Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1891

1801 Zaterdag 18 April K 4é04 GOimSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insending van adrertentién kan gesohieden tot een aur des namiddags van den dag der uitgave 1567 46S6 7161 9785 1224 14011 17423 20670 1576 4578 722010001 12342 14360 17520 20778 1967 4798 Trekking van gisteren No 558 moet jjn 648 No 20039 moet lijn 12039 PËTROLEUM INOTEËHIINGËiS Tan de Makelaars C ntzl ar Sohalkwijk te Rotterdam De markt wa heden just Loco Tankfust ƒ 7 60 September October Novemberen December levering ƒ 7 70 MAR TBEBICHTEN Gouda 15 AprU 1891 Alleen van Tarwe was de aanvoer heden voldoende De overige artikelen werden weinig getoond De markt blgft voortdurend zeer vast soma iets hooger Tarwe ZeeuwSohe ƒ 9 90 a ƒ 10 40 Mindere dito ƒ 9 25 a ƒ 9 50 Polder ƒ 8 60 a ƒ 9 Afwijkende ƒ 7 6D a 8 Koode ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Angel ƒ 8 60 a ƒ 9 25 Rogge Zceuwsche ƒ 7 a ƒ 7 50 Polder 6 75 a ƒ 6 BuitenlandscUe per 70 kilo ƒ 6 10 a ƒ 6 30 Gerat Winter ƒ 5 a ƒ 5 50 Zomer ƒ 4 60 a ƒ 6 25 Chevalier ƒ 5 76 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 4 25 a ƒ 5 25 per 100 kilo ƒ 8 60 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlhndsch ƒ 9 75 a ƒ 10 Buitfniandsch ƒ 8 a ƒ 8 25 Kanariezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Booneo Bruineboonen ƒ 12 50 a 15 Witte boonen ƒ 11 50 a ƒ 12 Duivenbooncn ƒ 7 50ii 7 75 Paardonboonon ƒ 6 75 a 7 Maïï per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 8 25 a ƒ 8 40 Cinqantine ƒ 8 25 a f 8 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen dalende Vette varkens redelijk aanvoer handel gew 18 a 20 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlugger 15 a 17 et por half KG Magere Biggen goedo aanvoer handel gewoon ƒ 0 60 a ƒ 0 80 per week Vette Schaptn weinig aanvoer zeer min soort Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a 6 Fokkalveren ƒ 8 a ƒ 18 Aangevoerd 56 partijen kaas handel vrij vlug Eerste qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 22 Noord HoUandsche ƒ 24 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 10 ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a f 1 05 tand uurzerlijke S GEBOREN 13 April Johanon ouden A Ueitag ta S W t n Bljiwyk U ttilbelmint Apolooin ooderi J BoffmtD eo J StrcDg 15 lambertns Johaones oodrri A Zwtrts en A Stikker 16 Mirtioai Pelrns oodere G vu Scbilk eo i ie Lange Eeeuw k GEbOBEN Adnani oaderi C Boutebal eo P Pauk Pietertie ouderi W Kelibtrgen eo H Burger Allda Sara Coniel a oodera R Via re J brbeen OVBBLEDEN E M Vermei 10 ro Stolwtik GEBOBEN leenderl otidert D Verhoer ea H Moleoa OVEBLKDEN n Anker 78 J ONUEBTROUWD T Hos eo N an Daoi GEHUWD B C de Bruin eo A Mathuiien advertentiënI a i 55S 5gs gy S i 59 C 25 J ABIOE VAK ANTOON JASPERS EK ALIDA ELISABETH BAARS Gouda 18 April 1891 Receptie Kattensingel van 1 tot 4 nnr Voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming ondervonden bij het overiyden van onzen dierbaren Vader Behuwd en Grootvader den heer J B tas CATZ betuigen wg onzen hartelgken dank Vil aller naam MEINARDA M va CATZ Ondergeteekende betuigt zjjn hartelflken dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het verlies zjns vaders Dr R A M STAVENlSSE de BRAUW Gouda 15 April 1891 Ondergeteekende heeft de eer hiermede de ONTVANGST te berichten der nieuwste MODELLEN DAMES en RINDEaHOËDEN zoomede BLOEMEN LINTEN VEEREN eaz Onder aanbeveling J S FAÜRE SCHOTEL Gouda Torfmarkt 2e huis v d Kleiweg Fijne coUectie MODE £OEDEN Buitengewoon billijk aanbod Een geposeerd PERSOON goed op de hoogte van Handelscorrespondentie 4 talen en Administratie zgn tyd nuttig willende besteden vraagt plaatsing salaris geen hoofdzaak Zes a acht nren daags disponibel Adres onder lett L aan