Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1891

Qouda naar Den Haag en terug Afreis s morgens 10 uur b i het oafë de Bomein te Gouda Heden morgen vertrok het detachement sterk 1 onderofficier eo 16 korporaals en minderen onder bevel van den 2e luitenant Sark naar Utrecht om gedurende 3 maanden bg het korps Genietroepen onderricht te ontvangen in den pionuierarbeid Bg den Gemeenteraad van Den Haag is een adres ingediend door den kapitein van den generalen staf Meerbeek Hg vraagt eerbiedig en broed gemotiveerd teruggave van ten onrechte ia rekening gebrachte waarscbuwingskostoo ton behoeve van betaling raa den booMelijkeo omslag tot een bedrag Tan vijf C6 iten en verwijst in dat rekest tevens naar eenzonderlW bedrgf derHoagsche overheid uiij tvorig jaar dateerende Toen ontving zijn echtgenoot terwgl hg voor dienst afwezig was een briefkaart van de administratie met bedreiging van afsluiting van duinwater binnen twee dagen hoewel het bleek dat hg ten voile aan zgn verplichtingen tegenover de gemeente voldaan had en de schuld bg de duinwateradministratie lag Hierover had hg zich met bewgsstukken beklaagd bij B en W maar werd met geen schriftelijk antwoord vereerd doch kreeg alleen een verbeterde Nota voor drinkwaterverbruik met zijn bewijsstukken terug alles geheel open dus zonder eenig couvert aan zgn woning afgegeven Daarom gaat bg nu rechtstreeks met zijn grieten naar den Baad Uit den tronk gevangenis te Johannesberg ontsnapte dezer dagen een kaffer wiens beschrijving in de Staatscourant aldus luidt £ eu Zoeloe 5 voet 10 dnim hoog middelmatig gebouwd een lidteeken nabij de rechter borst een lidteeken midden op de borst drie kleine lidteekens op de linker ribben zes medicinale merken op den linker schouder verscheidene lidteekens op den linker arm en elleboog verscheidene lidteekens op den mg on een lang lidteeken 3 duim lang achter op den rechter schouder Uat is met recht een geteekende b In ons vorig nr gewaagden wg van de wsarschuwing door het GeiUmtreerd PolUienieuKt tegen de verzekering on landbouwmaatschappij De Eersteling te Amsterdam De redactie zegt daarm o a het volgende Toen wij in ons nummer van 2 April 11 eene uitvoerige mededeeling gaven van het doel dezer maatschappg wier directeuren er op uit waren eenvoudige lieden te misleiden en een IxH gstelling van f 600 afhandig te maken kwamen er zooveel klachten dat een der Directeuren Cornelis Adrianu Borrestein reeds den 4dep April den Leheelen dag doorbracht ten burecle van den politiecommissaris den beer Stork die een uitvoerig proces verbaal opmaakte helaas zonder dat de justitie termen vond om den verdachte aan te honden daar de bedrogenen door het teekenen van een contract zich als het ware aan handen en voeten gebonden hadden overgegeven Daarop achtten wij het enschelijk in ons nummer van 9 April andermaal te waarschuwen tegen de praktijken van Cornelis Adrianus Dorreatein en Marians Johannes den Hartigh van Eek die brutaler dan te voren nieuwe slachtoffers trachtten ie maken en met het oog op de personen meenden wij hen seling gergpt De voogd een verre bloedversVant stelde levendig belang in de arme wees evenals allen die haar kenden Mijn hnis staat voor u open nichtje indien ge liever niet in het klooster blijft Maar Florence wilde de zusters niet verlaten Zij verzocht alleen de kamenier in haar dienst te mogen nemen die hare moeder op die verschrikkelgke reis bad vergezeld Herhaaldelijk vroeg zij bijzonderheden omtrent den heer wiens koelbloedigheid moed Oil toewijding door ieder werden geroemd Daar zij nog bedlegerig was toen Boland te NewTork scheep ging was er geen gelegenheid hem te ontvangen Nu zij baar dankbaarheid niet kon betuigen aan den verdediger van mevrouw Beeding bracht Florence die geheel op Nelly