Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1891

onliuidmaaimachine om kanalen tochten en vaarten yan waterplanten te suiveren waaivan genoemde firiE voor Nederland alleen het recht T n Invoer heeft Blqltens eane verklaring van baron Van Lynden ysn Hemmen dgkgraaf van het polderdistrict OverBetuwe is deze machine door den d kstoel van dit polderdistrict in het jaar 1890 met groot voordeel gebruikt tot ruiming van een gedeelte der groote landwat ring stroomend water welk gedeelte lang was circa 5000 meter 1 uur gaans Uit den aard der zaak kon geen absoluut volledige reiniging daarmede plaats vinden want de boorden en kanten van den watergang zyn moeielijker of niet te bereiken doch zooveel te beter het midden en juist die gedeelten welke voor het ruimen uit de hand het meeste bezwaar opleveren Met de machine werden herhaaldelijk in 6 a 10 dagen in het bedoelde gedeelte 3 a 4 sneden gedaan nnaat elkander waarbij de schuit door 1 of 2 personen werd getrokken terwijl 3 personen in de schuit werkzaam waren De kosten van werken met de machine bedroegen circa de helft van de bewerking alt de hand terw l veel spoediger daarmede eene opening voor het water gemaakt wordt eene zaak Tan groot belang waar zooals in de Over Betuwe men des zomers blootgesteld is aan schade door plotselinge stortbuien Biedt in dezen tgd van het jaar vooral na zulk een strengen winter het builen nog weinig aanlokkelyks in de serres spreidt de natuur geholpen door het menschel k genie thans haar vollen luister ten toon Vooral daar waar men zich er inzonderheid op toelegt het schoonste uit het schoone slechts bijeen te brengen bieden die serres thans een verhelfenden aanblik Bovenaan in de rij dier instellingen mogen we noemen de Botterdamsche Diergaarde waar dank zij het beleid der directie en de onvermoeide zorg van den hortulanus den heer J F Wilke een bloemenschat valt te aanschouwen welke mee wellicht elders te vergeefs zal zooken Daarom is het dan ook dat wij hen die in de eerste weken Rotterdam zullen bezoeken opmerkzaam wenschen te maken op deze zeldzame en slechts in het voorjaar geschonken gelegenheid om op dit gebied iets werkelijk eenigs m oogenschouw te nfmen Wanneer men de groote serre binnentreedt gelooft men zich als in een feeen paleis verplaatst Voor aan den ingangverheft zich tot een huis hoogte een berg van Azaless in de grootste verscheidenheid van kleuren gekroond door eon reusachtige camellia en fraaie citissen met hare keurige gele bloemtrosaen Aan de achterzijde wordt deze berg gevormd door een even hooge pyramide van camellia s met honderden bloemen waarvan vele vooral door haar groeten omvang de bewondering wekken De zijwanden dezer serre leveren don aanblik van een bloemtapijt gewormd door Azaleas haycintcn oarssinen tulpen primulas bambusas muscani enz alles in de grootste verscheidenheid In den koepel van deze seire maakt men keunis i met de reuzen uit het plantengeslacht nl de palmen en varens waarondor de meest zeldzame soorten i voorkomen en vele ook bewondering wekken wegens den trap van ontwikkeling welken zij bereikt hebbeo i In het warmste gedeelte van deze serre zijn het banden het heden aan het verleden verbonden Zij trachtte zich zekerheid te verschaffen door hetgeen zij van miss Sidney hoorde D or hare aandoening medegesleept vertelde zij aan Florence alles wat zij dacht Maar dat is onmogelijk stamelde het meisje Zulk een geluk is voor mij niet weggelegd Hijdie door mijn hart werd uitverkoren zou voor mijnemoeder gestreden hebbeu Een inwendige stem inmijn hart zou mij tot hem hebben gedre en Ik bid u juffrouw laat u overtuigen Ishet niet hel