Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1891

raadslid en leer groot veehoader had dezer dagen weder het ongeluk een zeer jeugdig dier dat heel moeielflk had gekalfd en daardoor inwendig erg was benadeeld geworden waarop niet te stuiten ontsteking was gevolgd na verloop van eenige dagen van de haud te moeten doen Dergelijke dieren worden dan evenals doodgeboren kalveren en andere aan allerlei ziekten gestorven runderen met eene daarvoor bijzonder ingerichte ambulance by den boer opgehaald en zoo mogelijk langs allerlei wegen vooral aan stukken en brakken voor oooaumptie te Rotterdam ingevoerd In het belang der volksgezondheid is het inmiddels zeer diep te betreuren dat door onze plattelaudspolitie tegen zulke onzedelijke en door niets te rechtvaardigen handelingen geen afdoende mtotregelen schijnen genomen te kunnen worden Aau keurmeesters van vleesoh en visch zoo te Rotterdam als elders wordt by deze in gemoede toegeroepen met meer dan verdubbelde waakzaamheid aoht te geven op hetgeen daar van buitenaf aan verache vleeachwaren wordt ingevoerd van arbeiderswoningen waarby een gedeelte der huurpenningen ten behoeve deer huurders wordt overgespaarden ten slotte bespreekt zij in een aanhangsel den invloed der woning op het drankmisbruik Bijhet verslag u een negental platen gevoegd waarop de platte gronden en doorsneden van de verschillendearbeiderswoningen waarover het onderzoek gelooDen heeft afgebeeld zyn Het hoofdbestuur van t Nut heeft te recht gemeend dat de prijs geen beletsel mocht zyn het verslag in veler handen te doen komen en dezen daarom op slechts ƒ 1 50 gesteld Uitgever van het werk is de heer M E de Grauw te Oudekerk a d Amstel Trachten van den Congo gepinkt I eopold II verspeelde er zgn geld het Belgische volk verieeode den koning finaucieeleu steun zouder bgsonder veel hoop op eeu goede rente en zag bovendien vela zqner beste burgers als slachtoffers van het klimaat aan den Congo vallen In den jongsten tyd hoort men woder van nieuwe plannen tot grootiche ondernemingen door den koning met hulp van Britsche bankiers op louw gezet Door een Engelsohe maatschappg aan wier hoofd air William Mackinnon staat die de vorige week de gast van den Belgischen koning was zouden aanbiedingen zqn gedaan tot het aanleggen van eeu kanaal van Brugge naar zee ook eveneens tot uitdieping van het kanaal van Willebroeok en het aanleggen van een zeehaven te Brussel Naar aanleiding van deze aanbiedingen herinnert de Brusselsche Bjfome eraan boe het niet de eerste keer is dat men erover spreekt de Belgische haveuinriohlingeu in handen te geven aan een onder de bescherming des konings staatijei Erigelscha maatschappij Het blad acht het jPesMïte noodig dat de Brusselsche belastingschuldigen een oog in het zeil houden om te weten te komen wat in deze de regeering van zins is die natuurlijk moet beproeven te voldoen aan de wensehen des konings en der financiers die zqn deelgenooten in de exploitatie van den Congo zqn yinderdaad zoo schrijft de R fome sir William Mackinnon die de Stanley expeditie organiseerde is ook de associé des konings in de onderneming betrekkelyk de ontginning der goudmynen van Katanga Hy is een der mannen die een overwegend aandeel heeft in de bezitneming van Afrika door de financiën en laat ons ronduit spreken door de benrsspeculatie Want een der duidelqkste kenmerken van de tegenwoordige koloniale politiek is dat zq bovenal dienstig wordt gemaakt aan ontzaglyke speculatiea op de beurs waarvan de mastscbappqen opgericht ter exploitatie van den Congo reeds een voorproef hebben gegeven Overigens beginnen zelfs dagbladen die met de koloniale politiek des konings door dik en dun gaan zich over deze financieele er speoalutieve zqde van de Congo onderneming te verontrusten Ten bfwyze haalt de Ré orme aan Fartikel uit de Iniéptndattce eea blad dat niet kan beschuldigd worden van