over en Nelly kr eg haar jonge meesteres weldra lief Wat geleeü de dochter weinig op de moeder De mooder was opvliegend driftig hardrochtig de dochter zacht geduldig en eenroudig Weldra voelde de weeze zich aangetrokken tot deze haar door het lot toegezonden vertrouwelinge Dikwijls hoorde Nelly met een pijnlijk gevoel hoe Florence over de doode sprak wier goedheid zachtheid eu schoonheid zg roemde De eearoudige dienstbode koesterde een heiligen eerbied roor hare liefelijke roorstellingen wel wetende dat dergelijke illusies het gelukkigste van het leven uitmaakten Toen Florence Sidney velkomen haar vertrouwen geschonken had dceldo zij Nelly hare plannen mode niet met glacé handschoenen te moeten aanpakken door boven het tweede artikel te plaatsen De oplichters ontmaskerd en gesnapt hopende zg den moed zouden hebben ons aan te klagen uu g het durfden wagen de eer aan te randen van directeuren eener Verzekering Maatschappij werkende met een kapitaal ran ƒ 600 000 goedgekeurd bg Koninklgk besluit Onze verwachting werd teleurgesteld de directeuren schgnen gemeend te hebben hun verbeven standpunt te moeten handhaven door alles te vormgden wat hun ontgdig in aanraking met de justitie kon brengen er do voorkeur aan te geven hunne praktijken voort Ie zetten thans gewapend met de Staatscourant waarin de statuten der Vennootschap de Eersteling zgn opgenomen Deacto van oprichting opgemaakt door den notaris Krabbendam dnet ons vreezen dat er steeds nieuwe slachtoffers zullen vu eu waarom wg andermaal herhalen dat de Verzekering en Landbouw Maatschappg de Kersteling onder directie van Dorreatein en Hartigh van Ëck niets anders betoogt dan zwendel en dat het eenige doel harer verzekering is den beiden dffonteuren door oen samenweefsel ran verdichtselen en listige kunstgrepen een gomakkolgk bestaan te verzekeren In plaats van ƒ 150 000 in de kas wordt door genoemden van Eek ingebracht een uit Utrecht met de noorderzon vertrokken zwendolkantoor en het recht tot uitgifte van bet weekblad De Kersteling waarren reeds 19 nummers tot heden verschenen eu dat wellicht alleen waarde hqeft door de keuze van het feuilleton getiteld De verschrikkelgke Booversgeschiedenis Dat weekblad De Kerstoling levert geene inkomsten maar heeft oen niet onaardig bedrag schuld Het staat dan ook als een paal boren water vast dat den Hartigh van Ëck voor zijn 160 aandeelen niets heeft ingebracht wat een ct nt waard is BIgft dus over van het gestorte kapiual 16800 Bekenen wg nu dat Dorrestein geen cent bezit en dus geen 6000 aandeelen kon nemen dan komen wij reeds op 10 300 dus een gohee ander ogfor dan 500 000 Zonderling is h t bovendien dat behalve de Dorlestem s Hartigh van Kek en de commissarissen de overigen allen onderaandeelen hebben en dus niet stemgerechtigd zijn Wij voor ons gelooven dat die ouderaaodeelan in handen gespeeld zijn van slachtoffers die te goeder trouw hunne ƒ 600 hebben gestort Boektn toch werden er op het kantoor niet gehonden twee kantoorbedienden die spoedig den zwandel ooidekten bedankten voor de e r om wellicht later ab handlangers te wordeu gesignaleerd en vroegen raad aan den heer officier van justitie die m eende dat zg volkomen correct en wijs handelden door niet meer naar het kantoor terug te gaan Beide heeren wier namen ons bekend zgo zouden der justitie belaogrgke inlichtingen kunnen verstrekken Geen wonder echter dat tal van personen in den val liepen verblind door een drukte van het kantoor door de praa ea der directeuren die jammer genoeg thans hun best doen om de zaak verder te exploiteeren I Een zonderling artikel der statuten is ook het volgende I Artikel 6 De vennootschap wordt bestuurd door I i directeuren onder toezicht van minstens 3 com misssrissen Directeuren en commissarissen worden Het