Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1891

Vqf spreken beiongen om strqd het thema der iware financieele en personeele lasten die de nieuwe legeTwet zal leg o op de schouders der natie Ook al geen nieuw lied de vraag is maar of onze lerende stnjjdkrachten afdoende kunnen verbeterd worden oiuler de natie nieuwe lasten op te leggen De heeren Van Vlqmen Van Konen en Quyot hebben elk hun eigen stelsel dat niet strookt mei dat van den minister doch als men het hunne wel beschouwt lullen er wellicht nog grooter lasten noodig zy n voor de uitvoering Merkwaardig was althans dat zij in sommige opzichten oordeelen dat de Segeering niet Ter genoeg gaat De beide eerste sprekers behooren tot de onverzoenlijke tegenstanders de heer Ouyot liet zich niet zoo duidel k uit en kan wellicht door tan te brengen wijzigingen overgehaald worden de wet te stemmen Termakelgk waren de redevoeringen der heeren Domela Nieuwenliuis en De Geer de eerste om zyne schromelijke overdriving de tweede om z jn komische uitvallen De heer Nieuwenhuis is voor la mort tan phrate want hq stelde de volgende motie voor De Kamer Overwegende dat de hoofdbeginselen van dit wetsontwerp z jn verhooging van het contingent en vermeerdering der oorlogsuitgaven overwegende dat door aanneming daarvan een bedenkeiyken stap wordt gezet in de richting van het militarisme den kanker die knaagt aan de welvaart Tan alle volkeren keurt de hoofdstrekking af van dit wetsontwerp ondank het daarin opgenomen rechtvaardig beginsel Tan a chsffing der plaatsvervanging en gaat over tot de orde van den dag De heer De Geer wist als gewoonlijk op de lachspieren te werken der vergadering door allerhande snaaksche gezegden Z n argumenten wiepen anders op de bestryders van deie wet waarlijk geen fraai Ueht Want als het waar is en ontkennen zullen het niet dat de toestanden in de kazerne te wenachen overlaten en dat de rechtstoestand van een Mddaat treurig is moet daarin dan een wapen gelooht worden tegen deze legerwet die eindelg ook den vermogende den plicht oplegt z n vaderland te Terdedigen f Het jaarverslag over 1890 van de stoomvjiartmaatschappq Xederland is verschenen De resultaten van het boekjaar 1890 e n iets minder dan die van het Torige jaar doch zij geven stof tot tevredenheid als men in aanmerking neemt dat liet verlies te bet euTOn was van een der nieuwste en snelste stoomschepen en dat de zeer geringe tabaks en koffieoogsten op Java nadeel toe brachten in de thuisvrachten Hen had volle schepen op de uitreizen een toenemende rijstuitvoer van JSva stelde eenigzios schadedeloos voor wat men by de bovengenoemde producten moest derven het passagiersvervoer bleef op ongeveer dezelfde hqogte Er blijft een netto winst 580 884 61 waarvan een nitdeeling vsli 9 pCt kan worden gedaan aan de deelhebbers bedragende over het geplaatst kapitaal Tan ƒ 5 189 000 ƒ 508 333 Het Ned Jongelingsverbond zal zqn aanstaande jaarvergadering houden op Hemelvaartsdag in het Loge gebouw te Arnhem Het bijzonder belang dezer vergadering ligt blijhet program in de Wereldconferentie van Jongelings dxwr waanzin of storing van den geest aan te Toeren Troeg of laat zal een stem in zijn binnenste liem aanklagen vroeg of laat ontstaat de wroeging wordt stee grooter en verteert hem Hg die aan niets gelooft noemt die stem de vrees hij die aan God gelooft noemt die wroeging het geweten S Miss Sidney wenschte dat haar huwelijk in allen eenvoud zou voltrokken worden Dit eenvoudige kind haatte alle uiterlijk vertoon Waarom zouden wij er zooveel drukte vanmaken zeide zg op een avond tot Alice Hetkomt mij voor dat die schitterende plechtighedenslechts dienen om de gdelheid der domme wereldte bevredigen Mevrouw Dutac begon te lachen Ge hebt volkomen gelijk