Goudsche Courant, maandag 27 april 1891

ADVEKTENTiBN OPEHBARE VERKOOPfflfi ratnnT is daai een tijdlang tot 6 B gedaald zoodat baaains met water met een ijskoratje zyn bedekt geweest Tengevolge Tan de yele regens is het land no bedekt met aeer n gras die goede weiden beloven Jammer maar dat tegelykertyd beriohten tot ons komen dat deze streek ereuals het geheele aaiden van Atgerië door sprinkhanenplaag bedreigd wordt Sti ten Oeneraal i TwiiiDE Kameb zitting Tan Vrijdag 24 April Ter verlevendiging Tan het debat deed het goed eindelqk eens een uitnemend deskundige als de heer Boozeboom aan hel woord te zien om eene doorloopende en meesterlyke Terdediging te leveren van d Legerwet Het was vooral de verdienste van den heer Booseboom dat hg de legende van den zwaren drnk eens onder de oogen zag en de waarheid daarvoor in de plaats stelde Waarin inderdaad bestaat de personeele druk Hooger contingent ja maar niet hooger dan naar evenredigheid der bevolking in 1861 en reeds in 1818 is bepaald Langer diensttgd in het leger maar korter bg de reserve als men de schutterij thans zoo noemen wil Betrekkelijk langer eerste oefeningstgd voor sommigen maar gemiddeld niet langer oefening Herhalingsoefeningen der landweer maar daartegenover niet meer de herhaalde tydroovende en nuttelooze oefeningen der schutterij In wert elgkheid is er alleen verzwaring van den per oonlökon druk voor sommigen namelijk voor ben dis niet langer plaatsvervangers kunnen koopen maar de voorstanders van het beginsel van den persoonlijken dienstplicht moesten daarom nalaten mede te zingen in het koor van hen die klagen over dien ondraaglgk zwaren drnk Tereeht stelde de heer Boosebbom de weerzinwekkende rede van den heer Travaglino aan de kaak welke overigens ook ferm afgestraft werd door zqn partg en gliwfsgenoot BorreC Helder betoogde ook de heer Booseboom dat geen stelsel goedkooper wezen zou indien het namelijk even goed de weerkracht der natie waarborgt Noch bet door Van Houten uit zga grat gehaalde stelselDe Boo noch dat van den heer Seyffardt noch die van fieuther of Van Ylqmen zouden goedkooper aitkompn Merkwaardig ia zeker dat velen van hen dia thans met de schrilste kleuren de ondraaglijke financieele lasten afschilderen vroeger steeds bereid waren de oorlogsbegrooting op te voeren zonder eritiek en tonder nut Thans nu men staat voor de Traag of men het geheel onroldoende zal beboaden dan wel een werkelijke Terbetering voor aenige millioenen zal tot stand brengen verkiest mep het eente liadat de heer Land het ontwerp ook uit een marineoogpunt bad verdedigd in tegenspraak met de meening Tsn den heer Ouyot kreeg men een driestemmig loflied te hooren op de plaatsTervanging uitgevoerd door de hearen Lambrechts Mut aera en Clerei die Tan de weerlegging hunner bezwaren door den heer Booseboom en anderen niets lehenen begrepen te hebben A laver la UU Sun iu OH at peri n lemee De heeren Van Velzen en Van de V olde leuterdan ook nog eenige onbeteekenende volzinnen die alleen bewezen dat zij in een moeilyk parket zitten SSq moeten hun kostelijk kabinet steunen doch zien bq Boland eenige verwarring of ontroering Gedurende de eerste ure herhaalde hg haar aan de voeten jner jonge vronw neergeknield en hare handen teeder tnaschen de zijnen gedmkt hoe gelukkig hij was dat zg nn de zijne was en aan hem alleen toebehoorde Nog ién dacht en daarginds in de zalige eenzaamheid die zij rich hadden uitverkoren zouden iq nit vrijen wil