Goudsche Courant, maandag 20 april 1891

Aan allen die mg den 10 April zoovele blgken van genegenheid vereerden of bewgzen van belangstelling schonken betuig ik mgn innigen daok H J W HDBBR SocieteitjjOns Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 9 MEI a s en de BallotageLgst ZATERDAG 25 APRIL gesloten is Namens het Bestuur J C IJS8ELSTIJN Secretarü Gouda 18 April 1890 De Grondwet voor het Koninkrqk dar Nederlanden Henien t Nor 1887 De trekken van den staatsman zijn sprekend in het relief temggegeven Staten Oeneraal Twikde Kamib Zitting van Vrydag 17 AprU De Tweede Kamer heeft o a behandeld het ontwerp tot verlenging van den diensttyd der miliciens van de landmilitie van 1885 en 1886 en van de teemilitia 1887 De heer Van Houten stelde voor de lichting van 1885 naar huis te laten gaan Dit werd met 47 tegen 32 stemmen verworpen Het ontwerp werd daarop aangenomen met 51 tegen 29 stemmen De Kamer is verdaagd tot Dinsdag Legerwet Naar da io verneemt heeft mr Harm J Kayier tegen De Tgd en Het NieMciilad een eisch tot sohadoloosstelling ingesteld vsn 10 000 wegens bet plaatsen van een voor hem beleedigend bericht en tegen Be Standaard on Het Haa tdte Daghlad die in het bericht alleen de voorletters van zyn naam noemden een eisch van ƒ 5000 Te Goch werd in de afgaloopan week een gKaalgjmnasialoberlehreregattinDennuttwochnaohmittagkaf gjmnasialoberlehreregattinDennuttwochnaohmittagkaf kranzen opgericht De Groothertog v$n Luxemburg is voornemens de in Luxemburg gelegen particuliere domeinen van wqlen koning Vfillem III aan te loopen Doch terwijl ar reeds onderhandelingen over den koopprijs rijn geopend blijkt de burgerlgke wet in Luxemburg op dat punt in strgd te rijn met het familieverdrag Tan het Huis van Nassau Dit verdrag vao 30 Juni 1783 verleent aan het particulier vermogen van het Huis van Nassau het karakter van een majoraat terwgl de Luxemburgsche wet de vorming van majorstan nadrukkelijk verbiedt Teneinde dit beswaar uit den weg te ruimen heeft de regeering bij de Kamer van afgevaardigden een wetsontwerp ingediend om dat verliod in te trekken Algemeen wordt verwacht dat het ontwerp lal worden aangenomen In De Füau weekblad voor ambtenaren der belastingen van Zaterdag wordt gesproken van de oprichting van een bond voor de deurwaarders der belastingen terwijl eveneens door een aantal compiielen der belastingen te Schiedam aen dergelijk plan wordt geopperd Hat tot stand komen van een bond onder da Toifioatann waarvan reads vroeger is melding gemaakt schijnt naar men ons bericht bezwaren ta ontmoeten althans de eerst bepaalde voorloopiga rargadering is uitgesteld In verband met den dienst is het voor velen diei ambtenaren moeilijk zulk eene vergadering te kunnen bqwonen en zijn er ook anderen van meeuing dat al dia bonden het hoofdbestuur niet aangenaam zgn De Oostenrqksche Aartshertogin Maria Therasia gemalin van den Aartshertog Karel Lodewijk verstaat ook aen ambacht en wel dat van goudsmid De Prinses moet daarin zaer bekwaam rijn en rij is dikwijls in de werkplaats welke zij heeft laten in Ge bloost Ik wist het wel Ge zijt de liefste de mooiste van alle n eisjes Alle Pargienaars moeten op u verliefd zgn geraakt l Stil Nelly Waarom sprak je zoo tegen mij f Ben ik dan meesteres over mijzelve Toen ge in NewTork tegen mij zeidet Als ge later