zusje Het zou mijtrouwens ook zeer verbazen indien wij niet meestalTan hetzelfde gevoelen waren Maar onthoud wat Ik u voorspel indien gij weigert aan de mod S te gehoorzamen zal iederoen u dat kwalijk nemen 0 iedereen Ge denkt dat ik overdrijf Men kan welzien dat ge Parijs nog niet kent De Parijzenaars lieve zijn kinderen en leegloopers Zij worden boosop hen die hun van een verwacht genoegen berooven Het jonge meisje maakte een bevallige beweging Tan ongeduld Tereen in Augustus a s te Amsterdam te houden De voorbereidende werkzaamheden daartoe ign in volle gang en uit Engeland Zwitserland en Duitsohland komt men zich persoonlijk op de hoogte stellen Hei is trouwens een zeer uitgebreid veld Er gaan b T een dozgn en meer bescbgvingsorieven naar TnrksohAzië Trouwens ook Jeruzalem bezit thans een Jongelingsrereeniging De bovenvermelde vergadering te Arnhem is echter uitsluitend voor afgevaardigden en leden van Jongelingsvereenigingen bestemd Hot Maandblad der Nederi Vereeniging voor teekenonderwgs bevat in het gisteren verschenen nommer de volgende mededeeling van den heer W B G Molkenboer Tan de beoordeeling der ontwerp reclamekaarten in zake het concours Braudsma die 11 Maart jl te Beriijn plaats had heeft prof dr Julius Lessing directeur van het Koninkl Kunstindustriemuseum te Berlqn een protocol opgesteld dat door prof Basohdorfli die het voorzitterschap in die jury bejcleedde en verder door alle leden der commissie is onderteekend Daarin wordt van het bekroonde ontwerp het werk van den kunstschilder M A J Bauer te s Gravenhage gezegd Het ontwerp M geeft ons in geestige schets een optocht te zien van Japanners die theekannen drairgen waarvoor een breeda schaar Japansche vrouwen eerbiedig neerbuigt Door een gouden ton aan den linker bovenkant wordt zelfs op grooten afstand de aandacht getrok ken het koloriet is buitengemeen aantrekkelijk De schetsaohtig behandelde figuren zouden evenwel om eoue goede uitvoering in druk te verkrggen nog wat nader moeten afgewerkt wolden Beeds dadelgk bg de beoordeeling trok te midden der 170 ontwerpen het werk van onzen landgenoot de aandacht der op ééa uitzondering na alle Duitsche juryleden Na de herhaalde schiftingen bleef het ontwerp M als vanzelf over als hst best gekeurde Zonder discussie werd toen aan de teekening van den heer Bauer den eersten prgs toegekend Zoodra het bekend was dat het bekroonde werk door een Nederlander was vervaaidigd gaven de Duitsche professoren aan de heeren Brandsma en Molkenboer luide hunne sympathie toot hun landgenoot te kennen Nopens de jongita gebeurtenissen in Endeh ter Zuidkust van het eiland i lores en da aanleiding daartoe wordt door de Javaêchê Ct het volgende medegedeeld Terwijl in het gebied van Endeh waar een poethouder gevestigd is de kustbevolking het Bestuur weinig aanleiding tot moeilijkheden geeft maakt de bergbevolking er zich dikwgls schuldig aan rooftochten en andere enveldaden Een vermaard hoofd dezer bergEndehneezen met name Ata Nggai Baranoeri dreef in Juni 1889 den overmoed z66 ver dat iij met een veertigtal gewapenden naar de woning van den posthouder zich begaf een op last van dien ambtenaar door den radja van Endeh in beslag genomen prauw waarmede clandestien kruit was ingevoerd terug eischte en zich alteen door de tegenwoordigheid van gewapende Boegineezen liet terughouden van gewelddadigheden Kort daarop werd hem door de hoofden van Endeh htt verder Dus hernam zg Boland en ik zijn Terpordeeld ons door die mensohen te laten aangapen alsof wij tooneelspelers waren De levendige opgewondenheid van Florence verdubbelde Alice s vro gkheid Maar arm kind wat zgn wij dan anders dan comedianten Let wel op dat ik niet voor mg zelvespreek want ik ben dubbele comediante Ziet ge