voreenigd zijn als twee geliefden die door de heiligste Tan alle sacramenten aan elkander waren Tcrbonden Florence liet zich bekoren door die liefelgke woorden Zg glimlachte gelukkig in zalige Temikking fier in het vooruitzieht zulk een aangebeden meester te hebben Tegen ééa Hor overreedde Boland baar zich op de bank van den waggon ter ruste ie leggen Zij Terzetto zich lachend omdat zij beweerde toch niet te kunnen slapen Haar toen hij baar in zijne reisdeken had gewikkeld sloot zij de oogen en zweefde weldra in het njk der schoone drooraen Boland sloeg haar gade en plotseling ging hem een huivering van ontzetting door de leden In de kalmte van dien genisten slaap win Florence het levende beeld harer moeder Mevrouw Beeding Terscheen voor haren moordenaar plotseling uit haar graf opgestaan om dien man die nooit wroeging bad gekend schrik aan te jagen Wakende herinnerde de jonge vronw steeds zeer weinig san de overledene Ér bestond ternauwernood een vluchtige gelgkenis tusschen dat jeugdige lieve blozende gexichtje en het oudachtig gelaat van Sacha dat vaal met vreeze ende beving op naar de vele BoomsohKatholieke kiezers in hun districten Die arme tobbers I De ruim 12 060 000 door generaal Booth van het Leger des Heils bgeengebracht ter verwezenlijking van zg n plan blootgelegd in zgn boek zijn niet toereikend De generaal deelt mede dat de gevers zgn godsdienstig werk door het Leger des Heils betoogd hebben vergeten zoodat de kas nu ledig is H j vraagt nu 47 000 pond om zgn werk te voltooien en het tekort te bestrijden Men twijfelt echter of s generaals nieuw beroep op den weldadighoidszin wel gunstig zal worden ontvangen Een onlangs overleden Engelsoho dame moet echter iaaygoheele vermogen 70 000 pd st aan het Leger vermaakt hebben De generaal deelde dezer dagen mede dat in de afgeloopeu 3 maanden 405 651 middagmalen in de toevluchtsoorden verstrekt en aan 66 000 personen nuchtlogies verschaft werd waarvan or 238 tot het Leger overgingen Het bureau voor plaatsing van werkeloozen kreeg 4477 aanvragen om werk aan 926 kon worden voldaan Een aantal mannen en vrouwen zgn reeds in de stioh ingen van het Leger werkzaam en door de opening van nieuwe boederijen kan op nog uitgebreider schaal werk worden verschaft Twintig jaar geleden kooljt eene Mme Gard te Pargs op de oud roeatmarkt een oude matras waarin dezer dagen toen zg verniewd werd een portefeuille werd gevonden met 30 000 francs De rechter zal hebben te beslissen wie het geld moet hebben Een Bussische drgQachl op wolven schgnt op de renbaan te Moskou geen zeldzaamheid te zgn De wolven in kooien opgealoten worden voor de tribune gewoonlijk bezet door meer dan 10000 toeschouwera losgelaten en achtervolgd door een stel windhonden 5ia eeu korten wedloop wordt de wolf door de honden gegrepen en aigemaakt De laitste die losgelaten wordt is de grootste en het fraaie van dit nommer bestaat hierin dat da jager hem levend vangt Inplaats van de vlakte in te rennen nam nu onlangs deze wolf zgn w OTer de eerste banken der tribune waar zgn Tersobgnen natuurlgk groote onsteltenis teweegbracht De wolf beet niemand en toen hg de tribune Terliet werd hg door de honden opgevin en en door den jager m den nek gegrepen Een aader stak hem een spaak dwars in den bek en onder luide toejuichingen van het pabliek dat inmiddels van dA schrik was bekomen werd de levende Wolf weder in zgn hok gebracht Het in de lucht vliegen van een kruitmagazgn op rier kilometer