweede echtgenoot van Sacha was een goede man met een edel hart en een ontwikkeld verstand Daar hij een huwelijk uit liefde deed nam hij zich voor een liefhebbend vader voor het kind te zijn Ongelukkigerwijze merkte Florence zper spoedig op dat haar moeder den vreemdeling ver boven haar verkoos en het ken zj n geschied ali niet een der dienstdoende politie agenten Sheehy genaamd de verschrikte menigte tot kalmte gedwongen had met een revolver in de hand waarmee hg dreigde ieder die hem niet gehoorzaamde dood te schieten Zoo kwamen allen behouden op straat behalve een jonkman die uit een venster sprong en ernstig gewond werd Toen de menschen buiten woren snelde Sheehy uaar de derde verdieping en bavrgdde daar een aantal apen uit hunne hokken maar de verschrikte dieren snolden naar boven in plaats van naar beneden en kwamen in de vlammen om De politie agent zelf ontkwam ternauwernood Slechts met groote moeite kou men de versofaillende wondermenscben beletten in hun angst dwaze dingen te doen Een dikke dame van 900 pond wilde juist haar zoontje die als dwerg vertoond werd uit een venster we pen om hem dan achterna te springen toen de directeur kwam en beidon langs veiligeu weg naar buiten bracht Achthonderd brandweermannen en driehonderd po litieagenten deden dienst bg dezen zeer bevigen brand waarbg 36 stoomspuiten werkten Verscheidene brandweermannen eji anderen n erden ernstig gewond Onder de verbrjinde diereu is ook eeu boa constrictor dien men niet uit zgn glazen koei durfde bevrijden De schadk wordt geschat op eeu paar millioeu dollars Onlangs deed eeue waarschui ng van het bestuur eèner landbonwmaatscbappij tegen de verzekeringen lantjjwawmaatschappij De Eersteling te Amsterdam da ronde door de pers In nog veel sterker vorm wordt de waarschuwing herhaald in het jongste nummer van bet JeiUutlreerd PolUienieuKt dat reeds mrermaleu tegen die instelling te velde trok maar uu openlgk en vierkant de zaak voor bedrog uitmaakt en da directeuren herhaaldelijk tart tegen de redactie eene r chtsvervolgiog in te stellen Dr F F van Hamel Boos te Amsterdam heeft onlangs op het 3e Natuur on Geneeskundig congres te Utrecht een rede gehouden over Imtergijligmtien door itt blikken geconserveerde levensmiddtlen en het voorbehoedmiddel daartegen Op verzoek plaatsen wy het volgende uittreksel uit die rede Dr van Hamel Boos zegt daarin Het komt mij voor dat tot voor weinige jaren in te geringe mate de aandacht gewijd is geworden aan de verontreiniging van geconserveerde levensmiddelen en de vergiftiging door tinverbindingeo en het doel der volgende bladzgdeo is zoo beknopt mogelgk de tot op beden geconstateerde feiten te vermelden en tevens een uitnemend voorbehoedmiddel tegen dergelgke verontreinigingen aan te geven Door Unger en Bodlander werd het eerst opmerkzaam gemaakt op de betrekkelijk groote hoeveelheden tin welke iu geconserveerde asperges voorkwamen Sachs vond in 29 asperges niet minder dan 70 miltgr tinoxyd zie Revue iittèrn de Faleijkation It ann p 91 en ook A Mente Chem News July 1871 en Sehner The Analyst 1880 p 318 conitateerden niet slechts in geconserveerde vruchten doch ook in vloeistoffen vleeschspgzen enz min of meer be langrijke hoeveelheden tin Sedgwick constateerde voor zoover bekend het eerst een bepaalde vergiftiging door tin medegedeeld in de Archive dePliarmacie 1888 es wel ten gevolge van hot gebruik kleine meisje gevoelde al de onrust de kwellingen en de angsten der vrouwelgke ijverzucht Zij zeide niet tot zichzelve Mama houdt niet meer van mij maar wel Mama houdt van een ander meer dan van mij In enkele weken vermagerden hare wangen haar oogen verloren hun glans en werden droomarig en dof gelgk de oogen van meisjes die aan bloedarmoede lijden Bedwelmd door het genot der wittebroodsweken bemerkte de