wanneer ge getnmwd zqt maar niet ophondt mq lief te hebban antwoordde ik Ik denk niet aan mijzelve voor ik de overledene gewroken zal hebben Mqn taak is nog niet afgeloopan Dat I 1 zq weldra zqn Vergun mq op mqnonderwerp terag ta komen Kunt ge mij telÜgverklaren dat geen nieuw gevoel zich van nw bertheeft meester gemaakt Ik ken n te goed ik boudte veel van u om niet in aw heldere oogen ta lezen Hebt ge dan geen vertroawen meer in nwe NaUy Florence liet met een zucht haar hoofdje op Nelly s achondei rinken Het was een liefelijk schouwspel die beide vronwen die daar naast elkander waran gezeten bezield door dezelfde uiting van liefde O zeker ik ben steeds mijn vertrouwen in u Mqven bewaren In de laatste weken heb ik het dikwijls betreurd u niet bq mij te hebben Indien ge het eens wiati Ik heb zooveel behoefte gevoeld mqn geheim aan iemand toe te vertrouwen Ga waant I Ik heb verdriet Nelly j begrijpt ge hoe ongelukkig ik ben Hij beeft mij lief ik hem eok richten uren lang berig mat het maken van broches en andere sioradan voor hare bloedverwanten en vrienden Door den langdurigen winter en daarmede gepaard gaande strenge koude zgn de bolgewassen in Haarlem s omstreken leer langzaam en buitengewoon laat opgekomen Het tot nog toe zoo koude vooijaarsweder droeg ook het rgno er toe bg om den groei tegen te houden De bollenvelden zgn nu van het winterdok ontdaan alom komen de plantjes boven den grond nitkqken De crocus is bgua uitgebloeid de hyacinthen beginnen zich met lichte kleuren te tooien De bloeitgd begint meer en meer te naderen de volgende week zal de volle bloei tqn ingetreden en dau is de tgd gekomen om een bezoek aan Haarlem s omstreken te gaan brengen Voor eeniga dagen zwierf in het zuiden van Drente een Duitscher rond die voorgaf eene specialiteit ta rijn in het snoeien van boomen terwgl hg tevens aan afdoend middel had tegen de rupsen Te Emmen o a werd hq door velen aan bet wark gesteld en geholpen door den zoon van aen slaapsteêhouder aldaar bg wian hg gelogeerd was Hg zaagde en hakte er vreaselgk op los en bestreek de alzoo mishandelde vruchtboomen met een mengsel van kalkwater en een vocht uit een aantal fleascheo die mat lak verzegeld waren en ieder op 1 mark 60 oaot kwamen ta staan Na zqn vertrek verklapte iqn gewezen helper dat de man die flassohan alia in de slaapstea gevuld had met cioharei water en daanu dicht gelak Hen kraag zoodoende voor ƒ 8 10 aan cichorai ut I De Franseba Noordarspoorwag waarover in dan laatiten tgd zoodikwgls geklaagd is dewgl da directie zoo weinig rekening gehouden bad met alles wat tot gemak van het publiek strekken kon heeft in dan laatsten tgd vele doelmatige verbetoriogen aangebracht eu vaal gedaan om aan do bezwaren der reizigers tegemoet ta komen Behalve het plaatsen van een buffet in het station te Par ja dal daar vroeger ontbrak is daar eveneens een salon aangebracht waar het publiek zqne zaken kan afdom Tot dal doel is in de salon een zelfwerkende toestel geplaatst waaruit briefpapier couverten briefkaarten en pcntzagels kunnen getrokken kunnen worden Naast dnen salon ziet OMfi een bureau waar alle mogalgka Pransche en buitenlandsohe dianstregelingeo hangen en tevens een loket is aangebracht waar man zich van kaartjes kan voorzien Ëéae inrichting achter heeft vooral da goedkeuring van het publiek