Goudsche Courant, donderdag 23 april 1891

1N91 Vrüdag 24 April Ni 4510 GOUDSCHE COURANT J teuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Goedkoop Sterk Soliedl Elegani 6i Gangbaarste fl ik modellen gg va GOKTHH ÜJ V SOHIUJBB p dMaii JH HBBZOa C08TAUA P p do miS M y I I p doigii § p A y l WAONBB C BTHPHAW p io i i H J do p K im vuxt H MNOOLH B r dMUo L s De inzending van advertentian ton geschieden tot ate nur des namlddagg van den dag der nitgave Verkrijgbaar te Gouda by Heer C A B BANTZINQEB Korto Tiandeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET EDLICH Venand eschaft Lelpzig Plagwitz den Sociëteit Oos Genoegei zaal KUÜSTIir te GOUDA VRIJDAG 24 APRIL 1891 AANVANG teo 7 ure Voorstelling door het Tooneelgezelscbsp van den TIVOLISCHOUWBURG te i o rrfom Directie Ja C db Vos en tan Koelaae ILiSuclDLS vjLCces Optreden Tan WILLEM vas ZÜIJLEN éSe opvoering van t pE1TSI0ITSCH8LLER Klacht in 3 bedrgren door Cabl Ladfs VOORAF Zij wil niet trouwen Dram schets in één bedr door Otto M Mölleb Toegangsprijs Toor Leden ƒ O 90 Bespreekbureau geopend Vrydag 24 April Tan 11 3 ure a 10 ets extra per plaats Loting DONDERDAG 23 APRIL desavondg ten 7 are precies fsA BOËLIIUIS K WADDINXVEEN om content geld aan de Boawmanswoning B No 66 staande op den Putted k in t Noordeinde ten overstaan van Notaris Mr I MOLENAAR ten verzoeke van den bouwman P C BEKENKAMP op WOMNSDAO 29 APBIL 1891 morgens 9 are van 15 beste MELKKOEIEN 4 PINKEN 3 KOISKALVEHEN I STIER 1 bruin aftandsMERRIEPAARD 4 overloopers VARKBN8 1 jong ZOG KIPPEN EENDEN voorts Speelwageo Boerenwagea driewielige Kar Kaasplanken en Schragen Bouw en Melkgereedschappen HOND en HOJNDENKAR Brandhout en Xakkenbossen enz enz Nadere iniormatiën geeft de Notaris MOLENAAR genoemd Openbare Vrywiliige Verkooping MOORDBECHT in tKof ehuis van de We Den Bbabeb ten overstaan van den Notaris Ir l x OLÈNAAB te WaddioxTeen b IftH WOENSDAG 1 1 MEI 1891 s morgens ten 11 ure van HET PAND bestaande uit 7 W O O N H ü I Z E N groote SCHUUR KLEIN GAREN BAAN met LOODSEN SCHUURTJES ERF WERF en GROND gelegen in Snelpolder in t Westeinde vlak by tdorp MOORDRECHT genummerd 95a tot en met g Verhuurd aan Ke v Kbakekbubg en anderen by de week Huuropbrengst per jaar 327 60 Aanvaarding direct Betaaldag 15 Juni 1891 Nader onderricht geeft genoemdj Notaris MOLENAAR BiDneolaodsche SchrDetemiwot Rederii te DORDRECHT In de Vergadering der Binnenlandsche Schroef StOOmbOOt Reedery an U Apnl 1891 zijn vastgesteld de nsrolgende GEWIJZIGDE bepalingen waarop het verroer van Goederen thans zal plaats hebben De Beedery waarborgt slechts het gewicht der goederen waimeer zij daarvoor de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft erl nd Onderwicht beneden één percent wordt in geen geval vergoed I e reedery sielt zich niet verantwoordelijk voor goederen die uit haren aard zyn blootgesteld aaa het gevaar van breken lekkage roesten inwendig bederf of zolf onlbraBding voor den inhoud der colli of qualiteit voor inwendige schade aan de goederen als deze iii uitwendig goeden staat worden afgeiertrd voor schade aan goederen die niot of slecht verpakt zjjn voor schade aan kisten of haar inhoud voor de richlige uillevsring der goederen welke of onvoldoende of in het geheel niet zijn gemerkt voor schade aan goederen by regen gelost of geladen voor schade door overmacht toeval water of vuur voor sterven of over boord springen van vee De onkosten van laden en lossen 1 colli s boven do 1000 kilogram worden den ontvangers afzonderlijk in rekening gebracht De reederij is bevoegd de goederen die zij tijdelyk niet