Goudsche Courant, maandag 20 april 1891

iWaandag W April 1891 188 1890 ƒ 330 000 100 100 187 600 ƒ 222 000 r 1 121 270 l ltOELIIlISgg Tl WADDINXVEEJV om contant geld aan de Bouwmauswoning B No 66 staande op den Pattedi k in t Noordeinde ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAB ten verzoeke van den bouwman P C BEKENKAMP op WOENSDAO 29 APBIL 1891 s morgens 9 ure van 15 beste MELKKOEIEN 4 PINKEN 3 KniSKALVEREN 1 STIER 1 bruin aftands MEBRIBPAARD 4 overloopers VARKENS 1 jonge ZOG KIPPEN EENDEN voorts Speelwagen Roerenwagen driewielige Kar Kaasplanken en Schragen Bouw en Melkgereedschappen HOND en HONDENKAR Brandhout en lakkehbQssen enz onz Nadere informatiën geeft de Notaris MOLENAAR genoemd ƒ 700028 600 a ƒ ƒ 010 000 19 630 ƒ 229 630 3 898 400 376 000 684 130 I S KEISER Korle Tiendeweg OOXSTZETTXira cLer FINALE UITVERKOOP è CONTANT weg ens verandering der Firma Alle Goederen worden tol spotprijzen verkocht O ESXiOTEIsr wegens hetPaasohfeestvan Woensdagavond 6 uurtot Zaterdagavond Per Stoomboot Etna Kapitein POEDERBACH zgn 11 OCTOBER 1890 van Bordeaux verzonden Na aknkomat te AmêUrdam heb ik de Heeren v HAMEL ROOS en HARMENS verzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week het onderstaand r pport ontving Op grond der Cbemiwhe expertise verklaren ondergeteekende dat geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zgn en dat de COGNAC voldoet aan de eischen welke aan bet onvervalschte handelsprodnct gesteld kannen worden Dr VAN HAMEL ROOS AmiUrdam 15 November 1890 A HARMENS Hzk Het groote sa cc es verkregen door bet in den handel brengen van Zuivere Onvervalschte COONAC welke werkelgk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deze partg opnieuw te laten onderzoeken Importeur van ZUIVERE COGNAC Wijdstraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrUgbaar in bussen van 1 60 ƒ 0 86 en 0 46 Palriek te Westzaan Opgericht 1825 GiCiO fiROOTES Openbare Vrijwillige Verkooping TE MOORDKECHT in t Koffiehuis van de We Din Bhabeb ten overstaan van den Notaris Ir I lOLENAAR te WaddinxreeD b I f I P WOENSDAG Ij l MEI 1891 s morgens ten 11 ure van HET PAND bestaande uit 7 W O O N H ü I Z B N groote 8CBÜ0R KLEIN GARBNBAAN met LOODSEN SCHUURTJES ERF WERFenGROND gelegen in Snelpolder in t Westeinde vlak bg t dorp MOORDRECHT genummerd 95a tot en met g Verhnard aan Ks v Kbanenbuho en anderen bg de week Huuropbrengst per jaar ƒ 327 60 Aanvaarding direct Bptaaldag 15 Juni 1891 Nader onderrichjt geeft genoemde Notaris MOLENAAR OPENBARE VERKOOPING OM CONTANT GMLD t © O OTJID op DINSDAG 21 APRIL 1891 des morgens te 9 nren ten sterfbnize van den Heer C S VAK VLIET aan den Korten Tiendeweg Wgk D No 78 ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOQLEEVER van Een netten goed onderhouden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN als KABINETTEN SECRETAIRES CHIFFONNIÈRES BUFFET FANTAI8IB en andere STOELEN SPIEGELS GRAVURES in Lgsten PENDULES en VAZEN antieke staande KLOK met Speelwerk MANGEL PERS GLAS KRISTAL en AARDEWEBK antiek PORCELEIN LEDIKANTEN goed gevulde BEDDEN MATRASSEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFBLGOBD VLOERKLEEDEN KARPETTEN LOOPERS MEUBELen andere GORDIJNEN met Garnituur KACHELS FORNUIS en verder Huisraad en Keukengereedachap Bene groote partg gewerktGOUDen ZILVER als 2 Zilveren Theeserviezen waarvan een met Zilveren blad 8 Zilveren Presenteertrommeltjes Zilveren Broodmand dito Olie en Azgnstel dito Trekpotten dito Melkkan dito Theebussen dito Peper en Zoutstellen Zilveren Converts dito Voorsngme en Vork dito Saus Suiker Gember en Soeplepels