Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1891

1891 S TOFFTOHE Goedkoop Sterk Soiled Elegant m De uitgave dezer Courant geschietit dagelgkg met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiïonderlgke Nommers VIJF CENTEN in Gangbaarste modellen = SP GOKTBCB iio iJiill SJ HBBZOa p d i iia te BOHII I I B COSTAUA PJ Ü p dozijti fl 6 OrootteL Il i ïi GroottoP 1 doïhn itH AA KP K 3 TSANxmet do iJna 44 WAGNBB Vl 8TEPHAH p do nI M pMz tUTtl 7l p do p MlL LINCOLN B p doeijn fl 89 GOUDA 20 April 1891 De Ie Luit W B S Eeede van het 4e reg inf deed met gunstigen uitslag examen tot toelating tot de 2e afdeeling der Krijgascbool voor officieren te a Hago on wordt derhalve met 1 October e k bij de Krijgaschool gedetacheerd om daarbij den nieuwen 8 jarigen cursus te volgen Voor de Deputatenvergadering der Antirevolutionairen die Dinsdag 12 Mei te Utrecht gehouden wordt zijn door de Kiesvereeniging freest Ood eert den Koning alhier afgevaardigd de heeren Ds B J van den Bergh etemgereohtigd en Luit L F Duijmaer van Twist Verkrygbaar te GOUda bq den Heer O A B BANTZINGER Korte Tiendeweg O 17 J W F van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY ft EDLICH Versand GescbUt Leipzig FJagwitz Gisterenavond te 6 uur had alhier eene vergadering plaats van de leden van het Ked Bond voor Algemeen Kiesen Steqrtscht ivelke vergadering werd geleid door den Heer P J Helsdingen van Eotterdam en door 31 persooon werd bijgewoond Nadat door den Voorzitter hot doel van het Bond was toegelicht en gevraagd of er ook pereonen tegenwoordig waren die zich niet als lid hadden opgegeven werd nadat de niet ledon zioh nog als lid hadden doen inschrijven nl 3 overgegaan tot de verkiezing van een Bestuur waartoe gekozen werden de heeren W F Carrière J Qravesteyn en E van Dantzig Daar laatstgenoemde bedankte werd in ujn plaats gekozen de heer B van der Kemp Het ledental der afd Gouda bedraagt 28 doch het Bestuur vertrouwt dat de afdeeling spoedig in bloei zal toenamen Daar onze 8PAAN8CHE en POETÜGBESCBE WIJNEN in de meette hospitalen van Europa als versterkend middel gebniikt worden zoo kunnen wg met gernstheid op hiune zuiverheid trgzen Voor zieken en herstellenden zyn onze Wgnen dan ook ten zeerste aan te bevelen Verkrügbsar te Gouda bg de Firma T CBMBAS TRADEMARK ÊÊfk van Gebrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg P OüDSeoOBN Kleiweg G H LAKEBVELD Gonwe C van VLIET Markt B van WINGERDEN Crabethstr te Schoonhoven Wed F G VERDONK A 0 FIJN VAK DRAADT OudtuxUer W VBRHOOREN 1 0 VERHEUL Woerden J GKOBN Alfen ajR 3 KOOLB Probeert s v p SOÜGHON THEE No 3 ik 1 25 per kilo In den laatsten lijd zegt het D v is dikwerf de vraag gerezen van waar toch al het antiek rj EEN ONGELUKKIGE Maar het Framci 89 Ge vergeet dat die Franïois Joffrin zijn schuld aan de maatschappij reeds heeft betaald De wet 18 voldaan al zijt gij het niet zaoh o bleef zwijgen hernam Nelly Ik heb mij nooit verzet tegen dit denkbeeld aan wraak Toen ge het hebt opgevat waart ge pas van een verschrikkelijke ziekte hersteld veertien In dieu tijd leerde ik u kennen Toen ik bij u In menst kwam zwoer ik dat ik u trouw zon blijven n deelgenoote maaktet van uwe plannen dacht ik eerst aan een overblijfsel van deoverpnicKelmg uwer hersenen die met den tijd wol zou heht l verliepen ge bleoft dezelfde Ge neotïan mij gevergd dat ik mij van u zou scheiden btanfll T y n moordenaar te oespieden Ik heb gehoorzaamd Maar hoe meer lagen T de uitkomat wel lijn dat Bismarok gekozen wordt Schitterend tal eohter de overwinning zeker niet zijn want natuarlgk tal wel een gedeelte der liberalen liever den sociaal democraat dan hun ergaten vijnnd Biamaiok steunen Deze bulp zal echter wel niet voUoeade ign on duD sociaal democraat de meerdrfheid te veitchaffen aitalag Ujijlt achter onzeker Het resultaat tu den eersten strijd wordt door de liberalen reeds beschouwd als een ernstige nederlaag voor prins Bismarck den grootsten staatsman van Suropa en ien stichter van het Dnitache Bgk die uu in een distriet waar van de 2d 000 kiezers voor de helft uit natio naalliberalen en conservatieven bestaan uog in herstemming moet komen met een onbekend werkman De Engelsche bladen deeleo mede dat er nog een kolonne van ongeveer lOOQ man op manch is naar j Manipoer en daar volgeoi berekening den 24n zal aankomea Wanneer de drie thans ter tuehtiging van de