kan vervoeren op te slaan voor rekening en nsico der afladers of wieu het mocht aangaan na behoorlijke kennisgeving aan den aflader De kosten van lossen bewaren en weder inladen wanneer boot of schip door overmacht niet vertrekken kunnen komen voor rekening van de afzenders Elke vordering ten laste der reederij vervalt door de ontvangst der goederen onrcracbillig of de vracht al dan niet betaald is De reederij behoudt zich het recht voor om boven of onder dek te laden voor risico van de afladers of ontvangers zullende zij door dekking of andere doelmatige middelen voor zoover dat in hare macht staat waken tegen eventueele schade De reederij is bevoegd zonder redhterinke Machtiging aan bederf onderhevige waren zoodra zy dit geraden acht en van ouafgehaalde waren zoodanig gedeelte als ter voldoening van vracht on koston zal vereiAïht worden In het openbaar of onder de hand hetzij met of zonder tuaschenkomst van makelaars te verkoopen De houder van dit oognossemerit betzij hij aflader eigenaar of ontvanger zij der goederen verklaart met alle bovenstaande bedingfn excepties en condities hetzy eschroven of gedrukt genoegen te nemen zonder voorbehoud even alsof hy deze overeenkomst mede onderteekend had De C omvmsansaen D CEENA DE JONSH A C VAN NIEVEHVAAST r lA VAN DE VEN Be Jhrecteur W H VAUT fiEB HOEST VAN LIL OPENBARE VERKOOPING De Notaris H GROENEN DAAL te Gmda zal op VRIJDAG 24 APRIL 1891 des moi gen nar op de Steenfabriek Kortenoobd te Nl werkerk aan den IJtêel in bet openbaar Jtm contant geld verkoopen UEüSILAi iEMEH bestaande in CANAPÉ STOELEN TAFELS KASTEN BEDDEN met toebehooren VLOERKLEEDEN KACHELS KOLEN en TÜBF KAST SCHALEN met GEWICHTEN ZONNEWUZER PIANINO SCHRIJFBÜREAÜ en LESSENAARS PORSELEIN VERLAK GLAS en AARDEWERK Voorts Een best bg den weg loopend APTAITDS PAAED BAROÜCHETTK TILBURY diverse TUIGEN RIJTUlG LANTAARNSen eenigSTALGBREED8CHAP en betgefen verder ten vet j koop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop vaa 110 tot 12 en van i S t 2 uur Nadere informa ën geeft voornoemde Notaril GROENEN DAAL te Gouda GEVRAAGD een fatsoenlijk KOSTHUIS bg BurgerliedeB door IEMAND z b b h h Franco brieven onder No 2103 aan het Bureau dezer Courant HVIZEIS Voor een klein gezin wordt tegen 1 Jn Augustus te huur gevraagd een BENEDENHUIS van alle gemakken voorzien gelegen in de nabgheid van een der R K Kerken tegen een huurprijs van hoogstens f 200 Brieven onder No 2104 aan het Burea dezet Courant Snelpersdmk van A BRINKMAN bh Zn Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 April 1891 Gisteren avond ia voor Predikant b j de Ned Herv Gemeente het navolgende zestal geformeerd Ds Barger te Vlaardingen Planqen te Gendringen Zefldnert te Vollenhoven Ottewaardon te Sluis Ten Kate te Harderwijk on Melle te Nykerk Daarna is het drietal geformeerd bestaande uit de hb Ds Zeydnert te Vollenhoven Otteivaarden te Sluis en Ten Kate te Harderwijk Dr J H Gunning J Hzn zal Zondag 10 Mei s st in de voormiddag godsdionstoefening in de Pieterskerk te Leiden in zijn dienstwerk worden bevestigd door zijn vader Prof Gunning Op denzelfden dag zalingemelde kerk in de avond godsdienstoefening dr Gunning zqn iutreê predikatie houden Mej N D Prince deed gisteren met gunstig gevolg te Arnhem examen als onderw zeres Op Vrgdag j is te Stolw jkersluis de jaarlijksche verhuring gehouden der landergen behoorende tot de opgeheven vervening in de Krimpenerwaard De opbrengst was ƒ 3706 z jnde 213 meer dan in 1890 Het bestuur van de IJsclub te Haastrecht heeft in den loop van den winter ruim 204 gulden uitgegeven aan werkloon op bare