Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1891

Zaterdag 25 April 1801 K 4511 GOUPSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken £ e inzeading van advertentiön lean geschieden tet e0n unr des namiddags van den dag der oitgave Zeer ITette Qesteendnikte MAmASTJES worden GELEVERD door Aa BBli IiMA en Za Algemeeo erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jiarige roem Monden Tandziekten zooal het los orden der tanden tandpu n outBteking iweren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit dw mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelflk gebrijjjr van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nSV in aanmerkelijk rergroote flesechen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPF Tuidpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen elk buiduitslaj en voortreffelijk voor baden I Venug zeep en Zonnebloemeii MV POPP s Gekristalliseerde en TranspunatV Glycerineïeepen zijn de Sjnste Toilet on gozonaheidszeepen wett 0 k een verwonderlijken witten tint te weeg brengA fir De namaaksels van Anatherin JIondWfttW verwoesten de tanden binnen korten tijd W DrTJ G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels Snelperadruk van A BRINKMAN en Zn GodmM van Nederland jkschs uitgaaf Be Bqksdag ui diu wel nietraor Pioksteren klair komen De gebearteniasen in Mashona land en Matab Ieland trekken natuurlek ook in hooge mate de aandaobt in de Transraalsohe republiek De Transraalicfae Volkutem keurt de onderneming der Engelache maatschappg welke een kalouie in dit land wil reatigen zeer af en verheugt zich orer den aanstaanden Boerentrek naar het Noorden Hoe groot het aan l deelnemers aan deze expeditie zal wezen is niet bekend Men spreekt er van dat meer dan 1000 gezinnen uit Transvaal den OranjeVrystaat en Natal zich hebben aangeboden maar met zekerheid weet men niet hoe sterk de rtrek lal weien Wol weet men dat de deelnemers allen behooreu tot de HoUandsche Boeren die de onderneming reeds sedert geruimen iqd hebben voorbe reid In het laatst van Mei zullen alle gezinnen zich vereenigen bq den Limpopo en den len Juni zal men de rivier oversteken Éen gedeelte van hel gebied ten noorden van de Limpopo zal dan in bezit worden genomen en wel op grond van verdragen door de Boeren voorheen met de inlandsche opperhoofden gesloten Daal bij hebben de leiders van den trek zich ook in betrekking gesteld tot de Portugeesohe regeering welke voor zoo ver zij kan de oprichting der nieuwe republiek in Matabeleland zeer bevordert Een aantal geneosbeeren en predikanten begeleiden de expeditie Het doel is te verhinderen dat de Sngelscbe Zuidafrikaanscbe maatschappg zich geheel van het land ten noorden van de Transvaal meester maakt en daarom is een botsing tusschen de leden der Ëngelsche expeditie en de Boeren niet onmogelgk Teneinde dat Ie voorkomen heeft het bestuur van den Afriksnerbond te Kaapstad reeds in overleg getreden met den heer Bhodes den prestilent van het Kaapsche ministerie De heer Bhodes die niet tot de vrienden der Boeren behoort is zeer tegen den trek en bevordert de onderneming der Ëngelsche maatschappg Evenwel zal de minister den tocht niet kunnen beletten vooral niet omdat zich ook leden van invloedrijke families uit Natal en de Kaapkolonie daarbij hebben aangesloten Vandaar dat men natuurlijk vooral te Praetoria den twist tusschen de Portugeezcn en de Ëngelsche maatschappij met belangstelling volgt In Ik ZuidAfrikaan handhaaft de Portugeesche consul te Kaapstad de beer De Carvalbo het recht der Portugeezen om den invoer van oorlogstuig gelijk door de Countess of Carnaroan geschiedde te beletten De consul betoogt dat Portugal alleen recht heeft op de scheepvaart in de Limpopo en dat de inlandache hoofden die onder Portugals souvereiniteit staan geenrecht hebben op eigen gezag tractaten te sluiten op welke de Ëngelsche maatschappij zich De Portugeesche regeering stelt zich op hetzelfde standpunt en keurt daarom de handelwijze van haar vertegenwoordiger in Mozambique goed De Ëngelsche bladen besinjden dezo opvatting in de bfftigste bewoordingen maar de Ëngelsche regeering he ft haar plannen no niet bekend gemaakt MAR TBEIIICHXEN ► OOUda 23 April 1891 