Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1891

Maandag 27 April 1801 N2 451S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan gesolüeden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave mm WATESLEIBINQ UAATSCHilFFIJ De algemeene verg adering van ftandeelliQUders zal gehouden worden op WOENSDAG 13 MEI e k des voormiddags ten 11 uur tenkantore der Maatscliappij Tiendeweg D 12 p C W van der LAAR i D iig E ba Eu R Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda Irgd te Woodstock in Mid Oxfordshire raar de Unioniaten met eeu meerderheid Tsa bgna 700 stemmen de orerKinning behaalden De zetel in dit district tot dusver in handen der Unitmisten bleef in hun bezit zoodat de algemeene Terkiezingen in het klein niet gunstig voor de Home rulers beginnen De beweging in Frankr k tegen het ontworpen ultra protectionnistisoh tarief vindt nu de geifiohtige beraadslaging weldra in de Kamer zal geopend worden al meer en meer aanhang Zelfs Paul de Cassagnao die oiet aarzelt te verklaren dat hg protectionist is oorcTeeU dat de commissie voor het tarief het doel verreweg voorbijstreeft De hartstocht schrijft hg heeft zich bij haar er in gemengd Zg wil niet meer eenvoudig beschermen wat gelijk gezegd werd bescherming verdient j zoeki ook bescherming voor hetgeen niet behoeft beschermd te warden De protectie mag niet naar afgetrokken theerieen en blinde beginselen worden toegepast met de practijk moet te rade worden gegaan Nog eens de protectie moet strekken om onzen iandbouw tot leven te wekken en onze nijverheid vruchtbaar ta maken Zg behoort zich te bepalen tot een juiste maat voor een equivalent Oaan wg toch vooral niet te ver en siluiten wg het land niet zoo hermetisch af dat bet stikt wegens gebrek aan lucht In hetzelfde artikel van l Autorité spreekt Paul do Cassagnac van den protectionnistischen waanzin die de commissie voor het larief bevangeu beeft De Orieanislische Soleil spreekt in gelijken geest Zoo zegt dit blid onder anderen Met de nieuwe tarieven blijft onzen wevers niet anders over dan hunne werkplaatsen te sluiten De spinners zullen dan niet veel gewonnen hebben door het verbod van invoer van Kngelsche gespannen garens waarop zij Eoo krachtig hebben aangedrongen Ën de commissie voor het tarief die verlokt is geworden door dit sublieme denkbeeld van protectie gelijkstaande met verbod van een voortbrengsel welks vervaardiging in Frankrgk niet thuis behoort zal de uitwerking er van bewonderen Zij zal eeue doode industrie beschermd hebben Met ingenomenheid maakt de lemj gewag van dat veldwinnend verzet tegen den protcctionistischen waan van den dag De vereeniging tot bevordering van Frankrgks handel heeft met eenparige stemmen een besluit genomen volgens hetwelk eene openbare manifestatie tegen de tarieven eene uoodzakelg kheid is Zg heeft voorts eau beroep gedaan op de Kamers van Koophandel om zich te verslaan roet de syndicaten den handelstand te Marseille vertegenwoordigende om den vorm en den d g voor deze manifestatie te bepalen Te Bordeaux heeft de vereeniging ter bevordering van den in en nitvoerhandel opnieuw eene vergadering gehouden om verzet aan te teekenen tegen de verhoogin der invoerrechten Mol eenparige stommen is daartoe besloten Oproeping onder de Wapenen TAN Miliciens Verlofgangers der tóchtingen 1887 1888 en 1889 De BüfiGBMEESTEE der Gemeente Gouda brengt ter kennis van de in deze gemeente gevestigde MILlCIJïNS VEELOFGANGEES dat ingevolge Koninklijk Besluit van den In April 1891 No 28 krachtens art 125 der Militiewet tot den werkelijken dienst worden opgeroepsn Lichting 1887 Het 2de 3de en 6de Regiment Infanterie van 17 Augustus tot 29 Augustus Lichting 1888 Hot Eegimert Grenadiers en Jagers van 10 Augustus t t 11 September Hét 4de en 7de Eegiment Infanterie van 10 Augustus tot 11 September Het Isto Bde en 88te Eegiment Infanterie van 7 Augustus tot 9 September Het 2de 3de en 6de Regiment Infanterie van 14 September tot 26 September Het Iste Eegiment Veld Artillerie alle batterijen van 18 Augustus tot 15 September Het 2de Regiment Veld Artillerie allo batterijen van 12 Augustus tot 15 