jonge vrouw niets De stiefvader maakte er zich bet eerst ongerust over Oogenblikkelijk werd nu een van de Lundigste doctoren uit NewYork geraadpleegd en deze keek tamolgk verbaasd op van dit zielkundig raadsel een kind van 6 jaar met zulk een sterk ondermijnd zenuwgestel Hij durfde niet te verzekeren dat hij de zieke zou kunnen genezen maar hg beval dat zij naar buiten in de vrije lucht zou worden gezopden ter vursterI king van dit zwakke lichaam waarvan do weinig I geoefende spieren zoo slecht werkten Om haar t daartoe te krijgen moest men haar alles zeggen I Indien zij alle voorschriften nauwkeurig opvolgde en spoedig herstel intrad zou de afwezigheid van I korten duur zijn hoogstens enkele maanden Deze enkele maanden duurden een jaar En toen mevrouw Heeding de verlatene naar huis terugriep was het I niet voor langen tijd Verscheidene weken achtereen I bereidde zij dit jongo kind op een nieuwe scheiding voor Groote geldelijke belangen dwongen Sacha en haar echtgenoot tot herhaalde reizen Konden van peren welke in verlind vaatwerk gekookt waren 1 Hg onderzocht daarop de verschillende in blikken geconserveerde vruchten van den handel en vond eveneens zeer sterke tinreaoties Op het Congres van Duitsche geneeskundigen den 25 Sapt 1889 te Heidelberg gehouden deed Prof Beckurts hoogst belangrgke mededeelingen betreffende het tingehalte van geconserveerde spgzen Iu het bgzonder wees hg op het ontstaan van zwaveltin door inwerking der eiwitstoffen vau groenten vleesch enz op het tin der bussen Dr Nehring deelde bij die gelegenheid mede dat hij in drie bussen asperges niet minder dan respectievelijk 0 186 gr O aug gr en 0 2269 gram tin had gevonden zoodat hg in overeenstemming met de andere deskundigen tot de couolusia kwam dat het gebruik van vertinde conserveerbussen ten eenenmale verboden behoorde ta worden Prof Blarez deelde in het vorige jaar in het Jaurn de Pharm Chimie mede dat hij in een bui doperwtcn een belangrijke hoeveelheid tin vond Ik kan deze proefneming niet bevestigen daar ik bjj herhaald onderzoek in erwten of boonen sleohu onbeweegbare hoeveelheden tin constateerde Zeer waarschijnlijk speelde de groote hoeveelheid ken kenzout in het door Blarez onderzochte monster een belangrgke rol bij het aantasten van het metaal Op het Congres voor Ngverbeids hygiéne in September 1890 te Amsterdam gehouden berichtte de kapiteinintendant Winckel over het geruchtmakende geval eeoer vergiftiging van 270 soldaten aan da Grebbe tengevolge van het gebruik van tinhoudanda groente andijvie en vleoieb waarbij hoeveelheden tin van 19 lot 72 milligram per kilogr geconstateerd werden Prof Kayser te Neurenberg vond in geconserveorden paling niet minder dan i pCt tin Verschillende personen waren door het gebruik ernstig ongesteld geworden Zie Remte int d taUiJic p 29 4iem année Naar aanleiding dezer feiten wees ik op de wensohelgkhcid van het overtrekken van bot inwendig der conserveerbussen mef het een of andere vernis of voor zwakke znren on organische stoffen onaan tastbaar materiaal en het is mg aangenaam te kunnen medodeelen dat bet een Nederlandschen industrieel nl den Heer C Verwer te Krommenie gelukt il een vernis te vervaardigen hotwelk blijkens mgi onderzoekingen uitnemend aan de te stellen eiscbea voldoet Vooral ook éoor de teyie tcaari het op het blik i aangebracht 2 Niet onbelangrijk is het bierbij te vermelden dat terwgl vroeger een dergelijk vernist blik uit Krankr k betrokken werd dit vernis tegenwoordig door ge Dormdeo fabrikant oau Fransche industrieeleo ge leverd wordt Hat is duidelijk dot bij het oplossen der inwendige tin oppervlakte van da blikken bussen de tijd een groote factor is Zeer overtuigend wordt dit bewezen door een bus asperges die in 1860 dus 31 Off het eoogres werd mu door ceo der ledsa