lot dat op uwen weg don eenigen manheeft geplaatst die ii kan begrijpen zooals ge begrepen wilt worden die u kan liefhebben zooalsge bemind wilt worden Maar dat is niet mogelijk herhaalde Florence andermaal Wilt go de waarheid weten Schrijf hem danom te komen Nelly Het moet Ik zal hem zien en welke veranderingen de jaren ook hebben aangeliracht ik zalhem herkennen al is het Heen aan den toon zijnerstem Indien Roland Sdlbert en Boland Montfrancdezelfde is dun zal ik gelooven dat uw werk rechtvaardig was en dat üod het u had ingegeven Zij dacht er niet aan dat wanneer de Schepper somtijds de monschen hunne baridelingen ingeeft dit meer is om aan de gerechtigheid te voldoen dan j om hot geluk van den menscli te verzekeren voorts ook de collectie CUvias welke inzonderheid ieders aandacht zullen trekken Vervolgens bezoeke men vooral ook de groote Victoriaserre en daarvan de rechtervleugrl waar een verzameling orchydeefen is bijeengebracht welke men zoowel wegens haar ryke verscheidenheid als de rijkdom van bloemen in alle kleuren en geuren wellicht elders tevergeefs zal zoeken By dit alles behoeven w j wel niet te zeggen dat ook de andere vleugels van dit gebouw alsmede de zoogenaamde Prins Hendrikserre zeer veel schoons bevatten Over dit alles in bijzonderheden te treden zou ons te ver voeren Inzonderheid op het bovengemelde meenden wij de aandacht der planten en bloemenliefhebbers te moeten vestigen Huizen gebouwd van timmermanskrullen zijn de laatste overwinning der techniek Naar een patentbureau te Berlijn mededeelt zijn in de Bijkshoofdstad reeds groote bouwwerken onderhanden waarbij dit materiaal wordt gebruikt Do krullen en spaanders worden met zekere goe Ikoope fijngestooten mineralen vermengd en daarna in de vormen van baksteenen straatsteenen enz onder sterken hydraulischen druk geperst Het is gebleken dat het aldus verkregen materiaal voor muren en bestrating volstrekt geen vochtigheid aantrekt buitengewoon hard is en betrekkelp een gering specifiek gewicht heeft het is ook niet onderhevig aan verweering Het is bijna volkomen vuurvast want bij de proefnemingen bleef een eubus lang breed en hoog 7 cM na gedurende 5 uren iu een kolenvuur gelegen te hebben geheel onbeschadigd Een ander voordeel is dat deze steenon met de zaag bewerkt en in iijdere begeerde kleur kunnen verkregen worden zoadat men dus bij hot bouwen van huizon uit spaanders en krullen ook rekening kan houden met de ornamentiek en aangename kleurschakeeriog Stilte bij muziekuitvoeringen Hoe hinderlijk hot is voor hen die om te genieten naar een klassiek concert gingen daarin gestoord te worden door het gepraat van anderen In de zaal weet nagenoeg wel iedereen De leider der klassieke concerten tè New Tork Th Thomas bedacht hiertegen het volgende misschien wel wat krachtige huismiddeltje Bij da uitvoering van den jfMidsammernightsdream zaten eenigan te praten als waren r j tehuis Thomas zag hen strak aan en gaf den paukenist eensklaps bet sein om een Hinken raffel te slaan hij liet zoolang zij spraken en telkens als zü weer begonnen opnieuw roffelen dat hooren en zien verging en de babbelaars begrepen voor de pauken ta moeten onderdoen Het publiek en de dagbladen juichten den inval van den orkesldirecteur toe en na dien tijd sidderden de praatzieke bezoekers als Thomas naar hen of naar de pauken zag Zooals men ween heeft de ezaar aan keizer Wilhelm een prachtige troïka geschonkeu met drie hengsten bespannen zonder zelfs den moscovietschen koetsier te vergeten volgens Russisch gebruik waren do tuigen geheel met zilver versierd Men schatte het geheel op 20 000 roebels De keizer heeft zich dezen