Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1891

Id April 188B wu Dannirant een arme krantenjmigen van zestien Jttar dio in het diatrikt vaar het paleis ran don millionair Potter gelegen is kranten verkocht en maar gebrekkig zyn brood verdiende Hy werd daarbj toevallig met miss Potter eene dochter van den millionaii bekend er ontstond tnsschen beiden vriendschap en daaru ontsproot een liefdesbetrekklog Toen de vader hiervan kennis kreeg deed hij aUes wat in zyn vermogen was om aan deze liefde die de familie Potter teer ergerde een einde te maken en de geliefden te scheiden Ujj moet don commissaris van politie O Donnel in het distrikt eene belangrijke som gegeven hebben om den krantenjongen te verdrijven onverschillig hoe dat gelukte don commissaris ook Dunnivant moest wijkon en verloor daarby tegelgk zijn levensonderhoud Op den 16n Mei 1885 begaf Dunnivant dch sooals h j vertelt op aansporing van miss Potter naar Geneva Lake Wis om z jn beminde te bezoeken de ouders van de laatste hadden daar hun lomerverblgf betrokken Terwijl h j zich daar bevond OTerviol hem de koetsier van de familie Potter een kleurling Tom Fox en eeu schoonzoon van Potter genaamd James Hutchius en sleepten hom met geweld voort naar een afgelegen plaats daar hielden se hem twee nachten lang gevangen en lieten hem slechts vr j tegen de belofte dat ky het land verlaten zou Daar hij do belofte niet volbracht zag m zich nog aan verdere vervolgingen blootgesteld In November 1386 liet hij zich door een naar hg beweert door Potter omgekochten kerel genaamd Frank APen bewegen naar Zuid Chicago te gaan Bij Allen bevond zich een handlanger die Eugen Dunnivant in kleediag en manieren zoo nauwkeurig mc elgk copieerde jfu werd er door Allen en zijn kameraad een diefstal van kleeren met idbraak uitgevoerd en eeu der schuldigen Allen beschuldigde Dunnivant van medeplichtigheid Deze en Allen werden samen voor de rechtbank gebracht het was in Januari 1887 en miss Potter van de onschuld van Dannirant overtuigd bezoi e dezen op bare kosten een verdediger Dunnivant werd iotusschen tegen alle recht schuldig verklaard en tot vier jaren tucbthttisstraf veroordeeld terwijl Allen met een lichte straf eraf kwam Oedureude den tgd zijner gevangenschap verloor Dunnivant door zwaren arbeid geheel zijne gezondheid en is thans niet meer in staat door eigen arbeid eerlgk door de wereld te komen Hiervandaan de eisch tot schadeloosstelling naar welker uitslag men terecht nieawsgierig is De iGenee che Semaina Religieuse schrgit over de speelbank van Monaco T Het aandeelenkapitaal van het speelhol bedraagt 300 nillioen francs verdeeld in 60 000 sandeelen ran 600 b In het jaar 188t ontvingen de bezitters daarvan 32 pet Om deze winst mogelijk te maken moesten de spelen na aftrek der kosten van beheer 60 millioen francs verloren hebben Het grootste gedeelte de aandeelon is in handen van de dragers van twee klinkende namen beiden zwagers van den voormaligen pachter Blanc Hol zijn de Fransche pnna Boland Bonaparte en de vorst Bidziwill In 1890 pleegdeu 86 ongelukkige spelen zelfmoord Het meeste op ien baarde de zelfmoord van een Japanees die in éene week 1 300 000 trance verloor Op 20 November vergiftigde zich een tot toen algemeen geacht jongmensch kassier van een groot huis in Cannes met stiychnine Hij stierf onder de Florence op sommige tijden onvermijdelijk de herinnering aan mevrouw Beediog zou opwekken Neen dat is niet mogelgli Ik heb den rorigen nacht gedroomd