September Het 3de Regiment Veld Artillerie alle balterijon Tan 20 Juli tot 21 September Het Korps Egdende Artillerie allff battergen van 10 Augustus tot 12 Stfptember Het Korps Ponteniers Iste Compagnie van 17 Ju i tot 20 Augustus Het Korps Ponteniors 2de Compagnie van 10 Augustus tot 12 September Jjichtiu 1889 Het 2de 3de en 6de Eegiment Infanterie van 28 September lot 10 October Het Iste Eegiment Veating Artillerie late 2de Bde 6de 7de en 9de comp van 1 Juni tot 4 Juli Het Iste Eegiment Veating Artillerie Sde 4de en 8ste oompagnie van 10 Augustus tot 12 Sept Het Iste Eegiment Vesting Artillerie 10de oompagnie van 21 Augustus tot 26 September Het 2de Eegiment Vesting Artillerie Iste Sde 5de 8ste en 9de oomp van 11 Mei tot 13 Juni Het 2de Regiment Vesting Artillerie 2de 4de 6de 7de en 10de oomp ran 24 Aug tot 26 Sept Het Sde Eegiment Vesting Artillene Iste 6de 7de 9de en 10de comp van 10 Aug tot 12 Sept Het 3de Eegiment Vesting Artillerie 2de 3de 4de Bde en Sate comp van 14 Sept tot 17 October Het 4de Eegiment Vesting Artillerie Iste 3de 8de en 10de compagnie van 7 Sept tot 10 October Het 4de Eegiment Vesting Artillerie 2de en 9de oompagnie van 28 September tot 31 October Het 4de Eegiment Vesting Artillerie 4de 5de en 12de compagnie van 13 Juli tot 14 Augustus Het 4de Regiment Vesting Artillerie 6de en 7de compagnie van 4 Mei tot 6 Juni Het 4de Eegiment Vesting Artillerie 11de compagnie van 17 Augustus tot 19 September Het 4de Eegiment Vesting Artillerie van 25 Juni tot 28 Juli Lichting 1888 Korps Genietroepen uitgezonderd de vestingtelegrafisten die hebben voldaan aan het bepaalde in dm eersten volzin van art 6 van het Koninklijk besluit van 9 ebraari 1884 n 13 van 24 Augustus tot 26 September Lichting 1889 Korps Genietroepen uilgezon rd als voren van 2 Juli tot 5 Augustus Lichting 1889 Korps Genietroepen de Vestingtelegrafisten van 13 Juli 22 Juli Lichting 1888 Iste en 2de Corapaguie Hospitaalsoldaten van 10 Augustus tot 11 September Voormelde verlofgangers worden bg deze opgeroepen om op den bepaalden daj vóór dos namiddags 4 ure bij hunne corpsen tegenwoordig te zgn gekleed in uniform en voorzien van da kleeding en uitrusting hun bg vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van veriofpas en zakboekje De Verlofgangers voor wie oe opkomst op eenea idaandag is gesteld zullen indien zg gevestigd zijn in gemeenten van waar zij met in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich oerst op dea dag voor de opkomst bepaald op marech behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtijdig mogelgk bij hun corps moeten aankomen Voorts worden bedoelde Verlofgangers uitgenoodigd om zich numtena drie dagm te voren hunne verlofpassen ter Secretarie der gemeente te doen afschrijven en verboer of passage biljetten te ontvangen indieu zg daarop aanspraak hebbeo GOUDA 24 April 1891 Be Burgemeester voornoemd VAN BEEuySN IJZENÜOOEN ADVËRTENTIËN t t Bevalleti tan eene Dochter J C REEüE BoBST Geuda 24 April 1891 r Voor de deelneming ons betoond bg het overlijden van onzen geliefden broeder en behnwdbroeder E 8 VORSTMAN betuigen wy onien hartelgken dank Gouda 24 April 1891 M A G VORSTMANJ C VORSTMAN geb Pebieb Voor de vele blijken van deetneningbjj het overlijden van onze geliefde Moedei enBehnwdmoeder betuigen wy onzen hartelijkendank Dit aller naam F W JAEGER Openbare Verkoopingfen te GOUDA om contant geld op DINSDAG 28 APRIL 1891 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mevrouw de Wed JAEGER aan de Wachterstraat Wgfc P No 221 van een netten INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Maboniebonten MEUBELEN goed gevulde BEDDEN en BEDDBGOED HUISRAAD en èenigZILVBRWERK waaronder 12 COÜVERTS En op DfNSDAG 5 MEI 1891 des morgens te 9 uren in het Lokaal van Verkoopingen Wflk K No 252 aan de Peperstraat van een goed onderhouden IIWBOEOEL waaronder gewerkt GOUD en ZILVER Daags vóór de verkoopiugen op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Best Koehooi TE KOOP bij S C CORDING te ZemnhuUm gemakke Igk vervoer per as An per schuit A N 8 MIT Broodbakker Bleekerssingel vraagt tegen MEI e en