winter herhaaldelijk van dit span bediend om uitstapjes te doen Onlangs VIII Sedert den vorigen avond had Roland miss Sidney nog niet weer gezien De uren gingen langzaam I en droevig voorbij Er was plotseling een groote j leegte gekomen in het leven van dien man die zoo geheel werd beheerscht door een onweerstaanbaren hartstocht Met smartelijke bitterheid herhaalde hij bij zichzelven Ik zal haar niet meer terugzien Tevergeefs herinnerde hij zich de vertroostende woorden van Alice hij verweet zich nu zijne bej goocheling als een groote dwaasheid Zijne zuster I wilde zijn wanhopige smart tot bedaren brengen zij beijverde zich de weigering van Florence te verj zwakken door haar aan hem te doen voorkomen I als zich opofferend voor een denkbeeldige verplichting Wal zou deze dag lang zijn nu hij niet naar Parijs koB gaan nu hij niet zooals anders van haar bijzijn kon genieten Welnu het zij zoo hij zou scheiden en over zijne lafheid zegevieren Alleen de arbeid brengt vergetelheid en doel de stormen der ziel bedaren Eiken ochtend zoodra hij was opgestaan begaf Roland zich naar zijn studeerkamer om te zien wat er voor hem gekomen was Hij rangschikte dan de brieven legde degenen die hij persoonlijk wenschte to beantwoorden terzijde on maakte zijn opmerkingen bij de anderen die hij aan de zorgen van zijn secretaris toevertrouwde Nauwelijks was Montfranc met deze bezigheid bemerkte de koetsier met schrik bij het schoon makeu der tuigen dat de zilveren versierselen eene zeer verdachte gele tint begonnen te vertoonen Na een oplettend onderzoek was er geen twijfel meer de metalen versierselen waren van verzilverd koper De keizer lachte hartelijk over het avontuur en spotte niet weinig met Jen russischen gezant graaf SchoevaloSf Bij zijna laatste reis naar 8t Petersburg verhaalde de gezant de geschiedenis aan den czaar maar deze nam de zaak zoo vroelijk niet op Hij beval een onderzoek in te stellen en men ontdekte den schuldige een hoogen ambtenaar der keizerlijke stallen Hij is aanstonds met versoheidDne mindere beambten zijne medeplichtigen op pensioen gesteld van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda over dep toestand van Handel Nijverheid en Scheepvaart in 1890 Slot Statistische opgaven van het Postkantoor over 1890vergeleken met die van 1889 1889 1890 357195 354200 2298 216S 683 68S9 662019 30 ƒ B70Ï81 8 36626 34816 214762 234618 1156 1389 674251 603278 6279 5306 ƒ 41536 82 ƒ 42686 80 265637 65 ƒ 293571 02 ƒ 271920 59 ƒ 276164 21 7250 701 f 36339 42 ƒ 31216 48 844 880 ƒ B513 96 ƒ 6280 93 23626 22814 615 438 ƒ 88177 47 46400 34 f 26604 02 ƒ 35537 62 Gefrankeerde brieven Ongefrankeerde Aangeteekende u i met aangegeven waarde tot een bedrag van Dienstbrieven Enkele briefkaarten Dubbele Gedrukte stukken Monsters of Stalen Tan koopwaren Verk postz t e bed t Geat postw Uitb Ter invord ontv kwit tot een bedrag van Onbetafdde kwitantién tot een bedrag van Terz postpakketten Uitg spaarbankboekjes Ingelegd bedrag Terugbetaald bedrag De Spaarbank van b t Departement Gouda dor Maatschappij tot Nut van t Algemeen gaf 290 nieuwe boekjes nit ontving 105273 93 en gaf terng 94611 Dc Hulfbank verleende 52 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 7240 Overzicht van het telegrafisch verkeer aan het Bijkskautoor 1889 1 1890 12081 telegr 13883 2192 12694 14648 2179 Er werden verzonden en ontvangen Opgenomen en verder geïonden Do opbrengst was ƒ 6399 98 togen B405 69i i in 1889 ook het gfebruik van telegramzogela wu minder en bejoeg in seinkosten ƒ 8231 Het Rijkstelefoonkantoor te Waddiosveen en dat te Zevenhuizen beiden onder dit Telegraaf kantoor b hoorende