dertienjarige kind wilde haar vermoorde moeder wreken Ik heb mij al de bijzonderheden van de misdaad laten vertellen sprak Florence Ik heb al de nieuwsbla len gelezen waarin er over gesproken Werd ik heb zelve het onderzoek eo het rapport van de rechtbank overgeschreven Er blijkt duidelijk uit dat slechts vijf of zes roevers het logement zgn binnengegaan De veehandelaars hebben er drie gevat die men op de plaats zelve heeft gedood V6ór zijn dood heeft een der roevers ten stelligste ontkend dat hij of een zgner kameraden mama heeft om het leven gebracht Wij stelen maar wg vermoorden niet Alleen Francois Joffrin kan dat gedaan hebben Wat is er van dien ellendeling geworden Dat fU ik te weten komen Van dien dag af stond Nelly haar met raad en daad terzijde De zaakwaarnemer Clark door den voogd daartoe gemachtigd stelde zijne diensten gaarne voor de weeze beschikbaar Drae verteerde in het klooster nauwelijks een honderdste deel ran haar inkomen Mijnheer Clark stelde Florence aanzienlijke sommen gelds ter hand Zg kon dus de noodige ondemoekingen beginnen en voortzetten Na zes maanden van voorzichtige narorschingen was men op het spoor Fraogois Joffrin werkte als eenvoudig daglooner in de mijnen van Caledonic dicht bg Deadwood En een klein jaar na den misdaad arresteerde men dezen man tot grooté ergernis van benoemd door de algemeeno vergadering van aandeelhouders de eersten op aanbeveling van commissarissen en do Isatsten op aanbeveling van de overblijvenden Telken jare treedt een directeur en een commissaris af volgens op te maken rooster De eerste aftreding wordt bepaal door loting De afgetredenen zgn terstond herkiesbaar In afwgking van deze bepaling worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor een tijdvak van 16 jaren de comparanten den Hartigh van Eek en Dorrestein en tot commissarissen de lastgevers Van Bemortel Teriouw Dirk Theodorus Boeleveld en KllU den Hartigh allen in den hoofde dezer genoemd Dat een notaris ter wille van een paar honderd gulden salaris die onzin in gescnrift hoeft gebracht betreuren wij ja achten het boneden de waardigheid van het notarisamiit Zooals wg hebben aangetoond verdient de Eersteling geen Hertrouwen zijn do directeuren twee slimme boerenbedriesors die weldra hun laatste troef hebben uitgespeeld Wg verwachten dan ook dat do directeuren van Do Eersteling don moed zullen hebben ons thans bij de justitie aan te klagen doen zij dit niet dan stemmen zg stilzwggend toe in de waarheid onzer bewering dat trots de statuten in do Staatscourant de Eersteling is eene brutale zwendel maatschappg waarvan de zich noemende directeuren mots anders beoogen dan eearoudige lieden geld af te zetten waarom het wenschelgk is dat de slachtoffers zich te zamon vereenigen om de roofvogels onschadelijk te maken Een der Toornaamste families van Stutgart gaf onlangs een avondfeest waarop onder andere hooge gasten ook een prins was genoodigd Men was s avonds nog bezig alles voor het feest in gereedheid te brengen toen de prins reeds verscheen Hij bemerkte dat hg te vroeg was en besloot in ds schemering nog een weinig voor het huis op oa neder te wandelen Plotseling kwam een feestelijk opgeschikt dienstmeisje uit het huis naar hem toe drukte hem een pakje in de hand dat zooals later bleek een groot stuk worst en geld bevatte en riep gejaagd Vandaag kan je niet komen mgu volk geeft een feest waarop zelfs prins komt dus dan maar morgen I Met deze woorden drukte zg den prins een paar klappende zoenen op de wang en ging spoedig hot huis weder in Hoofdschuddend ging de prins venier en zag een eindje verder een soldaat staan die in zgn mantel gehuld zehnsuchtig naar het keukenroam vsn het huis zag Do prins vroeg of de geliefde zijns harten achter de traliën van dat venster placht te