Goudsche Courant, maandag 27 april 1891

maandag 27 April 1891 Openbare Verkoopingfen te GOUDA oni contant geld op DINSDAG 28 APRIL 1891 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van Merrontr de Wede JAEGER aan de Wachterstraat Wgk P No 221 yan een netten INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehonten MEUBELEN goed gevulde BEDDO en BEDDEGOED HUISRAAD en eenigziliVERWERK waaronder 12 COüVERTS l En op DINSDAG 5 MEI 1891 de morg ns te 9 nren in het Lokaal van Verkoopingen Wgk K No 252 aan de Peperstraat van een goed onderhooden II BOEDEti waaronder gewerkt GOUD en ZILVB Daags vóór de verkoopingeti op de gewone nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft N ri8 G C FpE TÜIJN DROOGLEEVER te ffouda i Openbare Vrijwillige Verkoopiftg Tg MOORDUECHT in t Koffiehuis van de We Dkn Beabïe ten overstaan van den Notaris Kr 1 lOLËNAAR te WaddinxveeD b Ifsf I P WOENSDAG Ij l MEI 1891 s morgens ten 11 ure van HET PAND bestaande uit 7 WOONHUIZEN groote SCHUUR KLEIN GARENBAAN met LOODSEN SCHUURTJES ERF WERFenGROND gelegen in Snelpolder in t Westeinde vlak bg t dorp MOORDRECHT genummerd 95o tot en met g Verhuurd aan Ke v Kba nekbueg en anderen by de week Huuropbrengst per jaar 327 60 Aanvaarding direct Betaaldag 15 Juni 1891 Nader onderricht geeft genoemde Notaris MOLENAAR Openbaar Onderwijs Toelating van JjeerliogeD op de Tüsscheoschool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de liis lirijving van Leerlingen wier plaatsing men met den l JUNI 1891 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 28 APRIL 1891 des namiddags ten vijf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarit 3 H VAS DKK VOORT Gouda 14 April 1891 inARKmA M CPOOTE SORTfiERING ZOMERMNTELS in alle genreMét ép ijfenl AiAs ylrofa l tf A ITEIT HU WjyülH lWo 5 M aa liRÖÖT f I l iio m zaaii Ijfc pfferich Goedkoop Solied Elegant stj Gangbaarste JL modellen r lAW aOETKS p donJofl S SmnZOQ p dozijn 6 SS W y SCHOiUBB COSTAIilA pd üii 6 p dozijn i 0 gitalin ü Aéé WAQNBB W ii STEPHAIT p do Una 60 p doz pau fl 75 p doi purft t7ta LINCOIjW B p iloxijD 11 SSu Verlcrijgbaar te Qouda bij den Heer C A B BA TZIfVGER Eorte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY E DL IC H Versand Ceschafl Leipzig Plagwltz 100 Dépdtfl 50 Bodega s IN OVER de Wereld EUROPA Daar onze SPAANSCHE en POETU JJiËöCHE WIJNEN in de meeste hospitalen van Europa als versterkend middel gebruikt worden zoo kunnen wg raet gerustheid o hunne zuiverheid wijzen Voor zieken en herstellenden zjjn onze Wijnen dan ook ten zeerste aan te bevelen Verkrggbaar te Qouda bvj de Firma T CBBBA8 Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda BniteDlandscb Overzicht Ofi berodmde veldmaarschalk graaf Von Moltke di nog giaterasmiddag de zitting van den Rijksdag bijwoonde is gisteravond te 9 tengevolge van een aanval ven beroerte lacht en kalm overleden De Mamb Nachr komt nog eens mot een groot betoog f waarom Biemarok naar de Eijksdag wil Wy tvit ten dit al maar het is by de bekende relaties van dit blad opmerkelqk dat die zaak opnieuw zoo itvo g besproken en gezegd dat het even onrede k b onnatuurlijk ia van Bismarck te verlangen dat Uu niet moer naar zijn werk zal omzien In bet f el wordt o a ook vermeld dat ook de Prins van Préisen later Keizer Wilhelm zich in 1848 tot lid van de Nationale vergadering liet verkiezen Men ton aniiera uit de herhaling van het betoog kunnen opmaken dat Bismarck t eigenlijk met zioh zelf niet geheel eens is of bet goed is dat by naar Berlyn iaat Wanneer de menschen woordenrijk worden bij hun verdediging en meer dan ém argument noodig vinden is het gewoonlijk niet pluis ala ii de betooger zich daarvan ook volstrekt niet bevuat Overigens