Ik behoef nu maar dadelgk naar Florence teru te koeren om te zien Hij aarzelde een oogenblik Zgne vronw zou misschien ontwaken En dan waartoe diende het hy was nu immen o ertnigd van de ydelheid van zqn angst Toch wilde hij zich het onlooeUllibare bewgs verschaffen dat het spook zijner verbeelding voor goed was verdwenen Zacht opende bij de deur zijner kamer ging de kleedkamer door lichtte het zware gordgn op en trad bij Florence binnen Een rood gekleurd nacht ampje bescheen het vertrek en verlichtte met zijn onzeker schijnsel het groote ledikant de meubels en de gordijnen De jonge vrouw sliep met het hoofd rustende op den bevallig gebogen arm Een flauwe glimlach speelde om bsar half geopende lippen waartusschen de glinsterende paarlmoeren tanden zichtbaar werden De losgemaakte haren hingen over de schouders en bedekten met hnn gouden lokken de fraai gevormde borst Boland voelde zijn hart kloppen langzaam trad hij op het bed toe eu boog zich evenals den vorigen avond voorover om het door den slaap ont spannen gelaat beter te kunnen beschouwen Tomauwernood had hij do kracht een kreet van ontzetting te onderdrukken De noodlottige gelgkenis verscheen hem levendiger en aangrijpender nog dan te voren i Het vreeselgkste pgnen wowal naar lichaam als geest Een Engelschman sprong uit het reutter hg bad 60 000 francs verloren In Januari van dit jaar schoot zich na een zeer groot verlies een spruit van een bekend BeiersohWurtemborgsch ailellük geslaoht voor het hoofd In den beginne hield hq zich bg kleine inletten en naar het schijnt was het geluk hen gunstig Hg waagde steeds meer en nu verloor bij niet alleen zgv eigen geld maar ook da sommen welke hom door zgne bloedverwanten waren gezonden om zich uit zijn netelige positie te redden Een 70 jarife grijsaard doodde zich kort daarna en niets was te vinden omtrent zgne persoonlgkhoid daar hij alles had vernietigd wat hierop belrekking bad Zaterdag had te Gravenhage de jaarlijkscho algemeone vergadering plaatsman aandeelhouders der Eerste Nederlandscho Verzekering Msalsohappg op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukkon Uit het veralag bleek dat na de vereisohte stortingen in de verschillende reservefondsen en de gewone afschrijvingen de winst en verliesrekening der Eente Afdeeling Levonsverzekaring eeu saldo van ƒ 28 0S 0 41 en die der Tweede Ongelukkenverzekering een saldo van 4 610 08 vertoont Beide rokoningen en do balans werden goedgekeurd en men bt sloot aan du aandeelhouders een dividend vau 5 pet het maximum dat de statuten toelaten uit te keeren terwgl het overige bedrag overeenkomstig du bepalingen der statuten bestemd werd voor uitkeering van winst aan de verzekerden met aandeel in de winst en voor de tekerheidsfondsen enz waardoor een extra reserve wordt gevormd Dat winstnandeol voor de verzekerden is over 1890 weer belangrgk grooter dan over 1889 In de Eoreto Afdeeling werd bg loting aan 91 aandeelon en in de Tweede Afdeeling aan 11 aandeden een renteaandeel in de respectievelgke Afdeelingen toegewezen Als comihissaris werd horbenoemd mr I G Palgn Men schrgfl het volgende aan de tProv Geld en Ngm Courant Al is ook sedert hot artikel van 1 Maart jl in dit blad de zaak van het Intercommunaal Telephoonverkeer nog niet veel gevorderd kunnen wij toch met genoegen medodeelen dat de meeste Gemeentebesturen en Kamen van Koophandel in plaatsen die bg bovenstaand verkeer belang kunnen hebben zich tot zgne Excellentie den Minister van W H en N hebben