vertoeven Toen de soldaat toestemmend antwoordde liet de prins het pakje zien èr bg voegend dat dit misschien aan hem geadresseerd was De schenkster heeft mij verzocht je te vragea of je morgen wou komen daar zij vandaag door hat feest niet kan Dank u zeer zoo is het in orde dan kom ik morgen terug riep de verheugde soldaat uit Zij heeft mij nog wat gegeven ging de prin voort maar dat kan ik je niet overbrengen O dat kunt ge houden ik heb voor van daag al mea dan genoeg s Avonds op het feest vertelde de prins zgn avontuur Men bagrijpt hoe er om gelachen werJ I de werklieden die over eeu dergelgke strengheid I verplet stonden Francois Joffrin scheen niet ved vrees te gevoelen om voor de jury te verschijnen Het was niet te ontkennen dat de Franschman tot de bende bull wackers had behoord evenwel ve dedigde Francois zich krachtig en met vuur tegw de aanklacht van moord Zes maanden vroeger rf zes maanden later zou hg misschien zijn vrijgespro I ken Maar de jury wilde iedereen te vriend houden de rijken zoowel als de mgnwerkers Inplaats vsn I hem ter dood te veroordeelen zooals de eenten j hadden gehoopt zonden zij den beschuldigde voor vier jaar naar de gevangenis wat de anderen weder veel te veel vonden Bij dit bericht overviel Florence Sidney een ssih ral van woede eu verontwaardiging Maar ij bemerkte weldra dat niemand hare opgewonden gevoelens goedkeurde hield daarom bare gedachten voor zichzelve en wilde voortaan geen andere vertrouwelinge meer dan Nelly De zusters dachten dat hare leerlinge bedaard was en berustte ter zelfder tijd dat zij een heftig besluit nam Daar de wet haar in den steek liet zou Florence zichzelve recht verschaffen Intusschen bleef zq in het klooster tot haar meerderjarigheid Eindelijk was zij vrij Zij had uitgerekend dat de moordenaar van hare moeder zgn straftgd bijna had volbracht Wvrdt vervolgd van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda over den toestand van Handel Ngverheid en Soheepraart in 1890 De algemeene toestand van handel en nijverheid kan ook thans weder gunstig worden genoemd De in dank ontvangen mededecliugen welke in dit rerslag zijn opgenomen kunnen dit oordeel grootendeels staven on waar op minderen bloei gewezen moet worden is deze veelal h t gevolg van onvermgdolijke omstandigheden die het eindoordeel oudorschrijveu De aanroer op onze markten ledroeg 1889 1890 1886 1883 87 Gemidd Paarden 76 si 416 409 Kooien 1014 ti è 919 986 Kalveren 7363 1015 8 7 3l 8656 Schapen 2466 3602 3318 3661 Lammeren 2642 23515 3422 3972 Varkens 6057 8592 6143 4620 Biggou 16913 19719 19262 23292 Bokken Geiten 486 446 396 404 K G Kaas 834142 81638 706294 798147 K G Boter 78126 69888 71838 60672 Omtrent den kacuhandel wordt ons medegedeeld Bg don aanvang van het jaar 1890 was de voorraad kaas bg de handelaren belangrijk kleiner dan meestal in hot voorjaar het geval is Tot fliuko prijzen werd alles van de hand gezet en reikhalzend zag ieder uit naar het nieuwe gewas waaraan werkelgk behoefte bestond Zooals te voorzien was waren do oponingsprijzen voor hooikaas zéér hoog en gretig kocht men de eerste partgtjes op voor 25 26 zelfs enkele tot 27 in hoofdzaak voor do Engelscbe markt Niet minder was do kooplust toon de nieuwe graskaas werd aangevoerd en ook andere landen hunne orders garen Prima kwaliteit werd met ƒ 29 tot ƒ 30 zelfs tot 31 betaald tegen ƒ 25 in het vorige jaar en zeer goede met 26 28 tegen ƒ 22 23 in 1889 Zware Meikaas bedroog ƒ 32 34 zelfs werd bg uitzondering nog tot ƒ 38 besteed Algemeen was men evenwol van gevoelen dat zulke prijsen geen stand konden houden waaneer aan de eerste aanvragen tot levering was voldoen eu terwgl in 1889 bg matige koersen in dep aanvang de prijzen stegen in den zomer had in dit jaar juist het omgekeerde pUats en liepen