het groote geheim van het leven om voor kwaadsprekerij zoo goed als bevrgd t blijven ik zeg zoo goed als is nooit iets anders te doen danhetgeen men vao u verwacht Mijn broeder bekleedteen hooge betrekking Ggzelve staat niet minderhoog omdat gij tot een der rijkste families nitAmerika behoort Hoe zouden de leegloopers vanwie ik u daareven sprak kunnen aannemen dat gebuiten hen kondt Het meisje moest zich wel gewonnen geven Met haar helder verstand oordeelde Aliee zeer gezond over de dingeo van M leven t lederoen heugdm ich in het vooruitzicht op het groote feest dat Revrouw Dutac zou geven bij het huwelijk van haar broeder Maar toen men vernam dat de bankier Montfrano zijne zaken liquideerde en een eenvoudig jVentenier werd baarde dit groot bpjien Deze maatschappij fin de siècle die alleen achting en liefde voelt voor het geld was zeer verbaasd en bijna geërgerd vooral de financiers die altijd hoop hebben Hfelpderen zich te zien rnineeren verblijf aldaar ontzegd en wees het bestuur hem Koepang als verblgfplsats aan Tgdens de resident in het belang van het daar ingesteld tinonderzoek op Zuid Flores vertoefde wist Baranoeri van Koepang te ontsnappen en naar Endeh terug te keereu waar hij bg zijn vroegere volgelingen al dadelijk wederom een sterkon aanhang vond Aan het hoofd eener talrgke bende berg Endehneezen deed hg een iuval in het gebied der slrandkampongs waar hij door plundering brandstichting en andere gewelddadigheden zoodanigen schrik onder de bevolking verspreidde dat velen de vlucht namen naar Noesa Endeh en de hoofden s Gouvemementa hulp inriepen Zoodra de resident van het voorgevallende kennis had bekoxen werden 30 gewapende politiedienaren met hun instructeur naar Endeh gezonden en keerde de posthouder die bg de expeditionnaire colonne op Zuid Flores zich bevond naar zgn standplaats terug met last om de bevolking gerust te stellen den radja aan t sporen Endeh in staat van tegenweer te brengen en Baranoeri in handen te krijgen Alle daartoe in het werk gestelde pogingen bleven echter aanvankelgk vruchteloos Wel trok de radja herhaaldelgk met de strandbewoners uit om Baranoeri die bg aankomst der gewapende politiedienaren de wijk naar het gebergte had genomen aan te vallen doch slechts de kampong waar hg zich had versterkt werd verbrand Baranoeri vluchtte naar de op ruim twee uren afstands van Endeh gelegen mede goed versterkte kampong Manoe Ngooh die beschermd door op goed gekozen punten aangelegde versterkingen hem eeu veilige schuilplaats aanbood van waar hij herhaaldelgk strooptochten naar de strandkampongs ondernam Onder deze omstandigheden meende de regeering in Not jl aan den Kesident de beschikking te moeten geven over een oorhgsbodem Daar intusschen het herstel der orde in het gebied van den radja van Endeh geacht moest worden in de eerste plaats de taak te zgn van den radja spoorde da resident die na afloop der tiuexpeditie op Flores Noordkust naar Endeh was vertrokken den radja en zgne hoofden in afwachting van de komst van genoemden bodem ten krachtigste aan om met de hun ten dienste staande middelen Baranoeri op te vatten en nit te leveren Het gevolg hiervan was dat zg weder een groote macht op de been brachten en daarmede uitrukten doch zonder eeuig succes En aangezien eene verkenning van Baranoeri s schuilplaats aantoonde dat van eene bestorming door de gewapende politiedienaren geen sprake kon zgn werd besloten de komst van den door de Begeering aangewezen oorlogstoomer af te wachten alvorens tegen Baranoeri en zvne berg Rndeueezen te ageeren De Besident keerde daarop naar Koepang terug waar don len Jan Hr M Java terfeede aankwam De 7en dier maand werd de reis naar de Ipih baai in Eideh aanvaard welke door de Java en den Oouvemementsstoomer