Goudsche Courant, woensdag 22 april 1891

i M eenige stippen te doen om de openbare rust te bewaren en later de schuldigen terecht te doen staan dan zou de President onder zulke omstandigheden van gevoe en zgn dat het geval aau het oordeel van het Congrea behoorde te worden onderworpen met het oog op ouderatand aan de gezinnen der Italiaanache onderdanen die door wetteloos geweld hun leven verloren Het plan tot grondwetsherziening in België zoosla dit in algemeene omtrekken door de centrale sectie der Kamer is aangegeven zal de arbeidersbeweging niet tegenhouden zooals men maar verkeerd gehoopt had Op een vraag althans van den correspondent van de Agence Havas aan den heer Volders het hoofd der werkliedeupartij welke houding die partij zou aannemen indien de grondwetsherziening werd goedgekeurd iu den geest van het proces verbaal der centrale sectie luidde het antwoord dat in bedoeld geval de werkliedenpartij zou protesteeren en verklaren dat dit gehjkstaat met misleiding en uittarting de algemeene werkstaking zou dan zonder uitstel beginnen Zal de Kamer nu het stemrecht nog een beetje uitbreiden Maar ook dat zal niet helpen en het algemeen stemrecht ook niet er zit meer achter De Portugeesche bladen zeggen dat de Engelsohe voorstellen betreffende Oost Afrika verscheiden onaannemelijke bepalingen inhouden hetgeen de Minister van Buitenlandaohe Zaken aan Portugal s gezanten in het buitenland bij circulaire heeft doen weten De Engolsche gezant zet de onderhandelingen voort met de Portugeesche Ministors van Buitenlandsohe Zaken en Marine pëtroleum noteeringen van de Makelaars Cantzlaar Schaikwüki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 50 September October November en December levering f 7 60 AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den RAAD dier gemeente in Zijne Vergadering van den 20 Maart 1891 is vastgesteld de volgende VERORDENING ter instandhouding van de goede orde op het Buitenplein van en de toegangen tot het Station van den Staatsspoorweg Art Het is verboden rg of voertuigen die tot vervoer voor geld van personen of goederen binnen of buiten de gemeento bestemd zgn op het buitenplein van het spoorwegstation te doen stationeeren zonder schriftelijke vergunning van den Burgemeester Art 2 Do eigenaars van de in het vorig artikel bedoelde rijtuigen moeten zorgen dat deze rijtuigen zoo zgn ingericht dat zij door de daarin gezeten personen van binnen kunnen worden geopend Art 3 Ieder rg of voertuig moet geplaatst worden waar de Politie het noodig acht Art 4 Voetgangers en bestuurders van rij of voertuigen zijn verplicht de richting te volgen die hun door do Politie wordt aangewezen en in het algeineen de door haar in het belang der openbare orde gegeven bevelen optevolgen Art B Het is verboden door dringen of op andere wijze belemmering van de passage te veroorzaken Art 6 Het is aan anderen dan aan hen die van den Burgemeester vergunning hebben verkregen verboden hunne die nsten als sjouwer pakjesdrager kruier of wegwijzer aan te bieden Onverminderd de in art 9 bedreigde straf kunnen de overtreders van de bepaling van dit artikel van I het plein en de toegangen vorwgderd worden Art 7 Alle bepalingen in de Verordening van Politie voorkomende betrekkelijk Openbare wegen zijn ook op het buitenplein van het spoorwegstation van toepassing Art 8 Tot het oonstateeren van de overtredingen dezer Verordening zijn behalve de ambtenaren daartoe bij de Wet aangewezen bevoegd al de beambten der Gemeente Art 9 Overtreding dèier verordening wordt geslraft met eene geldboete v n ten hoogste ƒ 10 of hechtenis van ten hoogste drie dagen Art 10 Bij het in werking treden de ier Verordening is die ter instandhouJing van de goe le ordo op het buitenplein van en de toegangen tot het slation van den Neilerlanclschen Rhijnspoorweg van den 29 Angustus 36 September 1S76 ingetrokken Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Hollaud volgens hun bericht fan den 31 Maart 10 April 1891 in afechrift medegedeeld gevalleii tot aan het optreden