den Boekhandelaar J dk VEN te Gouda Ten spoedigste EEN FLINKE DIENSTBODE mum Adres Mejuffrouw J F WILLEMS Kattensingel t Voor Bniiloften en andere Partijen raadplege men het MODELBOEK van Gebh POOT te Rotterdam Verkrijgbaar bg i de VEN Markt Gouda Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heer en Dassen A V OS Aza Kleiweg E 73 en73 Voor een gezin van 3 personen wordt eene nette WOi II G GEZOCHT voor den tgd van 3 maanden liefst beneden Brieven onder No 2102 aan het Bureau dezer Courant Mejuffrouw Van OIJE vraagt tegen 1 Mei een DienstTDode of Hoodliulp Bekroond met Zilveren en Gooden Medailles Aantnoleii door UH Omeet m Scheikundigen Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrijgbaar in bussen ïi ai V s 8 KRAEPELIEN HOLM ZEIST ZBDGSTRAAT No 86 blflft zich voortdurend beleefdelgk aanbevelen tot levering van 1ste qualiteit RUND en KALFSVLEESCH Belovende eene prompte en civiele bediening H et gunstij bektade voortreffelijke Hui middel tegen Hoesten en Heesohheid volgens voorschrift van den Accademie ProfessoT Dr Harless te Bonn bereidde StoUwerck sche Borstbonbons vsrpakt in gele pakjes en voonieu met den naam en stem el in rood lak van den fabrikant Frans Stoüwerck zijn alom verkrijgliaor in GO VDA biJ J H BOERS en C van VLIET Firma Zkldenbijk Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Juliua filattenklodt Amiterdam Kal verstraat 103 Alom te bekomen DE mmi QimN of de beschrijving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een nfzonderlyk levensberichtder beroemde Olasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelti DOOK CHRISTIAAN KHAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij ö 80 Cents A BRINKMAN Algemeen erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooaU het los orrten der tonden temlpijn ont lekinr zweren bloedend tanddeesoh onaangoname reuk uit den mond kalkvorming worden ker voorkonien en genezen door het dagelgke gebruik Tan het echte K K Uof Tandarts Dr POPP 5 ntt ater in aanmerkelijk vergroote flesachen Toor 60 cenU 1 20 en 1 75 lietwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP I 1 Tandpoeder of Tandpasta toeds de tonden gezon en schoon houdt Dr POPP Tandplomheereel l r POVP s Kruiden Zoep tegen eiken buiduitalag en voortreffelijk voor baden 1 Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP r eliristalliseerde en Transparant SVté Glycerittezeepen ziin de fijnste Toilet n gezondheid zeepen welke ooï een verwonderlijken witten tint teweegbrengen De namaakeeU van An tlierln Mondwater rwoeeten de tonden binnen korten t d M Dr J O POPP Weenen UepoU te GOUDA j C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels Tan Nederland Snelpersdruk A Buinkm k Zoon Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden il 1 25 franco per post 1 70 Alxonderlgke Nominen VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 April 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Jager met kennisgeving wegens afwezigheid uit de gemeente werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten de ontvangst hadden bericht van de hun in afschrift medegedeelde Verordeningen door den Baad 20 Maart jl vaitgeateld dat de Minister van Binnenlandsohe Zaken de rykivergoedlng in de kosten van bet Lager Onderwijs in deze gemeente voor 1891 bij wijze van voorschot had bepaald op een bedrag van 16486 40 i en dat oj 18 April jl de kas van den Gemeente Ontvanger door B en W was geterifioerd en dat de boeken in orde en het geld in de kas aanwezig was Deze mededeeiingen werden aangenomen voor kennisgeving B don raad kwamen de volgende stukken in lo Verslagen orer het jaar 1890 van onratoren vsn het Gymnasium van de commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Worden gestold in handen van B en W om te dienen bjj de samenstelling