de uoteeringen in den zomer belangrijk achteruit Daarbij kwam nog dat de kwaliteit van het zomergowas niet zeer bevredigend was eu er door het buitenland algemeen geklaagd werd over onvoldoend vetgehalte in de kaas Men hoopte nu op het Septembergewas wat gewoonlijk van beter gehalte is dan de zomerkaas en vooral dit jaar voel deed verwachten omdat de landerijen in den zomer niet waren uitgedroogd en het ree niet door groote warmte had geleden De uitkomst erenwel bewees dat men zich had rergist en wellicht omdat September te veel warmte bracht bleef de kwaliteit onbevredigend eu werden veel losse en droge partgen aan de markt gebracht Het was toen reeds te voorzien dat er later behoefte aan puike September kaas zou komen daar hetgeen in October en November gemaokt wordt deze niet kan vervangen De prijzen bleven algemeen zeer gematigd ofschoon werkelgk prima partijen toch voor flinke prijzen werden genomen en 27 28 opbrachten en loor zware zelfs nog 30 31 werd besteed Goede kwaliteit bracht ƒ 26 26 op 2e soort ƒ 23 24 Op deze prgzen bleef de vraag van alle kanten geregeld aanhouden niettegenstaande de aanroer groot was Ook nadat het ree gestald was en de graskaas door de landbouwers was afgelererd bracht de stalkaas flinke prgzen op toodat oók daarroor nog ƒ 23 26 werd besteed mits goed ran kwaliteit De strenge winter die reeds zoo rroeg inriel bemoeielgkte de verzending zeer en bracht daarmee vele onkosten teweeg doch had op de vraag blijkbaar geen invloed Geregeld werden naar gelang de Spoorwegmaatschappij aan de aanvragen tot laadruimte voldeed belangrijke hoeveelheden verzonden zoodat de voorraden bg het einde van 1890 niet overvloedig groet waren en bg aanhoudende geregelde vraag de afloop van het seizoen 1890 91 roor de handelaren niet onberredigend zal zijn De handel met alle landen bad een geregeld verloop vooral nadat de te hooge prgzen van de Meikaas waren teruggebracht tot eene meer gematigde noleering waarboven ons artikel zich niet meer kan verheffen zonder schade voor de opleggers De eiporthandel naar Tropische landen gaf door de hooge prgzen van het roor dezen handel het meest geschikte Meigoed geen groote roordeelen Ook is wellicht daarop ran invloed dat de rersclieping naar Zuid Amerika tengerolge ran de eprolgende onlusten en het daardoor geschokte rertrouwen beperkt bleef Voor de landbouwers waren de prijzen ook met den teruggang in den zomer zeer voldoende terwijl de gemaailb hoeveelheid alle roden tot tei redenheid voor hen oplevert De mari arine boterfahriek werkte minder dan in de laatste jaren daar de verzending naar Engeland wegens de groote aanvoeren van natuurboter waarbg zeer goedkoope uit Australië en Nieuw Zeeland afnam Vergunningen volgens do Wet van 2 Juui 1876 Stbl No 95 zijn in 1890 niet rorleond De pijpenfahrieken konden wederom geregeld doorwerken en sommige ondernemingen zouden meer in bloei toenemen wonneer de buiteulaudscbo concurrentie niet van jaar tot jaar scherper word De hoogere orboidsloouen en de mindere werktijd een gevolg van de Arbeidswet van 1889 berokkenen zoowel deu werkman als den werkgever veel nodeel De korte pijpen vinden voortdurend in binnenen buitenland om hunne kwaliteit aftrek doch ook gaat het gebruik der lange pijpen die veel gezonder zijn dan elke aiidere soort vooruit Do poilenb ukkerijen of aardewerk al rieken werkten geregeld door De turf was jij den aanvong van hot jaar van mindere kwaliteit en buitengewoon duur Later verbeterde de kwaliteit maar de prgzen bleveu het gansclie jaar zeer hoog waardoor het linantieel resultaat minder gunstig was De vroeg ingevallen winter werkte belemmerd op de nog uit te voeren Ofschoon de toestand der Kleingarenfabrieken over 1890 niet ongunstig genoemd lung worden zoo is toch de vraag naar