van het tegenwoordig kosteIgk kabinet al wat niet volkomen strookt met Dr Kagpers inzichten overgoten met het liberale sop de conserratieven de richting van de voormalige ministers T d Brugghen Yan Lyoden van Sandenburg en Van Zaylen ïoowel als de ministeries van WiUem I en die van WUlem II vóór 1848 het waren al te gader liberalen evengoed als Thorbecke Van de Potte ofKappeyne Waar zoo met woorden wordt gespeeld in strijd met de beteekenis die de part naam 2i5 raaZ historisch gekregen heeft in het staatkundig spraakgebruik is vruchtdragende gedachtewisseling onmogeiyk Wg hadden veeleer het oog op diegenen onzer vooruitstrevende medeburgers die aan de liberalen hun tekortkomingen en hun onmacht kwalijk nemen Inderdaad elk onpartydig liberaal zal moeten erkennen dat de werkkracht der partg gaandeweg is afgenomen Ieder volgend tydperk van liberaal bewind is minder rijk in resultaten dan zijn voorganger Terecht zegt dan ook bovengenoemd blad dat de kiezers gelgk zullen hebben indien zfl uit deze omstandigheid aanleiding nemen om nu vau hun ongeduld bljk te geven en met grooten ernst aan te dringen op daden en krachtige daden Maar men verlieze niet uit het oog dat de parlementaire geschiedenis van 1848 1887 ook leert dat gaandeweg de oppositie der antiliberalen sterker is geworden Al het goede dat door de liberale partij tot stand in die jaren en blijkens bovenstaande opsomming was dit geen kleinigheid dat alles is gewrocht in weerwil van de heftige oppositie der conservatieve en kerkelgke partijen Al wat mislukt is b v de invoering eener inkomstenbelasting en van den persoonleken dienstplicht werd grootendeels door de pogingen der politieke tegenstanders verjdeld Wel kwam daarb verdeeldheid in eigen boezem die den aanval van den vgand dubbele kracht gaf maar toch de hoofdoorzaak was dat steeds aangroeiende oppositie van verbonden katholieken en calvinisten de liberalen machteloos maakte Vraagt men dus aan de historie een les het zal wel deze zjjn dat voorstanders van hervorming en vooruitgang hun steun behooren te geven aan de liberalen Van de rechterzgde komt alleen iets tot stand indien zji zaken ontleend aan het program der liberalen en die met behulp dezer verguisde tegenstanders in liehouden haven brengt Slechts eene krachtige liberale meerderheid sterk ook door eensgezindheid waarop de verdeelen heersch tactiek der kerkelgke partgen afstuit kan ons de bevrediging brengen van de nooden des volks de hervormingen op allerlei gebied waarnaar wg sedert jaren uitzien moed niet het tot het einde toe vol te honden Zq zweeg gedurende enkele oogenblikken toen vervolgde zij Ku wilde ik alle banden tnsscben ons verbreken Ik heb u afgewezen Toen gij gisteren waartvertrokken was het mij alsof alle geluk mij hadverlaten Kon ik mijn hart voor u openen Konik u toeroepen Ziehier mijn geheim neem er dehelft an op ui Mijn verleden was voor u niets Uijn leven begon voor u slechts op den dag toenwij elkander leerden kennen het uwe begon voormij eerst op den dag toen ik u lief kreeg Datdacht ik ten minste Opeens Zij glimlachte nu en een straal van hoop sprak nit haar blik Zie Koland een zonderling noodlot vereenigtons Ik dacht dat ge een vreemdeling waart inmijn bestaan van voorheen en ge zijt er door eentreurige gebeurtenis in gemengd Zij glimlachte steeds en reeds doorzag hy de ontzettende werkelijkheid Zijn verstand verzette zich maar zijn inwendig gevoel was sterker dan zijne redeneering Hij wist vooraf wat het meisje hem zou zeggen Een vriendin heeft mij alles verteld stel u mijne vreugde voor Ik was u reeds dankbaarheid verschuldigd vóór ik u leerde kennen Ge hebthaar heldhaftig verdedigd de arme doode die ikbeween Miss Sidney stond op on opende de deur naar de BINNENLAND GOUDA ïl AprU 1891 Vrydag 24 April e k zal het Tooneelgezeltchap van den Tivoli Sohouwburg te Rotterdam voor het eerst hier ter stede optreden Opgevoerd wordt zooals uit de advertentien in ons vorig ar bleek het bekende Pmtion Scholier dat te Botterdam dezen winter groot succes had Het