afslands van Bome heeft e n ontzettenden schrik in de stad teweeggebracht De slag was zoo geweldig dat er geen huis te Bome is waar niet eenige glasruiten gebroken zijn Dadelijk begaf ds bevolking zich op straat Het kruit was bewaard onder den grond Tal van huisjes van arme lieden in den omtrek zijn Ingestort Om halftien s morgens dat is twee en een hslf uur na de uitbarsting was de lucht in He nabijheid nog zfio vervuld van stof dat men bijna niets kon onderscheiden Toen tien minuten t6ót de uitbarsting een kapitein der artillerie eene inspectie had gedaan in de sousterrains hoorde hg eenig gekraak of geknetter waar bleeke gelaat met die ontelbare fijne rimpels De dochter met hars helderblauwe oogen doorschijnend ala het witer van een meer wekte slechts een flauwe herinnering aan de moeder de morphiniste met den doffen onzekeren blik De slaap veranderde alles De onbewegelgke gestalte van de jonge vrouw dwong te denken aan die andere gestalte aan dat gelgkmatig bleeke lichaam waar het bloed niet meer stroomde onder de matte huid Bolapd hield den blik onafgebroken op Florence gevestigd en steeds nam zijn ontsteltenis toe Was het de uitwerking van een zenuwachtige vrees Soms waande hg zich de spselb d van een verschrikkelijken droom hij zag zich in den wagon met de mbeder zooals hg nn met de dochter waa Tevèi geefs trachtte hg zich te Terzetten tegen dezs kwelling en het wrekend visioen te veijagen Ik ben gek gek zeide hg bij zichzelven Wat hebben zij met elkander gemeen dat jeugdige glimlachende gelukkige kind en die half waanzinnige vcjór de jaren verouderde vrouw Nu boog hg zich over haar heen om bg het flikkerend licht van de lamp zgne vronw te beschouwen De gelijkenis van die beide aangezichten scheen nog treffender in bet halfduister van den waggon Bij de dochter zoowel als bij de moeder had het gelaat een volkomen zuiver gaaien vorm de dochter zoowel als de moeder bad dik blond haar fijne blanke tanden en firaaie handen Boland sidderde Het wezen dat hg voor altgd verdwenen waande door hg opmerkzaam werd gemaakt op een naderend gevaar Dadelgk beval hg de soldaten in het kruitmagazgn te vertrekken eo gaf hg een alarmsein aan een naburig fort woar twee compagnieën soldaten bgeen waren Deze verspreidden zich haastig in den omtrek om de bewoners te waarschuwen Op het oogenblik der uitbarsting bevond de gezegde kapitein dor artillerie zich op 800 meter afstands van het kruitmogaign dat hg niet eer veriiet dan nadat hg zich vergewist had dat er niemand meer aanwezig was Hg werd door den ohok ter aarde geworpen en bleek zwaar gekwetst te zgn De koning die een halfuur later op het terrein was nam hem in zijn rgtnig en bracht hem naar het ziekenhuis Het kruitmagazgn bevatte 270 centenaars buskruit en eeno menigte patronen granaten en vuurpijlen Er zgn meer dan 200 personen gekwetst waarvan de moesten in lichten graad Eenige personen zgn aan hunne wonden overleden De glazen afscheiding in het Vatioaan voor da zoogenaamde Baphaëls loges is verbrgzeld Hetzelfde is hot geval met een groot deel der gekleurde glazen op de trap die een geschenk waren van koning Maximiliaan van Beieren aan Fius IX Vrij algemeen gelooft men dat eenige misdadige hand de ramp heeft verooftaakt Er werden besohiüdigingen gehoord tegen de anarchisten Zelfs de Standaard schynt zich te sehsmen over Okma Eenige weifeling of een anti revolutionair zich te Wolvega tegenover hem oandidaat mag stellen acht ze ondenkbaar