handgespin ver beuoden de verwachting gdblevou De enorme ausjovisvargst in de Zuiderzee wettigde volkomen de hoop dat er veel garen voor die visscherij zou ingeslaüen worden wel kau niet ontkend worden dot de vraag naar de bedoelde soort tamelijk was doch zij was in geen geval naar verhouding van de vangst De reden daarvan moot hoofdzakelijk hierin gezocht worden dat de ansjoviskuil waarvoor het hier gefabriceerde garen gebruikt wordt zich netjes van inachiuaal kotoen aanschaft deze zijn in de eerste plaats voel goedkooper en ook gemakkelijker te bedienen Het gebruik der kuil vcrcisoht nog al eenigo ervaring het visBchen mot de netjes zeer weinig ook wordt over do kwaliteit der ansjovis naar gelang die gevangen is in netjes of kuil zeer velschillend gesproken de eon verlangt de netjes ansjovis als vau beter kwoliteit de ander die in de kuil gevangen is Te dezer plaatse behoeft niet uitgemaakt te worden wie gelijk zal blijken maar hoe ook de uitkomst zal zijn het gebruik van garen zal er alweder niet door toenemen daar er tiïch altgd rele ricschers zullen zgn die reeral om de goedkoopte zich zullen blgren bedienen ran de katoen netjes Het gebruik van andere soorten van handgespingaren wordt mede jaarlijks minder De machinaal gesponnen garens verdringen vooral omdat zij veel goedkooper zgn ook deze soorten Over het algemeen waren de prijzen ran hennep en riaa niet hoog ofschoon de kwaliteit vooral der Bussischo hennep zeer middelmatig was De arbeidsloenen ondergingen oflieieel geen rerandering toch mag niot ontkend worden dat hier eu daar spinners zelf den fabrikant aanboden om zich eenig minder loon te getroosten indien zg maar geplaatst werden fTordt vervolgd Buttefliandsch Overztcbt In een gisteravond te Londen gehouden bgeenkomst onder voorzitterschap van den heer Maas en met den heer Goudsmit als secretaris bracht het roorloopig comité verslag uit orer zijne rerrichtingen ten opzichte der vorming eener Nederlandsche Kamer van Koophandel Na menige mooilgkheid ondervonden te hebben was men met het ontwerp gereed en had men goede verwachtingen van het resultaat Er waren nu 245 leden zoodat de geraamde kosten van 250 pond sterl gedekt waren 162 hunner zijn buiten Londen gerestigd De statuten werden vastgesteld Het bestuur is aldus gevormd de Nederlandsche gezant eereroorzïtter de Nederlandsche consul generaal onder eereroorzitter de heeren Adolf Boisserain president F C Stoop vice president Maas secretaris Van Lessen penningmeester Voorts 16 leden die de versolüllendo takken van handel vertegenwoordigen zgnde do heeren Miesegaes Labouchère Eozenraad Gereke Eikoff Macicay Gerritsen Poels Kapteyn Van Oss De Vries Swanzman Vogel Posno en Markus Op deze bijeenkomst waren 181 stemmen rertegenwoordigd De Kamer zal geregeld mededeelingen uitgeven en jaarlijks in April na de algemeene rergadering een rerslag aan de leden zenden Alweer is een lid ran het Engelsch Lagerhuis overleden nl de heer Edward Grosse de conservatieve afgevaardigde voor het district Stowmarket in Suffolk Het aantal open plaatsen welke binnen korten tijd moeten bezet worden is dus tot zes gestegen Daarbij zullen vermoedelgk nog twee leden een liberaal en een Tory wegens particuliere aangelegenheden weldra hun mandaat neerleggen Er moeten dan acht nieuwe leden gekozen worden dus inderdaad een algemeene verkiezing in het klein Van de verkiezingen van een lid van den Bijksdag is de uitslag in 88 districten bekend De uitgebrachte stemmen zgn aldus verdeeld prins Bismarck nat lib on conservatief 6995 Adloff Duitsch vrgzinnige 2369 Plate WelQ 2927 Schmalfeld sociaal democraat 38 J3 Ds uitslag in nog slechts enkele plattolandsdistricten is onbekend Er moet dus eene herstemming plaats hebben tussohen prins Bismarck en den socialist en