is een recht amusant kluchtspel waarin de heer Willem van Zuylen de hoofdrol vervult Het zal leker menigeen genoegen doen dezen populairen tooneelspeler weder eens in ons midden te zien optreden De heer C Hoogendijk heeft gisteren aan de Bqksunirersiteit te Leiden het doctoraal examen in de reohtan otonschap afgelegd Heden morgen werd in het gebouw Arti Legi alhier aanbesteed onder het beheer der genie het een jarig onderhoud der Kazernegebouwen te Gouda en te Schoonhoven Voor Gouda begrooting ƒ 2875 werd ingeschreven door J de Jong Wz voor 8086 C J Koot voor 2980 W Bokhoven voor rZSBO en D Amesz voor 2786 Voor Schoonhoven begrooting ƒ 1900 werdingeschreven door P Blanken Dz voor 1895 en K Oprol voor 1839 n Heden morgen omstreeks half zes ure is er een begin van brand ontstaan in de boerenhofstede van C Eijkelijkhttizen in de Voorwillens onder deze gemeente De brand is waarschijnlijk ontstaan door dat het vuur in den schoorsteen waarin een lek was zich heeft medegedeeld aau het rieten dak dat voor een gedeelte is verbrand Spuit No 6 was spoedig aanwezig Vuursohade is weinig geleden doch des te meer waterschade Alles was verzekerd doch zeer laag Gisteren ii op de Ifachinala Garenspinnerij alhier het volgende ongeluk gebeurd Ongeveer te 6 uur des namiddags geraakte eene der arbeidsters met haar hand tusscben een der machines met het noodlottig gevolg dat van die hand de vingers werden afgeknepen Onder hevig p nen ia zq naar 4e onderlqke woning iu de 4e kade gebracht De heer D Qrocnendyk te Haastrecht deed met gunstigen uitslag het examen Lager Onderwijs voor de akte als onderwijzer De heer J van der Breggen Az heeft zqn ontsUg genomen als Dqkgraaf van den Zuidplaspolder in Sohieland Zondag den 3 Uei zal te Waddinxveen de heer G 1 Antink predikant te Oostermeer en Ëestrum des namiddags te 2 uur zijne intrede doen De consulent de beer L ten Bosch predikant te Gouda zal hem des voormiddags tot zgn dienstwerk inleiden aangrenzende kamer Kom NellyI riep zij luid Ziel HeeftRoland Montfranc vroeger Roland Salbert geheeten f Hij is het Nelly snelde op den jongen man toe en bedekte zijne handen met kussen Roland was doodsbleek verplet achteruit geweken Het was niet Nelly die hij plotseling zag verschijnen maar mevrouw Reeding Hij dacht dat zijn slachtoffer voor altijd verdwenen vergeten was en dat onmeedoogende spooksel stond nu tegenover hem om hem te vloeken I Hq strekte de armen uit om het wrekend visioen te verdrijven en eindelijk zichzelven niet meer meester viel hij op een stoel neder Nelly en Florence dachten dat bij overmeenterd werd door de ontroering door de plotseling weder opgewekte herinnering ontstaan Na jaren zag hij nu weder het akelige tooneel en het drama in de prairieo afgespoeld voor oogen O mijnheer Roland vervolgde Nelly hoe goed en edelmoedig waart ge toch Ik heb u die verschrikkelijke geschiedenis dikwijls genoeg verhaald juffrouw Alleen geheel alleen tegenover die woeste dronken woedende bende is hij toch toegesneld om ons te beschermen H j viel door een kogel getroffen neder terwijl hij met zijn eigen lichaam haar trachttete besehutten die hq helaas niet heeft kunnenredden Door een hevige wilskracht gelukte het Roland langzamerhand zijne kalmte en zijn helderheid van Onze oorrespondent te Paramaribo seint oni datde oneenigheid tussohen den Gouverneur n mr Kalff tot verschillende heftige tooneelen in den Raadvan Bestuur aanleiding heeft gegeven en dat daheer Kalff ten gevolge der ondergane bejegening Zaterdag de vergadering van den Raad van Bestuiv verliet foi Ds terugreis uit Zwitserland van HH HU d Koningin Regentes en de Koningin zal vermoedaljjk 4 Mei a s plaats hebben Gisteren verwierp de Hooge Raad het vroeger vermelde cassatieberoep van J S burgemeester en koopman te Broeksittard tegen zyne veroordeeling door het gerechtshof te Arnhem tot 8 dagen gevangenisstraf wegens valschheid in geschrifte gepleegd bq gelegenheid van het afgeven eener verklaring ten behoeve n den vee uitvoer naar België In do jl Zaterdag te Rotterdam