Manipoeria uitgezonden kolonnes te Manipoer bijeengekomen zullen zqn zal aldaar worden onder ocht in hoever de Jubraj aan het oproer schuld draagt Volgeoa bericht uit Calcutta aan de Times xuUen de Engeiachen na de gewapende bezetting Van Manipoer handelen gelijk in Kaboel na den moord dar Ëagelschen Een krijgsniad zal do zaak onderloeken en de sehaldigen zullen allen worden opgehangen terwijl de dorpen die in verzat mochten komen in brand worden gestoken De door den Jubmj vrijgelaten gevangen Ghoorka s beweren dat Vi den aanval op het paleis van den Jubray eenige Traawea en kinderen tot zijn nrwanten behoorende aoaden a a gedood aa dit de oorzaak van de geriee wreedheden der llanipoeria zoa ziju geweest Ken meent eohter dat dit verhaal afgesproken werk ia Volgens beridbt uit Bangoon beeft de Begeering SOOO ropijen uitgeloofd aan hem die den regent vaa Manipoer gevangen neemt H a r K r l IJ k e Stand eCBOBBN I U April leeadtrt Jeeaa anders i IMKkae en H i 4tn Brnf OVBRLEOKK 18 April a Bmm ed T tu der Ligt j M van Tok U j 17 E Mtilomp 41 j C Nolta i m ONDEltTEOUWD 17 AprU M via Boon Ie Beeuwijk t7 j ra N Tnrn 29 j I mgnur SS j tn f w Jttkwgt 3 j J Siguuiu ti j eo T J i KloUisd 27 I D L DijkaJiMro 28 en C Verhod 21 J StnifeohcfK 25 j ea W VeimeaUo 2t I Bisot 27 tB W na Rooijen 23 Moordrecht GEBOBSN Fetroaeli Cstkarioa odfra W Termanbaiieo es A aoaweat Wilhelmiu Theadarue lonieli osden C ao Bnnart ea S Soawmio Grietje oaderi C WK Vliet en K Vonk Haastreclit 6E80BEN Gerrigje oodert C Baaphorit en £ kloot VUst GEBOItraii Subra Piitei a der C Bloak ea C A HeifA Advertentiën OpenTjaar Onderwijs Toelating m Leerliogen op de TosscbeDséool De Oounntasie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Insrbrijving van Leerlingen wier plaatsing men met dea i JUNI 1891 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 28 APRIL 1891 des nantiddags ten vgf unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarie J H TA DM VOOBT Goada 14 April 1891 HCJL8TR ilP s OUDE GENEVER wrkrflgbMr bg K J DE GEAAF BOOOIS GOUWE 255 § 0 Bodega s OVEE SS de Wereld POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEYEE Merk NIOHTCAF Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz Jf B Als betrija van echtheid ia cachet en kurk steede voorzien van den naam der Pirma F HOPFE 100 Depots IN EtROPA 500 Gulden betalen wij aan hem die bij gebruik van Goldmaun s Keiscr Tandwater ooit weder Taudpjjn krijgt Sa QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrjjgbnar bjj den 1 IVog J C ZELDENRIJK Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heer en Dassen A 7 OS Az Kleiweg £ 73 en 73 SneiperadrukvanA BRINKMAN Zn Govva N 450T Dinsdag 21 April GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBETENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTSEB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertentiën kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND mededeeling en voegt er bij Tegen stemde de voorzitter onthielden zich de heeren W Mutsaers als lid der Kamer en M Mommersteeg die zijn bestuur vooraf meende te moeten raadplegen Het bestuur der Vereeniging tot verbetering van bet lot der blindon in Nederland en zgne koloniën heeft zich tot de landgenooten gewend om steun Als aanvulling zoowel als tot ondersteuning van de bestaande inrichtingen voor blinden is d e Vereeniging onmisbaar Gedurende baar twaalfjarig bestaan is zij reeds menigen blinde ten zegen en in velerlei opzichten met gelukkig gevolg werkzaam geweest Zij nam de geheele leiding op zich van het Ve Blinden Lehrer Congress en de daaraan verbonden tentoonstelling van arbeid door blinden vervaardigd en leermiddelen oorhet blindenonder wijs in 1886 te Amsterdam gehouden Door hare bemiddeling en op bare kosten werden reeds verscheiden blinden geplaatst op de voor Ken bestemde ierichtingen en bovendien voor hunne kloeding gezorgd De meeste blinden toch treft men aan in den zeer behoeftigen stand Op haar verzoek wordt in vele van de voornaamste gemeenten van ons vaderland bij de aangifte der geboorte van kindoren een blaadje uitgereikt dat nuttige wenken bevat om de blindbcid van jonggeboren kinderen te voorkomen Aan menigen blinde die wegens te hoogen leeftijd in geene der bestaande inrichtingen kon worden opgenomen heeft deze Vereeniging reeds hulp en steun verleend en op allerlei gebied is zij steeds in hun