van het Eaadsverslag waarna zg zullen circnieeren bij de Raadsleden 2o Adressen van L Nieuwenhuisen en L Boot oud agcnten van politie Se klasse verzoekende wegens veeljarigen dienst pensioen of gratificatie B en W stellen voor daarop a v rf te beichikken daar adressanten volgens de verordening niet vallen in de termen om een pensioen te ontvangen Ter visiei De Voorzilter deelde voorts mede dat in eene vorige besloten vergadering door den Kaad was be FEVILLETOIM EEN ONGELUKKIGEt Aoor et FroHici n 87 Haar grootste genot waren de brieven van bare moeder die zy geregeld elke week ontving Op zekeren Maandag was do brief van een rouwrand voorzien Voor de tweede maal weduwe schreef mevrouw Heeding dadelijk aan haar dochter zonder veel te praten over hare droefheid als eohtgenoote Het is waar dat Saoha zich na de begoocheling van de wittebroodsweken om den tweeden echtgenoot al even weinig bekommerde als om den eersten In de vier koele bladzijden las en begreep Florence slechts dit eene Voortaan heb ik niematid meer dan u Zij uitte een kreet van echt meoschelijk egoïsme Eindelp zou hare moeder weder voor haar zijn wat zg geweest was Voortaan was er niets meer tusschen haar Zjj zouden elkander weerzien om niet meer te scheiden De ontgoocheling kwam weldia Niet alleen keerde mevrouw Reeding niet uit Europa terug maar zg hield zelfs op haar te schryven De supérieure sloten den heer H J W Huber hoofd der Ie burgerschool voor jongens b gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum namens de gemeente een geschenk aan te bieden hetgeen hem door de Oommisne van toezicht op het Lager Onderwfl was overhandigd Naar aanleiding liaarvan kwam beden van genoomden heer een missive in inhoudende dankbetuiging voor genoemd blijk van waardeering De Eaad besloot vervolgens op voorstel van B en W afwyzend te beschikken bp een adres van de weduwe N Simons geb Philips om pensioen of gratificatie op grond dat de verordening op het pensioneeren daartoe geen termen oplevert en vroeger in 1883 op dergeiyke adressen ook afwijzend werd beschikt De Baad nam d aarop met slgemeene stemmen het vroeger ingekomen voorstel van B eii W aan om hen te machtigen het Exercitie terrein bq Schieland s Hoogen Zeedijk van den openbaren weg af te sluiten de hekken te verhoogen en te versterken en langs de binnenzijde van de bermsloot oen rssterwerk in schnine stond te plaateen vaar de kosten geraamd worden op ƒ 750 Een voorstel van den heer van der Post om bedoeld rastorwerk niet te doen bestoan uit houten latwerk maar uit gegalvaniseerd ijzerdraad werd niet ondersteund Ten slotte was aan de orde het vroeger ingekomen voorstel van B en W om de voormalige Gasthuiskerk op do Oosthaven in te richten tot bewaarplaato van het Oud Arohief der Gemeente en de Librye De kosten der herstellingen en vertimmeringen aan het gebouw worden geraamd op ƒ 5000 en die der aanschaffing van het ameublement op 2240 De heer Straver verklaarde zich voor dat voorstel Het thans ingediende plan vereisohte veel minder kosten dnn het vroegere hetwelk op 23 a ƒ 24000 geraamd was en dat door den Eaad werd verwor durfde Florence den wsren toestond harer moeder niet te openbaren veel minder dat zij na haar verblijf in het gesticht te Berlgn geen pen meer vast kon houden Evenwel leed de gezondheid van het kind er zoozeer onder dat men haar de waarheid moest vertellen M sma s toestond is tech niet levensgevaarlijk P vroeg zij doodsbleek en met angstig storende oogeii O neen wees daar gerust op Binnen enkelemaanden zal zij genezen zgn geheel genezen Dan hoor ik liever dat raoma ziek is dan temoeten denken dat zij niet meer van mij houdt Ook ditmaal herstelde de kleine zich Maar al die aandoeningen prikkelden haar overgevoeligheid en zenuwgestel Eindelijk na verloop van langen tijd kwam