medegedetld d l eeo patient ten evolge vso chrooiKlie aeml ergiftiging ioor liet voortdureod gebraik van loeliMlboodeod groenten ent orerlcdeo wsi Ik wrji roet uedrok hierop dur de loe MMing di2 BOitige uitvinding behalve op de Mtoenatelliog van het ternii j i bero l op het gdeelmatig Mnbrengen er van op d vertiode blnaeotlakte zij hun kind wel meenemen Er moest nu waik worden gemaakt van hare opvoeding Gedurende hare ballingschap was Florence er aso gewoon geraakt aan bare gedachten te zijn overgelaten Haar hoofdje begon zich een eigen voorstelling van haar leven te maken Daar zij haar geliefde moeder niet voor haar alleen kon hebben was het maar beter dat zij haar in het geheel niet had Z weet dit niet aan die moeder maar aan den ander aan den vreemden indringer aan den dief van hosr moeder s liefde Als Sacha een poosje voor haar dochtertje of had was zij altijd lief on vriendelijk Wot spijt bet mg toch dat gij zoo ver vin mij af zijt mijn lieve kleine Flor zeide zij dan Het kind besloot hieruit dat hare moeder liet vrij was in hare handelingen en dat de t eede echtgenoot zich boosaardig tusschen haar stelde Deze gedachte hield haar in het eenzame kloostervoortdurend bezig Maanden jaren verliepen oFlorence nam toe in kracht en bevalligheid Hareengelachtige zachtheid maakte haar bij iedereen bemind onder hare kameraadjes zoowel als bij dezusters die haar liefkoosden en bedierven M dit vasthouden aan een idéé fixe rijpte het verstandvan het meisje en verleende haar een vroegtijdigewerkaaamheid Zg leerde met gver want zij zeidebij zichzelve dat hoe vroeger hare studiën voltooidzouden zijn hoe eer zij het klooster zou kunnenverlaten Wordt vertolgd jaar geleden geconserveerd word 1 Het tin dezer bus was nagenoeg geheel verdwenen en in de zure vloeistof opgelost Zoo vond ik in een bus ossenïleesch acht jaar geleden geconserveerd wegende 978 gram vocht en vleesch 77 milligram tinoxyde opgelost Een bus asperges zes jaar oud bevatte 66 milligr tin oxyde terwgl een andere bus niet ouder dan circa 4 maanden 11 mgr inhield Abrikozen bevatten per bu 20 mgr en uit Singapore ingevoerde ananas niet minder dan 178 mgr per blik Deze laatste vrucht had door het hooge tingehalte een zoodanig ouaangenamen smaak dat de verkoop of ten minste het verbruik er van gelukkig onmogelgk was Verschillende andere geconserveerde groenten en vruchten o a postelein ik herinner hier aan de waarschuwing van den Burgemeester van Arastardam speciaal tegen deze groente zuurkool peren wortelen enz benevans soepen u vleeschspijzen bleken allen in meerdere of mindere mate tinboudend te zijn voornamelijk bij de groenten en vruchten natuuriijk afhankelijk van de hoeveelheid en hoedanigheid der plantenzuren Ik deel in deze geheel de moening van Prof H Wefera Bettink te utrecht dat nl het in groenten on vruchten aanwezige zeer verbreide appalzuur in hoofdzaak de oplossende stof is Ten einde nu na te gaan in hoeverre het bovenvermelde vernis dienstig was om den invloed der zuren op het tin te verhinderen werden de meest zure spijzen o a zuurkool karnemelk on peren en wijn in verniste blikken geconserveerd na 4 ii 9 maanden onderzocht Hot bleek mg bij onderzoek dat geen weegbare hoeveelheden tin door de zure spijzen opgenomen warm geworden Een dergelgk resultaat verkreeg ik bg het onderzoek van tuinboonen uit Frankrijk afkomstig en aldaar 12 jaar geledon in een verniste bus geconserveerd Al pleit dit ook ten zeerste voor het vernissen hecht ik hieraan evenwel minder gewicht daar boonen en erwten het tin toch slechts zeer weinig oplossen Zure spijzen van denzelfden ouderdom in verniste blikken geconserveerd heb ik niet kunnen krijgen doch ik acht de proef na i 9 maanden reeds voldoende om bet vernisprocédd met warmte aan te bevelen tegenover de sterke tin