Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1891

n 9 4508 1891 Woensdag 22 April VRAAG STEEDS I Van der Veen s Elizer l Sociëteit öds Geooegei zaal KÜNSTHir te GOUDA VRIJDAG 24 APRIL 1891 AANVANG ten Vj ure Voorstelling door het Tooneelgezelschap van den TIVOLISCHOUWBURG te i o rrfa7 Directie Jan C de Vos en van Koblaab X i£LClklLSULCC@S Optreden van WILLEM van ZüULEN 45e opvoering van tj GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstre Arnhemscbe Bitterfabriek Firma Van der IU kl ± SLEUSTER A B N H H M OPGERICHT ANNO 1680 Voor Gouda en Om r i B Firma J F HERMAN ZOON Lang e Tiendeweg D 62 Mainzer Zuurkool per Pond 10 Cent KEDLSCHE POTJES van 3 i Kilo 75 Cent met inbegrip Tau potje Nieuwe COCOSNOTEN 16 Cent per stuk Prima laltiia Aardappelen 7 Cent het Pond J GE RirSEL Korte Groenendaal PElTSIO irSCHiLLËE Klucht in 3 bedrjjven door Cakl Ladïs VOORAF wil niet trouwen Dram schets in één bedr door Otto M Mölleb Toegangsprijs voor Leden ƒ O 90 Bespreekbureau geopend Vrgdag 24 April van 11 3 ure a 10 ets extra per plaats Loting DONDERDAG 23 APRIL des avond ten 7 nre precies Zser ïïette Gesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Zij 1 IH liuending van advertentMn kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave Het ERPHÜIS ten Sterf huize van J KOMPEER te Haastrecht op Woensdag 29 April 1891 zal geen doorgang hetben Notaris BEIJMAN OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwitserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges rm af Zilveren Heeren f Oouden Dames Gouden Heeren Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges Garahtie van twee tot vijf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DWK 8tolIwerck 8 Hart Cacao Hoogste eiwK k booftte theobromin gelialtt lO 10 n 25 Een ware schal voor de ongelukkige slachtoffer der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk ZÜr Retau s elfbewaringf HoUandscbe uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgeu bjj het Verlags Magazin tQ Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland t ollwehï Caca VoordeeligI Hart Oacao is fijnste PoederCacao in hart vorm gepersd Spoedige oplosliaarheid jne genr deliciense smaak steeds gelijitmatighéid des dranlis la blikken bauen 4 25 Caoao h rt = 45 oent I 1 aeio kart = 1 8 ent = 1 kop Caeao Veitoygbaar bij H H Contours Banketbakker enz EngroB Eipeditie JulluB Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOS j BekroondmetGoudenMedailles Alom te bekomen DE mmil QLASE8 of de beschrijving der beroemde geschilderd Kerkglazen va de Groote of St Janskerk to Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en waarbij is toegevoegd een afzonderlijk leven bericht der beroemde Glasschilders de Gebroedert Dirk en Wouter Crabclh Prijs 80 Cents A BRINKMAN Sn ataalboadend jTMna Liwtieht Il da iM t Kr ohtli en VenHrkende Kina Wljn Aaib TPlea door tal van blntion an bnitanlandaaba Ganaafhooren Varkrljgbaar In fleaachen b 190 en fX K BABPBIJBN 4 HOLM Apothelcara ItU Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Snelpersdrak van A BRINKMAN en Zn Gouda slait kiramen de Koninklijke machtiging tot het doen houden eecer Algemeene Collecte in tn roepen Die machtiging is ons welwillend verleend Dientengevolge ml die collecte overal in den lande worden gehouden in de week van II tot 16 Mei a s Vfij roepen daarvoor aller modewerking in Wij doen dit in goed vertrouwen en vleien ons dat er velen in den lande gevonden zullen worden genegen aan onze roepstem gehoor te geven hetzij door het schenken van eene gift in eens betig door toe te treden lot bot gewoon lidmaatschap tegen betaling eener jaarlijksche contributie van ƒ 2 60 of meer hetzij door zich als begunstiger ad ƒ 2B of als donateur ad ƒ 10 per jaar te daan inschrijven Moge ook de pers wier medewerking door het Bestuur der Maatschappij van Weldadiglieid nimmer te vergeefs werd ingeroepen deze vernieuwde poging tot opwekking van belangstelling krachtig steunen Frederiksoord Maart 1891 CoouniuarufeH der JUaaltchappij co Weldadigheid Jhb Mb J K W QUAEI ES VAN ÜFFOED Foorzüter C W Geaaf van LIMBUEG 8TIEÜM Me A van NAAMEN VAN EEMNKS Jhr Mr W H de SAVORNIN J OHMAN Secretaru PETR0LEÜM 1V0TELRI GE van de Makelaars Caotzl sr ScbalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 55 September October Novemberen Docember levenng ƒ 7 60 i OSTEiR Xcr misx L IJ S T van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft dor maanJT Maart 1891 en die doo tusschenkomst van het Postkantoor iiGonda terug te