mevrouw Beeding Zij toonde zich zeer verheugd tean zij Florence zag Dat bpeldschoone kind was het hare In haar eigenliefde gevleid verbeeldde zg zich altijd de beste Von alle moeders geweest te zgn Hoe zou haar dochtertje haar anders zoo vergoden P Hoe mama eaat ge dan weer heen riep hetkind met tranen in de oogon uit toen zij hoorde dat mevrouw Eeeding slechts tijdelijk in New York was Voor de laatste maal lieve Flor Ik moetmgn kapitaal het uwe gaan liquideeren Dat kapitaal bestaat uit rechts en links verspreide landerijen in het verre Westen en in Indie ADVERTENTIEN worden gt Ia tot van 1 5 regels a 50 Centen ledtn t gel meer 10 Centen 6E00TE LETTBJW wordan berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien gr til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni pen Spr stelde echter twee vragen 1 of voor het gebouw ook een concierge zal aangesteld moeten worden raardoor de kosten zouden worden verhoogd en 2 of men zeker kan zijn dat de Minister die er zoo herhaaldelijk op aandrong dat het OudArchief een betere bewaarplaats werd gegeven zich zal vereenigen met het ingediende plan De Voorzitter deelde in antwoord daarop mede dat geen concierge voor het gebouw noodig wordt geacht Wel zal iemand moeten worden aangewesen om bezoekers van hot gebouw te assisteeren maar wellicht kan dit met eene kleine verhooging van kosten den tegenwoordigen concierge van de Librye worden opgedragen Volkomen zekerheid dat de Minister het plan zal goedkeuren bestaat niet zeide spr maar wol ia er reden voor om dat te vermoeden Mocht de Minister wijziging wenschen dan zol de Eaad daarin natuurlgk worden gekend De heer IJssel de Schepper sprak de wenschelijkheid uit van verwarming van het gebouw Om een zoo kostbaar archief in ons vochtig klimaat in een zoo kil en vochtig gebouw onverwarmd te laten zou z i gevaarlijk zijn De Voorzitter deelde mede dat B on W het voornemen hadden daar één of twee groote kachels te plaatsen om de boeken of stukken voor verderf te bewaren De heer van Vreomingen gaf het denkbeeld aan om in het voormalige kerkgebouw in vereeniging met het ziekenhuis eene centrale verwarming aan te brengen De Voorzitter gaf toezegging daaromtrent een onderzoek te zullen doen instellen waarover den Gemeenteraad rapport zou worden uitgebracht Het voorstel van B en W werd daarop in stemming gebracht on tftet algemeeae stemmen aangenomen Zondag 26 April heeft van wego de WielrqdersVereeniging De Antiloop een clubtocht plaats van Gouda naar Alfen en terug Afreis s mogens 10 uur bij den heer A Dam Zondag 7 Mei heeft een clubtooh plaats van Florence s lief gezichtje betrok Ik ben bang voor die reis stomelde zg Bsngl O mama go weet niet wat men al verhaaltvan die roevers uit het Westen en welke afschuwelijke haidelingon men hun toesohrijft Vrees niets Ik neem mgne kamenier mede en een zeer ontwikkeld en moedig Pranschman van deftige familie Ge blijft toch niet lang weg Neen dat beloof ik je Gedurende die korte verschgning in Vew York verliet mevrouw Eeeding weinig het klooster en was tegelijk verbaasd en tevreden dat zij zulk esB gelukkige moeder was De waarheid is dat S oh indien Florence leelgk en cnbovallig geweest war zich weinig om haar zou bekommerd hebben M r die vrouw hoe slecht en onverschillig zij ook was voelde zich zeer gevleid na de wereld te hebban rondgereisd een teedere en trouwe kinderliefde terug te vinden Eindelijk vertrok mevrouw Eeeding nadat zg nogmaals beloofd had zeer spoedig terug te komen En zij keerde nooit weder Toen Florence hoorde van den aanval op hef logement van den brand en de misdaad vreesde men dat zij krankzinnig zou worden en na twee maanden in ijlende koorts te hebben gelegen was zg wonderlgk verandenl Haar kinderlijke vroolijkheid was verdwenen en haar verstond scheen plot