dito Aspergetang dito Zuurstel dito Tafelbel dito Inktkoker en dito Rookstel dito Tabaksdoos en verder klein Zilver 2 Gouden Horloges en dito Kettingen en dito Signetten voorts Joweelen als 2 paar Oorbellen Broche Slot Dasgpeld en Ring en t geen verder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te bezien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ONTVANGEN de nieuwste Demi Saison en Zomerstoffen J HOOGEKBOOM DROP uit de blikken Tronunel Wettig gedeponeerd uUvtuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nett blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSCHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrggbaar bg H W M STEEVENS Oouda L BRKBLENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer Snolpersdruk A BaiNKMAN k ZoON Gouda van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Oouda orer den toestand van Handel Nyverhaid en Scheepvaart ia 1890 Fervolii De Machinale Oareiupinnery vrerkie voor vrouwen en personen beneden 16 jaren elf roor mannen twaalf nren per etmaal dus wekelnks 66 en li uren Het loon bedroeg voor de mannen van 6 tot 18 voor de vrouwen van 2 60 tot f 8 B0 per week en waa dui gelijlc aan het vorige jaar Er waren 73 mannen en 62 vrouwen san den arbeid tegen 69 en 61 in 1889 l e vervaardigde hoeveelheid garens bedroeg 216000 K G of 10000 K G meer dan in het vorige jaar Het dsbiet bleef gedrukt door buitenlandsohe wetsbepalingen in strqd met het beginsel van den vr en handel en door de concurrentie van fabrikanten die in hun eigen land door inkomende rechten beaohermd worden De SioomleuhnoUn die aan do Gemeente toebehoort ging in huur in andere handen over Er werd zooveel mogelijk dagelijks gewerkt doch de vereitobte herstellingen beletten menigmaal den geregelden gaug der werkzaamheden en deden de uitkomst onvoordeelig zgn In den tKstand der Ooudtche riroopfahriek kwam geen verandering De resultaten werden echter niet gunstiger daar de prqa iler grondstoffen hoog is en in verhouding daarmede geen prgi van het artikel te maken is De bierbroutoerijm zagen door het koude en regenachtige weder haar debiet verminderen Voor da ledariudutirie iwi hat jaar zich vao mear gunstige zijde kennen door vluggen handel Hoewel de grondstoffen in prqs stegen verhoogde de prgs der artikelen niet De Stoomolietlaffery kon ook in 1890 geregeld doorwerken De tgd dat ze zomen stilstaat was wederom iets korter als in 1889 Hoewel Ignolie steeds een speculatie artikel bigft wsren da prqzen standvastiger dan anders Er werd een etoomwerktuig vervangen door een ander dat het kolenverbmik verminderde en alzoo de verhoogde ateenkolenprijs minder drukkend deed zgn De Ooudtche machtaejairiek had gedurende het jaar 1890 over het algemeen voldoende werk en ongeveer 60 werklieden in dienst De Stearinekaarêenfabruk Oouda mocht zich in een vluggen afzet van al hare artikelen verheugen De uitslag was dan ook weder gunstig voor aandeelhouders en arbeiders Het bedrag van de Voorzorgskas dezer laatsten steeg tot ruim twee tonnen goada Het aantal tabak en liffaren abrieken veTminieiie met oen daar dio dor firma Van de Garde en Vrijlandt overging aan den Heer Louis Dobbelmann te Eotterdam welke die fabriek en ook de kerverjj naar zijne woonplaats overbracht De overige fabrieken en kervergoo konden aan een 120tal werklieden waaronder do jongens be fopen zijn geregeld werk versohaffen De Arbeidswet had eene wijziging der werkuren ten gevolge zonder nadeel voor werkgevers of werklieden De gemeentelijke Avondschool het mag hier ter plaatse niet onopgemerkt blijven werd dientengevolge druliker