behandelden 1769 en 394 berichten begonnen of een rilling ging hom door de ledea toen hij een enveloppe op zijn schrijftafel zag liggen Het schrift van Florence I Zou Alice gelijk hebben Hij brak den brief open t wareö lechts vier regels met ietwat bevende hand geschreven maar welspi kend genoeg Hot jonge meisje verzocht hem o een onderhoud Een onderhoud zijn zuster vermoeden was d waarheid miss Sidney had hem lief Anders m zij hem niet geschreven hebben zij zou dan hnnm verwijdering hebben aangenomen Wat zou zü hsB willen zeggen Wilde zü trachten hem opnieu voor zich te winnen om hem aan nieuwe beproevingen te onderwerpen Onmogelijk Florenoe kende de geestkracht van Boland zij wist dat hij vurig en vastbesloten was Nadat hij zijn liefde had bekend kon hij niet meer bij haar verschijnen dan als verloofde Hoo dan aan to nemen dat haarbjdoelingen in die enkele uren zouden zijn veranderdr Als zij den vorigen avond ernst had gesproken dan had zij een plicht te vervullen Eerst had zij Boland afgewezen omdat zij zich sterk genoeg waande om zicii het haar aangeboden geluk te ontzeggen Maar hare krachten waren bezweken en zij rjep hem terug Al deze gedachten verdrongen zich in het hoofd van dien zoo vurig beminnenden man Wat zou het hem lang vaJlen eer het uur van samenkomst had geslagen W vrdt vervolgd De Kamer bleef ook na de verkiezingen van November 1890 als volgt samengesteld Aftreding 1892 De hoeren C J C Prince Vootiitter H Jager plaatsvervangend Voorzitter A van Veen on J M Noothoven van Goor Aftreding 1894 De hoeren C C H Prince D G van Vreumiugen A van Beedt Dortland H Straver en H Braat Secretaris Mr J FortniJQ Droogleever die iu Juli 1892 moet aftreden Omtrent de werkzaamheden der Kamer kan worden I Adressen aan den Gemeenteraad tot vorhoogiug van het Marktgeld voor hen die met eeneoverdekte opstalling de markt bezoeken werden doorB en W in handen der Kamer gesteld om advies Daar deze adressen eene zuivere protectionistische strekking hadden kon de Kamer niet in da geest der adressanten adviseeren Zij greep echter deze gelegenheid aan om de wenschelijkbeid te betoogen eener herziening van de Verordening op het heffen van Marktgelden welke van 1856 dagteekent B en W en de Gemeenteraad vereenigdon zich met het advies De herziening der Verordening werd evenwol niet ter baud genomen voorzooveel der Kamer bekend is II Toon bekend werd dat er door eenige afgevaardigden van Kamers van Koophandel conferentienzouden worden gehouden naar aanleiding van debij de wetgevende macht ingediende voorstellen totwijziging der spoorweg rogeling opheffing van deBijnspoorwegmaatschappij wendde onze Kamer pogingen aan om zich bij die conferentien te doenvertegenwoordigen Met de meeste voorkomendheidwerd dit toegestaan Daar op deze bijeenkomsten hoofdzakelijk over het goedereuvetvoer werd gehandeld hetwelk voor Gouda wegens don uitmuntende waterweg van minder belang is dan een goed geregeld personenvervoer onthield do Kamer zich van eenig oordeel voor of tegen de voorstellen Zij meent evenwel dat dergelijke conferentien van Kamer van Koophandel zeer dienstig kunnen zijn aan de behartiging van algemeene belangen van handel en nijverheid Do Directeur vnn het liijkspostkantoor alhieradviseerde de Kamer over de verplaatsing van eenbrievenbus van de vest naar den waterkant bij dcJaokattenbrug Daar de Kamer reeds vroeger opdeze verplaatsing had aangedrongen adviseerde zijook nu ten gunste der verplaatsing die nu dan ookhaar beslag kroeg Yjgü adres van de kamer van koophandel enFabrieken te Utrecht aan de Tweede Kamer derStalenGeneraal de aanneming ontradende van hetwelavoorstel tot heffing