banen De ijverige Voorzitter de heer M Verdoold werd met algemeene stemmen tot eerelid benoemd wel een bewijs dat men zgne talryke diensten heeft gewaardeerd De aflevering van de bjj de nationale militie voor de liobtiug van dit jaar in to lijven manschappen uit de gemeenten behoorende tot de verschillende militiekantons dezer provincie zal o a geschieden FEVILLÉTÖIM EEN ONGELUKKIGE Aoor het Iramch 4 2 Boland hield hier plotseling stil Een lichtstraal drong tot hem door eerst zeef zwak maar sieeds helderder wordende Aan wie anders dan aan miss Muey moest hg het geld terug geveu aan haar de eenige erfg na harer moederP Hij kon echter met tegen C ence zeggen Dit behoort u en met mg Het zenden zonder vermelding van afkomst van vierhonderd briefes van duizend francs Macht andere onvermijdelijke bezwaren mede Een bediende kou iets verklappen de post zou den naam van den afeender kennen Wat dan te doen Wat hnm gi l ig gesternte veroorloofde te br öt zijn hart in overeenstemming J T y huwelijk te treden wa A 2 Dat sJ m a f S ogiscbe oplossing van deze sombere geschiedenis Ook ditmaal gebood de voorzichtigheid zoT n J t l I ï lorenoe niet bpgrgpea dat hg Eoland weigerde haar Voor de kantons Woerdei Gouda Schoonhoven en Zevenhuizen te Qonda op Vrijdag 15 Hei Uit Oudewater schrijft men aan de Schoonh Ct De handel in geslaphte kalveren van hier op Engeland is zoo goed als afgeloopen Bg de twee duizend werden er naar da Kngelsche markt met name naar Londen Huil en Birmingham verzoaden Er werd dit jaar echter heel wat minder goede rekening gemaakt dan het vorige Kon er toen nog van eenige zy het al geen groote verdienste sprake z jn nu is het ondanks den legeren inkoopsprijs der kalveren veelal verkooMn met verlies De groote concurrentie der Hol ndsohe en Belgische kooplieden onderling gevoeg bij de tegenwoordige lage prijzen van het spek nloet vooral als oorzaak van dezen min gunstigen handel genoemd worden Velen onzer lezers zullen wellicht niet weten wat de woorden beteakenen t Welk doende mz onder verzoekschriften In de Vr ym m dm Si lezen wij dat die woorden eene verkorting zyn van eene uitdrukking die vroeger aldus luidde t Welk doende zoo zult Gij weldoen wy zullen God de Maagd Maria enz voor ü bidden Volgens een door Set Vaderland ontvangen bericht uit Suriname heeft de gouverneur van Suriname de heer jhr mr M A de Sarornin Lohman ontslag aangevraagd In de afdeelingen van den Nederlandschen Bond van Onderwyzers is het voorstel van het hoofdbestuur om tot oprichting van eene spaar en voorBohotskas over te gaan verworpen Ër werden uitgebracht 631 stemmen van welke zich 291 tegen en 144 vóór verklaarden blanco a6 stemmen Het voorstel der afdeeling Haarlem o s om ook te trouwen Zg zou opmerken dat deze weigering samenviel met de ontdekking van het geheim Zoolang Eoland haar afkomst niet kende had hij haar lief en smeekte hg haar zgne vrouw te worden Op den dag toen hij vernam dat zg de dochter was van mevrouw Reeding verdween de liefde eensklaps en nam de bruidegom de vlucht De eohgnbaar juiste redeneering scheen pnbetwistbaar De echtgenoot van Florence gaf haar het geroofde geld terug Meer nog hg gaf het haar veel vermeerderd terug En waarom zou de natuurwet den moordenaar 1 ook verbieden te trouwen met de dochter van zijn slaobtolferP De overwinnaars uit de oude tijden huwden immers ooK wel de erfgenamen van de koningen die zg hadden gedood De dochter van Daiius ging eene verbintenis aan met Alexander en Pyrrhus stierf van liefje voor Andromache Wat waar was blijft waar Het menschdom verandert niet het bewustzijn