Goudsche Courant, donderdag 23 april 1891

In ds Maandsg jW gekoadsn algemeens vsrgadsring van aandeelhouders dar Utrechtsche Hypotheekbank zqn de winst n verliesrekening over 1880 en ds balaof per 31 Deosmber 1890 goedEskeurd Het uit ta keertn dividend over 1890 is vastgesteld op 7Vs pet of 15 per aandeel en ƒ 2 66 per Qprichtersbewgs De heaten jhr mr K A Godin de Beaufort mr S J van Geune P W van Marsefia HarUinck W A baron van der Feltz en mr U B van Marie zijn herkozen ds commissarissen Jhr pir Huydacopar van Nigtevecht ta Utrecht is benoemd tot commissaris Jhr H J M van Asch van Wqck is herkozen als directeur Aan het jaarverslag ontleenen wij dat in 1890 zqn geweigerd 68 aanvragen en gesloten zqn 66 leaningen tot een bedrag van f 1 088 660 terwql op 31 December 1690 nog in behandeling bleven 12 aanvragen tot ƒ 231 600 De onderpanden waarop de leeningen tot het gezamenlijk bedrag van ƒ 1 088 650 werden verstrekt zijn getaxeerd op f 1 983 400 zoodat gemiddeld 55 pet der getaxeerde waarde is toegestaan Op de door de bank sedert hare oprichting gesloten leeningen ad 7 999 630 werd ontvangen aan aflossingen 3 272 029 32 inl890 696 563 61 s zoodat op 31 December 1890 aan pandbrieven in omloop was 4 741 000 an wal aan 4 pet 784 000 aan 4 pet ƒ 3 239 000 en aan 3 pet 718 000 In de maand Juni werd de gelegenheid opengesteld om voor de pandbrieven losbaar 1 Juli 1890 S t pets pandbrieven an in de maand Novemoer voor de pandbrieven losbaar 1 Januari 189 1 4 pets pandbrieven te verkrijgen Tot een bedrag van te zamen 184 250 werd daarvan gebruik gemaakt De uitgifte van 3 i pot pandbrieven werd in Juli gestaakt en daarna voortgegaan met uitgifte van 4 pet pandbrieven De verkoop der 3 pet pandbrieven geschiedde tot koersen varieerende tusschen 99 pot en 99 pet en die der 4 pet pandbrieven tot den koers van 100 pets a 100 pet Er was gedurende het geheele jaar geregeld vraag naar pandbrieven der bank De netto winst bedroeg ƒ 32 011 69 waarvanna de afschrijvingen ter verdeeling overbleef eensaldo van ƒ 22 726 81 Over 1889 bedroeg dit saldo ƒ 20 486 261 Buiteolandsch Overzlcbt Van rageeringnwege werd gisteren in de Oostenrqksche delegatie verklaard dat onmiddolijk na het sluiten der onderhandelingen met Duitschland over de handelsaangelogenheden Oostenrijk onderhandelingen met andere Staten zal aauknoopon De regeering hoopt de overeenkomsten voor het einde van het jaar bq da wetgevende macht te kunnen indienen Het Engelsche Lagerhuis heeft na tweede lezing het ontwerp betreffende dsn aankoop van land in Ierland aangenomen Met deze wet zullen de lorsche pachters op aannemelijke voorwaarden in 49 jaren of zooveel vroeger naar mate zij spoediger h nn schuld afdoen ende gemiddelde tqd wordt op 17 jaren berekend eigenaars kunnen worden van de hoereen landerqenwaarvoor zq een overeenkomst aangaan en die door de rechtbank welke ludertgd voor landerij zaken is ingesteld moet worden goedgekeurd Het geld waarmede uit hun naam de landheer wordt betaald moet echter uit lersohe fondsen gevonden worden al wordt ook het Britsclie staatsorediet verleend Als de pachter zijn verplichtingen tot jaarlijksche afbetaling der voorgeschoten som niet nakomt blijft hij niet meerim gelireke aan den landheer maar aan de gemeeniohap De Engelsche laodheeren schoon uöt da wet eigenIgk niet ingenomen maken toch geen bezwaar omdat zij nu zekerheid krqgen voor hotgeen hun geboden wordt Volgens sommigen zal de lerscho landheer met deze wet de4ielfl en in sommige gevallen zelfs twee derden van zqn nominaal inkome verliezen inaar hq heeft het voordeel dat hij inderdaad betaald wordt AU de overeenkomst die hij met zijn pachter zal aangaan door de rechtbank voor de landerijzaken wordt