antiCongolisme Onder meer wyst dit artikel op de oprichting van bovengenoemde Katanga maatschappq De Indopendance acht het niet ter plaatse te onderzoeken in hoeverre sommige dier ondernemingen beantwoorden aan het edelmoedig doel dat naar s konings idee bq dit menschlievend werk o den voorgrond slaat maar ook in het belang van hen die de zaak uit een meer prozaïsch oogpunt beschouwen heeft het zyn nut op het gevaar te wijzen dat er in gelegen is om binnen en buiten het land de in het oog der Indépendance onjuiste meening veld te doen winnen dat de militaire en wetenschappelyke expedities waarover onze naburen gegriefd zyn dat de millioenen aan België gevraagd en ruimschoots rerleend bovenal bestemd kunnen zqn om eeu reeks vette prebenden ia te stellen Alles bewqst helaas volgens de Réforme dat het aldus is eu dat de koning omringd is van lieden die voor alles den Congo tot voorwendsel voor beursspeculaties maken En terwille van deze speculanten heft men millioenen van do m inkomsten der Belgische arbeiders terwille van hen zgn zoovele dappere manlen officieren en handwerkslieden aan den Congo estorven terwille van hen wordt België eiken iag meer verwikkeld in het raderwerk der koloniale politiek waarvan het einde misschien is de ondergit S van het land Als rsorzitiei dorN mrose League hield lord Salisbury in de algemWue jaariyksche byeenkomst dezer conservatieve vereeniging een uitvoerige rede waarin hq de biunenlanosche politiek van Engeland eil Ierland besprak AIs do aleutel vayclen politieken toestand bleef de minister ook V6or de eerstkomende jaren de lersche quaeslie Beschouwen Deze quaestie kan iet worden uitgemaakt door de aanstaande algemeene verkiezingen want zei lord Salisbury indien de unionisten geiyk ik hoop den strqd winnen zullen de Home rulera toch niet p deze uitspraak berusten en indien de oppositiip de overwinning mocht behalen dan verzeker ik u dat wq ons evenmin zifllen neerleggen bq het streven der Home rulers om de eenheid van het Britache rqk te onder mqnen Lord Salisbury doelde hoofdzakelqk op de aanstaande algemeene verkiezingen maar tevens sprak da minister ook van de algemeene verjfiezingen in het klein welke dezer dagen worden gehouden Door toevallige omstandigheden zqn zeven zetels in het Lagerhuis open waarvan echter ree twee door de Unionisten zqn bezet Vooreerst werd in de City 3 LonJen de bankier Gibbs zonder verzet van da tegenparty gekozen maar van meer belang was de De algemeene vergadering der vereeniging Volksonderwijs zal worden gehouden te Amsterdam in het locaal Eensgezindheid op Dinsdag 19 Mei a s Aan de orde is de benoeming van twee leden in het hoofdbestuur vervuld moeten worden de vacaturen ontstaande door de aftreding der heoren mr C M J Willeumier orerieden en J Versluys Overeenkomsiig het algemeen reglement worden in alphabetisohe orde voorgedragen door het hoofdbestuur W Degenbardt te Amsterdam jhr mr D O Engelen te Zutfen L B Kkkert te Groningen mr H Ph de Kanter te Haarlem door de afdeeling Arasterdam 1 A H Gerhard te Amsterdam H W J A Schook te Arasterdam door de afd Amsterdam II dr P j Barnouw te Amsterdam G B Lallemafi te Amsterdam Voorts zijn er een aantal voorstellen o ra van het hoofdbestnur De vergadering besluite dat het Volksblad als orgaan van de Vereeniging ook in 1892 als maandblad zal worden uitgegeven Van het hoofdbestuur de vergadering spreke de wenschelykhoid uit dat in de volksvertegenwoordiging eene meerderheid zitting neme die invoering van leerplicht noodzakelijk aoht en noodigt de afdeelingenen correspondenten uit in hunnen kring al t mogelqlui te doen om daartoe te geraken Van de afdeeling Amsterdam Het hoofdbestuur wendde zich tot de regeêring met het verzoek om artikel 24 der wet op het lager onderwijs zoodanig wqzigen dat binnen weinige jaren de verhouding tusiehen het aantal leerlingen en onderwqzers weer is zpoals die