Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1891

H IS S 4M3 DtflS fog 28 Aprn 1891 PARIJ S GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Om trekerié De Insending van advertentifin lun geschieden tot een unr des namiddags van den dag der uitgave HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrggbaar bg M X DE BAAF flOOGB GOÜWB 255 Gondt Saelpendrok vso A Bannuu Ie Zoon ITortliwesteni Pacific Hjpotlieeklank OevesUgd te Amsterdam DIRECTEUREN H A VAN VALKENBTOö Prendmt Direckur in Anurika 3 P GuipiN J teurt tl Jmteriam COMMISSARISSEN Comniuariuat m Nederland Otmmiiiariue in Amerika M J WAIXEB lid der firma Testas 8c Waliüb te Amsterdam W BEBEL Ja $ t Wed Gtwtuc IlEfln I G J ENGELBEKTS E C Enqelbmts Co Arnhem ƒ A M CANNON Ood Bnrgemeeater der stad Spokane Falla en President rau de Bank of Spokane Falls ta Spokane Ealla State of Washington U S A 3 R PLANTEN Consul Genoraal der Nederlanden to New Tork De Northwestern and Paciflc Hjrpotheekbank geeft 5 pCt PANDBRIEVEN uit in stukken van 1000 en 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor soover de voorraad strekt Zij zjjo te GOUDA è pari verkrijgbaar by de flrma Wed KNOX OORTLAND STAAT op 31 MAAHT 1891 f 6 000 000 2 400 000 943 600 95 000 DoU 4 091 142 55 358 426 Mastschappelök EspitsalGeplaatst Maataehappel k Kapitaal Gestort Mastschsppel k Kapitaal BMerrefondt Gesloten hypothecairs leeniagen op 1 Jaoanri 1891 Gesloten hypothecaixe leeningen ran 1 Jan 31 Maart 1891 DolL 4 389 567 55 32 207 10 Ontvangen aflossingen van 1 Jan 31 Maaii 1891 DoU 4 367 360 45 10 918 401 12 k 2 50 10 501 000 417 401 12 ÏO 918 4oTl2 Oitstaande 5 Pandbrieren Minder aitgegeren dan gecreëerd mocht woidM p i i f sSBSPSfC P r Wis eene SlSgCP Nft ilXl Cuing wenscht te koopen koope uUaluttend in een Depot ran de Singer MatUachappIj want er worden vaak ook tMtnaakêels en wel zelfs vrg brataal onder de benaming van echl verbeterde Singer aangeboden en het is te b p pen dat zalke namaaksels van weinig waarde kannen z n anders zonden de fabrikanten en verkoopers er van niet trachten deze namaaksels bedrtegeHjJt als echte Singer Machines te verkoopen maar ze onder den waren naam van den fabrikant aanbieden De Singer Maatschappif gevestigd te New York ondste en grootste Naaimachinefabriek der wereld beeft de zaak overgenomen van w len T M SIJSOHB de niivinder van de naar hem genoemde Singermacbine en ij alleen heeft dos het recht hare verbeterde Kaaimacbines tecMe verbeterde Singer te noemen De Singer MtMta happU heeft te AM8TBBDAM slechts één depdt en wel 62 Kalverslraat 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te HAGE Lange Pooten 16 Eenig Depot te GOUDA Dubbele Buurt 4 Wettig gedeponeerd QIJ m SOEST gebrnik DBOP uUde BLIKKEN TBOMB L van landeismerk IM KATER CO GBOMNGEN Elk stnkje DBOP heeft de vorm van em zittende KAX Alom verkrijgbaar TE PARIJS Zenden gratis eo franco bet prachtig geïllustreerd UDE ILIW met hollandschen of fransohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomspeelzoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens Ihinco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pruzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd n Beslelltngen on 35 frana en hooger wofden met eene verhooging van 5 0 0 Vwiw tncM in try aan Inkomend mht n itt alh plaaUen van Nederland aan hul bUOrglL De klanten hebben goene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen daar ons ritxpiatUiltul 1 Rutniaal Noord Brabant daarmede belast is lkJU soos Uiild Dnbbel JALODSifiNBAND met Tnssohenlint Wit of Granw GORDIJNen JAL0Ü8IÊNK00BD MEUBEL BELen SCHaDERUENKOOaD in alle fraaie kleoten per el of per stok ft iiii i i ii GEVRAAGD tegen MEI Adres Markt A 94 Algemeeo erkend als hel beste itONOWATËR der wereld 40jarige roem I Monden Tandziekten zooalf het los rorden dor tanden tandpqo ontsteking zweren bloedend tandrleescfa onaangename reuk nit den mond kalkrorming ivorden zeker Toorkomen en genezen door het dagel ks gebruik vsa het echte K K Hof Tasdartt Dr P O P P s AMtherta UI rwrr 5 mondwater in aanmerkel k rergroote flesachen voor 60 cents 1 20 en 1 7B hetwelk gelptijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder or Taodpaüta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bnidoitslag en voortreffel k voor baden j Venns zeep en Zonnebloemen