goedgekeurd ontvangt hij voor de bepaalde som 2 procent renlegevende Staataobligatien de Bageering zal voor dit doe schuldbekentenissen uitgeven tot een bedrag van 30 millioen pond sterling Parnell is nog altijd onvermoeid werkzaam maar durft toch voor zqn mandaat te Cork niet bedanken vreezend niet herkozen te worden Wat blijft er nu over van zijn bluf Hg h eeft dezer dagen een manifest gepubliceerd dat gericht is tot de leden der lerscbe Nationale Liga itf Engeland oen soortga Iqken bdnd van Ieren in Engeland en Schotland als de baruchto Li a in het Groene Kiland Parnell herinnert dat hij in 1880 den bqnd heeft gest cht die zooals zijn gansohe politieko gedragslijn ten dool had ds Ienehs zakn tegen Engsischen invloed ts vrqwaren nu Willen echter de bestuursleden van den bond een verkiezingsmachine maken in het b lang van Engelsche politieke partq oogmerken Daar komt h tegen op en daarom heeft hij in plaat van de ontrouwe bestuursleden een voorloopige oommissie benoemd die met hem de leden van den bond zal voorlichten en de taken regelen Blijkens het thans openbaar gemaakte offieieel protocol van de verkiezing ta Geestemnnde zijn sr minder stemmen uitgebracht dan volgens de voorloopige eindcqfers in het telegram van 17 dscv Deze waren tosn als volgt Bismarck 7667 Adiof vrijzinnige partq 2619 PUte Welfenpartq 3S48 Schmalfeldt socialist 3928 Hot p tocol geeft nu de volgende oqfers Aantal kiezers 31 052 uitgebrachte stemmen 17 160 van onwaarde $ 6 Uitgebracht op Bismarck 7365 op Adloff 2576 op Plata 8308 op Schmalfeldt 3810 op ander personen 6 Da herstemming ia bepaald op 30 dezer In de Argentijnsche republiek blijft de toestand nog steeds gespannen Te Buenos Ayres loopen nog allerlei geruchten over veranderingen in de regeering en ministerieale crises maar tot dusver is het nog niet bekend hoe een einde zal komen aan de onzekerheid welke natuurlgk in de eerste plaats een nadeeligen invloed uitoefent op handel en nijverheid De oorrespondent van de Standard te BuenosAyres betoogt dat de groote moeilqkheid gelegen is in de grondwet De Argentijnsche republiek is samengesteld uit verschillende staten welke ieder een vrij groote mate van onafhankelijkheid bezitten Vandaar dat het zeer moeilijk is het centrale gezag te handhaven Wil men den toestand gezond maken dan dient allereerst een krachtig centraal bewind gevestigd te worden maar hiervoor is noodig dat de provinciale besturen een gedeelte van hun invloed en macht verliezen De eerste stap om dit doel te bereiken is reeds gedaan De regeering heeft namelijk voorgesteld de provinciale banken op te heffen en wil daarvoor ééa algemeene bank in de hoofdatad oprichten welke in de provinciën ondorafdeelingen heeft Het doel van dezen maatregel is vooral aeu einde ta maken aan politieke kuiperijen Willen politieke partqleiders eenigo kans van slagen hebben dan moet er in de eerste plaats geld wezen maar do bron hiervoor wordt voorgoed afgesneden indien do provinoiala banken worden opgeheven Zijn de provinciale banken verdwenen dan moeten ook de half onafhankelqke regeeringen der staten verd qnan en vervahgen worden door gouverneurs en provinciale sta ten die verantwoording schuldig zijn aan de centrals regeering De provinciale rogeeringen verzetten zich echter gelijk zeer natuurlijk is tegen dergelijke planneneu daarom is het nog er onzeker of de regeering in staat zal zijn haar voornemen ten uitvoer te brengen Van groeten invloed ia natuurlqk de uitslag der aanstaande presidentsverkiezing Tot dusver isgeneraal Mitre de oud president der republiek deernstigste candidaat Generaal Mitra wordt gesteund door de Union Civica on heeft zeker veel kans maarzgne verkiezing is di rom toch volstrekt niet