gewend met verzoeken waaraan de strekking gelijk ia aan die van het vroeger door ons medegedeelde Mot genoegen namen wg van den inhoud van sommige dezer stukken kennis zoo verzocht onder andoren de Kamer van Koophandel te Deventer in hare missive No 272 dato 16 April aan Z Ei den Min van W H en N met bekwamen spoed zoodanige maatregelm te willen nemen dat Ie voor het intercommunaal telephoonverkeer vooral oen uniformrecht worde geheven 2e de bijzondere belangen eenor Mg niet langer kunnen gesteld worden boven het algemeen belang en 3e de aansluiting aan het intercommunaal tele phoonverkeer van belangrgke handelsplaatsen waar toe wij Deventer ook rekenen niet langer worde tegengehouden door de onbillgke eisohen der Ned BoUtelephoon Maatacfaappg onzekere licht van het nacbtbimpje wierp grijze schaduwen op de rooskleurige huid de overeenkomst in gelaatstrekken tassehen de moeder en de dochter bevestigde zich Ook nu weder bleefBol nd onbewegelijk ale verplet staan hij wilde vlochten maar kon niet aan den grond genageld door overklaarbaren angst I Uy viel naast het bed op een stoel neder en verborg het khimme voorhoofd in de handen Plotseling kwam er een omkeer in den geest van dien man wiens ventsnd lot hiertoe zoo krachtig alle verondentellittgen verwierp en slechts de werkelijkheid wilde aannemen Voor hem was dat niet meer Florence niet meer zgne vrouw die daar lag te slapen Neen I De schim van mevrouw Beeding verscheen hem doodsbleek en dreigend Opeens maakte het bevallige kind met den glimlach op de lippen in haar slaap een lichte beweging Bolaud dacht dat zy zou ontwaken Door een borenmenschelyke krachtsinspanning celukte het hem eindelijk zich van dat droomgezicht los te rukken en ijlings de kamer te veriaten Alleen hy was alleen I Het visoen zou dus terugkoeren altijd weder temgkeeren Hij kon Florence niet ontvluchten omdat hg baar aanbad hij kon niet bij haar big ven omdat het gezicht van die jonge vrouw zgn waanzin opwekte 1 Wat te doen Eoland stond verelagen by de verwoesting van al zijne verwachtingen en zocht Vruchteloos naar een uitkomst in zijn verstompte hersenen Eén oogenblik kwam hg in verzoeking het h 0 Te Zwolle waar de Hoeren Bibbink va Bork 8i Co die hetzelfde willen als door onzen oonoessionaris wordt verlangd ann den raad dor gemoouto concessie was gevraagd bewees het optreden van de Ned Bell Maat dan ook glashelder welke eene slechte zaak zg voontaat waar zg al het mogelgke doel om hare hoogo tarieven te handhaven In hot venlag toch der raadsvergadering dato 6 April 1891 lezen wy dat die Meatsehappij zich meermalen tot don Band wendde met verzoek het verleenen van concessie aau do annvraagster uit te stellen zelfs verzocht zg dit nog één uur voor de behandeling van de ooncessinaanvriigo door den raad De Maatschappij deed dit omdat zy wel begrijpt dat intercommunaal verkoer voor Zwolle eene plaats die ligt aan de aan te leggen Intercommunale Ign Amsterdam Groningen even goed aan de firma Bibbink van Bork on Cio zou worden toegestaan als aan haar en dit onafhankelijk was van de omstandigheid wie aldaar het plaatselgk telophooanet exploiteert Zg begreep ook zeer terecht dat by exploitatie door de firma Bubbink van Bork Cie deze firma geen hooger tarief dan ƒ 10 por jaar voor dat verkeer zou heffen en wanneer dit tarief eenmaal is vastgesteld in plaatsen door anderen dan haar zelve geëxploiteerd haar eisch vnn ƒ 35 van geabonneerden bg anderen in plaats van eene onbillijkheid eene oo iogoiykheid