weggedragen on zal wel waarschijnIqk spoedig door aodoro maatschappijen worden nagevolgd Het is nl een bureau dat dient om de inkoopen door reizigers met den noordarspoorwag vertrekkende in Parqa gedaan in ontvangst te Demen au te bewaren tot bat vertrek Wanneer b v eene dame crgara eeniga inkoopen gedaan heeft dan ontvangt tij eenige nummers op vertoon waarvan zij dan aan het bureau de voorwerpen die reeds ia den winkel van dezelfde nummers voorzien zijn opeischen kan De vergoeding daarvoor bedraagt 6 centimes Deze ioriohting is dos vsn groot gemak en ontheft de koopers van den last de gekochte voorwerpen door de stad mede ta voeren ik kan zgne vrouw worden en ik heb hem moeten afwqzeu mijn hart tot zwqgen moeten brengen datnaar hem smacht Dikwijls als wij over liefdespraken heb ik n mqne meisjesdroomen verteld Het ideaal eener vronw is toe Ie behooren aaneeneenig aangebeden wezen Ik begreep niet ik zalnooit begrgpen dat er menschen zgn die op goedgeluk in het huwelqk treden alsof men zich dan niet voor zgne gefaeele leven verbindt Toen gq lachend nitriept dat ik dan met een prins moest trouwen heb ik u uitgelachen weet ge nog wel want dat woord prins wekte bij mq belachelqke denkbeelden op Wq zien er in de Vereenigde Staten zoovelevan dia groote hoeren die trachten weder een kapitaal bijeen te krqgen door onze huwelqksgiften Mijn wensch ging niet zoo ver of zoo hoog Eenjongen man te ontmoeten die mij lief bad en dienik ook kon beminnen ik verlangde nieta meer De wereldscha vermaken trekken mij niet kan voormq bestaat het ware geluk in een leven met zqnbeiden voor er kinderen komen en later in devreugde die kleine wezentjes uit ons eigen vleescben bloed geboren te zien opgloeien Ik had geenrin een Amerikaan te huwen da rgkste is nogbehept met geldzucht ik wilde niet dat de man wiens naam ik zou dragen door andere dingen zou worden in beslag genomen dan door mq Ik koesterde al die droomen zonder boop te voeden zeooit verwezenigkt te zien en ik leefde kalm voort in de herinuering aan mqne lieve doode IWGEZONDEy Gouda 18 April 1891 Den Hear Badaotaur van de Goudsoha Courant alhier Mynittrl Bg inzage van bet Verslag van de Kamer van Koophandel on Fabrieken te Gouda over 1890 ia het mij geblokoo dat onza medeileellngen over dan gang der Zaken van de Stearine Kaarsenfa orisk onvolledig zgn wedergageven Ik woDschte die ia uw blad aan te vullen en verzoek ik U da navolgende briefwisseling daarover wel tq willen opnemen Mot achting Uw dienstwilligo STEENS ZIJNEN Copie van de mededeelingon van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Stearine Kaarsenfabriek Gouda Gedurende het jaar 1890 verheugden wq ons in aen vluggen afzet van al onze artikelen De uitslag van den arbeid was dan ook weder gunstig voor aandeelhouders en werklieden Het bedrag van de Voorzorgskas dezer laatsten steeg tot ruim twee tonnen gouds De vroeg ingevallen vorst bracht zgne eigenaardige moeilgkheden mede Voor het vervoer per Spoor hadden wq ons in geen geval te beklagen en hebben wq slechts lof voor de hulpvaardigheid der Hoofd directie en van dan Stationchef den Heer Boon alhier Gouda 26 Februari 1891 Aan de Directie É v d Stearine Kaarsenfabriek Gouda De Kamer van Koophandel on Fabrieken alhier draagt mg op U dank te zeggen voor Uwe mededealingen ten dienste van het Verslag