in de wet van 1878 gevorderd werd en om de opleiding van onderwqzers tgdelgk zulk eene intbreidiug te geven dat spoedig het berstellau dezer verhouding wêer mogeHjk zg Van de afdeeling Bolsward De algemeene vergadering spreke hare afkeuring uit over het feit dat de regeering op eene enkele uitzondering na nooit op grond van al 3 van artikel 48 dei gewyzigde wet t 1 r v h I L O vrijstelling verleent van verplichting tot het heffen van schoolgeld aan eene gemeente zelfs niet els deze geen tegemoetkoming in de kosten van noode heeft en door de heffing van schoolgeld het openbaar onderwijs benadeeld wordt Van de afdeeling Amsterdam I H et hpofdbestuur wende zich tot de regeêring met de vraag dat aan alle schoolgaande kinderen die daaraan behoefte hebben voedsel en schoeisel van wege den Staat worde verstrekt lil r T i ¥ Bfllteolandscb Overzlcbt De centrale sectie der Belgische Kamer vergaderde eergisteren en discussieerde over de vraag of de nieuwe vereischteu voor kiesbevoegdheid in de grondwet geschreven zouden worden dan wel of den gewonen wetgever vrijheid zou worden gegeven om daarin wgziging te brengen hetzy met een meardftheid van 2 3 der stemnïeu hetzq na ontbinding der Kamers Een besluit is er niet genomen maar verdaagd totdat de Regeêring der formule van toepashorer denkbeelden zooals die door de centrale sectie aangenomen zqn zal hebben doen kennen De heer Frère Orban verklaarde dat zqn stem afhing van de strekking der nieuwe regeling De meerderheid der leden van de sectie schqnt over te hellen tot de bevoegdheid van den gewonen wetgever tot wqzigiog der voorwaarden met volstrekte meerderheid maar na ontbinding Vervolgens is de Urziening behan deld van het artikel betreffende ddffamonstelling van den Senaat De census van verkiesbaarheid thans 7 1000 of 2116 fr is eenstemming veriaagd tot 1000 fr Daarby heeft de centrale sectie de verkiesbaarheid aangenomen van die burgers die zioh bqzonder onderscheiden hebben op wetensohappelqk industrieel of administratief gebied De tergadering i9 tot heden uiteengegaan In België vinden do Congo en speoulatie liefhebberüèn des konings mat medewerking van En gelschPnSnanciemannen slechts matige sympathie Wie zal dit onzen Zuidelqken naburen euvel duiden Noch hun monarch noch zq hebbeu tot heden schoone I Voor de Haarlemsche rechtbank had dch gisteren te verantwoorden Jan Bak oud 33 jaar on te Krommenie woonachtig ter zake dat hy op 9 September jl te Beverw jk op een accept luidende goed voor ƒ 3000 Ned Crl Ik ondergeteekende Cornelia Ouwejan slager en veehouder wonende te Zaandam neem aan te betalen drie maanden na heden en alzoo 9 December 1890 aan de order der Haarlemsche Bankvereeniging firma Teding van Berkhout en De Cleroq de som van drie duizend gulden Ned Crt waarde genoten valsohelijk ter verkorting van de waarheid en met bedriegelyk oogmerk over een pUkzegel van ƒ 1 25 eu eeu van 0 25 met inkt geschreven heeft Qoed voor drie duizend gulden C Ouwejan 9 Sept 90 met het oogmerk om hst aldus vervalschte stuk als echt te gebruiken zgnde er door het gebruik nadeel ontstaan De zaak had zich als volgt toegedragen Beklaagde had zich onder den naam Ouwejan per brief gewend tot den heer L Verhagen te Beverwijk agent der Haarlemsche Bankvereeniging met het verzoek hem op een accept 8 n 0 te betalit zullende hjj twee borgen stellen dieJ met name werden ge oemd Het antwoord van dbn heer V moest gezonden worden aan het adres van H Mantel te Asseudelft De heer V informeerde naar de gegoedheid der borgen acbreef aan het opgegeven adres een tweetal blieven o liet bekl bij zich komen waarna hy hem SOOO uitbetaalde op een accept waarop hq in byzyu ook van den kantoorbediende zette C Ouwe Jan Goed voor drie duizend gulden Toen de tgd van betalen was verschenen vroeg bekl om uitstel onder aanbieding de rente over drie maanden weder voorkt te betalen Dit werd