Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1891

1891 Maandag 20 April N 4505 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan gesclüeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Algemeene Friesche LEVEKSVyiZEIiEKI i MAA rSCHAPPy 3 ©Tr©stig d t © Xj©© u T5 aj d ©3n COMMISSARISSEN en DIRECTEUREN van genoemde Maatschappg voldoende aan de bepalingen verTat in art 61 Tan het Reglement brengen bg deze ter kennis Tan de Deelhebbers 1 Dat de Rekening en Verantwoording over het administratiejaar 1890 door de bgart 59 des Reglements voorgeschrevene Vergadering heden is opgenomen goedgekeurd envastgesteld sluitende met een voordeelig saldo ran 125 130 79 zoodat met de saldo svan vorige Jaren bet te verantwoorden fonds uit December 11 bedroeg de som van 2 618 880 28 welk bedrag op soliede wg7 e is belegd Werkeiyke waarde van de bezittingen op 21 December 1880 Bonder inbegrip van de op dien dat m versobenen enten 2 761 538 91Vi Dat de toestand der Maatschappg steeds bloeiende blgft tellende zg nlt December 11 157 183 Deelhebbers derbaWe 9ihl méér dan op uit December 1889 terwgl het fondsmet bovengenoemde saldo ad ƒ 125 130 79 vermeerderd is niettegenstaande wegens 2833 overledenen 228 975 16 is uitgekeerd onder welk bedrag is grepen eene som van 43 414 75 wegens 25 pet verhooging op de uitkeeringssommeu Dat de Rekening en Verantwoording van heden gedurende vier weken uitgezondeidZonen Feestdagen van s morgens 10 tot s namiddags 1 uur ter inzage ligt voor daDeelhebbers ten kantore van Directeuren alsmede dat een extract uit genoemde Rekeninggednrende dien tgd bg de Agenten der Maatschappg tot gelgk einde berustende is Dat de altredende Commissaris de Heer H W HÜBER herkozen is Leeuwarden 11 Maart 1891 CommiêtarUten H BEEKKERK H W HUBER Mr J L VAM SLOTERDUCK Jhr Mr C VAN EIJSINGA Mr B W N 8ERVAT1US Directeuren W J 008TERH0FF Jz H BEUCKER ANDREiB Verzelierlng van kapitaal bij overlijden van 50 tot 1000 Tengevolge den gunstig finantieelen toestand wordt bg overlgden 25 pet boven de verzekerde som uitgekeerd Op Plaatsen waar deze Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is worden Agenten en Boden gevraagd Inlichtingen voor Gouda en Omstreken zgn te bekomen bg den Agent den Heer J L van der W eJÏDenbgdeboden G van ZUTPHEN en A HOLA geland uit te nuken en de Terhouding tuasoben beide Staten op duururaen grondslag te regelen Hervormingen van welken aard ook lyn van dit ministerie dat bovendien nog door het jongste republikeinsche irpronunciamiento te Oporto is verzwakt niet te wachten Vandaar dat generaal Abreu de Soaza nu de onderhandelingen met Engeland ten einde spoeden zgn taak als afgedaan beschouwt en cgn ontslag heeft ingediend Id elk geval wordt echter verwacht dat dit ministerie eerst het geschil over Midden Ah ika zal regelen Misschien zullen nu reeds eenigs ministers worden vervangen maar het weder optreden van een partyministerie in welken geest dan ook zal wel niet mogelqk zijn voordat eerst het Engelsche tractaat door de Cortez is bekrachtigd Welk besluit koning Carlos heeft genomen is nog niet met zekerheid bekend Ew beslissing moet echter spoedig genomen worden daar de heropening der Cortez voor de deur staat Volgens de Siècle ia een gezant van President Balmaceda aangekomen om te trachten in Europa een leening te sluiten en schepen te koopen Telegrammen uit Chili melden dat de troepen van Balmaceda nab Copiapo weder een ernstige i ederlaag hebben geleden De Congrestroepen maken toebereidselen om op Santiago aan te rukken Volgens telegrammen uit Panama blijft er te Iquique anarchie hoenichen Gewapende vagebonden gaan ongestraft voort met brandstichten moorden en plunderen Balmaceda heeft de Chileunache gezanten in Argentinië en Frankrqk tot landverraders verklaard den laatste omdat hij den opstandelingen geld hoeft voorgeschoten KEXXlSGEi iXG De Voonitter van den Kaad der gemeente