zeep POPPs Cekristalllseerde en Transparant Glyeerlnezeepen n de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen 0 Be namaaksels van Anatherln Wond watW verwoesten de tanden binnen korten tljd S Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeli van Ntdtrhni De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met oitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nonunen VIJF CEMTE BINNENLAND GOUDA 27 April 1991 Dr J H Gunning JHzn nam in de avondgodsdienstoefening van gisteren afscheid van zyue gemeente Een buitengewoon talrgk aantal belangstellenden was aanwezig De scheidende Leeraar sprak naar aanleiding van Bom VIII ters n5 39 Na de godsdienstoufening zong de gemeente hem toe Psalm 121 Vers 4 De boste wenschen volgen Dr Gunning naar zgne nieuwe gemeente te Leiden Heden morgon ten 10 uur had een buitengewoongroote menigte menschen zich vereenigd op de B C fiugraafplaats in de Oude Gouwe ten eindetegenwoordig te zijn bg de eerste niaal dat daarbegraven werd Daar de Kapel nog niet was ingowyd is de Igkdienst des morgens in de St Joseph kerk op do Gouwe gehouden Naar men ons modedeelde zal wasrsobijniük Woeasdag de begraafplaatsgewijd worden terwyl de Kapel wordt ingeivgdduor den Disacbop van Haarlem die zulks eerst dan2sl dooD wanneer hg hier ter stede het H vormselkomt toedienen f Helen vertrokken OiSoieren en Kader van het atbier garnizoen houdend bataljon Infanterie naar hunne aangiswezen bestemming ten einde deel te nomen aan de Kadermaneau res in de Xieuwe Hollaodache Waterlinie ran 27 30 April Mej C ¥ O de Tong die naar wg in een vorig nr mededeelden examen deed als bewaarachoolliouileres is niet zooals wg berichten kweekelinge der Ie openbare bewaarschool maar dor 2e FEViLLETOIM EEN ONGELUKKIGE Auar kei Franêch X 45 Toen hij ontwaakte stond de zon reeds hoog aan don hemel Naast hem zat Florence uitgerust en verkwikt on bescliouwde hem op haar beurt evenals hij haar eenige uren tevoren had gadege lagen Was het schrikkelijk droombeeld voorby of was iet heldere daglicht voldoende om do nachtelijke angsten te Ik heb gedroomd dacht hg terwgl het jonge meisje lachende verklaarde dat zg een verbazenden honger had Do aankomst aan het station te Avignon de frissche ochtendlucht wiscbten snel de sombere indrukken uit en Eoland hervond weldra zijn kalmte en zelfbeheerscbing Evenwel bleef hij ondanks de vroojgkheiil van Florence nadenkend tn droefgeestig Eun Victoria wachtte hen bij het station Perthuis en bracht hen vlug naar het slot Cnuourguus Mevrouw Moiitfrauo gaf zich over aan hut vuur Tot het afleggen van het eindexamen der Hoogere Burgerschool hebben zich in de provincie Zuid Holland dit jaar 78 candidaten aangemeld en wel van de Hoogere bu gerschool te s Graveohage 30 van die te Delft 13 Schiedam 8 Rotterdam 13 Dordrecht 4 Gorinchem 4 en Gouda 3 Het mondeling examen zal to Guud worden afgenomen Gisterenavond ten ongeveer 7 uur is brand uitgebroken bg J Verburg ta Borg Ambacht met het gevolg dat 6 woüngen door II gezinnen bewoond en de N H Kerk zgn afgebrand De woning van den predikani is gespaard gebleven Ten 12 uur had meu de brand ouder de knie De spuiten uit Stolwgk en Streeflterk hebbon aan het blussehingswerk mi do gedaan De oorzaak van den brand is onbekend Do Anna prijs voor vrouwelgke deugden die ieder jaar wordt uitgereikt door het bestuur van de kweekschool van onderwijzeressen ta irnhem aan de leerlinge die tgdens haac rerblgf aan de school door gaveu van geest on hart zich bijzonder hoeft onderscheiden is ditmaal toegekend aan mejuffrouw N D Prince uit Gouda Het zoogenaamde Auna bal dat jaarlijks plaats heeft bg het eindigen van den cursus is dit jaar niet dobrgegaan wegens het heerseken der mazelen De N Gron Ct verneemt dat in de zooveel gerucht gemnakt hebbende zaak van den Veendammer gemeenteraad die de jaarwedde van het hoofd dor school ie Veendam T Boprma zoo maar op eens met 300 wilde verminderen door de Koiiiogin uitspraak is gedaan en wel in het voordeel van den heer Boerraa die gehandhaafd blijft in zijne jnarivedde Voor de rechtbank te Dordrecht had zich te ver van hare jeugdige natuur opgewekt door de geurige vrge buitenlucht on betooverd door het gezicht van het schilderachtige landsoliap Don geheeieii dag bleef die overgelukkige stemming vol van schoone droomen aanhouden Op