Zwaluw den volgenden dag werd bereikt Intusschen had Baranoeri en zgn aanhang de schorsing der vgandelijkheden benut om het aantal versterkte punten om de hoofdversterkingen aanzienIgk te vermeerderen hetgeen den instructor der politiedienaren was gebleken die herhaaldelijk met een kleine macht verkenningen had gedaan zonder te worden aangevallen steeds trokken de verdedigers bij nadering der patrouilles achter hunne verschansingen terug Dat zg zich daar niet ten onrecht Er waren weinig wanklanken in het koor vsa lo angec Niet dal oenige goede vrienden de ge legenheid lieton voorbijgaan om een beetje kwsad f te spreken maar de links en rechts verspreide praatjes waren niet al te giftig Bg de genegenheid die Boland inboezemde mengde zich een seken vrees en de Farijzennar heeft alleen ware achtio voor hen die hij ducht Wee hen die beschnidigi worden van goedigheid I Zg worden aan dé wild beesten overgeleverd evenals de onschuldige Chriitenen uit de Komeinsche tijden Na het bal ter gelegenheid van het teekenen vU het contract werd de lof alg yen en de dam verborgen haar opkomende gverflftt Zij roemdao om het zeerst miss Sidney diej f en aanvalljj all altijd nu nog schooner was doM de zekerheid van haai aanstaand raluk Haar oogen schitterden van verwachting en van liefde hunne doorsch ineode klaarheid werd nog levendiger door dop helderen glans gelyk aan zonnestralen die in een sapliii schijnen opgevangen on vastgehouden Dicht bg de ruime met zeldzame planten vef sierde serre stonden vier of vijf Parijsche dames op haar gemak te babbelen terwijl eenige heeren haar geduldig gehoor verleenden Zij ziet er diet kwaa uit die kleine zeide mevrouw Audeberte de Gan s een aardige slanks brunette met levendige gebaren Alleen bef ik bang dat zg spoedig oud zal zgn 411 iWordt vervolgd veilig gevoelden werd den 9 Januari ondervonden toen op last van den resident van Timor eene landingsdivisie Tan 4 Java in vereeniging met da politiemacht en ds ongeveer duizend man sterke benden van den radja die evenwel niet in het vuur kwamen uittrok om de vijandelijke versterkingen welke te voren gedurende eenige uren door H M Java met granaatvttur waren beschoten te tuchtigen en de kam pongs die Baranoeri s zgde hadden gekozen te noodzaken tot siijne uitlevering Het scheepsgeschnt bleek weinig uitwerking te hebbeu gehad de onderling verbonden op steile bellingen van rotsteenen opgetrokken vijandelijke versterkingen gaven den daarachter in kuilen opgestelde Endebneezen gelegenheid straffeloos de naderende troepen met geweeren donderbusvuur te teisteren terwijl de op hen afgevuurde kogels tegen de borstweringen afstuiten Tan de uitvoering van het gemaakt plan moest daarom worden afgezien toen na een marsch van ongeveer een halfuur de meest vooruitgeschoven verschansing van den vgand bereikt en deze daaruit verdreven was bekwamen toch de troopen bg eene veiloinning tot het vinden van een weg waar langs het reeds zichtbare Manoe Ngo oh te benaderen zou zgn al dadelgk een viertal gewonden door het vuur van den achter zijne verschansingen onziohtbaren ygand en een verdier voortrukken zou zonder nut ongetwijfeld op aanzienlgke offers te staan zijn gekomen De overtuiging verkregen zgnde dat met de beschikbare middelen aan ageeren te land tegen Baranoeri n iet te denken viel en voor het bombardement zgner versterking verder dragend geschut dan van de Java diende te worden gebezigd werd Ur Ms scbroefstoomsohip Ie klasse Van Spegk den 12n Februari naar Endeh gedirigeerd Daarop werd Manoe Ngooh door de beide oorlogbodems eenige dagen achtoreen onder vuur genomen en eindelgk in brand geschoten hetgeen de onderwerping van de weerspanningon ten gevolge had Op den 6den Maart opendo het vgandige Boa Riki