verzekerd Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 22 April 1891 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het zonder daartoe gerechtigd te zgn laten loopen van niet uitvliegend pluimgedierte in een tuin gepleegd op twee verschillende tqdstippen J T te Waddioxvean tot 2 geldboeten alk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Als geleider van een hondenkar 1 de aangespannen honden niet voorzien hebben van een behoorlqke muilkorf 2 anders dan zqdelings pp die kar zitten C S te Gouda tot 2 geldboeten elk van 1 of l dag hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap P B te Nieuwerkerk a d Ussal A de K te Gouda G S zonder bekende woonplaats F T S to Gouda M W te Rotterdam en J van M te Gouda allen tot ƒ lof 2 dagen hechtenis B van D en G H B Ie Gouda beiden tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bq eerste herhaling C B te Gouda tot ƒ 6 of 3 digen hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Iqfsdwsng van één dag ADVERTENTIËN De Heer en Mevronw P m JONG Ev iMK BusOKRs betuigen bierby lian ionigen dank voor de hartelgbe deelneming gedurende de laat 9te maanden ondervonden Gouda 22 April 1891 ieggta VwltP 4tiwaa T90idebaTolkiiig HqweDicht geen veldleger en tast daardoor een hoofdbeginsel TBo het ontwerp au waarmede het behoort te staan of te vallen Generaal Tan der Sohrieok was ds echte tolk der Brabantsche ridders van den rempla9aQtendien8t Het privilegie voor den gegoede behouden maar hoe dat samen bm gaan net eene goede landivenledif f dat bleek niet De heer Tan Vlfjmea i in Egne fraaie rede blqven staken Het ontwern is in strqd met de grondwet persoonl ket dienstplicht een barbarisme Groote woorden genoeg Er ontbreekt nog maar aan dat hq heden in ty vervolg den lof gaat betingen van da dienstdoende en vooral dar rustende schutterij Do Australiërs die veel te Iqden hebben van de verwoestingen door het einde ios getal wilde konijnen aan hunne velden veroorzaakt zullen met genoegen Tememen dat het haar dier knaagdieren weldra tot kleeren zal verwerkt worden en men er dns eene hevige jacht zal op maken Een Schotsoh fabrikant namelqk heeft bet middel gevonden om uit konqnenhaar pi htig laken te weven Te Amsterdam is o ericht eene Voreeniging van directeuren van h b s 5 jarigen cursus Dertig van de vijtendertig directeuren zgn als leden toegetreden Tot leden van het bestuur zijn benoemd Dr D de Loos te Leiden voorzitter dr H Brongersma te Haarlem onder Voorzitter en dr J Campert te Amsterdam secretaris Op voorstel van den heer De Loos werd op de onlange gehouden vergadering besloten dat bet wenscheIqk i dat de leden dezer vereeniging tevens lid zgn van de Vereeniging van leeraren bij het middelbaar onderwijs De verklaarbare ontroering te Antwerpen gewekt door twee dubbele moorden waarvan een der bedryvers nog steeds zoek Is heeft voedsel gekregen door twee nieuwe feiten van dien aard ditmaal enkelvoudige moorden De eene is een noodlottig eindigende veete tusschen twee kermisreizigerï en verdient verder geen vermelding De andere echter ia van aangrijpenden aard De moordaanslag werd hier gepleegd door een 17 jarig meisje dat den slecbten weg was opgegaan op luuir vader een braaf werkzaam man die sedert da ontdekking van de ontaarding van zqn kind haar herbaaldelqk varwijten deed en ook dikwijls doch tevergeefs er op aandrong hem den naam van haar verleider te doen kennen Vrijdag avond zette het meisje zich tot het schrijven van een nitvóerigen brief aan den procureurgeneraal blijkbaar de aanleiding tot haar voornemen behelzende en zij dionk daarbij als om lich voor de daad op te winden een groote hoeveelheid jenever Toen zij tegen 1 uur haar vader hoorde binnenkomen wachtte zij hem op en bracht