bekomen zijn A C van Eos um Amsterdam Demminck Breda J C Huisman den Haag C Jongeneel Kralingen N van Dam H Muller Crefeld W Wiordels Monte Carlo J M Oerlemacs Parijs Van Zevenhuizen A V d Boogaart Gouda 20 April 1891 De Directeur v h Postkantoor VÖR3TEE ADVERTENTIËW Bevallen van een Zoon I DE MINK VlSSKH Gouda 18 April 1891 De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte cUentelle kennis te geven dat hij zijne ZAAK van af heden heeft naar VES HAAG mmmm no 62 en blijft zich bfl voortduren beleefdelijk aanbevelen voor het teekenen van Crayon Portretten enhetencadreeren van GRAVURES etc zullende ook daar niets onbeproefd laten bet reeds zoo rnimschoots genoten vertrouwen waardig te blyven De Boekhandelaar H C E DAUW Jr heeft zich belast met het aannemen van bestellingen voor CRAYONPORTRETTEN en BNCADREMENTEN bg wien ook modellen ter bezichtiging tün gesteld Aanbevelend verblijve hoogachtend Uw Dw Dienaar H BOUTER Portretteekenaar en Enoadreur Denneweg No 62 den Haag ADVEBTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van K BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgsve dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ot prgs per drie maanden il 1 25 franco per port 1 70 Uionderlgke Nonuneri VIJF CENTEN Eene les uit de Mstorie Bekend is het sprookje van het 40 JBrig liberale wanbestuur dat vooral da antirevolutionairen telkens te terde brengen wanneer er verkiezingen zgn of wanneer de argumenten ter verdediging van het tegenwoordig kabinet te kort te schieten Ia het ontwerp manifest der deputaten is men zelfs verder gegaan en heeft men beweerd dat de liberale partij in haar vprschilleiide schakeeringen heel deze eeuw door het roer in handen gehad heeft Met het oog op de aanstaande verkiezingen waarbij natuurlijk deze onwaarheid weder dienst zal doen kan het zijn nut hebben deze bewering eenvoudig te toetsen aan de geschiedenis De Delfttche Opmerker heeftderhalve een goed werk gedaan door in het laatste nummer nog eens in bjjzonderTieJen aan te toonen hoe sedert 1848 de liberale ministeries slechts betrekkel k kort aan bet bewind zgn geweest en hun werk telkens door grootendeels conservatieve kabinetten werd vertraagd Maakt men de rekening nauwkeurig op dan vindt men dat van 1849 1888 wsrkeiyk door de liberale party is geregeerd vun Nov 49 tot April 53 3 j 5 m Febr 62 Juni 66 4 j 4 m Juni 68 Aqg 74 6 j 2 m Nov 79 Aug 79 1 j 9 m te zamen dus 15 jareA en 8 maanden terwijl anderen dan de liberale partjj gedurende 23 jaren en 9 maanden aan t bewind waren Het grootste gedeelte van de 40 jaren was FEUILLETON EEN ONGELUKKIGE Aaar het framch VIII 40 Wat heb ik je gezegd I riep zijn zuster uit toen hij haar bet briefje van miss Sidney toonde Ik heb jo veel te lief dan dat ik je met een ijdele hoop zou vleien Florence 7 1 uw vrouw worden Uit het antwoord dat zij u gisteren gegeven heeft uit het brieve van dezen ochtend kunt ge zien hoe lief zij u heeft Het armo kind wilde haar hart het zwygen opleggen Toen ge vertrokken waart heeft zij dezelule smart gevoeld als gij Moest zij alleen blijven én u voor altijd verliezen P Tegen twee uur kwam Boland te Passy aan verward ontroerd en in het besef dat deze samenkomst zou beslissen over het lot van zijn gebeele leven Florence wrfs zeer bleek haar oogen lehi terdsn met een koortsachtigen gloed Zij reikte hem hare kleine hand met een poging om te glimlachen Ik vreesde dat ge niet zoudt komen sprak zg zacht Kondt ge daaraan twijfelen terwül ge wist den liberalen dus niet het bestuur van s lands zaken toevertrouwd Gaat men na hoe de liberalen in de 15 jaar dat zij werkelijk geregeerd hebben het bestuur hebben gevoerd dan is de eerste periode ïhorbecke a eerste ministerie onbetwistbaar de bloeitijd geweest van het liberaal bestuur In die weinige jaren gaf Thorbeeke de voornaamste onzer organieke wetten de kieswet de wet op het Nederlanderschap de provinciale en de gemeentewet Z n ambtgenoot voor financiën mr Van Bosse verzekerde door zyn kloeke scheepvaartwetten aan het stelsel van bandelsvrflheid voorgoed de overwinning en verlichtte den druk der accfl nzen door afschaffing yan de belasting op schapen en varkens♦teosch ♦ Thorbecke fl tiveede ministerie 1862 1866 sMionÈ de WAt op het niI34elbaar ondenr s en een betere geneeskundige wetgeving De minister Betz zorgde door afschaffing van de BCCflnzen op turf en steenkolen en vqeral door de opheffing der plaatselijke accijnzen dat de minvermogenden minder gedrukt werden De minister van koloniën de heer Fransen van