van invoerrechten naar dewaarde enz werd door deüo Kamer ondersteund Eveneens een adres vau de Kamer te Alkmaar aan den Minister van Waterstaat Handel enNijverheid over de oprichting van teligrambussen De Kamer meende dat niet alleen in gemeenten waar kantoren met beperkten dagdienst bestaan maar ook in die waar het kantoor den geheelen dagopen is het plaatsen van althans ééne bus in denabijheid van het kantoor gemak zoude opleverenen het gebruik van de zoo weinig bekende telegramzegels in da hand werken De Gezant van Busland vroeg de Kamerinlichtingen omtrent het gebruik van Bussisch vlasen hennep Omtrent het vlas kon de Kamer geenoinlichtingen verschaffen daar zij meent dat dit indeze gemeente niet wordt ingevoerd Wat de hennep betreft werd medegedeeld dat zij wel gebruikt wordt voor tweede soort visschersgaren en paktouw Voor eerste soort visschersgaren wordt uitsluitend de iulandsche en voor paktouw do Italiaansche hennep gebruikt De Bussische is meer geschikt voor grofgarenfabrikantan welke in dozo gemeente niet worden aangetroffen De verkliring hiervan is dat de Russisohe hennep droog en hard in hot gevoel is en minder sterk haar vezel splijt niet gemakkelijk en de andere soorten zijn ook beter tegen het water bestand VII Over het bij de Tweede Kamer aanhangigwetsontwerp tot regeling der brievenposterij werdeen zelfstandig adres aan dien tak der Volksvertegenwoordiging gericht De Kamer erkende dat hetontwerp een zeer gunstigen indruk maakte en juichtein het bijzonder toe hot voorstel tot invoering vsneen verlaagd plaatselijk brief port Voorts ondersteunde zij den wensch tot verbooging van het gewicht van den enkelvoudigen brief hetzij dan doordit gewicht op 30 grom te bepalen hetzij dooi debrieven von 16 60 gram wegende met 7 et portte belasten Ook sloot zij zich aan bij de wenschenom lager port voor drukwerk om opneming in dewet van de golijkstelling der door de hektograafvermenigvuldigde stukkeu met drukwerk en de opheffing van de verplichting om uitsluitend de doorhet Bijk uitgegeven briefkaarten te gebruiken Zij kantte zich ten slotte aan tegen het van andere zijde gedane verzoek dat voortaan ook de aan geteekende brieven aan huis zuUan worden bezorgd Zij meent dat bet hier te lande geldend stelsel beter waarborgen oplevert dat de aangeteekende brieven in handen van den rechthebbende komen dan het andere stelsel dat gelijk de ervaring leerde elders veroorzaakt dat de besteller van oangeteekendo brieven in een hinderlaag wordt gelokt en van zijn kostbaren last soms zelfs van ziju leven wordt beroofd VIU Nog werd aan de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen een schrijven gericht waarin werd aangedrongen op het verkrijgbaarstellen van vierdaagsche retourbilletten ter vervanging van de tweedaagsche de verbetering van de correspondentie metRotterdam door het groot aantal treinen dat juistdaarheen glipt te verminderen de verbetering van de aansluiting zoowel teRotterdam als te Utrecht en te Arnhem vooralnaar hot Zuiden de verbetering van de aansluiting met Amsterdam door den trein die te 3 45 van het centraalstation naar Botterdam vertrekt voortaan te doenophouden 6 het verkrijgbaarstellen van personenbiljetten en bagagere u s naar on van de statitms aaj de oude lijnen der Maat happij 6 en van abonnementen voor reizigers Het antwoord luidde dat volgens ministerieele beslissing alle voor 15 October 1890 bestaande tarieven voorloopig moeten gehandhaafd blijven dat echter bij de nieuwe tarieven die binnen betrekkelijk korten ttjd verwacht worden de oude lijnen der Bijnspoorwegmnatsobappij gelijk als die der Staatsspoorwegen zullen behandeld