hem met een qzeren lat een geweldige wonde aan bet hootd toe De ontstelde vader riep vol deernis uit nAdolphine wat ga je doen ga je nu je vader vermoorden y Het op dit oogeoblik ziunelooze kind vatte een stiheermes en bracht ook hiermede ernstige wonden toe waarna dj de straat op liep Haar vader nog altijd in liefde aan zijn kind hart meer en meer door onuitsprekelijke smart verscheurd Hij moest er dus toe besluiten Florence ta verliezen Hoe dat aaftgebaden meisje zou zijn vronw niet worden Hij zoU met eigen hand het gedroomde geluk vernietigen en het kind het meisje dat hij beminde door wie bij bemind werd zou üch van hem afkeeren met verachting misschien omdat zij niet begreep waarom hij weigerde haar te trouwen na al hetgeen hij gezegd Kad Arme Florence I Zou hq daar den moed tog hebben Was hij zijn wil genoegzaam meester hm zichdat te ontzeggen Hq had ina vorigen avond zooveel geleden toen hij zich dan speelbal waande eener coquette Zou hq dat leed andermaal kunnen verduren Thuis gekomen gaf Boland order te zeggen dat hij niemand kon ontvangen en sloot zich in zijn kamer op Hij gaf zijn knecht bevel noch zijne zuster noch jj rthur bij hem toe te laten het consigne gold voor iedereen Alice kende haar broeder te goed zij vermoedde dadelijk dat een onverwachte ramp hem bad getroffen Koland streed tusschen twee onmogelijkheden miss Sidney te trouwen en haar te verliezen Laat ons koe redeneeren dacht hq Heb ik wiJBgaerig beschouwd berouw over mijn d deu Neen Het berouw is een holle klank Mn den zin die de spiritualiftten er aan verleen Ik heb mijzelven reeds overiuigd dat ik niet verantwoordelijk was voor hot verwlorgen van Sacha Het bloed dat denkend sneld hm wan lf d ni dfóh t I ijpoedig schier levenloos op dan grond waarna lm in z jn woning gedragen werd Het meiige is spoedig daui bg fomilieledeo waar z haar daad vertelde langakoudMu Den 13en Maart heeft vo ena den Jatabode de krokodillenjaoktt o 4 Czuevitoh nw4 zou doen plaats gehad waartoe een geschikt terrein was gevonden in een kreek in de Moeara Doewa waar vier kaaimans opgevangen waren door den zeeboezem geheel af te dammen Tegen vier uur reed het vorstelijke gezelschap met den resident den assistentresident en gevolg in vier rijtuigen naar Pasar Ikan Hiw lagen vier prauwen gereed Een stoombarkas sleepte de prauwen naar de Moean waar de vorsten ii h met hartstocht aan het jachtvermaak overgaven De Czarewitoh stond na een der grootste krokodillen geschoten te hebben en nadat het monster zieltogend op het droge was gehaald zegevieiend boven op het cadaver Het Batav Nieuwsblad geeft van deze jaeht het volgende verhaal De prauwen werden opgesleept door een stoomertje van den heer Bennet tot bq het petrolanm pakhuis Vandaar werden de vaartuigen door de bevolking getrokken tot een voetpad waarlangs het gezelschap zich begaf om eena kreek te bereiken uitkomend aan de eene zgde in de Moeara Baroe aan de andere in zee In deze kreek iouden zieh kaaimans op Al zeer spoedig vertoonde zich n der ondieren en kreeg een doodelijk schot van den Czarewitch Met den stavt sb de kaaiman een golf modder over den kant en over het jachtgezelschap dat zich koatelqk vermaakte de prinsen deden dapper mee aan het oppolsen vac de kaaimans uit de modder waarin zq zieh schuil hielden Er waren in bet geheel drie gioote en een kleinere geschoten en uit het water gehaald De kolossaalste door den grootvorst het eerst geschoten werd geprepareerd en naar Bushind opgezonden t Over zesa n was deze jacht afg$k open en keerde het jachtgezelschap huiswaarts De Jav Ct bevat het volgende bericht omtrent het verblijf en het vertrek van den Czarewitch Zijne Keizerlijke Hoogheid de Grootvorst Troonsopvolger van Rusland keerde