zou zijn geworden Daarom nnm zg elk middel te baat om zich van Zwolle meester te maken zelfs zoo dat de voorzitter in den Raad me li deelde dat hg in de handelwgze van de Bell tolephoon Maats iets vindt wat niet fair is tegenover haar concurrent t Heeft er iets van of zg haar mededingster wil onderkruipen En er is voor den raad geen enkele reden om thans ter wille van een verzoek van de Bell telephoonMaats die altgd duurder is geweest dan haar mededingster opnieuw eene beslissing te verdag wy vragen of de Bell Maals niet oeter zou doen op ferme en loyale wgze toe to geven wat recht en billgk is dan hare toevlucht te nemen tot maatregelen die haai dergelgke critiok bezorgen Men schrgft uit het Westland t Is niet te verwonderen dat in eene streek zoo afhankelgk van het weer als de onze veel over de weergesteldheid gesproken wordt en evenmin dat er als het tegeuloopt menig verdrietig woord menige ziicht kan gehoord worden Zoo ook tegenwoordig Kom waar ge wilt en klaagliedereu kunt ge hoeren jeremiades vloeien u van alle kanten tegen De winter welke wg achter den rug hebben was maar vast waar I is precies als een echte oude rat hg houdt er een staart op na wel tweemaal zoolang als hg zelf is Geen wonder dat alles acbtelijk is 1 Als men daar zoo over praat gaat men onwillekeurig eens terug donken en vergelijkingen maken tnsschen dit en andere jaren en dan zal zeker menigeen zich nog wel don winter eu het voorjaar van 188 herinneren dat waarlgk aan het tegenwoordige niet veel toegaf Een paar bgzonderheden willen we hiervan nog eens in t geheugen brengen tBogon den 12 Octobisr 87 reeds te vriezen en lat duurde met enkele kort tnsschenpoozen tot den 22sten Maart De lang aanhoudende schrale winden hielden alle ontwikkeling en groei tegen en den 1 sten Mei waren de kastanjeboomen nog nauwelgks in den knop ter te ontvlieden te vluchten en voor altyd te verdwgnen Hoe vluchten ééa dag na zijn huwelyk als niemand deze ongehoorde handeling zou begrijpen Er zgn altjjd menschen die een verklaring weten te geven aar onverkUarbare zaken Men zon zich afvragen waarom hg die zoo verliefd was op zyne vrouw baar onverwacht verliet in het oogenblik van de hoogste gelukzaligheid Vroeger zou Bolniid met een minachtenden glimlach hebben geantwoord indien men hem voonpeld had dat er een oogenblik zou komen waarin het bloedig verleden nit het graf zou opstaan Thans joeg zgn vroegere misdaad hem schrik aan Dat is afgrgselyk I dacht hy Ik wil slapen De slaap alleen brengt vergetelheid Op zgn bed uitgestrekt eenigszins tot bedaren gebracht door de friaohheid zgner lakens sloot hy de oogen en wachtte tot de slaap hem zon bevangen Maar de slaap kwam niet I En de rampzalige hoorde de uren het een na hot ander langzaam slaan op de pendule in zijn kamer en by kende die ontzettende marteling de slapeloosheid I Toen Florence s ochtends haar echtgenoot aan het ontbijt terugzag uitte zij een kreet van schrik toen zij zijn door vermoeidheid verbleekt gelaat aanschouwde Ge doet mij ontstellen stamelde zij indien ge eens ziek waart I Wordt vervolgd wyl al het andere hout nog oven kaal ep dor was ale in December en Januari En ook later kwam er nog dikwyls tegenspoed de nachtvorsten deden zich geducht gelden tusschen 9 en 10 Juli bevroor in ondersoboidane deelen van ons land de boekweit en men vond s morgens het iÏB in de slooten terwgl het gras wit bevroren was ir CL De verbouw vnn kurk die in Spanje eene uitgestrektheid grouds van 256 duizend hectaren