gehouden vergadering der afdeeling Zuid Holland der broederschap van candidaatnotarissen in Nederland werd na eenige mededeelingen van huishoudelijken aard eerst overgegaan tot de verkiezing van een candidaathoofdbestuurder als hoedanig werd gekozen de heer W Erkelens Cooke van Rotterdam Daarna werd overgegaan tot het bespreken van wqzigingen in het huishoudelijk reglement ten einde dit in overeenstemming te brengen met het reglement der broederschap Vervolgens bekwam de heer J H Boadewijnse van s Gravenhage bet woord ter verdediging zijner stelling De eiaoh tot echtscheiding wegens overspel mag niet worden toegewezen op grond van de enkele bekentenis of niet verschgning van gedaagde Het onderwerp gaf aanleiding toU een zeer geanimeerd debat Enkelen waren het ma den verdediger der stelling eens anderen beweer den dat de enkele bekentenis als voldoende moest worden beschouwd om het overspel te bewgzen N bespreking van een enkel geval uit de notarieel praotyk werd de vergadering gesloten Wy waren dezer dagen in de brandwacht in d gelegenheid sohrijtt de Prov Orm Cl en door d hoofdman der Groningsche brandweer den heer H Tijhuis vervaardigd eenvoudig en gemakkelijk toestel te bezichtigen dat bij een begin van brand uitstekende diensten kan bewijzen Op grootere schaal ingericht sou het in fabrieken en werkplaatsen zeer goed op zijne plaats zijn en menigmaal eene grootere uitbreiding van brand kunnen voorkomen i Het toestel bestaat uit een thermometer die in ge wone omstandigheden op 60 V staande door groo tere warmte ontwikLeling het kwik tot 80 doet klimmen dan eene electriscbe schel in beweging brengt waanloor een galvaaische batterg in werking wordt gebracht de kraan van de aangehechte waterleiding opengaat eu er onmiddolyk een kleine stortregen ontstaat Bij de volkstelling die dezer dagen in EngeUni gehouden wordt komt de eioentrieiteit der Engelschen en de onhandelbaarheid van eenige oudt I aristocraten weer voor den dag Lord Jame Douglas heeft op de vraag die hem gesteld werd Wat is uwe vrouw f geantwoord Straatveegster m gek ff En uw zoonP Schoenpoetser ge geest te herwinnen Hij besefte ten volle dat 1 verloren was indien hij toegaf aan de verwarring die voor deze beide vrouwen zoo onverklaarbaar moest wezen Zij moesten zich immera wel ver wonderen over de trilling zijner stem en de zenuwachtigheid zijner gebaren Gij gij Florence stamelde hij gq de docht van mevrouw Reeding Miss Sidney was geheel veranderd Haar geW straalde van blijdschap en van liefde O Roland wat heb ik u lief en hoebewondarik n Had ik ongelijk toen ik beweerde dat Mnoodlot ons voor elkander beatemde De man dMik liefheb is ook de man aan wien ik het me te danken heb Ik wees u gisteren af om a uu geheim niet te openbaren on dat geheim M geen voor u I Zou ik het recht hebben gehad m een ander te vragen mijn hulp mijn steun mijowreker te zijn Hij was weder kalm geworden en volkomen meest over zichzelven Ik behoor u toe hernam hij Doe met njwat ge wilt En gij beste Nelly gij die O hebt gered gij zult mijne vriendin zijn gelijk voo heen Maar ge spraakt van straf Florence g apraakt van den boosdoener die slechts een belachelijk lichte straf had ondergaan 1 dacht dat iTfordt vervolgd bortn In het donkerste Afrika Ds chef der telling heeft deze aardigheden niet aardig willen vinden en den lord voor den rechter gedaagd Lady Douglas en de bedienden moeten nu getuigen omtrent het straatvegen het sehoenpoetsen en het gekzqn het maximum der straf intussohen is eene boete van vijf pond Sir Brydget Henniker is ook gedagvaard Hg had r ntwoord Mijne vrouw mgue drie kinderen en wonen heden 6 April onder het dak van ons huis ik beschouw alle andere vragen als ongepast ik weiger er op te antwoorden en verbied al mgne bedienden dit te doen Op het eiland Marken is naar aanleiding van een door doleerende ingeaonden verzoekschrift de kermis afgeschaft Aan de scholen van hooger onderwga in Duitschland is door het ministerie van eeredienst een zonderlinge verordening bekend gemaakt Sedert eenigen