worden en dat op de overige punten zal worden teruggekomen hetgeen nog niet is geschied jildti vastgeiield in de Vergadering der Kaïïier van Koophandel en Fabrieken te Oouda dm 25 Februari 1891 c J C PBINCE VoorztlPir Mr J FOBTUIJN DEOOGLEEVEB Se yretaris BQitenlandsch Overzicht De uitslag van de verkiezing te Gaestemunde blijft natuurlijk overal het onderwerp van den dag Dat prins Bismarck de grootste staatsman dezer eeuw en de stichter van hei Duitscho rijk om een zetel in den Rijksdag te verkrijgen uog in het strijdperk moet treden tegen een onbekenden sigarenmaker wordt natuurlijk overal op den voorgrond gesteld De TirMs vindt daarin aanleiding de houding af te keuren van het Duitsche volk hetwelk den stichter van Duitscblands eenheid reeds lang een zetel in den Bijksdag had moeten geven Nu verkeert Bismark in een valsche positie maar indien hij lid wordt van den Bijksdag krijgt hij gelegenheid zijn grieven tegen do regeering openlijk te berde te brengen Alleen door Bismarck tot lid te kiezen van don Bijksdag waar hij waarschijnlijk wel als leiders der oppositie zal zal optreden kan bet Duitsche volk naar de limea meent den gewezen kanselier redden uit de scheeve verhouding waarin hij na zijn aftreding tot den Keizer is geraakt Toch zal Bismarck bij tweede stemming wel verkozen worden De nationaal liberale binden gelijk o a de KahMche Zeitnng die aanvankelijk volstrekt niet bijzonder met Bismarcks caodidatuur ingenomen waren sporen nu bunnen pirtijgenooten dringend aan bij den tweeden strijd Bismarck als één man te steunen ten einde in elk geval te verhoeden dat de gewezen kanselier het onderspit delft en het district voorheen door den nationnal liberalon partijleider Von Bennigsen vertegenwoordigd in handen valle van een sociaal democraat Dat dit zal geschieden is niet zeer waarschijnlijk want om den socialist de meerderheid te verschaffen is het noodig dat 4 5 der Welfen on liberalen op Bismarcks tegenstander stemmen Dit zal nu wel niet gebeuren eu daarbij zijn nog 12000 kiezors thuis gebleven van wie de moesten tol de nntiona il liberalen en conservatieven behooren Indien do nationaalliberalen nu met alle kracht aan den arbeid gaan is het dus te verwachten dat hun stemmen aantial bij den tweeden strijd naar verhouding sterker toeneemt dan dat der tegenpartij Zoo zeker achten zelf Bismarcks vrienden zijn verkiezing dat zij reeds btzig zijn een goede plaats in den Rijksdag voor hem te zoeken Da beste plaats ie nu open is is die van Wiuilhorst raasr het zal de vraag z n of het centrum deze eereplaats aan Bismarck zal willen afstaan Voorloopig is besloten de plaats van den heer Von Puttkamer wiens benoeming tot gouverneur eoner provincie weldra wordt verwacht voor den gewezen kanselier open te houden Prins Bismaick zal das wel in den Bjjksdag komen maar niet met glans De heer Eugen Richter Bismarck felste tegenstander kan zich dan ook het genoegen niet ontzeggen nog eens te herinneren aan een woord dat Bismarck voorheen voor dergelijke verkiezingen dikwijls placht te gebruiken en dit nu op hem zei ven toe te passen Prins Bismarck komt als leenman van andere partijen op vreemde verkiezingskrukken den Rijksdag binnenstrompelan De Duitsche Bijksdag is nog altijd aan do sociale ontworpen en wel de tweede lezing Hard schiet t niet op maar dat liet zicb ook niet verwachten het onderwerp is er niet naar Een lange discussie had plaats bij het artikel waarin bepaald wordt dat kinderen beneden 13 jaren niet werlïzaam mogen zijn in fabrieken beneden 14 jaren niet langer dan 6 en beneden 16 jaren niet langer dan 10 uren per dag De sociaal democraten verlangden dat