Donderdag ü Maart na een tweedaagsch verblijf te Garoet waar Z K U den krater van den Papandajan bezocht en eene jachtpartij bijwoonde ter hoofdplaats Batavia terug Des avonds woond Z K U een galabal bq hetwelk te barer eere in de zaltm der sociëteit Harmonie gegeven werd Eene groote militaire parade welke overeenkomstig den wenach van Zijne Keizerlijke Hoogheid Zaterdag 14 Maart zou gehouden worden moest wegens de ongunstige weersgesteldheid worden afgeUst In den loop van dezen dag werd het museum van het Botaviaansch genootschap van kanstan en wetenschappen door Z K U bezichtigd Dea namiddags te vqf uren van denielfden dag had het vertrek van den hoogen bezoeker plaats Ingevolge Zijn uitdrukkelqk verlangen was allf ceremonieel daarbq achterwege galaten Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal ontving Z K H aan het station Weltevreden en nam aldaar afscheid 9 uit mijne wond vloeide stoorde den loop mqner gedachten Hughlings Jackson beeft opgemerkt dat bij hevige aandoening de wil plotseling verlamt Meer nog hij voegt er deze opmerking bq die overeenkomt met de theorie van Herbert Stiencer Iemand die half verlamd is en de willekeurige bewegingen van een deel van zqn lichaam heeft verloren verliest daarom niet de werktuigelqke bewegingen Ik was half verlamd Niet ik het denkende wezen ben de schuldige maar ik de ontoerekenbare automaat Goed Maar op den misdaad volgde de diefstal Tot mijn bewustzijn teruggekeerd in het volle bezit van mijn wil heb ik van dien diebtal genoten Dus algeheeleafwezigheidvanzedelijkbewustzqn Waarom zou ik de theorie van Maudsley niet aannemen Afwezigheid van zedejijk bewustzijn kan een aangeboren gebrek zijn in het zedeljjk samenstel Weet men niet dat het gewetan daar ik mg toch eenmaal van dat woord moet bedienen wordt bedorven en soms vernietigd door een ziekte door koorts of door verwonding Ik was de prooi van een zeer natuur ijk zielkundig raadsel Eerst gemis aan besi hikking over mijn wil vervolgene een werktuigelijke drang ik 4 eb mij aan die vrouw vastgeklemd Dat verontschuldigt mijn misdaad Dan was ik gewond i waarschijnlijk aangetast door qen aandoening in da hersjnen en daaruit volgde bij mij dSn verduistering van het zedelqk bewustzijn dat verontschuldigt ook mijn diefstal Ofschoon de st ParQi rooi hut umeji hllia ongeveer S6 milhoen frank uitgeeft kofaen MMi feiten aan het licht die bewqzen dat deze tak van administratie zeer veel te wenschen overlaat terwql het grootste gedeelte van genoemde som tqn b stemming niet bereikt Daarom droeg iSór eenigen tiji de Gemeenteraad aan een ijjner leden den heer G Berr op een onderzoek m te stellen naar da bedéUrq te Parqa en genoemde heer hoeft na een rapport ingediend dat vaal nieuws en merkwaardigs bevat De oude meening dat do bodelaars ran beroep meestal in goede soms in weelderige omstandigh den verkeeren wordt door den heer Barry volkomtn bevestigd Hq heeft op een dag toen het slecht weer was op den niet leer drukken hoek van eea straat een beddares gedurende een uur gadegeslagen en gezien dat 26 voorbygaogera haar iets gave Indien nu elke gift slechts een sou het minste wat gageven wordt bedroeg dan had de vrouw in één uur frank 1 25 ontvangen Eens nam een geheim politie agent hem mede in een kroeg waar in een achterkamer een bedelaarsplaats aan de dear eener kerk werd gevent De plaats was door sterfgeval vacant geworden j zij werd thans voor 280 frank ann den hoogstbiedende toegewezen De koopprqs werd dadelqk aan het bedelaarssyndioaat betaald Da kooper wordt door dit syndicaat tegen onbevoegde mededingers beschermd De plaats levert in de week minstens 16 frapk en op Zon eu Feestdagen tot 60 ftank per dag op Een andore maal kwam de heer Berry in