In navolging der hoofdmarkten waren ok hier bijna alle artikelen hooger Vooral Buitenlandsohe rogge en Mais zijn belangrijk gestegen Tarwe Zeeuwsohe ƒ 10 2S II Mindere dito 9 50 a ƒ 9 80 Polder f 8 7B a 9 25 Afwijkende 7 75 i 8 25 Eoode 7 75 a ƒ 8 25 Angel 9 a ƒ 9 60 fiogge Z euwsche 7 25 a ƒ 7 50 Polder a 6 50 Buitenlandsche per 70 kilo 6 60 a 6 90 Gerst Winter 5 a 5 50 Zomer 4 60 a 6 25 Chevalier 5 75 è 6 50 Haver per Heet 4 40 a 6 50 per 100 kilo 8 90 a ƒ 9 50 Hennepzaad Inlandsch 10 a I0 2B Buitenlaudsoh 8 a ƒ 8 25 Kanariezaad 8 25 a 9 Boonen Bruineboonen 12 50 a 14 50 Witte boonen 00 a 00 Duivenbooneij 7 50a 775 Paardeuboonen 6 75 a 7 Mai per 100 kilo Bonte Amerikaansche 8 80 a 9 Cinqantine 8 50 a J 9 VeemarlA Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen gedrukt Vette varkens tamelijk aanvoer handel gew i8 a 20 et per half K i Biggen Toor Ëngetand goede aanvoer handel gewoon 15 a 16 et per half KG Magere Biggen goede aanvoer handel gewoon 0 50 a 0 80 per weeV Vette schapen en Jammeren handel geen boteekenis Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 3 a 6 Fokkalv eren 8 a 10 Aangevoerd 47 partijen kaas handel vlag Eerste qualiteit 24 a 26 tweede qualiteit 20 a 23 Noord HoUandscbe ƒ 26 l f 29 Boter goedp aanvoer handel gewoon Goeboter l QO a 1 60 per kilo Weiboter ƒ 80 a 90 per kilo NB Aanvang der Kaasmarkt ten 8 unr PËTROLEUM IVOTËERINGËN Tan de Makelaara C Dtzla r SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfuat 7 50 September October Novemberen December levering 7 60 uarKortlJke Stand GEBOREN 20 April Theodorui Christiaani oudart T C Holman ca R Appeldoorn 21 Eliubeth Mirii ouden G de Rens en M 0 Knlik OVBRLEDkN 20 April U o Reede 15 j Ï3 L dfl Jong hoiavr van H van den Heuvel 60 j GERUWD 82 April U van dsr Vooreo en C P van den Berg A C Bakker en M C Pongelmans Reeuwijk GEBOREN Hnibert en Maria ondera E JoDgeneel en M van den Berg Kaatje ondera J van der Star en A Oosterwük Franeiacna Wilfaelraaa Joaephof ondirs A Leaoweaa en B M C van der Meer OVERLADEN B Bnltermao 77 GEHUWD D Klerk en Verweg Stolwük OVERLEDEN W A Qoint S w ADVERTENTIfiN Heden overleed te Vtreeht plo 8elii3g onze geliefde Vador en Bebuwdvader de Heer J N WILLEMS Gouda 21 April 1891 6 W K00B8 WlIXEMS T J KOOBS Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden gedarende de ziekte en het over yden van mgn jongste dochter MABIA betuigen wg onzen bartelgken dank F G TIJBODT 6 J TIJBOÜT SsEt Qouda 23 April 1891 1 O HD S S Westbaven B 186 Specialiteit in de nieuwste modellen Dames en Kinderlioede Onder aanbeveliag Mej JANSEN Eman rEMSCHE STOOMVEEYEEU Qheoiische cd Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdaffla Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereaen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieawe patronen geperst Kwasten Gamitoren Nételdoek Talles Kanten Veeren enz Alle góéderen kunnen in Ikander bijjven en worden on8cbadelgk or de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Goada én Omstreken A VAN OS Az Heden ontvangen eene ECLATANTE aorteering Heer en Dassen Lv OS Az ineiweg£73 en73 Kleiweg A No 73 GEVRAAGD een Dienstmeisje Adrea WESTHAVEN No 150 IIKDOOUNS Xeltknobbela HoornyHea Hutdeelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgdgeheel verwgderd zouder de minste pgn ieveroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligstehnid Pr0a per flacon met penseel SO cta AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Eisclv de bandteekening van A v TOIJLL GEVRAAGD ELEEEUAEESSENEOSTS BOCHOVE Westhav en StoUwerek sdie gefebriceerd na vjorodinft van den kon Universitpi s Priif Oehni Hofrad 1 Dr Hariciss üoiin nebben scdfvt jareu als verzachtenil im luel Tcgi ii hoesten heeschheid en aandoening dor adeniingsorfranen uitsteekends dic ii stfn bewezen Bij spocdia o afwi iseling van Tvarme 1 en kimiié liidil is c l iJ ondor aanbevfilèns wardi en buiibon te gebruiken A erpakkiiip Geelo pakjes h 25 cent Alom verkrijgbaar De oitgave dezer Coarant gegchietjt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco pet post 1 70 Atooaderlgke Nommers VIJF CENTEN WD BINNENLA GOUDA 24 April 1S91 Tong kweealhier hebals bewaar Mq J B van Es en C F G de k