Kiesverepnigingen behoeven zich volstrekt niet te bekommeren om een zittend lid Er zgn wel Kamerleden die minder trouw waren aan onze beginselen maar de bgomstandigheden moet men in aanmerking nemen En die bgomstandigheden brengende Staody tot de opmerking dat men wm zou hebben geHk Okma niet uit te werpen maar hem zelvao d9 gelegenheid te geven voor de candidatuur ta bedanken Dit consilium abeundi is duidelSk genoeg Het gevolg zal wel wezen dat da Tweed Kamer niet meer door proeven van het oratortsohtalent van Okma vergast wordt Jnth CL Het maandblad Zonnescbgn deelt mede dat da Amerikaansohe impresario s van Sarah Bernhardt het laven van deze beroemde kunstenares hebban doen verzekeren voor een millioan francs voor d ft door van baar engagement Een ontzaglijk bedrog met Terralsohte diamsatMt wordt thans Tolgens de Indépendance in Antwf pen en Fargs gerecbtelgk onderzocht Twee diamant handelaren te Antwerpen zouden namelgk gele diamant hebben gekleurd met aniline waardoor de gele tint TOrdween en de steeneu konden worden Terlcocht i van bet zuiverste water maar tevens voor betrekkel lage prgzen waarop echter nog enorme winst w gemaakt Men beweert dat aldna voor 25 millioea fralics is omgezet Het onderzoek wordt bemosilgkt door den ichroom vao dagenen die deze diamanten rerder hebben Terhaadeld om zelven in moeilykheden te geraken Men zou echter reeds twee gevallen hebben opgespoord In een daarvan bad een koopman die voor 170 000 francs uit Antwerpen gekocht nad de kleuring ontdekt herleefde in eene andere I En die andere had b getrouwd zg droeg zgn naam zg deelde zgn leven 1 Voor ds eerste inaal voelde de moordenaar zgn hoogmoed buigen en zgn trots zich vernederen Waa dat dan de straf P Hg rerzette zich tegen dezs snijdende gedachte De straf P Dat ia goed voor laffe karakters die zich door domme wroeging lieten beheerachen Hg betreurde niets hij voelde geen berouw Dwaas is de gelukzoeker wien de onbekende misdaad is gelukt en die zichzelven straft door zich met gelatenheid te krommen onder de wetten van een door mensohea overeengekomen zedeleer I En terwijl hij zoo dacht poogde Boland te vergeefs zich van Florence te verwgderen Een onveranderlijke drang trok hem aan tot het aanvallige kind dat daar naast hem lag te slapen Andermaal beschouwde hg hear en poogde hg zich te ovsrtuigen dat zgn oogen zich bedrogen dat een ongezond gezichtsbedrog de helderheid van geest op een dwaalspoor leidde Te vergeefs de noodlottige gelgkenis bleef bestaan Dezelfde oogen dezelfde baren dezelfde handen I Dien geheelen nacht door bleef Boland in hevige spanning ontzet door de gedachten die in hem ontkiemden Eerst tegen den ochtend won de uitputting van zijn lichaam bet op de overspanning van zijn geest en hg viel in eea diepen slaap JTordt vervolgd en de geheele partij weder aan een Amerikaan verkocht Deze fcr eg wantrouwen wegens eenig versobil in kleur kookte de steenen in sterk water af en nu kwam de gele lint weder te vforschijui Door tu schenkomst van zgn verkpoper wendde hij zich tot d Antwerpsohe firma onder bedreiging van aanklacht als niet 50 000 francs werd betaald Die som zou toen terstond zgn gestort Een ander slachtoffer zou ajdus 100 000 francs vergoeding hebben gekregen Op verzoek van de rechtbank te Antwerpen heeft thans een der rechters van instructie te Pargs een Onderzoek geopend Men schrift nit Kiel Windeweer Gr dd 20 April het yolgende J Op een der jongste Zondagen jreklom de heer Van