Goudsche Courant, woensdag 22 april 1891

Donderdag 2S April N2 4509 1891 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad Oe inzending van advertentifin kan gesoliieden tot Mn nnr des namiddags van den dag der ultgare Snelperedmk Tan A BRINKMAN Bit Z Gotoa Én is hierfan afkondiging geschied wsir het behoort den 20 April 1891 Burgameestar en Welhoudera roornoemd VAN BKRGEN IJZENDOOEN De Secretarii BROaWEE AFROl DIGIl G Da BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Gouda doen te weten dat door den Baad dier gemeente in Z ne Vergadering van den 30 Maart 1891 is vastgesteld de volgende VERORDENING ter voldoening aan art 9 al 1 der Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Art 1 Het vervoer van Ig dors aan eene besmettelijke ziekte naar een ziekenhuis of naar hunne woning mag niet aodera geschieden dan met rijof vaartuigen of draagtoestelleo uitsluitend daartoe door den Burgemeester besiemd of met zgne goedkeuring tijdelgk daartoe gebezigd Art 2 Tot het constateeren van de overtredingen dezer verordening zgn behalve de ambtenaren daartoe bij de Wet aangeirezen bevoegd al de beambten der Art 3 Overtreding van artikel 1 wordt voor zooverre daartegen niet reeds bij eene wet algemeanen maatregel van Bestuur of Provinciale Verordening is voorzien gestraft met eene geldboete vso ten hoogste 10 of hechtenis van ten hoogste drie dagen Art 4 Bij het in werking treden dezer Verordening ia die ter voldoening aan art 9 aL 1 der Wet tot voorziening tegen besmettelgke ziekten van den 29 October 18 November 1873 ingetrokken Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 31 Maart 10 April 1891 in Afschrift mede En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 20 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Apnl Johsoiiu ouders E Radix m M Tin Rceswyk 18 Jan otdtt J J de Hink eo li Visier Tresi Msris JoanlK Coroelii oaderi H N vid Sduik es A C Zireuloot 19 Wilbelmins oideri fl de JoDg eo W Daneas 20 lobaantt ooden F reo Egek rn B Dokter Johanu ooders D A r£Uii n E van GeoBcreD OTERLED N 1 Apnl A van W 76 j 11 m T Lee if 47 j 20 6 l H ScbiedoD 19 d 21 J ioogejau 14 m GEHUWD 21 April W C k ester en B Mitie Zevenhuizen GEBUWD M tin Vliet en J N Heij APVERTENTIBW GEVRAAGD een fatsoenlflk KOSTHUIS bg BurgerUeden door IEMAND z b b h h Franco brieven onder No 2103 aan hei Bareaa dezer Ooarant Tegen M£I LJJJJ met KOST en INWONING aangeboden Adres PEPERSTRAAT 89 Stoomtramweg Maatschappij 99 Q Q criD De trammen s morgens 6 10 van Gouda naar Bodegraven en 7 00 van Bodegraven naar Gouda zullen van af den len Mei alleen loopen op Maandag Dinsdag en Donderdag en de trammen 7 56 van Gouda naar Bodeg raven en 8 58 van Bodegraven naar Gouda alleen op Donderdag DE DIRECTEUR WISBRU X LIFFMAI N lv£a rls t GOUDA lv£a rls t Zwarte en Gekleurde PARASOLS in alle genres en prijsen Zwarte Zijde voor Japonnen Zwarte len Gekleurde Zijde voor Garneeringen Tbe Mutual Life Imimi Cmm o £ l Te w S orls Opgericht 1843 Hiderlinge Levensverzekering IHaatschappiJ Uit het jaarverslag eindigende 31 December 1890 206 055 Polissen Verzekerd kapitaal totaal 1595 567 163 10 waarvan in 1890 49 188 PoliiMD 402 464 963 95 Ontvangsten 87 446 946 73 Vermeerdering in 1890 9 649 397 68 Betal aan Polishonders 42 433 000 13 4 431 479 18 Waarborgfonds 367 887 403 26 884 2 95 Directie vour Nederland O Z Voorburgwal 183 te Amsterdam Th LU S Directeur VRAAG STEEDS Alom te bekomen I Van der Veen s EJÏml SE BOUESCIE QLASEN M of de bescbrüvins der beroemde ceBchilderd Arnheinscbe Bitlerfabriek Firma Van der m k l A SLEUSTEB ARNHEM OPGERICHT ANNO 1680 Voor Oouda en Onutrehn Firma J F HERMAN ZOON Lange Tiendeweg D 62 Heden ontvangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen A V os Az Kleiweg £ 73 en 73 of de bescbrgving der beroemde geschilderd K rkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Gla7 eu der cartonteekeningen ea waarbg is toegevoegd een afzonderlek levewbericbt der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirli en Wouter Crabetli DOOB CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Knnstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN è De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per 