Gouda gelet op artikel 31 der Wet van den 4den Juli i860 SiaaUlad No 37 regelende het Kirsrecht zooals tg is gewijzigd bij de Wet van 6 November 1887 Staattilad No 193 Brengt ter algemevne kennis dat de lijsten aanwijzende de personen diu binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal vjm de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zgn door hem gesloten eu ter inzage van een ieder op de PlaataeUjke Se cretarie nedergelegd zijn terwijl deze lysten en staten bovendien op nieuw zqn aangeplakt de eerste in de Stoofsteeg bij de Markt de tweede in de Patersteeg bij het Weeshuis en de laatstgenoemde in den Korten Groenendaal bij de Markt GOUDA 17 April 1891 De Voonitter voornoemd VAN BERGEN IJZfiNDOOEN Kleinhandel io Sterken Drank BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van deu navolgendan persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit J F Herman de Groot Tiendewe D No 62 GOUDA den 17 April 1881 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN UZENDOOEN De Secretaris BEOUWER PETROLKUM iNOTKI RI GE van de Makelaars CaotzUar Seh lkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Looo Tankfust 7 60 September October Novemberen December levenng ƒ 7 70 ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze groote droefheid onze geliefde aanbehuwdzuster Mevronw JOHANNA MAEIA VOGELPOOT Weduwe van den fleer Johamjbs Ahthonie tab Teicht in den leeftgd van 46 jaren nalatende twee kinderen te jong om hnn groot verlies te beleffen M C TA TRICHT A J TAS TRICHT Den Haag 16 April 1891 Snelpersdruk A BaiNKMAN Zoon Gouda Gisteren orerleed te Otldrop in NoordBnbant tot onze droefheid onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder SLIS A SOSANNUS VORSTMAN in den onderdom Tan rnim een en zerentig jaren M A Q VORSTMAN I G VORSTNAN geb Pfum Gouda 17 April 1891 TE HUUR aang eboden geschikt Toor alle doeleinden bgzonder Toor granen gelegen aan het water der Tnrfsingel gracht Brieten franco Gonwe C 59a Gelegenheid tot Weiden Tan JONQ 7EE EN FAAKDEN op den Scheurpolder HOKKËLl GEi fi6 PAAUDËX iö Opgave kan geschieden bg den Bedrgfboer Scbearpolder Hoek Tan Holland of bg OCKHORST Veemarkt RotUrdam Zser ITette Gesteendrukte mUEAABTJES worden GELEVERD door A BitlMiNAi en Zn OPENBARE TERK00PIN6 OM CONTANT GELD t © O OTJID op DINSDAG 21 APRIL 1891 des morgens te 9 nren ten sterfhnize van den Heer C S TAS VLIET aan den Korten Tiende fegi VVgk D No 73 ten OTerstaan Tan den Notaris G O FORTÜIJN DROOGLEEVER Tan Ben netten goed onderbonden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN afs KABINETTEN SECRETAIRES CHIFb ONNIÊRES BÜFFET FANTAISIE en andere STOELEN SPIEGELS GRAVURES in Lgsten PENDULES en VAZEN antieke staande KLOK met Speelwerk MANGEL PERS GLAS KRISTAL en AARDEWERK antiek PORCËLEIN LEDIKANTEN goed gevulde BEDDEN MATRASSEN en BEDDEüOED LINNEN ep TAFELGOED VLOERKLEEDEN KARPETTEN LOOPERS MEUBELen andere GORDIJNEN met Garnituur KACHELS FORNUIS en Terder Huisraad en Keukengereedschap Ëene groote partg gewerkt GOUD en ZILVER als 2 Zilveren Theeserviezen waarraa een met Zilveren blad 8 Zilveren Presenteertroni meltjes Zilveren Broodmand dito Olie ea Azgnstel dito Trekpotten dito Melkkan ditO Theebassen dito Peper en Zoatstellen Zilveren Converts dito Voorsngmes en Vork dito Saus Suiker Gember en Soeplepels dito Aspergetang dito Zuurstel dito Tafelbel dito Inktkoker en dito Rookstel dito Tabaksdoos eu Terder klein ZiWer 2 Gouden Horloges en dito Kettingen en dito Signetten TOorts Jaweelen als 2 paar Oorbellen Broche Slot Dasspeld en Ring en t geen Tcrder ten Terkoop zal worden aangeboden Daags te Toren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te bezien Nadeie inlichtingen geeft voornoemde Notaris D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommera VIJF CENTEN deze Courant behoort een Byvoegset BINNENLAND GOUDA 18 April 1S9I De leden van den Gemeenteraad