de Putte bracht door zjjn comptabiliteitswet orde in de Indische financiën en gaf door regeeringareglementen zelfregeering aan West Indië Minder vruchtbaar was het derde tijdperk 1868 1874 Toch dagteekenen uit die dagen de betere armenwet van minister Fock die door de opheffing van het domicilie van onderstand aan het platteland een groote weldaad bewees De minister De Waal gaf door de m dat ik uw vriend wasP Zij was ernstig en nadenkend Ga hier naast mij zitten als gewoonlijk enbeloof mij dat ge mij het u aangedane leed zultvergeven U vergeven Ik heb gisteren verkeerd gedaan ik bad openhartig met u moeten spreken Zij keek hem aan met oogen waarin al hare oprechtheid te lezen stond Ge hebt mij gezegd dat ge mij liefhebt Eoland Ik ook ik heb u lief Florence I Ik bid n hoor mij eerst aan Ik wil dat gemij geheel zult kennen alvorens mij te antwoorden Wij hebben elkander op zekeren avond ontmoet inde loge uwer zuster Ge maaktet dadelijk op mijeen aangenamen indruk Ik voelde mij onderiingte moede toon gy tot mij zeidei Het is mij alsof ik geen vreemde voor u ben en ik u reedslang ken Ik heb altijd geloofd dat twee menschen die bestemd waren voor God vereenigd teworden geen vreemdelingen voor elkander kannenzijn Zij hebben elkander nooit gezien ma r toch hebben zij het bewustzijn van bun wederzijcflfch bestaan Toen zijt ge mij komen bezoeken ik heb u bestudeerd ik heb u begrepen Wij hadden gelijke denkbeelden gemeenschappelijke gevoelens Toen ik bemerkte dat onzichtbare banden onze harten vereenigden had ik moeten handelen legen mijzelven ADVEBTENTIEN worden geplanM van 1 5 regels ii 50 Centen iedere legal meer 10 Centen G BOO TE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentlen gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni agrarische wet en de regeling der snikercnU tunr een krachtigen stoot aan de ontwikkeling van OostIndië en de minister Vnn Lilaar bevrgdde de arbeiders van de hatelgke stjrafbepalingen tegen hun vereenigingen en leidde door afschaffing van de doodstraf een humaner strafwetgeving in De korte laatste periode van 1877 79 bracht een verbeterde onderwijswet en da minister Gleichman slaagde door uitbreiding van het successierecht tot de rechte lijn in d eerste zjjner pogingen om ook het roerend ka itaal meer in de algemeene lasten te doen bijdragen Terecht wjjst het opstel verder op de voorstellen in 1852 door Van Bosse in 1872 door Blussé in 1878 door Gleichman gedaan om in denzelfden geest te arbeiden hetzy door een iakomstenbelasting hetzg door een effectenbelasting voor te dragen Ook het ontwerp van den miuister Van Limburg Stirum 1873 om persoonleken dienstplicht in te voeren en dat van den minister Geertsema 1874 om den census belangrijk te verlagen mogen niet worden vergeten Vraagt men nu met welk doel wg dit korte historisdie overzicht onder de oogen onzer lezers brachten dan is dit niet om onze politieke tegenstanders van hun ongelgk te overtuigen Deze willen niet overtuigd worden en zoolang zg onder liberaal iets anders verstaan dan wij kunnen wg het natuurlijk nooit eens worden Voor de tegenwoordige antirevolutionairen is al wat op politiek gebied is voor tegen u ik had een geluk moeten ontvlnchten dat mij onmogelijk toescheen Onmogelijk I spreekt ge dat woord wederom uit Ik ben zwak geweest Kan ik het helpen f ik ben slechts een kind een arm kind dat geenmaoht heeft over zichzelven En toch hield eenheilige plicht mij van u gescheiden Luister iioland I Gü hebt gemeend dat ik een wees was gelijk alleanderen Neen een jong meisje is gewoonigk vrij wanneer zij bare ouders verloren heeft en alleen inde wereld staat Ik ben dat niet Ik behoor eendoode toe Mijne moeder is in Amerika gestorven ten gevolge van een afgnjzelgke misdaad Haar moordenaar beett slechts een belachelijk kleine straf ondergaan en ik heb gezworen niet ia trouwen alvorens ik de overledene gewroken heb Boland luisterde met een beklemd hart zonder haar te begrijpen Begint ge de werkelijkheid te doorzien P Zulkeen zwak schepseltje als ik ben kan niets Ik wilde ten gunste m ner zaak den man wapenen die ommij te verkrijgen de edelmoedigheid zo hebben zijn leven te wagen tegen dat van den moordenaar Een kinderachtige redeneering nietwaar heel onnoozel en tamelijk romanesk I Het is gemakkelijkplannen te smeden zoolang men niet bemint Zcodra het hart zich gewonnen geeft ligt ook het verstand aan banden Ik heb u hef gekregen Eeratheb ik tot mijzelve gezegd dat ik ook van u eendergel ke opoffering zou vragen maar ik had de