eenkroeg waar een markt van zuigelingen werd gehouden Het was avond en veel jonge moederskwam met haar kindereu die van veertien dagentot zea maanden oud waren Bedelaressen deden eenkeus uit de kinderen en na veel loven en bieden werd de huurprijs bepaald Dien avond overtrof het aanbod de vraag en kon niet meer dau 1 20 tot 2 frank worden bedwongen Da waardin vertelde den heet Berry dat de bede laresscn met de kinderen jiaar de groote boulevard gaan en zich daar met de zuigelingen opstellen voor da nacbtkoffiebttizen fu restaurants waar zq van de naar huis gaajide gajiten groote aalmoezen ontvangen Den volgenden morgen krijgt de moeder het kind terug Op avonden ala het bgzonder druk ia op de boulevards atqgt 4c huurprijs van een kind tot lB frank Ken bedelaar gaf tegen goede betaling aan den heer Barry het idres van een vrouw die Ifjsten van weldadige per nën ve kocht Die dame zeidefhem dat hq e groote Iqst voor 16 en de kleine voor 6 frank kon bekomen maar zij ried hem de eerste ta nemen dis 900 secure adressen beva ta terwjjl op da andere slechts 360 namen stonden en zij zoo dikwqls werd gebruikt dat het lang niet zeker was dat de genoemde personen nog veel zouden kunnen of willen geven De bureaux van weldadigheid geven aan de armen kaartjes voor brood en andere levensmiddelen D heer Berry heeft een soort beurs gevonden waar handel gedreven wordt in zulke kaartje Hq zsg dat een waarlqk arme vrouw van een bedeUar van beroep voor S frank kaartjes kocht die een nominale waarde hadden van S frank De heer Berry kwam lot het resulUat dat negen tiendan van het geld dat de stad voor de armen be Ondanks al de scherpzinnigheid waarmede hg dezen gadachtengiing in elkaar zette zag hij het onlogische van zqna zoogenaamde logika in Wie 4 weet of deze met zorg ppgebouwde redeneeringe f niet juist een vorm waren van zijn berouw Want indien hq tot het besluit kwam dat bij niet verant weordalqk was wat betreft sommige bedreven handelingen dan hield deze onverantwoordelijkheid toch op waar het gold de gevelgen van die handelingen Beland gaf toe dat hq genezen zqnde ea weder meester over zqn wil de voordeelen van dn bedreven diefstal ad genoten toen deze wil nilt meer bestond Ik kon niet anders sprak hq Da meest gewone voorzichtigheid gebood mq zoo te handelis Een onhandigheid zou mij in het ongeluk stort Hoe zou ik hebben verkttiard i dat deze vier hai noten van 4000 pond in mqn bezit waren Hetvu niet aan te nemen dat mevrouw Beeding mg Jit zou hebben toevertrouwd Ik had ze das weggenoI men Wanneer Vórfr of na den aanval op het I logement Klaarblijkelijk daarna toen het slocht offer dood op den grond lag Had de rechter eenLmaal een vermoeden opgevat dan zou een tweed I volgen Hij zo u hebben gezegd dat ik had gedoog I om te stelen en niet dat ik stal omdat ik gedood j had Dat geld is de oorsprong geweest van mijn fortuin Goed Het heeft niet vau mij afgehangen I het terug te geven Terug te geven aan wien i lf ordt vervolffd tÊtit bi handen komt van Uedn voor wis hst aiat i stemd bedelaars an beroep listige beclriegers dis een lui en jeo kk ük 1 8 o en wh ilijk noodiqdsnd beroQve r hat ds nif sdtappü voóf h opbri a De Berlynsohs otirresDondest v n de Daily Orapiie hseft een bezoek gebracht aan de Jrieiler ioUmie daar Ier stede Aan het verslag van hetgeen hq daar op merkte en vernam is het volgende ontleend De Berlqnsche Arbeiter koUmie maakt dsel uit van esQ samenstel van 23 werkhuizen waarvan 21 op het land en 2 in de steden nl te Burlgn en t Is éen rtiouliere zaak van weldadigheid ie door den Staat goldelgk gesteund wordt Het Berlijnsche werkhuis werd geslicht in 1883 Zestig personen werden er toen in opgenomen Het aantal is uu geklommen tot 200 In dien