aangenomen en liet accept voor drie maanden verlengd doch in dien tyd kwam de heer V bekl te Amsterdam tegen en toen deze op zqn groet dag Ouwejan antwoordde ik ben Ouwejan niet ik ben Jan Bak begreep de heer V bedrogen te zijn want Bak stond bq hem sis zeer onsoliede bekend Na aangifte bleek de vervalsching zeer spoedig want dei echte Onwejan wist nergens van De beklaagde ontkende halsstarrig doch verwarde zich zoodanig in zyne antwoorden dat niemand aan zijne schuld kon twyfeleo De officier van justitie deed eene mededoeling over inneringeu en hun teederste gevoelens langs den weg strooien Zich blootstellen aan dagelijksche wederwaardigheden en ontmoetingen en zich tevreden stellen met de koude gastvrijheid van hStels En later als bet samen oud geworden echtpaar die dagen van voorheen weder gaat verlevendigen en zich hun jeugd in de herinnering wil terugroepen zal bun slechts e M K merkbare geur overblyven gelijk 0 ifl WH oSB achet Veertien e Tow pi huwelijk kreeg Montfranc bericht dat Des Escalens een heereboer te Vaucluae met wien hg in handels en vriendschapsbetrekking stond was overleden De Escalens liet zgn geheele vermogen na aan verre neven en nichten die zicb haastten het kasteel Canourguos waar de overledene gewoond bad te verkoopeu Bola d kende Cauourguee en kocht het tot groote vreugde van de erfeenamen Zij hadden niet verwacht een buitenverblqf dat zooveel aan onderhoud kostte zoo spoedig kwyt te zallen raken De meubelmaker kreeg volkomen vrijheid vail handelen In enkele dagen was het kasteel geheel nieuw ingericht Alleen had hg zorg gedragen de oude meubels Me eikenhouten kisten met koper beslagen en de hooge marmeren schoorsteenen die men niet zelden aantreft in de fraaie woonhuizen op het land te behouden Canourgues is gebouwd nabg het dorp Grambois omringd doo heesterboscbjes lage eiken en eenwen oude populieren De weg van Tour d Aigues ontrolt zioh als een geel lint van het uiteinde van b K wedsr een eigen systeem de ganrohe weerbare bevolking oefenen in t leger zelf maar hij wil toch het regeeringsontwerp aanvaarden icdien het TOOT hem aannemelijker kan gemaakt worden De lieer Sbbimmelpenninck van der O e toonde zich onvoorwaardelqk voorstander der wet niet alzoo de offioieele chef der antirevolutionairen da heer A ran Dedem Hij was meer voor beperking van het oontingent en dieustruiling a la Schaepman doeh bestreed het verzet der katholieken De heer Van Dedem toonde overigens zeker het gemeen overleg op prijs te stellen waar hij voor zich tegenstander van den persoonlijkeu dienst zich noemende echter aan de tot stand koming der wet beloofde te zullen medewerken Het is intussohen te hopen dat de meerderheid der anti revolutionairen zal toonen niet alleen een wet te willen maar ook den persoonlijken dienstplicht te willen vasthouden De heer Heldt juichte de afschaffing van het rempla antenstelsel toe doch heeft ook bezwaren tegen den druk op den kleinen man De jammertijkste rede die tot dusver uitgesproken is kwam van den heer Travaglino die met een ijver eene betere zaak waardig zich in de bres stéiifi voor de privilegiën der hoogere standen De moeders zullen hun zonen zien slepen naar de holen des verderfs De onvermogenden wier zonen al zoo lang van het moederhart gescheurd zyn naar wier vrijheidlievendheid niet gevraagd wordt wier ziel en lichaam zonder genade worden bedorven tellen bij den heer Travaglino niet mee De heeren De Vries en Van det Borch spraken kort de eerste flink partij kiezende voor den persoonlijken dienstplicht schoon bg vermindering van bet contingent wenschte de laatste zich in allerlei bochten wringende om als voorstander van persoonlijken dienst te komen tot behoud van de nummerverwisaeling In den loop der zitting beloofde de Eogeeringop een verzoek van den heer Schepel alsnog tezallen overwegen of zij het adries van den Kaadvan State kan overleggen Heden