de wandeling echter maakte Florence zich een weinig ongerust over de afgetrokkenheid van haar echtgenoot Boland gaf als reden vermoeidheid op on stolde hiermede de verbeelding der jonge vrouw gerust Toen zij op het kasteel waren aangekomen dwong hij zich vroolijk en teeder te sohijoen en te genieten van zijn tooKomstig geluk En daar de wil almachtig i bedwong deze energieke man andermaal den opstand in zijn üiel N uirmato ovenwol de schemering op de vlakte dnnkla overvielen hum opnieuw loude rillingen Zou de tweede nacht gelijk ziju nan den eersten Zou het afgrijselijk droombeeld turugkeeren Maar hij verdreef dien bonaun endon angt vastbesloten die tot het laatste toe te overwinnen De echtgouooten hadden zich teru5 getmkken in het kleine boudoir gren ende aan Florence s slaapkamer on staarden elkander ontroerd on vnl innige hefdo mn Hij reeds bezield door den prikkel zijner liefde zij blozond on gelukkig Ztj gevoelde daukbsarheid jegens den imn die zondor ran zijn recht op ha ir gebruik te hiaken wilde dat zij uit eigen beweging hem opzocht t Wus de avond van hunne eerste toenadering het heerlijko oogenlilik dat de kalmste en koolbloedigste meusch nooit vergeet Eoland nam het ge ADVEBTENTIBN woiden geplaaMM van 1 5 regels i 50 Centen iedere regèf meer 10 Centen GBOOTB LETTSR worden berekend naar plaatsndnite Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBBTENTIEBLAIF t welk des Maandags verschgnt m m antwoorden de heer C M van O predikant bg de Ned hervormde gemeente te Sliedrecht Op 28 Masrt bg gelegenheid der verkiezing van een lid van den kerkeraad wilde de organist Bekker zgn biljet inleveren Ds v O vroeg hem hoe lang hi j reeds in de gemeente aanwezig was maar kreeg daarop geen antwoord Toen even daarna ds Lieftinck dezelfde vraag deed gaf B dadelijk antwoord waarop ds van O in drift ontstak en den heer B toevoegde je bent een ploert Het O M eisèhtS wegens eenvoudige beleediging ƒ 10 boete subs 4 dagen hechtenis Koning Milan moet oppassen Hg heeft een dubbelganger die hem licht onaangenaamheden berokkenen kon De politie te Budapest heeft namelijk onlangs het volgende verzoek tot opsporing en aanhouding afgekondigd De bankier Monz Weltner uit Budapest die van bedriegerij beschuldigd is eu tegenwoordig geen bekende woonplaats heeft moet in geval van betrapping aangehouden en aan het gerechtshof te Budapest overgeleverd worden Weltnei is uit Papa geboortig 36 jaar oud van middelmatige ineengedrongeo gestalte heeft een rond gezicht een gezonde gelaatskleur donkerbruin haar bruine oogen bruine wenkbrauwen een regelmatigen neus en ren bruinen middelmatigen en afhangenden snor Als een bgzonder herkenningateeken dient wat het gezicht betreft zijne opmerkelijke gelijkenis met den gewezen koning Milan Uit Chicago wordt door Amerikaansche bl en gemeld Een eisch tot schadevergoeding op 100 000 dollars getaxeerd die een gewezen krantenjongen Eugen Dunnivant tegen den millionair en president van de Illinois Steel Company Orin W Potter bij het Circuit Court heeft ingesteld maakt veel gerucht De zaak heeft een romantisch tintje en komt in t kort op het volgecde neer liefde wezen in zijn armen en fluisterde met eene hartatochtelgke teederheid gepaard aan oneindige zachtheid Hoe innig innig heb ik u liefl XII De vertrekken van het jonge paar bestonden uit twee groote kamers door een kleedkamer gescheiden Toen Roland midden in den naclit zijn eigen slaapkamer betrad en weder alleen was voelde hg zich doordrongen van zalige verrukking en liefde Wolk een heerlijkheid lag er in de eerste gestamelde woorden der vrouw die zich van hare maagdelijke schuchterheid losmaakt O hoe innig lief had hij dit kind Welk een gelukzalig leven opende zich voor deze beide zoo goed bij elkander behoorende menseben Niets was er meer öVer van de wrekende visioenen en de gevloekte herinneringen Tliaiis haalde Roland verachtelijk de schouders er loor op en spotte met zijn ziekelijke horsensohimmrn Ik was overspannen d ichi hij wat eeadwaastieid dit volmaakte wezen tu vergelijken met met die andere Ken familietrek tusschen haar dat is alles En dati bestaat die gelijkenis nogmaar alleen in den slaap nanneer do gewoneuit lrukking van het gelaat verandert en verdwijnt Roland verheugde zieh in dit denkiieeld en hg vroeg zich af of het altijd hetzelfde zou wezen of