der Kamer over 1880 Zg wenscht evenwel daarbg ta zieu gevoegd dat de Kamer bezwaar maakt de volgende zinsnede van Uw schrijven over te nemen Over het vervoer per Spoor hadden wg ons in geen geval ta beklagen en heb ben wq alachts lof voor de hulpvaardig beid der Hoofd directie en van den Sta tionchef den Haar Boon alhier Da ELamer aoht het ondoelmatig om terwgl velen ook in deze Gemeente allen grond hebben om uoh over dat vervoor en die hulpvaardigheid ernstig t beklagen eene dergelijke speciale loftuiting in haar varsl4 op nemen Namens de Kamer De Secretaris was gal J POETÜUN DBOOGLEEVEB Gouda 27 Februari 1891 De Kamer van Koophandel an Fabrieken alhier Ufiu ieennf In antwoord op aw geëerd schrgran van gisterti dient dat bet ons bevreemdt bij ÜEd geen voorstanders te vinden van het hoor en wederhoor Wq die in ruime mate gebruik gemaakt hebben van de spoorwegen kunnen alleen herhalen wat wij in ons rapport hebben te berde gebracht en meenan wq dat bet onjuist zoude zijn het goede i l SW S BS I Florence Sidney iwaeg aen ooganblik Zg wond zich steeds meer op en haar oogen schitterden Ik heb sinds gislaran veel nagadacht bemaa lij Ik kon don slaap niet vatten en telkens dacUik aan hetgeen ge mq hadt verteld Wat kan it doen om dan moordenaar mqnar arme moeder tlstraffen Waren wij in Amerika dan zou mqn tsiilicht zqn De veehandelaars van het Verre Westazgn da eeniga rechters over de roevers in da pnirièo Ik zon hun dien Franfois Joffrin door geweUof door list moeten in handen spelen msar isFrankrgk ben ik ontwapend En dan wil ik niet dat da misdaad wordt gestraft door aen misdaad Waar zal ik iemand vinden die zijn leven wil wsgM om mij van mijn gelofte te helpen ontalasa Wiezou den strijd aanvaarden met dien schurk Alleenhij die mg liefhad zou toestemmen in een dergeIqka opoffering Nally begon het plan van miss Sidney te dootzien zichzelva tot den inzat maken van een afsehiwelijk spel aan Godsgericbt uitlokken waarin ds overwinnaar evenals in de middeneeuwen tot belooning de hand zgner dame zou krqgen Vergeef mij dat ik er om lach juffrouw maar werkelgk ik vind dat plan wel wat al te romantischtGa zult geen ridder vinden die uw zaak wil verdedigen De hadendaagsoha jongelieden zijn niedelmoedig en niet enthousiast gonoeg om iemanddie een vonnis achter dan rug heeft lot een duel uitta dagen Wordt vervolgd niet te erkennen waartoe wjj in geen geval znQen medewerken Mocht ons rapport onvolledig worden opgenomen dan zoudan wq ons verplicht achten voortaan onze mededeelingen achterwege te laten Achtend Da Stearine Kaarsenfabriek Gouda was gat ZIJNEN Dir ADVERTENTIfSN 26 J ARISE TAir A KLUIT Hb M C M LOT 8 IJ Hunne dankbare Kinderen Moordrecht 19 April 1891 Kiesvereeniging Burgerpliclit te DELFT lAan Heeren Leden wordt bericht dat de Heer Nr H Goeman Borgesius Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal zich welwillend heeft bereid verklaard op aanstaanden WOENSDAG 22 APRIL e k s avonds ten 7 nre in de Zaal van den Heer J A KEU te ZBVBNHVIZMN eene Voordracht te houden over Sociale en politieke toestanden Behalve de Leden van Burgerplicht hebben tot deze samenkomst vrgen toegang alle kiezersin de gemeetften Berlcel Bleiawyk en Zevenhuizen alsmedo de bg hnn inwonende personen boven 18 jaar oud Ondertrouwd CtoENBLis Hbndeikcs WILDENBURG EN MiEu RÜTTEN