Iingen der lo openbare Bewaarschool ben met gunstig gevolg bet examen aohoolhouderes afgelegd Het NutsUepartoment te Oudewater benoemde tot afgevaardigde ter Algemrene Vergadering den beer i Kiewiet de Jonge en tot secretaris den heer M J J Nielsen Naar wij vernemen zal de reeds drio jaren aanhangige zaak tusschen de kerkvoogden te Oudewater en Ds Winckel voorganger bij de doleerenden aldaar op nieuw dienen te Amsterdam en wel den 30 October e k Waei4nc road hield d hip Goeme n Borgesius te Zevenhuizen zyne aangekondigde rode waarin hij zijne ideeën over de sociale en politieke toestanden on vraagstukken van don dag op jijrie bekende duidolijle en degelijke wyze uiteenzette wat door zÜiie hoorders zeer werd gewaardeerd en toegejuicht Debat word gevoerd van antirevolutiormaire zijde door den heer de Wilde uit den Haag en door den sociaaalJemocraat dec heer Helsdingen uit Rotterdam die door den heer G B van repliek werden gediend Het zeer talrijke publiek dat ut vertegenwoordigers van alle richtingen bestond iit genoemde en omliggende gemeenten volgde de S sprekers met ingespannen aandacht en ging toen iten elf uur de vice voorzitter van do liberale kiesvereeniging Burgorplicht te Delft de vergadering sloot ordelp en rustig uiteen FEVILLETOIÏ EEM ONGELI KKIGE AiMsr i et ïramch X 48 Waarom P Te blond Ik waarschuw de heoren voorzichtig te zijn met die etherische schepseltjes die aan heldinnen uit ballades doen denken Haar schoonjjeid itl vergankelijk Mevrouw Edmee du Boissel een goode vrouw van weinig beteekenis toonde zich niet zoo streng in haar oordeel Zij prees Florence zelfs lovondig Maar prinses Polinska v tte het algemeene oordeel in enkele zeer duidelijke woorden samen 1 zeg niet dat Audeberte zich vergist maar Edmée kpn wel gelijk hebben Het geluk is het krf S Éen vrouw dio lang gelukkig is blgft lanf mooi Soms gebeurt het ons dat wij een vriendin die reods een heel eind op den terugweg 18 plotselings een voorbijgaande frisc heid aan gelaatskleur en een onverwachten glans zien terugkrij gen Dat is een wonder der liofde I Daarentegen wisten de dames van geen uitscheiden waar hef de lof gold van Roland Hy was in De gepasportoerda wachtmeester J P Hendriks heeft antwoord gekregen op jn verzoek aan H M de Begentes gericht om hem genoegdoening te verschaffen voor de bejegening befn tgdena zijn dienst door een kapitein van den generalen staf aangedaan Da minister von oorlog heeft gemachtigd door de Bpgeutes don adressant doen welen dat uit een onderzoek is gebleken dat zqne bewering als zou h j dienst hebben verlaten wegens de ondervonden bejegening onwaar is Zija onvoegzaam en door geen gebruik gewettigd gedrag hoeft hij bedoelde gelegenheid uitgelokt dat de t bfRcier zich in drift tegenover hem heeft vergetefl Dit den aard der zaak hem als gewezen inferieur van den officier geen mededeeling worden gedaan van de gevolgen welke de zaak voor dezen laatste heeft gehad terwijl er bovendien geen sprake van kan zijn hem de ge vraagde genoegdoening te verschaffen Dezer dagen overleed te Groninzen de bekende componist en muziekpaedagoog S Worp Heeds zeer jong werd hij maziekdirecteüR te Amolo doeli niet tevreden met zyne kennis ging hg naar Leipzig waar hij onder Hanptraann het coutrapunt bestudeerde Later ging hij naar Dresden waar hy door den beroemden organist Schneider in het orgelspol onderwezen werd In Almelo teruggekeerd zijnde werd hij spoedig te Groningen als organist aan de A kerk en later aan de Martini kerk benoemd Hij was eenigen tyd directeur van de Liedertafel Gruno en da gemengde zangvereeniging aldaar doch het onderwijs gevea trok hem meer aan en bijna tot zg i dood toe was hij leeraar aan de Rijkskweekschool voor ouderwg zers Menig werk voor mannenzang en kinderkoor verscheen van zijne hand en met zijn leerboek voor zang en algemeene muziek leer heeft hij de zingende jeugd groote dienslen bewezen Voor eenige maanden werd hij zieketijk en sedert dien tijd ging hy steeds achteruit dien tijd in al de volheid van zijn kracht en mannelykheid Een heel mooie man is meestal belachelijk maar bij Florence s bruidegom lette men minder op de schoonheid van het gelaat dan op de overeenstemming in zijn trokken on op