ia de heer Eooseboom aan hot woord De tegen 22 April aangekondigde aanbesteding door de genie van het éénjarig onderhoud der werken en kazernegebouweu te Woerden en aan de Wierikerschana had een eigenaardig verloop By het openen der bus door den majoor ingenieur Polvliet uit Utrecht bleek daarin geen biljet aanwezig te zijn Wèl had genoemde heer 3 inschrqvingsbiljetten uit Woerden ontvangen maar daar deze door den postdir te Utrecht als dienstbrieven die door den beer Polvliet op zekere uren van den dag worden afjgehaald werden beschouwd in plaats van als met een postzegel voorzien te worden bezorgd kwamen deze inscbrijvingen te laat Den gegadig den bij de aanbesteding tegenwoordig werd hiervan kennis g even terwijl aan den betrokken minister zal worden gevraagd hoe verder te handelen De gegadigden gaven tevens de verzekering hnn bod gestand te blijven Uit de Hoeksche Waard wordt gemeld Meer dan gewoonlijk wordt gebrek en ziekte waargenomen onder het kalfvee hetgeen vooral die veehouden treft welke aangemoedigd door de hooge prijzen daarvoor ten vorigen jare besteed zich meer dan immer op kalfdragend vee gingen toeleggen Een onzer meest gefortuneerde bieren tevens XI Labiche schildert in Ie Petit Voyage dat geestige heldendicht van twee jonggehuwden met levendigen humor een der verkeerdheden van een maatschappij die niet vrij is van belachelijkheden De mode dagteekent nit de laatste eeuw Onderbroken door de oorlogen van de Sepubliek en van het Eeizerrqk nam zq na de omwenteling opnieuw toe Wat is de modewereld toch onnoozel I Haar innerlijke gewoonten worden gewijzigd maar veranderen niet De grondstof blijtt dezelfde Ëen nieuw gedacht schijnt bij zijn intrede in de wereld dadelijk gebrek aan verbeeldingskracht te hebben en haast xioh het stervende geslacht welks plaats het inneemt na te apen Om zich wgs te maken dat het eigen gedachten heeft bepaalt het dat er geen ronde maar hooge hoeden mogen gedragen worden en dat de japonnen glad moeten zyn inplaats van opgedoft Nad t het zulk een krachtige poging heeft gedaan leeft het onbekommerd voort De belachel ke gewoonten blijven bestaatf omdat het minder hstamelijk is ze uit te roeien dan ze na te volgen En dank zij deze zwijgende toestemming die eigenlijk niets anders is dan een luie onverschilligheid i de Petit Voyage van Labiche nu nog evenzeer in zwang als vijftig of zSstig jaar geleden Eoland was van hetzelfde gevoelen als Labiche die deze onuitroeibare gewoonte noemde een barbaarsch en ongezond beginsel Twee menschen e elkander liefhebben gaan dua hun zoetste her I het levensgedrag van dezen beklaagde Sedert 188S heeft hg tot viermaal toe brand in zijne woning gehad en daarbq telkens van brandstichting verdacht wist hy steeds door de mazen te kruipen evenals het vorige jaar toen hij te Alkmaar voorloopig was gedetineerd wegens gepleegde oplichting De officier het misdrijf bewezen achtende sisohte B jaar gevangenisstraf terwjjl Se verdediger mr Van Beaken die den beklaagde ook schuldig oordeelde echter op eene lichtere straf aandrong In de tweede openbare vergadering van den ZuidHoUandschen Bond voor Algemeen kiesrecht t Botterdam Dinsdagavond gehouden trad als spreker op de Heer Mr J A van Oilse die de stelling verdedigde Uitbreiding van kiesrecht eeu eerste eisch Hij wenschte daarbq echter niet verder te gaaa dan biAnen de grenzen der Grondwet mogelqk is Beeds op dit oogenblik algemeen kiesrecht te eischen achtte hij een dwaze eisch De grenzen van art 80 der Grondwet nagaande toonde hg aan dat de uitgebreidheid van het artikel het te veel in bijzonderheden treden de grenzen die men heeft willen stellen heeft verxwak ja schier uitgewischt zoodat als men maar wil men schier vrg is in het bepalen van de voorwaarden aaii het toekennen van kiesrecht verbonden Als men ejkander wil naderen kunnen z i dus de voorstanders van algemeen kiesrecht eu