wordt er niet meer aan getwijfeld of Bismarck zal worden verkozen Als de nationaalliberalen willen kunnen zij in het district veel doen en dat sobijnt op den ijver der andere portijeo juist niet gunstig terug te werken ISenige vrienden te BerlünX waaronder de bekende bankier Bleiohröder bsbbeD te Berlijn een villa met equipage er al ter beighikklng van den oud Rijkskanselier gesteld wanneer hy in de hoofdstad mocht komen De werkstaking in de Westfaalsche kolenmynen neemt toe maar is nog ver van algemeen Men gelooft ook niet dat zy algemeen zal worden daar tq niet goed geregeld is en de tyd te ongunstig iV ele eigenaars van mynen zien de werkstaking gaarne omdat y daaraan een roden kunnen ontleenen om den prijs der steenkolen niet af te slaan Alles sobynt aan te duiden dat in Groot Brittanje bet tijdstip dor algemeene verkiezingen nabg is te achten Ook lord Stlisbury heeft verklaard in een rede door hem ter algemeene vergadering van de Primrose League in het Covent Glarden Theatre gehouden dat die datum niet meer vei af is Uit het oogpunt der regeering is bet oogenblik voor een parlementsontbinding niet ongunstig er bestaat voor haar alle kans dat zq een go e visohvangst kan doen in het troebele water van den Farnell stryd want Gladstonisnen leriche anti Faroellisten en Farnellisten gaan onvermoeid voort met totale verloochening van hun verleden elkander te vernietigen Mogelyk is het evenwel dat ten slotte toch de regsering en haar vrienden by de aanstaande algemeene verkiezingen achter het net visschen en de oude bondgenooten tegenover den gemeenschappeiyken vyand elkander weder de broederband reiken In het spoedig vooruitzicht van algemeene verkiezingen wordt door alle pariyen in Engeland byzonder gewicht gehecht aan de reeks partieele verkiezingen die juist thans san de orde staan Algemeen beschouwt men ze als een vingerwgzing uit welken boek de wind in het land waait Als zoodanig is het begin niet gelukkig geweest voor Gladstone s party In Mid Oxfordshire zegevierde de candidaat der unionisten de conservatief Morell met een meerderheid van 688 stemmen op hem werden uitgebracht 4148 en op den liberaal Benson 8760 stemmen By de vorige verkiering werd de liberale unionist het was na de breuk binnen de liberale party zonder strijd gekozen In 1886 toen nog Hartington en Chamberlain zioh niet van Gladstone hadden afgescheiden verkreeg de liberale candidaat 4327 stemmen tegen 4138 op den conservatief uitgebracht een liberale meerderheid alzoo van 189 stemmen Overtuigd dat het einde niet meer lang op rioh laat wachten leggen de leden van het parlement tegenwoordig een karakteristieke onverscbUligheid voor de bebssdelde ontwerpen aan den dag Op last van de Sngelsehe regeering heeft de gouverneur der Kaapkolonie sir Henry Loch der Transvaalsche regeering doen weten dat Engeland niet voornemens is den beraamden Boeren trek naar Sfashonaland toe te laten De gouverneur voegt er by dat fdergeiyke handelingen die niet te vereenigen zyn met de besoherming weUc Sagehwd heeft toegestaan aan Lobengula en de andere opperhoofden in het gebied hetwelk onder Ëngelsoh beschermheersohap staat zullen beschouwd worden als een daad van vyandscbap tegen de koningin terwyi de Transvaalsche regeering tevens gehouden zal wordeu aan de verplichting welke zy in art 10 van hetitractaat betreffende Swosi land op zich heeft genoden om nl het streven der Zuidsfrikaansohe Maatschappy oaar krachten te steunen President Krbger antwoordde Ik heb den trek verhinderd damped en heb hen die als de leiders worden beschouwd by my ontboden Een proclamatie is opgesteld De regeering wil niets liever dan bear verplichtingen vervullen is fully alive to its obligations De Time is zeer