onderhandelingen over de uitlevering van Baranoeri die vijf dagen later tot diens onderwerping leidden Tevens kwam tUBschen Endeh en het moerendeel der bergbevolking 4 vrede tot stand Deze laa ste berichten zgn ontleend aan een op 12 dezer door den Besident uit de Ipih baai verzonden telegram waaruit nog blgkt dat Baranoeri door hem naar Koepang zou worden medegenomen Aan de Kiezers Do Tweede Kamer der Stalen Generaat voortgekomen uit de verkiezipgen van 1888 zal weldra hare loopbaan hebben volbraoht Nog enkele maanden en wederom zullen de kiezers geroepen worden tot samenstelling van dien tak der Vertegenwoordiging Het Nederiandsche volk heeft zich dus rekenschap te geven van hetgeen het thans ten einde spoedend tgdperk voor s lands belang heeft opgeleverd Met de daarin opgedane ervaring voor oogen zal het hebben te beslissen in welke richting s lands zaken zullen worden bestuurd in de eerstvolgende wetgevende periode Het beleid der tegenwoordige meerderheid heeft alom teleurstelling gebaard Bedriegen niet alle teekeneu dan wendt het land zich af van partgen die getoond hebbeu zijne behoeften niet te begrgpen veel minder die te kunnen bevredigen dan ver angt het niet anders dan zijn vertrouwen te hergeven aan eene waarlijk liberale staatkunde En voorzeker zal de natie bereid zgn dat te doen wanneer deze staatkunde blg geeft van haro ernstige begeerte om zich te wgden aan het tot stand brengen van de I hervormingen die het belang van het Nederiandsche volk eisoht Welke die hervormingen zgn wat dus het wachtwoord moet wezen bg de aanstaande verkiezingen ons sohgnt het niet twijfelachtig De kiesbevoegfi ieid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal worde door onbekrompen toepassing van het voorschrift der Grondwet uitgebreid ook tot den kring der werklieden die reeds te lang daarvan verstoken bleef De wetgever ga aanstonds zoover als eene eerigke uitlegging der Grondwet hem veroorlooft Persoonl ke en geheime invulling van het stembiljet in het lolcial der stemming woriie voorgeschreven Hervorming van hot samonstol onzer belastingen worde mot alle kracht ter hand genomen Niet langer worde gedraald met de invoering eener progressieve directe belasting die een einde maakt aan het onduldbaar privilege dat hot roerend vermogen thans geniet In verband daarmede moet de patentbelasting hetzij opgeheven hetzij vervormd wordep accijnzen op eerste levensbehoeften moeten vervallen de druk der mutatierechten moet worden verlicht Zoo noodig worde de successiebflaating uitgebreid echter zoodanig dat voorzoover zg in de leohte Ign wordt geheven de kleine Termogens in geen geval zwaarder worden belast In het algemeen worde gewaakt tegen te zware belasting van den kleinen middelatand en rekening gehouden met de belangen Tan den landbouw dien gewichtigen tak van onze volkswelvaart Met deze hervormingen moeten maatregelen gepaard gaan om de gemeenten in hare financieele moeilgkheden te gemoet te komen Wo den onze wensohen vervuld dan zal als straks de stembus wordt geopend het aanhangig ontwerp tot regeling van don krijgsdienst in hoofdbeginselen ongowij7igd dank zij de medewerking van de meerderheid der liberalen reeds tot wet zgn verheven Mocht dit onverhoopt niet het geval ign dan neme op het liberale program eene voorname plaats in eene legerinrichting in hoofdzaak overeenkomende met het stelsel in het ontwerp Bergansius neergelegd eene legerinrichting die gegrond is op het beginsel van den persoonlgken dienstplicht en welke getuigt dat Nederland vast besloten is zgne onafhankelijkheid en zijne neutraliteit tot het uiterste te verdedigen Met betrekking tot het arbeidsvraagstuk hebben wg in hoofdzaak slechts te herhalen wat daaromtrent in ons programma van 1837 werd