de laatstgenoemde leeftijd tot IS jaren zou verhoogd worden en arbeid beneden U jaren verboden zou zijn Hun voorstel werd verworpen en het artikel aangenomen De Begeering deed uitkomen dat het socialistische voorstel verder ging in de beperking vnn den arbeid van jeugdige personen dan de wetgeving van andere landen b v Oostenrijk en Zwitserland verder zelfs dan Engeland Het Portugeesche Ministerie besloot m t uitzondering van éen lid aan te blijven Men verneemt uit Lissabon dat de Brgeering aan Engeland zal voorstellen eenige wijziging te brengen in de voorgestelde overeenkomst aangaande Zuid Afrika on inmiddels den modus vivendi tot Juni te verlengen INGEZONDEN Landgenooten l Het is nu ongeveer zeven jaren geleden dat de geldelijke toestand waarin de Maattchappy van Weldadigheid toenmaals verkeerde ons tot het houden eener Algemeene Collecte in den lande noodzaakte De directe aanleiding bestond destijds in het overlijden van H K H Prinses Marianne der Nederlanden do edele Vorstin tegenover wie de Maatschappij zulke groote verplichtingen heeft en dia haar vele jaren lang zoo ruimschoots steunde De uitslag van de collecte beschaamde onze goede verwachtingen niet Ruim ƒ 55 000 werd aan giften ontvangen terwijl 825 nieuwe leden zich aanmelden Door deze uitkomst werden wij in staat gesteld den dienst in de Koloniën tot op dit oogeiiblik naar bebooron te doen vervullen en kunnen wij zelfs op deze laatste jaren als op een tijdperk van ontwikkeling voor de Maatschoppij terugzien Van deze ontwikkeling getuigen de drie in dat tijdperk gestichte vakscholen voor Tuinbouw Boschbouw en Landbouw welker stichting voornamelijk te danken is aan den edelen weldoener der Maatschappij ons Eerelid den heer F H L van Swieten en voor twee van welke ons eeno rogeeringssubsidie is toegekend Van die ontwikkeling getuigt ook de aanzienlijke uitbreiding aan de Mandenmakerij gegeven welke moor en meer een tak van kunstnijver hoid werd en als eene ambachtsschool kan worden beschouwd waarop thans aan 45 jongelieden onderwijs in dezen tak van nijverheid wordt gegeven Daarvan getuigen ook de onlangs tot stand gekomen leerschool voor het boekdrukkersvak te Steenwijk en de belangrijke aanleg van bosschen ongetwijfeld de beste gelegenheid tot werkverschaffing in de wintermaanden Ook op het gebied van armenzorg het eigenlijke terrein dat tot den werkkring der Maatschappij behoort zijn die zeven jaren niet onvruchtbaar geweest de aanvragen tot plaatsing van nieuwe gezinnen gedurende geruimen tyd uiterst gering zijn in de laatste jaren aanzienlijk vermeerderd zoodat thans tal van verarmde gezinnen de koloniën hebben bevolkt en nog verscheiden andere op plaatsing wachten Moet men van de eene zijd deze herlevende belangstelling toejuichen aan den andoren kant valt hot niet te ontkennen dat daarmede groote kosten gemoeid zijn Hierbij komt dat wij van de gemeentebesturen die in de eigenlijke verpleging van gezinnen in 1870 nog ruim 7000 bijdroegen bijna niets meer ontvangen sedert dü invoering van de in 1871 gewijzigde armenwet Dat dit alles belangrijke uitgaven vordert is duidelijk Behalve deze gewone jaarlijkscho uitgaven moet bovendien nog gedurende 23 jaren een bediag van 7000 betaald worden als annuïteit aan de Botterüamsche Hypotheekbank Toch zou dit alles geen zorg baren wanneer de leden die door hunne contributie de Maats chappij steunen zóó talrijk waren als een § instelling dia ten bate vau het algemeen werkt verdient Dit is echter niet het geval terwijl ook het bedrag der giften en legaten vermindert Uet zal dus niemand verwonderen dat wij bu tengewone maatregelen moetende nemen tot het be