in beslag neemt is over 6 a 7 zuid westelijke provinciën verdeeld Do kurk groeit beter op terreinen naar het Noorden gelegen dnn op die naar het Zuiden in kalkachtigon grond wordt zo zelden gevonden wel somtijlis in steengrond on altijd op geringe diepte Do wortels zgn zeer sterk en wyd verbreid niet zeldzaam i i i die voor een groot deel boven do aarde uitgegroeid De meest algemeone wijze van aanbouw is het zaaien in voren op land dal vooraf licht bemost is bij den oogst wordt do opperste laag von don bast als onliroikbanr ter zijde gelegd doch de tweede secondaire laag waarvan de kurk wordt ekookt zorgvuldig afgenomen en opgestapeld Uit koken geschiedt veelal eeist in do kurkfnbrieken somwyien echter ook in de kurkbossohon de vermindering aan gewicht bij deze bewerking wisselt af tusschen 12 en 40 procent Na het koken Worden do kurk platon weder in eene vochtige plaats opgestapeld om hare lenigheid te bobouden De ongeloofelijke handigheid waarmode dan later de werlieden die platen in reepon do reepeii in achthoeken eu de achthoeken mot hunne kunstig gevormde messen woer in do andere vereisohte vormen snijden kan slechts door bezichtiging worden gewaardeerd Na het laatste sngden worden zo op een koele plaats geborgen na vgfof zes dagen gesorteerd on voortdurend vochtig gehouden tot de verzending Voor het sngden van 1000 kurken krijgt een werkman oen loon dat afwisselt van 36 cents tot f 1 50 al naar gelang van bekwaamheid Het sortoeren geschiedt in houten kisten mot verstelbaren bodem ii den vorm van jaloezién door deze kisten op te han ien en hoSn en weer te doen slingeren vallen de kurken die onder de gestelde maat zijn er vanzelf ouder nit op die wijze kan éen werkman op Éan dag 100 000 kurken niiar hare grootte sorteeren De zyde achtige glans op de fijne kurken wordt verkregen door eenr indompeling iu dobbel koolzure potasoh Bij de verzending geldon 80 000 stuks kurken voor éen baal De stad Argoria in Kansas heeft de vronw van een harer burgers als hoofd van het gemeentebestuur Mn Salter had zich in haar dertig jarig huwelijk eene uitmuntende huisvrouw en moedor betoond en altyd y vorig deelgenomen aan alle ondernemingen ten algemeenen nutte Haar vader Mr Kinzey had vóór haar hot ambl van burgemeester bekleed maar by de nieuwe verkiezingen waren vyf namen candidaat gesteld en daaronder was Mn Salter in plaats van een man Men lachte er om meenendo dat het eene spotterny op de vrouwenvereeniging was Daarom besloten de vriendinnen van Mn Salter dn vyanden met hunne eigene wapenen te verslaan Zy werkten voor de verkiezing door zoowel de vencaudelgke als de zodelyka voortroffelijkhodon van Mn Salter te te roemen en wol met dat gevolg dat drie vierden van de stemmen op haar uitgebracht werden Dezen nitslag vernam Mn Salter terwgl zg aan de wascbtobbe stond eu zij verklaarde zich bereid de verkiezing aan te nemen als men haar getrouw ter zijde wilde slaan om het welzgn der stad te behartigen Dit werd haar beloofd en Mrs Salter vervult haar ambl met ventand en niet zonder waardigheid De gemeente is maar klein en de regeoringszaken laten de bedrgvige rouw nog tgd genoeg over om al de kleeren voor zich en hare kinderen zelve te naaien haar tuin te onderhouden en hare kinderen goed op te voeden Boiteolaüdscb Overziciit De SeichKmiager bevat eene hulde aan de nagedncbtenis van Moltke die na het overlijden der keiren Wilhelm I en Friedrich als een levend gedenkteokon een gewichtig tgdperk van nationale ontwikkeling