Bakkersknpcht adres liefst in persoon Door vertrek spoedig over te nemen eennog nieuwe imim nmn voor contant 200 minder dan koopprgs Adres 9PiaMiN0 Bureau dezer Courant Alom te bekomen BE mmi mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der c arbSteekeningen eiy waarby is toegevoegd een afzonderlnk levensbericht der beroemde Glasschilders de Broeden Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfl per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN Bil deze Courant behoort een BUvoegsel BINNENLAND GO0DA 25 April 1891 Wg vestigen de aandacht van belanghebbenden op den inhoud van art 7 der Wet tot regeling van den kleinhandel in eterken drank enz dat alle vergunningen met den 30n April e k vervallen tenzij het over het volgende jaar verschuldigde recht vóór het veratrgken van dien dag is betaald Op dé honden tentonstelling te Amsterdam van wege Oi nopkiUa Ned Vereeniging van liefhebber en fokkers van rashoftden is voor den hond van Dr H Bakker Nieme er alhier een bronzen medaille toegekend De Pottenbakkers vereeniging Steun in ziekte alhier waarvan de heer I T Berlin voorzitter is hield deze Week haar elfde jaarrergader g in het jVereenigingsgebouw In de openingsrode herdacht de voorzitter hetgeen in dat elfjarig tijdvak reeds was gedaan tot hulp en iteiin aan de leden doch de influenza had een te ongunstigen irfvloed op de finantien uilgeoefend om Jte zeggen dat de vereeniging op dit oogenblik in bloeienden toestand verkeerde maar zeide spr het doel der Vereeniging was bereikt nl ateiin in ziekte verleend aan vakgenooten Fit hot verslag van den Pennijigmeester bleek d t in het laatste boekjaar de ontvangsten hadden bedragen f 141 70 en de uitgaven ƒ 204 IB en alzoo met een nadeelig saldo van 62 45 was afgesloten De Voorzitter bedankte den Penningmeester voor zlJn gehouden beheer en moedigde den leden aan FEVILLEXOlV EEN ONGELUKKIGE Naar het IraMth Foulq ües gehoorzaamde en stierf als een heilig I H T T door de menschen en den Paus Aldus luidde da legende De geschiedenis is minder dichterlijk maar meer waq inplaats van eeo vervolgde was Pouloda een vervolger Hij was het die het heftigst aandrong op een kruistocht tegen de Albigenzen Hij stierf misschien te Canoftgues maar beladen met eer en titels als aartsMssclbp van Toulouse en coor zijn omgeving gevreesd wat genoegzaam verklaard werd door zijn bloedige wreedheden ioen Philips de Sohootto de orde van de Tempeliers vernietigde vervielen de kluizenaarswoning dL r i V j landerijen aan eed van do cienaren des Konings die er mede belast wiiren de oproerlingen te vervofgen en te straffen Zoodat nu mg de boer aan een der uiteinden van het bosch van Unourgues een verhevenheid aanwijst waarop geen boom wil groeien en geen gras wil zaad schieten et gezicht van dezen kalen heuvel te midden van met het devies der vereeniging nSteun in ziekten voor oogen op den ingeslagen weg te blijven voortgaan en zij het dan ook met een klein ledental steeds te trachten elkander tot hulp en steun te zijn in tijden dat men niet in zijn behoeften door handenarbeid kon voorzien Gedurende de maand Mei zal het commando over het detachement te Woorden worden gevoerS door den 2e Luitenant Bijswqk de long en dat over het detachement te Wieriijjf erschans door den Sergeant de Mazure Donderdag jl had in de eoBslstoriekamer der Ned Herv Kerk te Berg Amhacht de gewone tienjaarlijksoha stemming plaats Slecht U stemmenwerden uitgebracht die allen verklaarden den Kerkeraad met het bestuur der gemeente te blijven belasten De heer P Kjpogendijk fe I erg Ambaoht is herkozen tot hoofdingeland plaatsvervangcr van de Krimpeueaivaard De Gemeenteraad van s Gravenhage heeft bepaald dat het tooneel van den Stads Schouwburic aldaar electrisch zal worden verlicht Een amendement om in het goheele gebpuw het gas door electrisch licht te vervangen werd afgestemd Mede werd verworpen het voorstel van B en W om centrale verwarming een brandscherm en een brandmuur aan te brengen De tweedaagsohe retoiJrkaarten op de lijnen der voormalige Nederlandsche ÊliijnspoocwegMaatsehap pij en bij de HoUandsche Spoorweg Maatschappij