den fraaien bouw van het lichaam Zijn ernstig denkers en kuustenaarsgolaat werd verhelderd door de stralen zijner ziel zichzelven volkomen meester daar hy do vroegere onrust had weten te bedwingen trok hij op het eerste gezicht aan door do openhartigheid van zijn doordringenden en levendigen blik Buiten zijn huiselijken kring boezemde hij eveneens een ongewone genegenheid in een genegenheid die men gevoelt voor vethevon karakters die niet door den trots zijn bedorven Hij behaagde de vrouwen omdat allen door bem zouden willen bemind zijn hij behaagde do mannen omdat allen hem tot vriend wenscbten Ziedaar waarom mecflWen dag na het bal den beiden verloofden een toekomst van telkens vernieuwd geluk voorspelde Wat zon hun hebbon ontbroken Jong schoon rijk vol levenslust en gezondheid veroenigd door een ernstige duurzame liefde zouden zij afgunst hebben moeten opwekken Maar iedereen zeide bij zich zelven dat het beter was met hen op een goeden voet te blijvon Het oordeel der groote menigte wordt altgd ingegeven door eigenbelang Na hun huwelijk zouden mijnheer en mevrouw Mont franc zich te Parijs vestigijn Allen wensohten later op hunne mooie partijen te worden ADVEETBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regd meer 10 Centen 6E00TE LETTSBB worden berekend naar plaatsmimta Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEETENTIBBLAD t welfc des Maandags verschgnt Met hem is een van de mannen heengegaan die langen tgd groeten invloed op het muzikale onderwijs vooral voor do jougd hebben uitgeoefend Met het nieuwere in de kunst kon hij niet medegaan en nooit maakte hij er een geheim van Vele leerlingen die hunne vorming aan hom te danken hebben uilen hem zekei niet licht vergeten De brand aan do Sandthorkaai in het vryhavengobied te Hamburg nam reusachtige uitbreiding en is slechts na bovenmenschelgke pogingen der pompiers gebluscht De brand ontstond in het sons terrein van een groot pakhuis waarin zich o a ook de koffiemaijazgnen van den heer A Schmidt bevohden Er waren nog een twintigtal personen in het gebouw maar deze konden zich allen langs de noodtrappen die aan de buitenzijde van het gebouw liepen redden Deze trappen bewezen ook goede diensten aan de braudweermannon die daarlangs zelfs toen 3 brand zich vorder uitbreidde de bovenste verdiepingen kondea bereiken Do brandweer werkte den geheelen nacht dbor De schade is zeer aanzienlgk Het pakhuis van de firma Schmidt ia geheel afgebrand de schade daarvan alloen wordt geraamd op anderhalf raillioon mark Behalve groote hoeveelheden koffie ging er veel tabak en suiker in de vlammen op Daar de inrichting voor electriaoh licht nevens den vuurpoel lag on de machines beschadigd werden kon de haven niet verlicht worden Staten Generaal Tweede Kahkb zitting van Donderdag 23 April Er kwam meer variatie in hot algemeen debat over de Legerwet Niet do tegenstanders alleen waren aan het woord De heer Saijffardt heeft wel gevraagd Het oordeel der wereld regelt zich altyd naar do verwachting die men koestert om van de weelde der anderen te genieten Po kerk van de avenue Victor Hugo was te klein om het groot aantal genoodigden en nieuwsgierigen e bevatten Men wist dat mevrouw Salbert en twee andere beroemde artisten gedurende de plechtigheid zouden zingen Dat alles werkte mede om deze huwelijksinzegening die Florence zeer eenraMig en stil had gewenscht tot een befangrgke gebeiJrtenis in do Parijsche wereld te maken De gebeurtenissen in die wereld hebben deze eigenaardigheid dat tg veel beweging maken en spoedig vergeten zijn Gedurende vierentwintig uur werd er druk gesproken over de plechtigheid Daarna hield men zich koorteachtig bezig met een onverwacht tot uitbarsting gekomen oneeniïheid in het huisgezin van een zeer in aanzien staande dame uit de groote wereld Toen iemand bij toeval op een bezoek aan mevrouw Rosenheim vroeg Zijn mijnheer en mevrouw Montfrano op reJs kon niemand een antwoord geven Men bekommerde er zich niet over waar Florence en Roland hun geluk verborgen Zo waren geheel vergeten tot op den dag waarpp hot wenscbelgk zou zijn zich hunner weder te herinneren Voor hen die liefhebben maakt het een deel van hun gelnk uit indien de wereld hen vergeet