zg die met het program van de Liberale Unie instemmen zeer goed samengaan Zoowel moreele redenen als redenen van praotiscben aard maken uitbreiding van kiesrecht tot een eersten eisch Men erkent dat thans onrecht wordt gepleegd maar men moet dan ook geen hervormingen vooral op sociaal gtbied willen invoeren buiten de belanghebbenden om Men beginne met den werkman het kiesrecht toe te kennen dan zal deze wel zorgen dat de hervormingen die in zgn belang noodig z n zullen tot stand komen Zg die thans iu de Tweede Kamer zitting hebben zijn niet in hot milieu der werklieden geplaatst en ku6nen dus niet met het juiste oog zien en daarom vreest spr ook dat er van het manifest der Liberale Unie weinig terecht zal komen als men niet begint met Itot kiesrecht zooveel doenlgk nit te breiden Heeds doen zich daarvan in verschillende redevoeringen door liberale Kamerleden gehouden verschgnselen voor want zooals hij nader aantoont wordt nu reeds afgeweken van het Igstje van wensehen door de Liberale Unie opgesteld Alle illuiie meent spr moet zoodoende wel verloren gaan dat met de liberale party zooall zij nu bestaat de beoogde hervormingen tot stand zullen zijn té brengen Aan het debat waartoe nu gelegenheid werd gegeven nam o a deel de Heer H J Booseboom Jzn die met voorbeelden uit andere lauden aantoonde dat algemeen kiesreeht tot niets goeds kon leiden ja zelfs geen verandering in de bestaande toestanden zal brengen daar het kapitaal er wel spoedig beslag op zal leggen Spr koestert zelfs twgfel omtrent den grooten aanhang welken men zegt voor algemeen kiesrecht te bestaan De Heer Van der Sluis aoht algemeen kiesrecht dringend noodig want dan zullen de werklieden ook werklieden naar de Tweede Kamer kunnen zenden om hunne belangen te behartigen en zal men ook kunnen komen tot een reglementeering van den arbeid waaraan dringend behoefte bestaat park tot aan het huis langs een langzaam oploopanden heuvel Dit gezegend stukje grónds is buitengewoon vruchtbaar De prachtige boomen waartegon meerendeels slingerplanten zich omhoog werken staan zoo dicht bg elkander dat zq een soort vsa i gewelven vormen waarbinnen slechts enkele stralea I van het blonde zonlicht doorschijnen Naarmat men in de lanen voortschrijdt strekt zich voor het oog een groot grasveld uit bezaaid met viooltjes grosbloemen en boterbloempjes Aan het einde vsa dit park bevindt zich een uitgestrekt terras versierd mat bloemen iu reusachtige Japansohe vazen Dasr blijft men onwillekeurig staan in bewondering toer het tooverachtig landsdiap dat zich plotseling sM het oog veKoont Provence u het land der oude legenden dia na eeuwen nog jworden verhaald bij het lamplioht in de woningen der boeren Het dorp Grambois beeft de zijne vrgwel onaannemelijk als gesohiedeaii maar die de geslachten elkaar trouw navertellen Grambois behoorde honderd jaar voor Philips dm Schoone aai de machtige Tempeliers die op dan heuvel een van hun sterkste forten bouwden Foidques bisschop van Marseille verdacht van ketterij was gedwongen hulp en bescherming te vragpn aan zijne gevaarlijke naburen De Tempeliers stemden er in toe den voortvluchtigen geestelijke op te nemen onder voorwaarde dat hq zich zou vestigen in do kluizenaarahnt van Canourgues Jforii vervolgd Na repliek van den heer Van Gilse werd de vergadering gesloten Gisteren namiddag te éen uur werd de Bloemententoonstelling te Utrecht geopend met een welsprekend woord van den Voorzitter jhr Barcbman Wuyters die inzonderheid dank bracht aan H M de KoninginBegentes er aan het Gemeentebestuur van Utrecht voor de medewerking aan het tot stand komen dezer Expositie en daarop de beteekenis van het feest uiteenzette Deze plechtigheid werd bijgewoond door mevr Schimmelpenninck van der Oye echtgenoote van den Commissaris des Konings die zelf verhinderd was Aan haar die van jhaaf dochter vergezeld was werd een orchideeën bouquet