zullen in verband met den aanstaanden Heioel dien machtigen plantengroei maakt een vreemdsoortigen indruk Eu de boer voegt er in zijn aangenaam klinkendfln tongval bij dat de aarde op die plek onvruchtbaar bleef omdat daar de laatste Tempeliers vad Provence aan galgen van vierentwintig voet hoog zijn opgehangen Thans verheft zich het kasteel op de plaats waar eertijds de hut van den kluizenaar stond Florence uitte een kreet van blijde verrassing toen zij dit paradijs betrad Stil en ontroerd voor zich uitstarende liet zij haar blik wijden over de blauwe bergen in het verschiet over de groene grasvelden en den blonden heuvel Daar zon zij dan de eerste weken van haar liefde doorbrengen dailr zou zy genieten van het eenige waarachtige genot van haar leven I Wat zijt ge goed I zeide zij tot Eoland Ge hebt onze herinneringen niet wülen verstrooien en dank zij u zuUen w j deze heerlijke dagen nim mer vergeten Hij poogde te glimlachen en stamelde zacht eenige woorden Sedert hun vertrek uit Parijs sedert zij elkander voor altijd toebehoorden werden do gedachten der ijongelieden door zeer verschillende dingen beziggehouden Florence gaf zich vrij aan hare verwachtingen voor Hïar gelaat hare oogen harewoorden verrieden een blijde verrukking een overvloed vnn zalige gevoelens Eoland daarentegen wasnadenkend peinzen t bijna droefgeestig ADVERTBNTIEN worden geplasW van 1 5 regels 50 Centen iedere i gel meer 10 Centen G BOO TE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden all6 Advertentien grstil opg iomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni VriS s 1 Als verdacht van valschbeid in geschrifte is opaanklacht van aandeelhouders van verschillendesyndicaten in Transvaalsche goudvelden te Amsterdam Donderdagavond in hechtenis genomen Mr W F Schimmel Het verduisterde bedrag moet eenigetonnen beloope JV e d Dag De heer J van t Lindenhout de bekende tlireeteur van de WS pinrichting te Neerbosch deelt mede dat aan het gesticht in de 27 jaar van z jn bestaan in het geheel 1 millioen 900 duizend gulden aan giften is ontvangen dus bijna twee millioen De heef J van Dijk Mzn directeur der Vereeniging tot opleiding van predikanten in de Ned herv kerk te Deutiohem deelt mede dat zij voornemen om 100 arteen en 100 zendelingen te helpen opleiden en nfflr Indie te zendeii niet doorgaat Voor de gevraagde som groot ƒ 1 000 000 i voo geen Vlo eel ingeschreven zoodat het plan thans als vervayen kan worden beschouwd De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van s Lands Weerbaarheid heeft te Utrecht Ijire 49a algemeene vergadering gehouden De rekening sloot meteen b itig saldp van ƒ 5626 Als hoofdbestuurders worden bij acclamatie herkozen do heeren Göeber Hoenkop en Dr Becks Onze ongewone winter heeft zelfs aan de Sahara een andere klimatische gesteldheid aangebracht In Januari heeft het ten zuiden vnn Toeggoert tien dagen gevroren en zeven dagen geregend de temprf Dien middag lerwgl zij gely k twee verliefden in het bosch van Jas ronddwaalden stond Florence Montfranc plotseling stil Hoe zijt go zoo stil riep zg met een zweemvan ongerustheid uit Eoland sidderde Als zij maar niets vermoedde I Wees niet boos op mij lieve vergeef mij U vergeven Ik vreesde u mishaagd te hebben Hij vatte de haml aijner vrouw en drukte er een langen teederen kus op Zoo uu zijt ge weer als vroeger Hierkomen wij weder op den weg Willen wy naar hetkasteel terugaaaff i Van dat oogenblik af werd Kotand weder de oplettende verli4 fde pan die hij geweest was Éd loch kwoldu hem ean piüilijke vrees voor het onge stQord samenzijn met zijn vrouw Waarom Omdat sedert achtenveertig uren een ontzettend voetval een keer bracht in het loven van dieu man Na het verlaten van de kerk hadden de jonggehuwden icii teruggetrokken in het hotel van de avenud Friodland Tot s avonds hadden zij de j getrouwe vrienden ontvani en die niet konden worden afgewezen Eindelijk door Alice en Arthur naar deu trein gebracht wapen zg voor het eerst alleen geweest in den wagon die hen naar het zuiden voerde Nelly zou eerst den volgenden dag hare meesteres nareizen Op dit oogenblik verried niets