van goed en kwaad En Id om een bewgs lo hebben dat hg gelijk had zocht Eoland zich te overtuigen dat deze ont j moet tussohen hem en Florence een geluk was I Twee dagen tevoren beschuldigde hg het lot hem in deil steek te laten en geloofde dat de fortuin hem den rug toekeerde Integendeel de fortuin bleef hem getrouw en het lot g n voort hem in bescherming te nemen Dat huwelijk zou een einde maken aan alles Eoland bad de moeder gedood j hij zou zgn misdaad goedmaken door het geluk van 1 ADVBBTBNTIBN worden g pi van 15 regel 4 50 Centen edere ml meer 10 Centen G BOO TB LBTTKK8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschönt onderwijzers aan scholen met eene kerkelyke kleur op te nemen is ook verworpen Hierover werden 538 stemmen uitgebracht en wel 349 tegen 117 vóór 12 blanco Uit Karlsruhe wordt gemeld Laatstleden Zondag veertig jaar ca den dood vaa den uitvinder der tweewiels vólocipèdes K rl voa Drais vrgheer von Sanerbronn kebbon de wielrijders in zijne vaderstad Karlsruhe eene eeresohuld aan zyne nagedachtenis voldaan Hg was in I78S geboren Aanvankelijk opzichter bij de hoatveatarijen wgdde hg zijn geheele leven aan uitvindingaB die zgn vermogen verslonden en hem slechts dea spotnaam professor in de mechaniek opleverden zoodat hg in 1861 doodarm stierf Q ne uitvinding werd ooit zoo miskend en bespot als die van zijne vflocipède Bijzonderheden omtrent zijn leven zgn er weinig bekend en slechts een primitieve steen aan zijn sterfhvis strekt ter herinnering aan zgn naam Hij lag begraven op het oude kerkhof hetwelk nu bij een stationsterrein is getrokken maar aaa de Karlruher wielrgder is het gelukt vergunning te bekomen om zgn stoffelgk overschot naar het nieuwe kerkhof te doen overbrengen Nu heeft laatstleden Zondag met groote plechtigheid oodw levendige deelneming de overbrenging ran het Igk plaats gehad Talrijke kranzen met zinrijke opschriften waren voor deze gelegenheid ingezoudoi onder anderen van de Badensche wielrgders van den Duitschen wielrijdersbond van den Algemeenen wielrijdersbond Union van de redactie van het blad Stablrad te Leipzig enz Op zgn grat zal een gedenkteeken worden opgericht waartoe de kosten uitsluitend door wielrgders zullen wordsa gedragen TwEïDE Kakee Zitting Staten Q eneraal van Woensdag 22 Aprils de dochter te verzekeren En tegelgk gaf hg de dochter het gestolen geld terug En deze man die als rechtschapen mensch was geboren maar in geen godsdienstig geloof besoharming vond tegen de verleiding voelde niet het ziekelgke dat er lag in zgn bewgsgronden Hg zocht een geheimzinnig verband tusschen de opvolgende handelingen in zijn leven zonder op te merken dat die handelingen zich wel aan elkander vastknoopten maar om hem te straflfen niet om hem vrij te spreken De mensch kan geen op zichzelf staande misdaad begaan Op de eerste volgt de tweede op de tweede de derde Uit het kwaad komt het kwaad evenals uit het goede het goede voortkomt Onze daden zgn gelgk aan die altgd brandende lampen waarvan de Latgnsche dichter zingt Et quasi cursores vitae lampada tradunt Die hardloopers die elkander aflossen zonder ooit op te houden dat zijn onze gedachten onse besluiten onze verleidingen onze neigingen want elke fout die wg begaan hetzij klein of groot slait teriig op ons geheele leven Hier op aarde bestaat geen noodlot geen tegenspoed maar een logisch en onvermgdelijk verband De mensch wordt vr f ev verantwoordelijk voor zgn daden geboren Indien hij is ondtrworpen aan erfelgke drgfveeren dan heelt hij de mactit in zich die t beteugelen en te overwinnen Hg tracht zich zelven taMM KichteB