dan in vorige jaren bezocht De houthmdel gut in het afgeloopen jaar veel teleurstelling De productie van gezaagd en afgewerkt hout ia vooral in Zweden en Finland zoo toegenomen dat niettegenataande de steeds toenemende vraag voor landen buiten Europa zj geheel buiten evenredigheid van de behoefte geworden was Door aohade geleerd hebbende zijn de exporteurs in genoemde landen overeengekomen om in 1891 1 800 000 M minder te produceeren Deze maatregel zal na verloop van eenigen tijd zonder twgfel tot verbetering van den toestand leiden De toestand der boekdrukkery en binderij door stoom gedreven veranderde niet De hoiwitfabriek werkte het geheele jaar goed door mocht zich in een toenemend debiet verheugen fabriek van kumlmineraahcater werkte door den De guren zomer ongunstig In den toestand der zeepziederij is geen verandering gekomen De Ooudsche waterktdirupnaatteiappy begon het jaar 1890 met 1649 abonnements contraoten over 2142 perceelen en een opbrengst van ƒ 23646 77 en 103 meter contracten met 116 perceelen voor een bedrag van 2367 Op 1 Januari 1891 waren aangealoten 1660 abon nementscontracten met 2349 perceelen en een opbrengat van ƒ 26127 67 en 106 meter contracten met 122 perceelen voor een minimum bedrag van 2432 Het getal abonnementen vermeerderde dus io 1890 met 111 met 207 perceelen en met S metercontracten voor 6 perceelen Voorts werd gecontraoteerd voor 14 closets 3 baden 2 straatbesproeiers I brandkraan en 1 fontein Er werden naar de stad gepompt 321964 M water of per dag 882 M tegen 286236 en 781 M in 1889 Hot waterverbruik per hoofd en per dairbedroesr 60 11 L r g g Vergelijkend overzicht van de scheepvaart 1889 1890 Aangekomen of doorgevaren Stoomschepen 16 396 16 984 Zeilschepen 82 261 31 429 Kub Meter 8 190 690 8 161 817 De Scheepibouw was bevredigend Vergelijkend overzicht van de beweging in de verwisselingskas van het Correspondentsohap Ie klasse te Gouds van de Nederlandsche Bank Boelyaar Bankbiljetten ingevoerd a 1000 268 000 i S00 200 100 4 60 ƒ 40 ƒ 26 1888 1889 4B 000 Bankbiljetten uitgevoerd ƒ 1000 ƒ 164 000 i 800 200 100 If 60 ƒ 40 ƒ 26 r 28S 6aO ƒ 7 000 16 000 Specie ingevoerd Zilver Mnntbiljetten ƒ 22 100 Specie uitgevoerd ZUver ƒ 188 000 Muntbiljetten 11 670 ƒ 194 670 Bankbilj tegen Bankb vorwiss 3 867 480 1 Specie 436 100 Specie Bankb 618 670 o Van ƒ 60 J Van ƒ 10 Wordt vtnolj d BuUenlandscb Overzlcbt In de vergadering der centrale sectie der Belgische Kamer voor de grondwetsherziening deed de voorzitter de heer de Lantsheere gisteren terstond na de opening mededeeling van de volgende ontwerpvorklaring De meerderheid der leden van de centrale sectie is van oordeel dat het initiatief der regeering tot rene belangrgke uitbreiding van het kiesrecht door herziening van art 47 der grondwet in de Kamers eene aanzienlijke meerderheid verwerven zou indien de wet het kiesrecht toekende aan alle Belgen die den leeftijd van 26 jaren bereikt hebbende een oencus van 10 frs betalen of geheel of gedeeltelgk een huis bewonen van zekere getaxeerde huurwaarde of te betalen koopwaarde dan wel bonden zgn van een doctonof andere daarmede gelijkgesteld diploma De vaststelling van het cgfer der huurwaarde of koopwaarde en de verdeeling daarvan over de bewoners behoort i66 te geschieden dat de toelating der arbeiders tot het kiesrecht vergemakkelgkt wordt en niet eene partij ten koste van de andere wordt bevoorrecht Alle leden der rechterzijde hebben met deze verklaring ingestemd welke daarentegen door do twee leden der linkerzijde is bestreden Op het voorstel van den heer Frère Orbau is aan de verklaring