tevreden over dit snelle en bondige antwoord van president Krüger Trouwens voegt het City blad er by een schrander man als KrQger moet wel inzien dat de belangen van de Transvaal beter worden gebaat door eendrachtige samenwerking met Engeland dan door aansluiting by de tegenwerkende politiek der Portugeesche regeering De Standari spreekt evenzoo en betoogt dat het gebied ten noorden van de Limpopo het eigendom IS der Zuidafrikaansche Maatschappy Indien een tairyk gewapende Boerenexpeditie het beste gedeelte van het land in bezit neemt zou daardoor inbreuk worden gemaakt op het traoiaat nraarby de Transvaalsche regesring Engelands recht op dit gebied erkende Ka Krugers antwoord gelooft ook de Standari dat de Boeren hun voornemen wel zullen opgeven en men weldra niet meer van den trek zal hooren In hoever dit juist is moet nog blqken Dat president Krüger zijn best sal doen om den leiders van den trek hun nioraemMii ta ontraden is laker maar het zal de vraag zyn of de Boeren het plan dat reeds sedert zoolang in voorbereiding is zoo licht zullen opgeven Dan echter zouden ernstige moeiiykheden kunnen ontstaan over de vraag in hoever de Transvaalsche regeering verplicht kan worden den trek met geweld te verhinderen Ia elk geval kan men er wel zeker van zQn dat een schrander eu bezadigd man geiyk president Krüger zioh steeds heeft doen kennen wel niets zal verzuimen wat kan strekken om een nieuwen twist met Engeland te voorkomen KEMMiSGE IIMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wel van den 2n Juni 1875 Staaishlad No 86 Dpen te weten I Dat zy vergunning hebben verleend aan de Goudsohe Machinale Garenspinnerij en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden barer fabriek ge legen aan den Turfsingel F 101 kadaster sectie E No 1009 807 1072 3 Dat zy vergunning hebben verleend aan de firmi G B van Goor Zonen en bare rechtverkr gtenden tot het brengen van eenige wyzigingen in hare stoomboekdrukkery aan den Kleiweg geteekind E No 91 92 kadaster sectie B No 1868 Gifuda den 25 April 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Se Secretaris BROUWER uurKerlijke Stand G EBOEEN 23 April ChristiaaQ JohiDOM oudfn J SoMer B J B GrMoeweg 83 Hermaons ouders P Tom eo i Schoooderwoerd 24 Johanna Samoala Diedrika oude W B S Beede ao i C Borit Adrian Franoina ouders 8 Jansen en G M Reebeen Reinardoa ouders M A H Schouten en C vin Beede OVERLEDEN 8S April 1 Boos 7 J Hm A M Verhoef t j A W Ziere t m 24 A Unkhorat 2 9 m ONUEKTRODWD i S6 April IJ Tiseiig 24 j en K Klop 2S j a P v der Pool 80 j W Nahrwold 27 j D M vsn Houw 28 j en O van Soatt 28 j Moordrecht GEBORBN Neeltje ondera D H Overhand m 1 van den Berg ONDËKTROUWD F Groeneteld wonende te Goaderak en J van der Werlf A van der Knij en J Leeuwenhoek PETaOLBUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast lioeo Tankfust 7 60 Augustus levering 7 60 September October November en Deoemberlevering 7 60 Advertent iën Heden ontvangen eme ECLATANTI eorteering Heer en Dassen L 7 05 Azs Kleiweg E 73 en 73 HIT met WAGEU TE KOOP gevraagd een makken HIT met BfilK df TENTWAGEN en TÜIQ te wneu of afzonderlek gebruikt voor een pr EJe door H VA f EEUWEN Bodegraven Groot © ÜITVEHKOOF tegen de minst ougtiöke prgzen bIJ LOUiS f WEITEB Coi nr Tegen MEI s met KOST en INWONING aangeboden Adres PEPERSTRAAT 89 Best Koghooi TE KOOP bij S C GORDING te Zevenhuisen gemakkelyk vervoer per aa en per schuit A Dl SMIT Broodbakker Bleekerwingel vraagt tegen MEI een Bakkersknecht f adres lieist in persoon 500 Gulden betalen wjj aan hem die bij gebruik van Goldmano s Kelser Tand water ooit weder Tandpgn krjjgt S aOLI MANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar b de Drog J C ZELDENRIJK j