van Goada die dit jaar aan de beurt van aftreding i n zijn de heeren G Straver C C H Prince H Jager Dr F H G van Iteraon D G van Vreumingen en C O van der Post De personen die zich na afloop der vergaderlag van de afdeelinit Kotterdam van het Ned Bond voor Algemeen Kies en Stemrocht gehouden 4 April jl in i Ons Genoegen als lid daarvan hebben opgegeven zijn uitgenoodigd morgen Zondag avond te 6 uur in het bovenlokaal van den heer A Dam bijeen te komen ten einde aene afdeeling alhier te constitueeren en hebben zq het recht voorstanders van A K te introduceeren Woensdag had te Gouderak het tivoe en een hatf jarig zoontje van den landhouwer S het ongeluk bij de waterstoep in de sloot te geraken en te verdrinken De pogingen aangewend tot wederopwekking van het leven hebben niet mogen baten Maandogavond gaf de raannen zangvereeniging Beethoven te Haastrecht een openbare uitvoering De koren worden uitstekend uitgevoerd Het pianospel van de heeren Mnntondara en Verhoef verwierf algomeene toejuiching Hot talrijk opgekomen publiek heeft een genotvollen avond gesmaakt en ieder erkende dat er groote vooruitgang in de vereeniging was te bespeuren FEVËLLETOIM EEN ONGELUKKIGE Aoar ket Fraiueh n 88 Als Joffrin uit de gevangeni kwam zou men hem het land uitzetten het verblijf in de Vereenigde Staten wordt altijd ontzegd aan den vreemdeling dia zyn straf heeft ondergaan Welnu zij wilde weten wat er van dien ellendeling werd in welk land hij een schuilplaats zocht Daar zij iedereen wantrouwde verzocht zij Nelly in New York te blijven tot de schurk op vrije voeten zou zijn geste d Dan zou de dochter van het slachtoffer het begonnen werk voltooien 1 Florence maakte zich geen juist denkbeeld van ne straf die zij djn moordenaar zou opleggen Maar zij redeneerde als een echte Amenkaansche die uit aangeboren wraakzucht zoowel als door opvoeding de Lynchwet als een noodzakelijkheid aanneemt Een Fransche vrouw zou die verwoedheid niet hebben begrepen omdat zij gewoon is te berusten in het vonnis Daar ginds voelt de publieke opime integendeel minachting voor die uitspraak 1 Dat was de reden waarom miss Sidney niet I In de Woensdagavond gehouden vergadering van de ijsclub te Haaïtrecht is tot bestuurslid benoemd de heer J Voorsluij Wegens het vertrek van den voorzitter den heer K Verdoold is tot voorzitter verkozen de heer J H Muller J Cz en tot secretaris de heer A F M Dupper Bij de te Nieuwerkerk a d iJssel gehouden herstemming is tot hoofdittgelandplaatsvervanger van Sohieland gekozen de heer J E van Voorthuijsen Hen leest in de Bode orgaan van den Boud van Nederlftndsche ondorwijzers Ingevolge de opdracht der jongste algemeene vergadering heeft het hoofdbestuar een aanvang gemaakt met onderzoek nH ir den toestand der salarissen van de onderwijzers in Nederland Het heeft zich daartoe met de volgende hebreu als commissie vereenigd M F Haze te Eotterdam C Montauban te Haarle Ti A Bienks te Utrecht W F Keizer te Apeldoorn H B van Ollefen te schede W Weatra te Fraoeker en J de Boer te Groningen Aan alle afdeelings secretaris en correspondenten on algemeene leden zal nu een stel vragen worden toegezonden met verzoek die vóór den lo Tuni a st te beantwoorden en in te zenden bij de daartoe aangewezen leden der Commissie Verder zal aan niet leden van don Bond die tot het slagen van dit onderzoek willen medewerken gaarne een formulier verstrekt worden Gisteren vereenigden zich de meeste leden der voormalige staatscommissie voor de grondwetsherziening van 1887 in een der vertrekken van het gebouw der Keiste Kamer van de Staten Generaal vanwaar zij zich iu rijtuigen begaven naar do woning van hunnen voormaligen voorzitter mr J Heemskerk Azn ten einde hem een huldeblijk aa wilde trouwen Een echtgenoot zou haar onstuimige vastbeslotenheid niet hebben begrepen Dat liefelijke wezen dat gev lige teedera hart bewaarde een onbevlekte kinderlijke