in de Utrechtscbe kleuren oangeboden door de dochter van den Voorzitter Verder waren tegenwoordig de leden van het Gemeentebestuur het Afdeelingsbestnur do Juryleden en ook vele dames Na het openingswoord geleidden de heeren de dames naar de Tentoonstellingszalen waar alles met groote ingenomenheid bezichtigd werd en waar Coenen S kapel het Wien Neerlands Bloed speelde Dit muziekcorps laat zich gedurende de vier dagen der Tentoonstelling lederen ochtend hoeren Deze tentoonstelling gaat uit van de Afdeeling Utrecht van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde het oudste onzer landbouwgenoolsohappei t welk in September 1841 werd opgericht Aanvonkelijk te utrecht ontstaan was het één Genootschap Eerst later werden Afdeelingen gevormd waarin nu de voornaamste werkkracht schuilt De kruidkunde staat op den voorgrond Daarom meende meo te Utrecht ook het 50 jarig bestaan met een BloementeDtoonstelling te moeten vieren Het Genootschap zelf viert over een paar maanden het feest met een algemeene Landbouw en Veetentoonstelling dio mede te Utrecht zal worden gehouden De Afdeeling heeft belangrijke prijzen uitgeloofd en zich veel moeite gegeven voor deze Tentoonstelling welke bq uitstek geslaagd is Elk voorjaar hebben wq hier een Tentoonstolling van bloemen en planten die daar de bloementeelt hier een voorname tak van bestaan Is steeds schoon mag heeten Thans zijn twee zalen van Tivoli ryk voorzien met de Schoonste bloemen azalea s met bloemkronen die bijna een gansch perk beslaan rgk bloeiende rhododendrons rozen in keur van variëteiten kortom al wat onze Bloemententoonstellingen steeds den grootsten luister bg zet maar boven dat alles prgkt thans een overvloed van archideeën waarvoor men bewonderend stil staat zoo om den rijkdom van vormen als van kleurschakeeringen Wg kunnen den liefhebbers een bezoek ten zeerste aanbevelen Omtrent de bekroningen vernemen wg dat wat de orefaideeën betreft de hoofdprijs is toegekend aan mr J W Van Lansberge te Heelsum gouden medaille en ƒ 2BÜ terwijl hy ook een zilveren medaille ontving voor een nieuwe orchidee Van de liefhebbers werd de eerste prijs een kunstvoorwerp toegekend aan den heer Qeorge Warooqué Chateau de Mariemont bij Brussel de tweede prg s een gou den medaille aan mr W C baron Van Boetzelaer te Maartensdijk de derde prqs een verguld zilveren medaille aan den heer D E H Bouman te Utrecht Van de bloemisten werd de heer H J Kleinstarink te Utrecht bekroond met een gouden medaille en 60 en nog een gouden medaille terwyl hq levens voor al zyn iuzeudingen behalve versdhillende bekroningen een gouden medaille ontving als het meest ter opluistering te hebbes bqgedragen Mevr Kluppel van den Bilt behaalde het kunstvoorwerp uitgeloofd door de Orchidojihylenolub Door de algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd in 1887 besloten dat door het hoofdboetuur onder voorlichting van deskundige een onderzoek zou worden ingesteld naar hetgeen hier te lande verricht is om verbeterde arbeiderswoningen te verkrijgen Het hoofdbestuur richtte aan de heeren J van Hasselt toen civielingenieur te Nijmegen thass ingenieur bij de Duinwaterschappij en mr P F L Verschoor ndvoBaat te s Gravenhage het verzoek zich met dit onderzoek te willen belasten en vond beide heeren daartoe bereid Thans is het verslag van deze oommisiie hetwelk door versoEillende omstandigheden later gereed is gekomen dan verwacht was verschenen Het is een lyvig boekdeel rijk aan belangrijke gegevens voor hen die zich met het gewichtige maatsohappelijke vraagstuk van do woning der arbeiders bezig houden De comtnissiB eft breedvoerige beschrijvingen van de arbeideralvoningen door vereenigingen in verschillende pjfaatsen des lands gebouwd Vervolgens zet zij uiteeik hoe volgens haar arbeiderswoningen moeten ingericht worden en welke de kosten zyn Daarna wijdt zij een hoofdstuk aan dè verhuring