gezegd Onze wenschen Ie doen luiden dat maatregelen worden verordend ter bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen dat aan lederen arbeider een wekelijksche rustdag worde gewaarborgd dat de verzekering van den werkman tegen ongelukken worde geregeld en aan voorzieningen bij ziekte ouderdom en overlijdon krachtig de hand geslagen worde dat het vakonderwijs met name het ambachts fabrieksen landbouwonderwijs van overheidswege op afdoende wijze worde gesteund dat het arbeidscontract bg de wet worde geregeld en de naleving daarvan boter worde verzekerd door eene ook buitendien hoog noadige vereenvoudiging van ons procesrecht dat tot vertegenwoordiging der arbeidersbelangen adviseerende arbeidskamers worden georganise erd En bovenal worde leerplicht ingevoerd waaraan thans na beëindiging van den schoolstrijd geen beletsel meer in den weg staat De admlnlBtratieve rechtspraak worde ïoo geregeld dat de burger gevrijwaard is tegen willekeurige wetstoepassing door de overheid De nooden en behoeften binnen eigen grenzen mogen Nederland niet doen vergeten de dringende plichten die het heeft te vervullen als koloniale mogendheid Ook onze oveizeesche bezittingen bieden een ruim veld van werkzaamheid voor eene vooruitstrevende staatkunde Zoo worde een gedeelte der bestuurstaak in OostIndié van het centrai l gezag overgebracl t naar de deelen Er worde gestreefd naar gestadige vermindering van den druk op de inlandsche bevolking gelegd door heeren en cultuurdiensten Met vasten tred worde op den ingeslagen weg voortgegaan en worden maatregelen genomen opdat ook de laatstovergeblevene der gouvemementscultures aan do vrije industrie worde overgegeven Ten aanzien van het opiumvraagstnk trachte men door eene afdoende regeling het misbruik te keeren De Liberale Unie vertrouwt dat deze denkbeelden bij de aanstaande verkiezingen docr de liberalen eenparig zullen worden gehuldigd Namens de L i b e r a 1 e ü n i e HET 3ESTÜUa Mr E E VIN RAALTE Foordtter P J DE WITT Semtari Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering der Liberale Unie gehouden te Amster dam op U April 1891 P J DE WITT Secrttana Boiteolandscb Overzlcbt Bij de voortgezette behandeling van de Gewerbenovelle in den Duitsohen Rgksdag vonden Vrijdag en Zaterdag zeer interessante discussien plaats die verdienen iets nader in het oog to worden gevat Door de socialisften was in den vorn an een amendement een voorstel gedaan tot invoering van den maximaalarbeidsdag Zg stelden voor onmiddellijk een arbeidsdag van hoogstens tien uren te beginnen met jaar het jaar 189 1 een werkdag van negen uren en na 1898 een van acht riren id te voeren Zonder onderscheid verklaarden zich alle partijen in beginsel voor een verkorting vin den arbeidsuur doch toonden aan dat zulke betrekkingen reeds krachtens ander bepalingen der wet kunnen ingevoerd warden Een der sprekers hoofd van een der grootste industrieels inrichtingen erkende de wettigheid van de eisehen der arbeiders op dit punt en stemde lelis toe dat zjj in het welbegrepen eigenbelang van het meerendeel der industrieën zgn wg l een werkman van wien geen overmatige arbeid wordt gfivorderd beter en meer geregeld zal produceeien Edoch waren alle sprekers het i beginsel eens dat te hooge eisehen aan werkkracht der arbeiden worden gesteld beginselen zgn altijd mooie dingen vooral voor volksvertegenwoordigers alleen de sociaal democratische woordvoerders achtten htt invoeren van een maximaal arbeidsdag mogelijk Alle overige partgen meenden dat het niet aangmg voor alle bedrijven een gelijken werkdag vast te stellen onidat dit niet zou zijn in het belang der industrie met het oog op de concurrentie terwijl het evenmin het belang der arbeiders zou bevorderen daar zij