Es predikant der Hervormden obier den kansel Én de heer Koppelle de voorzanger nam plaats voor zgn lessenaar Tusschen die twee genoemde personen was de verhouding sedert lang niet rooskleurig De heer Koppelle wilde gaarne van zgn betrekking als Toorzanger waarvoor hg ƒ 50 s jaars geniet ontslagen zgn en de heer Van Es schgnt sems t zij uit ernst of kortswijl het een en an er gedaan te hebbon dat den voorzanger aanstoot gaf Do godsdienst oefening had ditmaal haar gewoon verloop tot aan den nozang Daarvoor gaf de predikant op Gezang 24 welke melodie gelijk trouwe kerkbezoekers weten tal van moeielijkheden bevat Vooral heeft daarbg een niet door een orgel gesteund voorzanger een alles behalve benijdenswaardige positie Beeds vroeger moet de heer Koppelle den predikant verzacht hebben niet tnlke moeilgke gezangen op te geven Toen echter bg deze gelegenheid het 24e Gezang werd geordonneerd was zulks voor t gemoed van den voorzanger te veol De lang verkropte toom kwam tot een uitbarsting De voorzanger verzocht nu de gemeente de mollen en kruisen die in het Gezang voorkomen eenvoudig maar over te slaan en zeide er nog bj dat de doming het Tsrs zeker met opzet bad gekozen misschien om weer eens een Apnlgrap uit te halen waarvan volgens spreker genoemde heer een liefhebber was Dat zulk een toespraak van t voorlezersbankje met groots verbazing werd aangehoord behoeft niet gezegd En dat er slecht werd geiongen evenmin Men ging daarop huiswaarts nadat de predikant nog bad aangespoord tot verdraagzaamheid welks aansporing gevolgd werd door de mededeeling dat dg de bevoegde machten kennis zon geven van het geval Burgeme ster en wethouders de officier van justitie en het classikaal kerkbestuur zijn dan ook verwittigd van het gebeurde Ife De oa ioJt ttp in zHn maU OTenioht BoTon verwachting ia ds maritieme expeditie naar Endeh geslaagd Tsrwgl men toch eerst dacht dat de uit Timor Koepang ontvluchtte en naar Endeh teruggekeerde opstandeling Baranoeri niet dan door landingstroepen en bergartilleris tot overgave van zgne goed aangelegde versterkingen zou zgn te dwingen is het aan bet beleid van den waarnemeu en posthouder Bozet gelukt hem in handen te kragen nadat ten gevolge van geldgebrek en van het jniat gericht geschutsvuur van onze oorlogsscbepsn ftm Speyk en Jttva zgne volgelingen hem begoanan ta verlaten Door dit spoedig herstel van de rust in een onder ons gezag staand gedeelte van Flares is de regeering bewaard gebleven voor d moeilgkheid die het onverrichter zake terugkeeren van do schepen zou hebben opgeleverd In Atjeh is opnieuw gebleken dat het openkappen van het terrein vdör onze versterkingen waarop vroftger vaak zoo is aangedrongen veel govaar oplevert bij zulk eene gelegenheid toch zijn verscheidene dooden en gewonden gevallen Over het algemeen nam bet beschieten van onze stellingen na den dood van Tengkoe di Tirou niet af De gouverneur van Tegn gaat in de volgende maand mee verlof naar Europa en zal worden opgevolgd door den overste Pompe Tan Meerdervoort De directeur van binnenlandsch bestuur is naar den Oosthoek vertrokken om daar met den assistentresident voor de kofBooultuur een onderzoek in te stellen naar de groote hoeveelheden koffie die jaarIgks door gebrek aan handen bg don pluk en ds bereiding en door andere oorzaken verloren gaan en dit in verband lAet beraamde maatregelen om dat verlies in het vervolg te voorkomen De terugreis zal over land gedaan worden tan eiude in Bagelen