reactién bij het niet aanwenden van vernist blik De eonigo groente waaraan hot vernis geeti weerstand bood bleek voor zoover mijne onderzoekingen reiken de zuring te zijn reeds na een paar maanden had hot vernis losgelaten en waren groote hoeveelheden tin opgelost Mat het oog op de uitkomsten mijner onderzoekingen en daar nu juist het seizoen der oonserveoring ophanden is zoude het ra i uit een hygiënisch oogpunt van dringend belang zijn indien de fabrikanten van geconserveerde levensmiddelen er toe boslotop zich uitsluitend van dergelijk vernist blik te bedienen natuurlijk voor zoover geen flesschen aangewend worden Eeods heeft een Amsterdamsche firma de HH J H Schreudor Co mg haar voornemen te kennen gegeven in dien zin hare conserveering te bewerkstelligen zoosis zij o a reeds nu met verschillende zure spgzen en dranken gedaan heeft en het lijdt geen twijfel dat dit goede voorbeeld navolging zal vinden indien het publiek en dit is van gewicht zich steeds de moeite wil getroosten in zijn welbegrepen eigenbelang te vragen naar bu en met verniste binnenvlakte Een wettelijke regeling dezer zoo hoogst belangrijke aangelegenheid d i dus het verplichtend stellen der verniste bussen zoude m i ten zeerste de aandacht onzer Regeering verdienen men loopt we kolgk gevaar anders zooals dikwijls geschied is door ernstige vergiftigingen opgeschrikt te worden dus als het voor de slachtoffers te laat is Amsterdam April 1891 1 Deze bua werd itaande bet Congre geopend en de inhoud lertoond De Figaro houdt voeling met hare lezers Meermalen roept zg hun oordeel in over hetgeen in de maatschappij of ook wel in het blad zelf voorkomt en tot dusverre heeft het publiek steeds aan die uitiioodigingen beantwoord Zo o vroeg zij eenigen tgd geleden een oordeel over den volgenden toestand die in eene kleine novelle Moederiiefde in hot blad voorkomende geschetst was Eene moeder heeft eene dochter van wie zij zeer veel houdt Deze wordt ten huwelijk gevraagd door een braaf vermogend man Hg heeft echter zgn vader beloofd nooit kerkelijk te huwen en dit kerkelijk huwelijk acht de moeder noodzakelijk voor het eeuwig heil van hare dochter Zij weigert op dien grond bare toestemming niettegenstaande zij weet dat hare dochter sterven zal wanneer zij niet trouwen mag mét den man die hare hand vroeg ue Figaro onderwerp nu aan eene gemotiveerde stemming of da moeder goed of niet goed deed Niet minder dan 431 brieven kwamen iu waaraan 621 de moeder in het gelijk stelden 670 vonden dat zg ongelijk had 200 spraken geen stellig oordeel uit maar traohttea eene andere oplossing aan de hand te doen Alzoo werd eene meerderheid van 91 stemmen ten voordeele der moeder uitgebracht Onder hen die eeu antwoord inzonden was ook Alexandre Dumas expert in huwelijkstoestanden Deze verklaarde zich tegen mevrouw en raadt de moeders die in zulk een geval verkeeren naar een accomodement aveo Ie ciel te zoeken en ziet niet in waarom de dochter sterven zou om een godsdienst dien zij zelve niet gekozen had Sommige schrijfsters slaan door over bet burgerIgk huwelijk alsof dit niet de minste waarde heeft en praten over de echtscheiding of vrouwen en mannen elke week van echtgenoot verwisselen Dat de Fransohen zich niet eens afvrogen hoe de echtscheiding iu andere landen werkt ligt in hun karakter Geen van do openbaar gemaakte brieven bevat de stolling dat geen ouder recht heeft om een kind tot een huwelijk te dwingen of een meerderjarig kind een huwelijk te verbieden en niemand maakt ook de opmerking dat in Frankrgk ouders familie en kennissen zich veel te veel met do huwelijken bemoeien waarvan de treurige gevolgen zich voortdurend openbaren Boitenlanüscti Overzicht De centrale sectie der Belgische Kamer van Vertegenwoordigers kwam gïsteruamiddag bijeen om de quaeslie der grond