nog deze zinsnede toegevoegd iirDe leden der minderheid zgn van oordeel dat het niet ligt op den weg der centrale aootie zieh bezig te houden met de atudie der grondalagon van de toekomstige kiesreshtregeling Maar heeft deze studie plaats dan verklaren zg voor de uitbreiding der kiesbevoegdheid voor de Kamers zich ten gunste van de grondslagen der kiesbevoegdheid aangenomen in de wetten welke tegenwoordig de verkiezingen voor de gemeente en de provincie beheerachen Wat het beginsel van den woningcensus betreft hierover zoude zij eerst kunnen oordeelen door dt toepassing welke er aan gegeven zou worden omdat het mogelgk is dasrmede te komen zoowel tot het algemeen kiesrecht als tot een beperkt kiesrecht en ook tot een stelsel hetwelk eene der partijen vernietigt Drie onderteekenaan van het heraieningsvoorstsl die met adviaeerende stem de zitting bg Woonden hebben vervolgens verzocht eveneens hunne meening ta kunnen formuleereu De heer Jaoaon radicaal heeft namena ziohzelven en namens den heer Fleohet radioaal geschreven dat zij hoewel verklarende voorstanders van algemeen stemrecht te zgn voor hetwelk zij huns inziena op de adhesie van een behingrgk gedeelte der linkerzijde zouden kunnen rekenen bereid zijn voor het geval dat het algemeen stemrecht wordt ter zijde gesteld een kiesstelsel voor te dragen hetwelk in de termen valt die door da meerderheid zijn aangegeven Zij stellen hierbij nadrukkelgk het voorbehoud nader het ontwerp ta ondertoeken hetwelk de regeering zal hebben io te dienen en te zullen tncbten het zooveel mogelgk tot het stelsel van algemeaa stemrecht te doen naderen Bovendien verklaren zg zich niet te verzetten tegen tegenwoordige stelsel voor gemeentelgk verkiezingen en uitbreiding daarvan ƒ 667 600 S78 470 86 600 üe derde onderteekenaar de heer Buis liberaal heeft verklaard als tegenstander van stemrecht zich aan ta sluiten bij hel voontel der meerderheid omdat dit voorstel de opneming van een aanzienlijk aantal werklieden ia het kiezeraliohaam beoogt Hg behoudt zich evenwel voor het stelsel betreffende bawoning hetwelk da regeering zou kunnen voorstellen te onderzoeken en verklaart zich voorstander van het oapaoï teitsstelssl zooals het in ds w t van 1883 is opgenomen De sectie heeft besloten deze verklaringen aan het gouvernement meda te deelen en is tot nadere bgeeuroepiag niteengegaan Prins Bismarck komt in het district Oeestemunde in hentemming met den candidaatdar sociaal democraten De gewezen kanselier verkreeg 7567 en de aocialiat Schmalfeld 6928 atemmen Ds overigen waren verdeeld tuaschen den Welf Plate en den liberalen candidaat Adloff die 8843 en 2619 st op zich vereenigden Bg de verkiezingen van 20 Febr 1890 brachten in dit district ds nationaal liberalen 8000 de sociaaldemocraten 6000 de Welfen 2300 en de libenlen 1800 atemmen uit Wanneer men deze oijfen ver gelgkt met die van de verkiezing van giateren tiet men dat da nationaal liberalen en sociaal democraten de laatsten zeker wegens de opheffing der socialistenwet nu minder stemmen uilbrachteii terwijl de liberalen en de Welfen zgn vooruitgegaan Prins Bismarck de candidaat der nationaal liberalen verkreeg nu zelfs 1000 stemmen minder dan de vorig nationaalliberale afgevaardigde dr Gebhardt in vergelijking met Biamarck zeker een onbekend man Bg de hentemming in 1890 werd de natiooaalliberale candidaat met 13722 stemmen gekozen maar vermoedelgk zal deze partg nu niet zooveel stammen uitbrengen Aan den anderen kant sohter is het niet aan te nemen dat de liberalen en Welfen alles op den sooiaal demooraat lolleo stammen ea too al t