belang werkzaam terwijl zij noch aan plaats noch aan godsdienstbelijdenis gebonden is zilverwerk afkomstig is dat men in zulk eenen bul tengewonen overvloed thans verkrijgbaar stelt Het antwoord daarop komt van eeu zijde waarvan men het zeker t minst verwacht bou hebben In de oSicieele tabellarische opgave van de vermoedelijke of bekende oorzaken der vereeliillen tusschen de raming en de opbrengst van s Rgks middelen en inkomsten over 18S8 deelt de regeering mede dal de hoogere opbreugst der belasting op dfu waarbor der gouden en zilveren werken voornamelijk is toe te schrijven aan den aanmaak van zoogenaamd antiek zilverwerk De N Brabant bevat ïèt volgende De Provinciale Bond van E K kiesvereenigingen in Noordbrabant hield Donderdag namiddag eene buitengewone vergadering belegd op veraoek van eenige leden Alle kiesvereenigingen waren vertegenwoordigd Na breedvoerige beraadslaging werd de navolgende motie met 8 stemmen voor ééae tegen en twee onthoudingen aangenomen De Prortnciale BoadderKK kiesvereenigingen in Noordbrabant meent indien de dienstvervanging wordt afgeschaft aan de kiesvereeni5ingen bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer de herkiezing te moeten ontraden van die Kamerleden die na de Noordbrabantsche motie van 17 October 1890 de rngeering zijn b ijven steunen De Tijd zegt hiervan In eene verg adering van het departement kroningen der Maatschappij ter bevordering van nijverheid werd door den heer Jb Boeke lid der firma Boeke en Huidekooper vertoond eene nieuwe water Van de best ingelichte zijde wordt ons medegedeeld dat elke publicatie van het in de bedoelde vergadering behandelde vooralsnog verboden is terwijl wij op grond van vertrouwelijke mededeelingen reden hebben de algeheele juistheid van het bericht van De Noordbrabanter te wantrouwen Wij meenen daarom wèl te doen het bericht niet over te nemen maar vertrouwen binnen een paar dagen onze lezers volledig te kunnen inlichten De Noord brabanter bevestigt intusschen zijne FEVILLÉTÓDJ rust de verplichting op mij mijzelve op te offeren Ik zal Koiand s raad inwinnen Nelly maakte zulk een onverwachte beweging van schrik dat het meisje plotseling ophield Wat is er vroeg zij verbaasd Vergeef mij een dwaze ongeremde gedachtekwam bij mij op Boland Hij dien gij liefhebt heet Eoland Ja hij is de broeder van Alice mjjne vriendinuit Rome Nelly richtte zich haastig op Hij heet Eoland en zijne zuster hoeft dennaam Salbert aangenomen O juffrouw juffrouw Nelly was zoo ontroerd dat zij niet verder kon spreken de woorden stokten haar in de keel Zij meende nu alles te begrijpen Florence beminde zonder het te weten den man die eertijds hare moeder zoo dapper had verdedigd Welk een treugde voor miss Sidney als zij de waarheid vernemen zou Nu vreesde bet meisje er niet meer voor dat hare meesteres baar geheim zou openbaren Iemand die zoo stoutmoedig en zoo edel was als Rolam Salbert was in staat alles te begnjpen En indien het toch eens bleek dat zij zich vergiste Nelly durfde er nog niet van te spreken Zjj deed Florence allerlei vragen en luisterde angstig toe terwijl zij intusschen zichzelve afvroeg welk overeenkomst er bestond tusschen den Roland van nu en den Roland van vroeger welke geheimzinnig Of Weet hij op wien ge daareven doeldet hij dien gij lief bebt en die u ook bemint weet hij van uwe geheime gedachten af Neen waarom zou hiJ het weten Kn gij bobt hem afgewezen Helaas ja I Hij moot uwer waardig zijn want ge zoudtgeen man verkoren hebben die niet braaf edjl engoed was Zeg hem alles openbaar hem uw goheim en hoe ge gezworen hebt niemand toe te bebooren alvorens de misdaad van Willow Creek gestraft is Indien hij u waarachtig lief heeft indien zijn hartstocht oprecht is zal hij misschien zeggen Ikneem het aan Ik twijfel er aan of hij u datzal antwoorden want ik herbaal het dergelijkegeestdrift en edelmoedigheid is niet meer van onzeeeuw maar als hij er in toestemde Florence barstte in tranen uit Ik heb er over nagedacht stam lde zij Maar ik krijg een afschuw van mijzelve Zijn levente wagen zijn leven Zoudt ge dan het leven willen wagen vaniemand dien ge niet liefhebt Maar dan is uwezaak immers onrechtvaardig en slecht I Nu verborg miss Sidney het gelaat in hare handen Ge hebt gelijk Nelly Als dochter heb ikhet recht mijne moeder te wreken maar in ruilvoor do opoffering die ik aan mijn echtgenoot vraag