het is zeker dat eerstgenoemde alsdan gekozen zal worden omdat slechts een deel van do Welfen eu de vrijzinnigen roor den socialist zullen stemmen Prins Bismarck verkreeg minder stemmen dan de naiionaalliberale candidaat bij de laatste verkiezing Hot aantal roor de rrijzinuige parlij en die der Welfen is grooter voor de socialisten aanmerkelijk kleiner dan toen Het trekt do aandachdt dat het bij deze verkiezingen toeging alsof niet een groot staatsman maar een geliefd candid lat der nationaal liberale partij gesteld was Volgens een Eeuter telegram uit Petersburg wordt eerstdaags oen uiouwe ukase tegen de Joden verwacht waarbij de bepaling van 1866 d8tJoudsoho arbeiders in bierbrouwergon en distilleerdorijen buiten de plaats voor de Joodsche bevolking aangewezen mochten wonen wordt ingetrokken omdat er thans genoeg tot de Eussische kerk behooronde arbeiders zijn om huu plaatsen te vervullen Zij die geen eigendommen bezitten zullen binnen het jaar moeten verhuizen en andore binnon 2 jaar De Joden dio door deze maatregelen te Moskou alleen zullen worden verplicht hun woningen te verlaten worden op 14 000 geschat Aan de gouverneurs is vergund in geval ran nood de termijnen oor het verhuizen gesteld te verlengen Naar uit Odessa aan de Daily News gemold wordt moeten de kerkelijke overheden van Kiew de aanwezigheid der Joden in deze heilige stad voor heiligschennis hebben verklaard De politie voert lederen nooht een razzia in de Joden wijken uit degenen die geen verblijf plaats hebben worden in do kerker geworpen om na de straf te hebben ondergaan naar hun geboorteplaatsen teruggevoerd te worden Het Portugeesche ministerie heeft koning Carlos zijn ontslag aangobodou De Italiaanscbo minister Di Eudini heeft de in eene vorige zitting aangekondigde inlerpelatio gisteren in do Kamer van Afgevaardigden boantwoord Hij gaf oen overzicht van de door Itolie totVereenigde Staten van Noord Amerika gerichte vertoogen naai aanleiding van het gebeurde te Neuw Orleans Daar de houding van de regoering te Washington niét stiookte met de gedane beloften gaf de Italiaansohe regeering aan den gezant den beer Fava last een gemotiveerd verlof te nemen De Italiaansche gelastigde de heer Imporiali verklaarde daarop aan den minister van buitenlandsclie zaken den heer Blaino dat hot diplomatiek incident slechts dan als gesloten zou worden beschouwd wanneer een gerechte ijke vervolging tegen de schuldigen waa ingesteld De minister Di Eudini verklaarde dat een gunstige beslechting mocht verwacht worden ten opzichte van do rechten van Italië welke tevens die van alle beschaafde volken zijn Mocht dit niet geval zijn dan geloofde hg wel is waar niet dat ernstige verwikkelingen zouden ontstaan maar zou de Eegeering het moeten betreuren dat de Vereenigde Staten van NoordAmerika zich zoo weinig nauwgezet toonden met betrekking tot de beginselen van recht on billgkheid welke door alle andere Staten erkend worden Deze rerklaringon des ministers werden langdurig toegejuicht Naar men weet word dit kabinet in het vorig jaar gevormd door den bejaarden leider der gematigde liberalen generaal Abreu de Souza Het doel nas een ander tticlaat te sluiten met Engeland betreffende MiddenAfrika daar de Corlez de schikking welke het vorige ministerie had getroffen niet wilde goedkeuren Voor zoover bekend zijn deze onderhandelingen met do Engolsche regeering geslaagd Ten minste beide regeeringen zijn het eens geworden over een ontwerp tractaat waarbij beider invloed in Zuid Oost en Midden Afrika wordt geregeld en dat woldra bij de Cortez zal worden ingediend Overigens bezit het kabinet weinig kracht Het beslaat uit gematigde liberalen en geavanceerde consorvatieven on beschikt in de Cortez alleen overeen meerderheid welke bereid is het geschil met En