tijd worden stukjes gom elaatiek verkocht met een stempel die het portret van den Keizer draagt Het gebruik van deze stukjes gom elnstiefc ia nu den gymnasiasten verboden omdat o Byzantium het gebruik van die stukjes aan de knapen aanleiding zou kunnen geven om de beelteais des keizers te verwringen en dus te misvormen Uit Karlsruhe wordt geschreven dat de aanmeldingen voor de Duitsche waaier tentoonstelling die er in de maanden Juni en Augustus zal gehouden worden boven verwachting talrijk inkomen Het getal der beloofde waaiers heeft reeds lang bet eerste duizend overtroffen en dagelijks komen er nog nieuwe aanbiedingen Vele vorstenhuizen hebben waaiers en bibelots van groote historische en artistieke waarde aan de tentoonstelling beloofd Tot nu toe kan men op de schatten uit de paleizen van Carlsruhe Stuttgart Weimar Gotha van den prins van Füratenberg en de landgravin van Hessen rekenen Groot zal het getal van artistiek bewerkte waaiers van moderoe meesters afkomstig zg n Geschilderde waaiers van P Keiler Schonleber F A Kaulbaoh Eugen Klimach Lossow Kanoldt Papperitz Bitter Baisch e a zijn roeds in handen van de tentoonstellingscommissie Door de groote variatie in het aangebodene zal de tentoonstelling zeer zeker groote belangstelling wekken en vooral ook in ethnologiseb opzicht interessant zgn De termgn van inzending is op den tgd van 10 Mei tot 10 Juni vastgesteld Do opening zal in het midden van Juni plaaU vinden Gelgk men weet worden aan de gedeporteerden op het eiland Sachalin van wege de Russische regeeriog van tgd tot tgd bezondingeu vrouwen gezonden De verdeoling van deze geschiedt op eenvoudige verstandige wga Zoodra het schip met vrouwen aangekomen is worden de ongetrouwde kolonisten bijeengeroepen in een tuin waar de vrouwen op eeno rij staan Hier wordt onder voorzitterschap ven don kommandant de indeeling gehouden De kolonisten mogen kijken en kiezen de vrouw mag weigeren of toestemmen De gedeporteerde zegt nVva Edelheid ik zou gaarne die kleine van de pokken geachonden hebben De pokdalige wordt voor het front geroepen Is hij u naar den zin V Zij kijkt hem even aan Jawel Daaimede ia de plechtigheid afgeloopen het paar wordt als in vrij huwelijk met elkaar levend in het register ingeschreven Wanneer zij bet wensohen kunnen do paren zich ook kerkelgk laten trouwen De geschiedenis van een groot fortuin De heor Sidney Hendrioka van Chicago de erfgenaam van twee jnilhoen dollars ia onlangs onder merkwaardige omstandigheden in het bezit gekomen van dit fortuin Het was de erfenis van een oom die sinds lane dood was en die zijn gold dat hg had verdiend 1 Amenkaanachen slavenhandel iu de Manhattan Bank te New York had uitgezet De erfgenamen waren langen tgd met in staat hunne aanspraken te te bewgzen en ten slotte badden zg het opgegeven Het eenige wat zij noodig hadden was een gelegaliseerd geboortebewgs van den oom waaruit zijn verwantschap met de eischende familie bleek Op zekeren dag ontdekte men dat de familiebijbel in de noodkist van een dor erkende afstammelingen was begraven te Eaaton Het graf werd geopend en do bijbel gevonden Hij was geheel beschadigd en de leereu band en de meeste bladen wareu door de insecten verteerd Maar de oorkonde was beschermd aoor 1e schutbladen en de aanteekemngen waren volkomen leesbaar Deze ontdekking was voldoende om het fortnin in net bezit te brengen van de erfgenamen Het wordt gescüt in het geheel 6 000 000 dollars groot te zijn 1 Botteolandscb Overzicbt Op da eene gewichtige benoeming in Frankrgk die van den heer Cambon tot gouverneur generaal van Algerië is is eene andere gevolgd die van den afgevaardigde Lanessan tot gouverneur generaal van de IndischChineeaohe bezittingen ter vervanging van den heer Piquet die ontheven wenaohte te worden Aan Laneaaan was reeds vroeger van wege de regeering eene zending opgedragen in de Pransohe koloniën Zg diende om er het noodige voor te bereiden en te regelen voor hare deelneming aan de wereldtentoonstelling van 1889 Lanessan die het veld der politiek