4rie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlüke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND ÖOÜDA 22 April 1891 Bq gelegenheid van de teatoonatelling te Utrecht van het Genooteohap voor Landbouw en Krnidkunde afileeling Utrecht worden Yrydag 24 April o a op het atation Gouda van den StaataSpoor weg reiourbüjetten naar Utrecht tegen vrachtprijs enkele reis voor ééa dag geldig afgegeven Bij het nemen der plaatsbewijzen kan tevens een entréebewija voor de tentoonstelling s ƒ 1 worden genomen Toor da Deputatenrergadering op Dinsdag 12 Mei a s te Utrecht te houden zijn afgevaardigd door do kiesvereaniging Nederlnnd en Oranje te Ouderkerk a d Usel de heeren A Hoogendijk Jr stenig G de Duif plaatsverv sterag C Hoogendijk Azn A Goudriaan Wzn Joh de Jong N Goudriaan P de Duif door de antir kietrereeniging te Oudewaten de heeren M O van Wijngaarden sterag A Jonkheid plaatsverv stenig Ds W F A Winokol P J Sahms G Zwart H Nijenhuis J van Manster J Cromwijk A P J Buys D van der Klis H van Wqugaarden J J 0 de Jong Tengevolge van een drietal lezingen door den heer Van der Meulen uit Haastrecht voor den Volksbond gehouden is er te Deventer te Almeloo en te Delden eene afdeeling van den Volksbond gesticht Meer en meer blijkt van instemming met de wijze waarop de Volksbond den fttrijd tegen deu jiterken drank voert De landbouwer V W te Stolwijk vermiste dezer dagen uit eene gesloten kast eene som van ruim 200 FEVILLETOM EEN ONGELUKKIGE Aiiar iet Tramch vm 41 Hij durfde niet voortgSan omdat hij wel voelde dat hij zich op onbekend terrein bevond Meer dan ooit was Eoland bevreesd zich te verraden De verschrikkelijke toestand waarin hij was gebracht wer4 nog ingewikkelder door omstandigheden die hy niet kende Hij wist miss Sidney behendig to ondervragen en stond verplet over hetgeen hij ver nam Wat moest hij booren I Hoe had deze reine maagd zulk een woest denkbeeld kannen opvatten Dat vrouwelijk karakter was hem ten eenomale een raadsel Hij oordeelde dat het beste zou zijn maar in die opgewonden kinderliefde medo te gaan om haar later te leiden en tot kalmte te brengen Florence praatte steeds door terwijl zij in haar onschuld sprak over de vreugde en de verwachtingen ♦ an haar hart Nu kon zij Roland s vrouw worden mets stond hunre verbintenis meer in den weg O wat zouden zij een heerlijk leven samen leiden I Haar meisjesdroomen werden waarheid Men zou gezegd hebben dat zij de gelofte aan de doode vergat om Dadelijk viel de verdenking op de dienstbode en direct bekende deze het geld te hebben weggenomen Ben klein gedeelte van het gestelene was nog in haar bezit do rest had zq aan kleeren en opschik besteed De zaak is in hauden der justitie Op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal in Mei eene tentoonstelling van oude doozen bonbonneries snuifdoozen lAbsksdoozen juweeldoozen enz worden gehouden Av bijzonder belangwekkend belooft te worden Toezeggingen zijn reeds ontvangen van verschillende sooHen als email op koper Saksisch porselein ivoor schildpad metaal bout enz De doozen worden in vitriiiün geëxposeerd tegen brandschade verzekerd en na sfloop der tentoonstelling franco teruggezonden Nadere inlichtingen word É gegeven door den heer £ von Saher conservatoi van genoemd Museum aan wien de franco inzendingen ook direct kunnen geschieden De H C deelt het volgend zeldzaam geval mede Bij een dezer dagen gehouden examen voor de akte van onderwijzer behaalde een oandidaat met lof den rang doch by het opmaken der akte bleek dat hn op 12 April 1873 geboren het schriftelijk examen vodr en het mondeling examen na het volbrengen van zijn achttiende jaar had gedaan zoodat de voorzitter der commissie voorloopig bezwaar meende te moeten maken ia de uitreiking der akte Het oordeel van den Minister werd nu gerrsagd n deze gaf als zijn gevoelen te kennen dat de akte moest worden geweigerd De teleargestslde candidaat zal nu bet volgend jaar een nieuw examen hebben af te leggen De minister vau koloniën en v n oorlog brengen zich geheel over te geven aan de bedwelming van te beminnen en bemind te worden Waarom zou Boland zijn vroegere plannen niet verwezenlijken P Waren zij niet beiden rijk De bankier Montfranc zou alle zorgen voor de zaken uit zijn leven verbannen Hij bleef