vvetshorziening te onderzoeken Zij nam kennis van de besluiten in de vergadering der rechterzijde genomen met belrekking tot de kiesbokwaamheid capaciteit De rechterzijde verwerpt het eapacitariat behoudens dat hetwelk bij diploma eener universiteit is toegekend Niettemin verklaarden vele leden der rechterzijde zich geneigd to stemmen voor een bepaald aangeduide capaciteit indien men hun kan bewijzen dat deze toevoeging eene vormeerdering zal ten gevolge hebben van bet aantal kiezers verkregen krachtens het huurwaardestelsol en de verlaging van den oensus tot 10 fr en indien de regeering deze concessie als belangrijk beschouwt on gelooft dat daardoor overeenstemming zal kunnen verkregen worden De hoor Jauson was tegen de omiddellijke stemming waarop door don heer Frère Orban was aangedrongen Hij wenschto integendeel voortzatting van hol debat omdat hij zich overtuigd hield dat dit tot een bevestigende uitkomst zou leidon De centrale sectie is daarop tot aanstaanden Vrijdag uiteengegaau om kennis te nemen van een procesverbaal bepalende dat de leden der sectie het eens zijn over den leeftgd van 25 jaron de verlaging van doii census tot 10 fr en het huurwaardostelsel Aan den vooravond van den groeten economischen strijd die in de Fransche kamers zal gestreden worden ia het niet onbelangrgk aan de hand van een Fransch journalist na te gaan over welke kracbien de p rtgen beschikken Iu de kamer tolt men aan do eene zijde 830 onwankelbare protectionisten dio bereid zijn voor de tariefivot van de commissie dor invoerrechten te stemmen en die hun parool ontvangen van don heer Méline den grootmeester dor protectie Aan de andere zijde staan ongeveer 80 overtuigde vrijhandolaars die niet aarzelen een lans te breken voor do eer van hun beginsel al is bet zonder eenige hoop op overwinning Eindelijk bevinden zich nog in de kamer een honderdtal afgevaardigden bnif protectionisten half vrijhandelaars vertegenwoordigers van departementen waar consumenten en producenten zoo ongeveer tegen elkander opwegen Vandaar de onbeatemdheid in de economische overtuiging dezer volksvertegenwoordigers Men kan hen tot de vlottende stemmers in de kamer rekenen Ziet het er in de kamer slecht uit voor de voor standers van den vrijen handel nog treuriger is het gestold in den senaat Daar telt men namelijk een deriigtal vrijbandelaars tegen tweehonderd vastbesloten protectionisten Tusschen deze beide kamers wier meerderheid het evaugalie der bescherming met hart en ziel aonhangt staande zoekt het kabinet Proycinet door diplomatieke overwegingen gebonden naar een middel waardoor het mogelijk is aan de wenschen van s lands vertegenwoordiging tegemoet te komen zonder al te zeer de landen in het harnas te jagen waarmede Frankrijk voortdurende handelsbetrekkingen onderhoudt Een voorzeker niet gemakkelijke taak Nog aanmerkelijk verzwaard door de aamonstolling van het ministerie ledere minister heeft zijne persoonlijke voorkeur en op bet gebied der fiscale rechten is de harmonie onder do leden van het kabinet ver te zoeken Het is overbodig te verzekeren dat zoowel van den kant der protectionisten als van dien der vrijhandelaars niets onbeproefd wordt gelaten om de tegenstanders van bun dwalingen te overtuigen of de twijfelachtige middelmannen naar elkanders zgde over te halen Met de quaestie der beschermende rechten is geheel het politieke handeldrgvecde en landbouwende Frankrgk vervuld Ook de algemeene raden wier zittingen een zeer kalm verloop hadden en thans op enkele na gesloten zijn schonken hun aandacht aan het economisch vraagstuk van den dag Welke gewichtige motie het comité ter bescherming van den Franseben uitvoer onder voorzitterschap van den ex minister Lockroy in zijn laatste zitting heeft aangenomen weten onze lezers Evenzeer gaan van andere