tijd werden 2202 personen in de gelegenheid gesteld zich er weer bovenop te werken Met de toelating is mon zeer gemakkelqk Ieder die zich aanmeldt wordt opgenomen Naar het verleden wordt niet gevraagd Het eeuige waaraan zij zich moeten onderwerpen is een lichamelijke reiniging Is die volbracht en zqn de kleeren uitgestoomd dan wordt ieder het werk gegeven dat het best voor hem past Lang niet allen behooren tot den werkmausstand De moesten zqn mensohen van goeden staud die door eigen fouten of door het ongeluk tot armoede en werkeloosheid zqn vervallen Ik had gelegenheid dit op ta merken toen ik met don directeur zat te praten en een jongmensch met een gunstig uiterlijk en goed gekleed even binnenkwam om iels te vragen Toen de deur achtar hem was gesloten zeide de directeur Dat is nu een van da vroegere inwoners Hij was luitenant bij de genie doch verloor zijne betrekking in het leger eu daalde al lager en lager tot bq bq ons hulp zocht Hq bleef hier een paar maanden en kreeg ten slotte eene betrekking als reiziger voor een aspbaltmaatschappij Daar hq op t oogenblik weer werkeloos is bl fl hij hier tot hij weer iets anders zal hebben gevonden Een oogenblik later kwam een der klerken iets mededeelen Deze is ook officier geweest zeide de directeur Hij was de zoon van een rqk grondbezitter Hq is langen tqd bq ons geweest en ia nu mijn rechterhand Op t oogenblik zgn in het werkhuis een aanntal onderwqzors een schilder een beeldhouwer e n touneelapeler een zanger een aantal studenten in de godgeleerdheid en in de wqsbegeerte n ongeveer 60 dia de opleiding voor handëlanisn bobben genoten Eigtjulijk gezegde werklieden zgn er slechts 16 Voor ieder die in het werkhuis komt wordteen bazigheid gezocht Wie niets kent wordt onderwezen Voor voedsel en slaapplaats wordt per dag ongeveer 80 cents gevraagd wie meer verdient mog daarover bij hel vertrek naar goedvinden beschikken Sommigen maken ƒ 4 20 per week het gemiddelde is 2 Zoolang zq in bet werkhuis zqn wordt den inwonenden geen geld gegeven Zij kunnen echter van de goederen die het werkhuis in voorraad heeft koopen wat zq noodig hebben teder kolonist heeft een spaarboekje waarop elke week wordt opgeteekend wat hij oververdiend heeft Wat brengt dia monschen in het werkhuis De directeur noemde als hoofdoorzaken misbruik van sterken drank eu socialisterij Honderden werklieden die voorbeschikt waren knappe ambachtslieden ta worden laten zich het hoofd warm maken mot allerlei leerstellingen In plaats van zich geheel en al aan hun vak ta wqden loopen zij vergaderingen na en droomen van de stichting van een idealen sllaat Een van de weinige vragen die men een CBudidaatkolonist doej is ben je sociaal democraat en als hij ja antwoordt wordt hom gezegd dat hq vrij ie voor zioTi zelf te denken wat hij wil maar dat hij zich van propaganda makeu onthouden moet De correspondent bezocht de verschillende gebouwen en laat zich zeer gunstig uit over hetgeen hij zag In een ruimte die vroeger voor keuken gediend had vond hq een beeldhouwer aan het werk Men had hem deze phiata aangewezen omdat hq een oven noodig had opi zgn werk te drogen In een kamer daarnaast waren drie kopersisgers bezig dan volgden de schoen en kleermakers die ztch onledig hielden met het goed der kolonisten ta verstellen en nieuwe pakken te maken In deu mattenwinkal waren ongeteer 50 personen aan den arbeid De correspondent geeft dittnaal nog geen overzicht van de uitkomsten evenmin eene kostenberekening Doch daarop komt hq ongetwqfeld later terug en dan zullen wij z ju voorbeeld volgen Maa opmerking noe ten slotte Het werkhuis lö de stad is geen voorbereiding tot het werkhuis op het land gelgk generaal Booth dat voor zijn werkhuis heeft voorgesteld