en Kedoe de Werking na te gaan van de nieuwe regelingen der heerendiensten Ongetwijfeld zal de directeur in laatstgenoemde residentie versterkt worden in de overtuiging dat vooral daar de aanplant van Liberia koffie noodzakelijk is wU men er de gouvernementscultuur in stand houden V ütvmen Taa een Dochter V A C A ROZBSTRATEN TAM BdïL Gouda 24 April 1891 V Aan allen die my den lO April zoovele blgken van genegenheid vereerden of bewijzen van belangstelling schonken betuig ik mgn innigen dank H J W HDBER Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Berg Ambacht maken bg deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Znid Holland de haisweg bj de Viersprong TnsschenlaAen en de huisweg aan de Vliet Bovenberg onder deze gemeente voor het verkeer van R tuig en Vee zal GESTREMD zgn van MAANDAG den 27 APRIL a s tot en met VRIJDAG den 1 MEI d a v zullende gedurende de afslaiting de rgtaigen han weg moeten nemen langs de Eadgk den bovensten opweg en den Kerkweg Berg Amhacht den 24 April 1891 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd Van SUCHTBLEN van de HAARE De Wethouder G VOOR8LUIJ8 Jz L W ADfiINXVEEN om contant geld aan de Boawmanswoning B No 66 staande op den Putted k in t Noordeinde ten overgfaan van Notaris Mr I MOLENAAR ten verzoeke vao den bouwman P C BEKBNKAMP op WOBNSDAG 90 APBIL 1891 amorgena O ore van 15 beste MELKKOEIEN 4 PINKEN 3 KUIS ALVEREN 1 8TIEB 1 bruin aftands MERRIEPAARD 4 oyerloopers VARKENS 1 jonge ZOG KIPPEN EENDEN Tooris Speelwagen Boerenwagen driewielige Kar Kaasplanken en Schragen Bouwen Melkgereedschappen HOND en HONDENKAR Brandhout en Takkenboaaen Verzending eiken ZATERDAG Een uur enz enz Nadere informatiën geeft de Notaris MOLENAAR genoemd te GOUDA ten cwerstaan van den Notaris G C PbRTÜIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 27 MEI 1891 des morgens te elf uren in het gebouw der R K Leesvereeniging aan de Westhaven van de navol gende allen te Gouda gelegen panden Ie weten No 1 Een goed onderhouden van Gas en Waterleiding en vele gemakken voorzien WOONHUIS ERF en traaien TUIN aan de Wacliterstraat Wflk P No 224 Te aanvaarden 15 September 1891 Met HüIS bevat beneden 2 KAMERS en SUITE SLAAPKAMER TUINKAMER met overdekte Warande KEUKEN KELDER en BERGPLAATSEN en boven 3 KAMERS en ZOLDER No 2 Een HUIS en ERT aan den Ka tensingel Wijk Q No 150 en 150a Verhuurd bij de week voor 2 40 No 3 Een HUIS en ERF in een poort aan de Nieuwe Haven Wjjk N No 225 Verhuurd bij de week voor ƒ 0 60 No 4 Een HUIS en ERF in de Lange Noodgodateeg Wijk B No 63 Verhuurd by de week voor ƒ 1 30 No 5 Een HUIS en ERF in de Zak Wgk L No 246 Verhuurd bij de week voor 0 65 No 6 Een HUIS en ERF in de Komijnsteeg Wak K No 76 Verhuurd bg de week voor 1 20 No 7 Ben HUIS en ERF achter Vischmarkt Wp I No 157 Verhuurd bij de week voor ƒ 1 50 No 8 Een HUIS en ERF aan de Varkenmarkt Wijk M No 219 Terstond te aanvaarden En No 9 tot 11 Drie HUIZEN en ERVEN op het Jonkershof aan den Raam Wgk O No 294 295 en 296 Verhuurd bö de week voor 0 80 en ƒ 0 60 terwfll No 296 terstond is te aanvaarden De perceelen zijn te bezichtigen den 23n 25n en 26n Mei van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd TAFELELEEDM Groote nieuwe sorteering zoowel in de fijne genres als in Wasch echte HUISHOUDKLEEDEN SCHEiVR en Zn uit de Brouwery van H H Trappisten TILBURG is verkrggbaar per heele flesch J 12 Ci halve 7 bü G J HEETiWAIV Westhaven B 159 Beltellingen worden spoedig bezorgd