zijde waarschuwende stemmen op om Frankrijk tegen te houden op het glibberige pad van het protectionisme doch in verband met hetgeen hierboven gezegd is over de samenstelling der nationale vertegenwoordiging is bet aan twijfel onderhevig of voor Frankrgk reeds het oogenblik aangebroken is van terugkeer tot een gezonde handelspolitiek In berichten uil Beriijn wordt verzekerd dat do onderhandelingen over het handelstractaot tusschen Duitachland en Oostenrijk in de volgende week worden ton einde gebracht Het tractaat zal onveranderlijk voor beide partijen bindend zijn De onderhandelingen met Zwitserland zullen in Mei te Woenen worden geopend gemeenscliappelijk met Duitsche en Oostonrijksche afgevaardigden Ten opzichte van Rumenie wordt er gewacht op de parlementsverkiezingen doch ook bij de onderhandelingen met de regeering an dat land zullen Duitsche en Oostenrijksche gevolmachtigden gemeenschappelijk optreden Ook verneemt men nog dat de resultaten dezer onderhandelingen eerst in December zullen worden bekend gemaakt Van de onderhandelingen met Italië wordt in deze berichten geen n elding gemaakt Het schijnt dat het nieuwe Kabinet Budini schoon niet voornemens de triplealliantie op te zeggen ook wel bereid die alliantie te vernieuwen wanneer de tijd verstreken is toch geen lust heeft zich nog vaster aan Oostenrijk en Duitscbland te binden en in da handelspolitiek vrg wil blijven inzonderheid met het oog op Frankrijk Do Ministor Luzzatti doelde eergisteren in den Senaat mode dat de llogeering was voor een goed ingericht algemeene tarief en handelsverdragen Blijkens de mcdedeeling van den minister van financiën in het Engelscbo Lagerhuis zal de heer Göschen den 23sten April zijn begrooting indienen Nu reeds wordt medegedeeld dat het overschot 1 250 000 pd at zal bedragen welke hoofdzakelijk besteed zullen worden tot afscliafling van do schoolgelden op de lagere scholen Vermoedelijk zal dan tevens de opiumquaestie weer ter sprake komen Naar men weet verklaarde het Lagerhuis zich onlangs met een meerderheid van 30 stemmen terwijl vele leden afwezig waren tegen do wijze waarop de regoering van IJritschIndiè ten bate der schatkist opium verbouwt en verkoopt Deze philanthropische quaestie heeft echter ook een practische zijde want indien de koloniale regeering na 6 000 000 pd st moot missen welko het opium haar elk jaar opbrengt don rijst natuurlijk de vraag op welke wijze deze som don verkregen moet worden Slechts twee middelen zgn mogelijk of de belastingen in Britsch Indie met dit bedrag te verhoogen of aan de kolonie een jaarlijksche subsidie te verieenen uit s rgks schatkist Maar ook dit laatste is niet gemakkelgk daar de begrootiog van het moederland zelve een zoo aanmerkelijke verhooging niet gedoogt De regeering erkent echter dat toch alleen door een ruime subsidia vau het mooderland in bet gemis der opiumwinst kan worden voorzien en is daorom voornemens de zoak nog eenmaal ter sprake te brengen Toen het Lagorhnis het eerste besluit nam waren zoo vele leden afwezig dat wellicht nu in anderen zin wordt beslist In elk geval zal de regeering gelijk de Standard mededeelt de financieele zgde van het vraagstuk nog eens uiteen zetten en dan op herroeping van het genomen besluit aandringen 336 Staats loteriJ van Donderdag 16 April 3e Klasse Trekking No 5674 400 No 6222 ƒ 100 van 7 45 Prijzen 10558 10768 10772 I11B9 11167 UB80 11901 12011 12060 12090 12780 12988 12991 13034 1 3279 13476 13498 13706 13795 13891 14608 14718 14760 16130 15134 1S187 16506 16613 16646 17312 17916 18118 18180 18473 18628 19257 19744 20293 20365 20481 81 2025 4834 7304 7793 7794 7946 7986 8899 9197 9309 9213 9443 348 2325 4932 354 2526 4937 649 2560 5748 818 25154 5832 887 26174 5976 920 3087 6270 945 3133 6905 1161 3218 6963 1391 S7S8 6959