tengevolge van de daaruit voortvloeiende loonsverlagingen evenzeer schade zouden leideh Te vergeeld wederlegden de sociaal democratische fifgevaardigden de laatste opvatting als zou loonsverlaging uit bun voorstel moeten voortvloeien Ten slotte werd het voorstel betrekkelijk den maximaalwerkdag Yerworpen met alle stemmen behalve die der sociaal democraten Dit besluit was te voorzien het blgft echter eeu verblgdend verschgnsel dat in het Duitsche parlement door alle partgen en ook door de regeoring de noodzakelijkheid van een vermindering van den arbeidsduur is erkend Namens het centrum verklaarde zelfs een spreker zich ten gunste van een maximum van arbeidsuren hoewel hg thans nog zijn stem tegen het voorstel zou uitbrengen wegens de ernstige en gevaarlijke gevolgen welke op dit oogenblik een Vermindering van den werkdag van 12 op 8 uren zou na zich sleepen Wat het standpunt der regeering l treft de minister Von Berlepsch verklaarde zich tegen het voorstel wijl men volgens hem indjen een maximum van 4 erkuren werd vastgesteld ook een minimum moest aannemen Bovendien veroorloofde de toestand der Duitsche industrie met het oog op de buitenlandsche concurrentie op dit oogenblik geen vermindering van den arbeid Overigens hield dö minister zich overtuigd dat de toestand der industrie niet lang meer een betero regeling van den werkdag zou in den weg staan Bij de voortgezette behandeling van het wetsontwerp op Zstenlag nam de Duitsche rijksdag voor vrouwelijke arbeidsters een maximaal arbeidsdag aan Deze werd vastgesteld op 11 uren Te vergeefs beproefde een afgevaardigde der volkspartij hem op 10 uur te brengen Hoewel de minister Von Berlepsch mededeelde dat ook de regeering een gelgken I korten arbeidsdag wenschte verklaarde hg toch daarvan voorloopig te moeten afzien daar blijkens ingewonnen inlichtingen de fabrikanten wegens ds storingen in het bedrgf die daarvan het gevolg zonden zgn en de vermindering van het concurrentievermogen tegenover het buitenland er toe zouden overgaan om alle gehuwde vrouwen uit de fabrieken te verwijderen Ofschoon het voorstel om den werkdag op 10 uur te stellen krachtige verdediging vond ook van sociaaldemocratische zijde waarbij men staamle hield dat deze verkorte arbeidstijd voor Vrouwen tengegevolge van intensievere arbeidsproductie zonder schade voor de iqdustrie kon ingevoerd worden bleef de rgksdag bg het oorspronkelijk voorstel van 11 uren met toevoeging van een amendement strekkende om den arbeidsters die een huishouden hebben te verzorgen s middags een hall uur vroeger vrg te geven De Öuitsche bladen spreken zeer uitvoerig over een parlementaire nederlaag welke baron Von Uuene zou hebben ondergaan en wel als opvolger van Windhorst als aanvoerder van het Centrum Hueneschgnt zich wat op den oergrond geplaatst te hebben of althans wat voel haast gemaakt een vergelgk met de conservatieve partg tot stand te brangsn ten opzichte van de phittehmds gemeentewet De eonservatieven echter vonden lo dat Huene iccu watdruk maakte en 2o dat hg door de linkerzgde van het Centrum zich te ver had laten drijven en eenige amendementen door hem voorgesteld van ol servatief standpunt onaanuemelgk waren Het gevolg was dat de conservatieven het eens werden met de nationaalliberalen en de mannen van het Centrum lieten staan Voor de ultramontanen is dit te onaangenamer oïhdat voor de eerste maal na den doodvan Windhorst was dat het Centrum geschaard óptrad onder Huene v De Duitsshe Bondsraad zal den rijksdag nog een suppleioire begrooting van 5 millioen M geven waarvan 3 millioen buitengewone uitgaven voor eeas de helft daafvan is voor de kolon e Kameroen bestemd en een halt millioen tot verbeleribg van Aé bezoldiging van ambtenaren dus een blgvende jaar