Gouda Boekoop voor zoover de aanwezige ruimte toelaat Het Bestuur J M TELDEES Voorzitter L VLIEGENTHART Jr Hoffmans Stichting VOLSS SAAmüSEN wordt met 1 JULI gevraagd eene FLINKE Keukenmeid Zich in persoon aan het gebouw te vervoegen 1 Secretaris G SQOS Markt Wit JAL0Ü8IËNBAND Wit of Grauw GORDIJN en JALOÜSIËNKOORD MEUBEL en SCHILDERIJENKOORD in alle fraaie kleuren per el of per stak Heden overleed tot onze groote droefheid onze geliefde aanbehuwdzaater Mevrouw JOHANNA MARIA VOGELPOOT Weduwe van den Heer Johaknss Akthonie van Teicht in den leeftgd van 46 jaren nalatende twee kinderen te jong om hnn groot verlies te be M C TAK TRICHT A J TA TRICHT Den Haag 16 April 1891 Afgepaste Vitrage Gordijnen in diverse lengten van ƒ 1 75 p paar af 4 el lang VITRAGES van t stuk TAFËLRLËEDËN ruim gesorteerd zoowel in fijne als in gewone huishoudkleeden Wasch echt SCHËl K en Ziv V Voor de vele en hartelpe bewezen Tan deelneming ondervonden bg het OTerlyden van onze geliefde Ëchtgenoote Moeder en Behnwdmoeder CORNELIA tan HOPWEQEN betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam Zg die ons dezer dagen blgken Tan deelneming betoonden brengen wg onzen erkentelgken dank N THIM Herkan 08 Geoot A TflIM Gouda 18 April 1891 F H PEETERS Gouda 18 April 1891 Openbare Vrijwillige Verkooping in € HET ScHAAKBOED a d Kleiweg te Gouda bg veiUng en afslag op DONDERDAGEN 23 en 30 APRIL 1891 ten 11 ure des morgens van Eene BOUWMANSWONING c a gel No 274 met een perceel best WEI en BOUWLAND en Sen HUIS in 2 perceelen bewoond get 256 en 256a met daarachter gelegen TEELGROND te zameu groot 3 Hectaren ruim en gelegen aan de Middelweg in den Zaidplaspolder onder ZEVE HUIZKi In 3 perceelen en gecombineerd Aanvaarding direct Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen OPENBARE VERKOOPING De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda zal op VRIJDAG 24 APRIL 1891 des morgens 9 uur op de Steenfabriek KoaxgNooED te Nieuwerkerk aan den JJssel in het openbaar om contant geld verkoopen V V 1 o V UEUEiLAisE mmii bestaande in CANAPÉ STOELEN TAFELS KASTEN BEDDEN met toebehooren VLOErI KLEEDEN KACHELS KOLEN en TURF BAKKEN MANGEL WASCHMACHINE gzer KAST SCHALEN met GEWICHTEN ZONNEWIJZER PIANINO SCHRIJFBÜREAÜ en LESSENAARS PORSELEIN VERLAK GLAS en AARDEWERK Voorts Een best bg den weg loopend AFTANDS PAAED BAROÜCHETTE TILBURY diverse TUIGEN RIJTUIGLANTAARNS en eenig STALGBREEDSCHAP en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 10 tot 12 en van 1 tot 2 nnr Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda VRAAG STEEDS I Van der Veen s Elizer j Arnhemsche Bitterfabriek Firma Van der MM L L SLEIJSTBB A B N H JE M OPGERICIÏT ANNO 1680 Voor Gouda en Ometreken Firma J F HERI MAN ZOON Lange Tiendeweg D 62 Openlare Verkooping ten overstaan van Mr L MOLENAAR Notaris ten huize plaatselgk gemerkt D 42 aan de brug te WADDINXVEEN van den geheelen ziudelgken deftigen goed onderhouden IIMBOEDEL waaronder gemaakt fiOÜD en ZIIVER nagelaten door den Heer C vandeeTORRENKz op VRIJDAG 24 APRIL 18 1 f geeft Notaris MOLENAAR s morgens ten 9 ure De verkooping gaat a contant Bezichtiging in gemeld huis op Donderdag 28 April fV l n 9 tot 4 uur Ö Jfeï r in billetten Nader § a te Waddinxibeê Etagère s en Etagère Artlkelen in mime kenze Borstelwerk Sponsen en ZEEMEN Oosthaven 37 BAZA R