aanbidding En nu kwam Nolly om tot Florence te zeggen Frangois Joffrin is in Frankrijk I ik heb hera gezien op de stoomboot die mij hierheen heelt gebracht ik ken hem ik heb hem gesproken en het door u zoo lang verbeide uur heeft eindelijk VII Den volgenden dag kwam Nelly hare meesteres vroegtijdig wekken 5fu juffrouw moet ge mij ook eens iets omtrent u zelven vertellen Wat hebt ge gedaan gedurende onze scheiding Ik dacht dat ge te Eome zoudt blijven ton minste tot mijn terugkomst opeens kreeg ik den brief waarin mg uw vertrek naar Parijs werd medegedeeld Miss Sidney moest haar alles vertellen Z j verhaalde van het prettige leven dat zij in Italië had gehad van het vriendelijk onthaal dat zg in den vreemde had ondervonden en eindelijk van de levendige vriendschap die zij met mevrouw Salbert had aangeknoopt Bij het hooren vau dien naam ont stelde Nelly Mevrouw Salbert hebt ge gezegd P Ja Kent ge haar ADVEBTBNTIEN worden geplaattt van 1 S regel i 50 Centen iedere regel ineer 10 Centen GROOTE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te bieden als berinnering aan het gewichtige werk der grondwetsherziening Nadat de heeren door den heer Heemskerk waren ontvangen hield prof Buya eene toespraak bfl de aanbieding van eene herinneringsmedaille vergezeld van een in gotbiek kleurenschrift vervaardigde oirkonde van den volgenden inhoud De ondergeteekenden leden en secretaris der voormalige staatscommissie benoemd bij koninkl jk besluit van U Mei 1883 no 1 tot voorbereiding van de herziening der grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden hebben zich vereenigd om aan hun medelid en voorzitter Zijne Excellentie Mr J Heemskerk Azn Minister van Staat een gedenkpenning geslagen ter herinnering aan die grondwetsherziening aan te bieden als blgk van hulde wegens het overwegend aandeel door hem aan dezen gewichtigen arbeid genomen s Gravenhage 17 April 1891 Volgen de handteekeningon mr S T Buvs mr A van Naamen van Eemnes jhr mr J B A J M Verheijen mr E J J B Cremers jhr mr J Eoell jhr mr A P de Savoroin Lohman J M van der Star mr B J Linteloo baron de Geer van Jutphaas mr T M C Asser mr A J W Farncombe Sanders jhr mr G J T Beolaerts van Blokland mr A B Arntzenius mr A 3 graaf van Bandwijck De gedenkpenning vervaardigd door den beer Monger 2e stempelsnijder aan s ryks Munt werd aangeboden in exemplaren van goud zilver en brons en vertoont aan de voorzijde hot sprekend gelgkend borstbeeld van mr Hoem kerk omgeven door een randschrift luidende mr J Heemskerk Az minister van staat De keerzijde bevat in een lauwerkrans van eikenblaren het volgend opschrift Ik ken haar niet Maar die naam wekt zoo vele herinneringen bij mg op I Herinnert ge u ook niet hem wel meer gehoord te hebben Florence keek Nelly verwonderd aan toen hernam zij met een droevigen glimlach Zeker herinner ik mij dat I Meent ge dan dat ik uw reisgenoot en dien mijner arme mamavergeten ben Toen ik dien naam met grooto lettersop de aanplak biljetten van het Apollo theater laa ging mg een rilling door de leden Was de zangeres die Bome toejuichte een bloedverwante vanden moedigen man die u beiden verdedigd heeft PHoe haar dit te vragen Ik heb haar bij den gezant der Vereenigde Staten ontmoet Maar toenwist ik reeds dat mijne vermoedens ongegrondwaren Als jong meisje heette zij Montfrano Zgis gehuwd met Arthur Dutac en toen ik haarvroeg waarom zij dien naam aannam antwoorddezij ontwgkend Nelly zuchtte Andermaal verloor zij de hoop haar vroegeren reisgenoot terug te zien hem dien zij eertijds nacht en dag verzorgde met zooveel teedere toewijding toen hij ziek lag in de sombere kamer van het hospitaal Plotseling was Florence weder treurig geworden De getrouwe gezellin vergiste zich niet in haar hare meesteres had iets dat haar geest bezig hield en waarover zg peinsde Ge zgt dus oen vriendin van die groote zangeres En hebt ge mg niets anders op te biechten