heeft beploegd is tevens een planten dierkundige en zijn verblijf in de koloniën heeft hij zich ook ten nutte gemaakt voor zijne liefheb bergstudie Hij heeft de betrekking aangenomen onder voorwaarde dat de bevoegdheid van gouverneur generaal uitgebreid zal worden Zoo zal hg de beschikking krijgen over de land en zeemacht en zonder zijne toestemming zal er geen expeditie ondernomen kunnen worden Ook zullen ginds alle benoemingen van hem uitgaan Hot schijnt dat de Bulgaaraohe regeering inderdaad de moordenaars van den minister Beltacheff heeft gevonden Ten minste ook de Nme Jreie Presse bevestigt nu het bericht dat de namen der vier personen die van den moord verdacht worden bekend zijn Ze zijn allen uit Macedonië afkomstig en wefden toen zij te Belgrado aankwamen door een diplomaat voortgeholpen De Kolnische Zntung beweert zelfs te weten dat deze diplomaat niemand andera is geweest dan de secretaris van het Fransche gezantschap te Belgrado de heer Dumas die don Russen dezen vriendschapadnad bewees Daarbij heeft de Bulgaaraohe regeering nog een andere gewichtige ontdekking gedaan Het middelpunt der Panslavistiache beweging op het BulkauSchiereiland voor zoover Rusland daarbij is betrokken is de Russische gezant te Bucharest Hitrovo Reeds meermalen is hierover geklaagd on zelfs heeft de iu het oog vallende wgze waarop Rualanda vertegenwoordiger de vganden der Bulgaaraohe regeoring beschermt de Rumeensche regeeriug menigmaal iu moeilijkheden gebracht Een van de hnndtangera der Panslavisten en een bekende onruststoker was de dragoman van bet gezantschap Jakobsohn Nu heeft deze Jakobsohn om welke reden wordt niet gezegd den minister Stambuloff eenige mededeelingen gedaan over het woelen der Pauslaviaten te Bucharest Zelfs deelde hg mede dat de secretaris van het Bulgaarscbe ageutaoliap in deze stad door Russisch goud was gewonnen en verraad pleegde jegens Bulgarge De heer Stambuloff ontbood dBu secretaris Vladigeroff genaamd onder een voorwendsel naar Sofia en liet hem terstond in hechtenis nemen Vladigeroff die tot de meest vertrouwde medewerkers der Bulgaarsche regeering behoorde erkendo zgn schuld eu zal nu wegens hoogvejraad terechtstaan Naar men beweert ia de heer Stambuloff die gelijk reeds meermalen is gebleken niet opziet te fui een krachtig optreden voornemens de behaiidelmg van dit proces zooveel mogelijk te bespoedigen In dit geval zal men spoedig eekerheid verkrijgen in hoever do moord van den Bulgaarsehen minister als een politiek feit en als een gevolg van de Fanslavistiscbe kuiperijen beschouwd moet worden Uit het uitvoerig verslag van de zitting dor Italiaansche Kamer waarin over de bekende lynchgeschiedenis gehandeld werd blijkt dat de Ministerpresident Rudini verzekerde dat vier der gelynchten Italianen waren De Minister deelde mede dat de Begeering der Vereenigde Staten bevredigende verklaringen had gegeven Eudini las ook een telegram voor van den President der Vereenigde Staten aan den Qouvernsur van Louisiana waarin deze wordt uitgenoodigd de schuldigen aau het gerecht ver te leveren Men kan begrgpen dat de Italiaansohe Kamer deze en andere mededeelingen toejuichte Wanneer men het slot van de uitvoerige laatste nota leest van den imerikaansohen Minister Blaine zullen de Italianen wellicht minder optimistisch gestemd worden Blaine toch laat zich hier zoo ontwgkend uit en houdt zooveel slagen om den a rm dat men twgfelt of de gevraagde satisfactie wel zal komen Indien het mocht blijken schrijft Blaine dat onder degenen die door het volk te Now Orleans werden omgebracht eenige Jtaliaansche onderdanen waren overeenkomstig ons trv aat met Italië en met in strijd met onze wetten oj i nmigratie in die stad vertoevende of gevestigd en die tfiendzaam de v ten der Vereenigde Staten en van den StadC 1 aiana gehoorzaamden on dat de openbrtff arabf fi kleeders belast met het bescherjnen vjJnMetetï eigendom in dio stad tot het bedrgf rtw Uta de hand leendefn of op behoorlijke kennisgeving of inlichting van het dreigend gevaar in gebreke bleven