steeds zwijgen terwijl hij zjjn best deed naar haar te luisteren en haar toch niet verstond hij glimlachte gedwongen en gaf zich moeite zijn steeds grooter wordende vrees te overwinnen Naarmate Florence over de toekomst sprak verdiepte hij zich in hel verleden Van tyd tot tijd keek hij het jonge meisje aan en zag haar niet Het was de andere die hj voor zich zag hec slachtoffer haar die hy voor altyd onder de aarde begraven waande en die nu uit baar graf opstond om zich aan den moordenaar vast te klampen en hem met haar mede te sleuren Dit was zulk een pijnlyke zulk een ondragelijke gewaarwording dat miss Sidney van zijn uiterlijk ontstelde Hy was doodsbleek en zijn oogen schitterden met een koortsachtigen gloed Nogmaals deed Eoland een krachtige poging om zich te bedwingen Vergeef my sprak hü bijna fluisterend Na de geestkracht te hebben gehad rayn leed te dragen voel ik mij nu zwak tegenover het geluk Denk eens aan gisteren meende ik u voor altijd verloren te hebben I En heden vind ik u terug I Ik vind u terug en weldra zult go mjjne vrouw zijn mijne vrouw ADVBBtïfïirfriKN worden gepluttt van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TB LSTTXBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien grl tii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ter kennis van belangstollenden dat do gelegenheidtot dienstneming bij het valide gedeelte kolonialereseryo is geopend voor Nederlanders die den vollen leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet ouder liiadan 36 jasrr Zij die vroeger reeds gediend hebben kannen tot op den leeftijd van 40 jaar worden aangenomen De verbintenis wordt aangegaan voor den tijd van zes jaar om te dienen zoowel in als buiten Europa De geworveuen mogen in geen geval dus ook niet bij reèngagement langer dan zes jaar onafgebroken in Oost of West Indie worden aangehouden Nadere inliohticgeu zijn op aanvrage kostelooste bekomen bij het departement van koloniën te s Gravenhage bü den luitenant kolonel commandant der koloniale reserve te Nijmegen en bij den kapitein commandant der eerste reconvalescenten compagnie van het korps te Zutfen SM Staten Oeneraal Twbede Kami zitting van Dinsdag 21 April De Legerwet is al zooveel beproken dat men veilig aannemen mag dat de belangstelling in de algemeens beschouwingen niet groot zal zyn Wat de Verschillende sprekers zullen zeggen weet men vr jwel vooruit het komt er thans alleen op aan welke positie zij ten slotte tegenover het ontwerp zulleï aannemen Dr Schaapman opende het vuur Hy verklaarde zich vódr het ontwerp mits het in zyn geest gewijzigd wordt d i belangrijk verzwakt waardoor het zeker andere stemmen zou verliezen Het is te hopen dat do minister doof zal blyven voor dea sirenenzang van dien afgevaardigde Anders zou het ontwerp ton slotte wel eens voor de besliste voorstanders onaannemelijk kunnen worden De beer Viruly Verbrugge juichte het beginsel van persoonlijken dienstplicht toe doch vond de op te IX Toen Eolantf het meisje verliet slaakte hij een zucht van verlichting Eindelijk kon hjj tot ziohzelven komen en de ontzettende waarheid in het aangezicht zign Florence de dochter van mevrouw Beedingl Die woorden klonkeu hem als een doodsklok in de ooren Dat huwelijk werd onmogelijk Hy had gestolen gemoord geen enkel oogenblik was de wroeging zy n hart binnengeslopen telkens wanneer hjj dacht aan den dood van Sacha en san den daarop gevolgden behendig aangelegden diefstal dan juichte hij zich toe omdat het hem zoo goed was gelukt De hem toelachende fortuin sprak hem vry in zijn eigen oogen Maar hoe gerust hjj ook was ondanks zijn vaste wilskracht durfde hij zich niet verbinden met de erfgename van zijn slachtoffer en zoo natuur en aerstand tarten Neen neen dat zal ik nooit kunnen doen dacht hij Ik gevoel er geen berouw over eeae booze schadelijke h f waanzinnige vrouw te hebbea geworgd Waarom zou ik daar berouw over gevoelen Het was een onwillekeurige handeling Endan het is de natuurwet De zwakke wordt altijddoor den sterkere uit den weg gernÉpd het ongedierte wordt uitgeroeid ten gerieve van den landbouwer Maar indien ik een dergelijke verbintrnia aanging zou ik buiten de grenzen van mijn rechttreden Naarmate hy meer hierover fcdaobt werd zyn 1