aan het tegenwoordige verband Slechts veroering dankbaarheid liefde gevoelen alle leden der natie voor dezen paladyn dos grooton Keizers zelfs die natiën welke hy in bloedigen kamp overwon konden hem de verschuldigde eerbied en bewondering niet onthouden Onbenevold zal zyn beeld iu de geschiedenis gelyk in do harten des Duitschen volks tot in do verste tydon stralen Zoolang het Pruisische en Duitsche le er bestaat zal do gedachtenis aan den grootsten zyuer aanvoerden niet worden uilgewiscbt De keizer heeft zgn reis afgebroken en is Zaterdag middag te Berlijn teruggekeerd Hij ging rechtstreeks van het station naar het sterfbed van Moltke waar hij tien minuten alleen bleef en eigenhandig oen grooton lauwerkrans neerlegde In de sterfkamer was alles onveranderd De maarschalk lag zooals hg gestorven was de gelaatstrekkeu geheel onveranderd bet lichaam met een witzijden doken bedekt de handen gevouwen daarboven liggende n aangrijpende woorden botuigde do keizor aan de famillieleden van den afgestorvene zijne deelneming Het lyk van Moltke zal Dinsdag voormiddag teKrtisau worden bijgezet na een lijkdienet in hotsterfhuis Het zal mot militaire eerbewijzen naarhet spoorwegstation worden vervoerd Do beun znl op den dag der begrafenis gesloten zijn In den Bgksdng maakte de rouwrede van den president Lovetzow algemeen een diepen indruk Ook alle sociaal demooratun stonden ten teekon van instemming met den algemeenen rouw op In het Hoeronhuis plukte WaWersee met tranen in de ooiten een blad van den lauwerkrans die Moltkes zetel versierde on legde dat in zijn aanteekonljoek De Moltke s zgn een oud Meoklenliurgsoh geslacht welks loden ook in Zweden en Denemarken hooge ambten hebben bekleed Hellmutb Karl Bernhardt yon Moltke word don 26en Oct 1800 te Parchim in Mecklenburg Schwerin geboren zijn vader was in Pruisisohen dienst geweest en later generaal in het Deenscho leger Vandaar dat de zoon te Kopenhagen zijn militaire pleiding ontving en in Deensohen dienst trad Maar reeds in 1622 ging hij over by hot Pruisisolie leger als 2o luitenant der infanterie Spoedig onderscheidde de jonge officier zich zoo gunstig aan de krijgssehool te Berlijn dat hij reeds iu 1832 bij den gcnoralon staf werd ingedeeld Daarna ondernam Moltke een reis naar hei oosten mot groot veriof Hg bleef echter te Konstantinopel waar hem do taak werd opgedragen het leger van den Sultan van Turkye te bolvormen Inderdaad gelukte het hem de troepen van Sultan Mahmoed aanmorkolyk te verbeteren maar met de eigenwijze Pacha s kon de jonge Pruisische officier het niet vindon Toen hy het Turksohe leger dat in 1839 uittrok togen den oproorigon onderkoning van Egypte M homed Ali vergezelde weigerde de Turksche opperbevelhebber hardnekkig Moltke s raad te volgen zoodat de veldlocbt met een gevoelige nederlaag voor de Turken eindigde Moltke die na zyn terugkeer uit Turkije allengs tot de hoogste rangen in bet Pruisische leger opklom in 186S werd hy hoofd van den generalen staf on na zyn groote ovorwjiuiingon door vorsten en medeburgers met allo mogelgke oerebewijzon werd overladen bleef steeds hot voorbeeld van eenvoudigheid en plichtsbetrachting Toen hg na deopnchting van bet Duitsche rijk tot lid van don Eijksdag was gekozen vervulde hij zijn plichten als afgevaardigde mot dezelfde nauwgezetheid als zijn militaire bezigheden Ook in den Eijksdag toonde hij zich zijn bynaam de Zwyger waardig Slechts zeldeu voerdehy hot woord maar Wanneer hij het deed endit geschiedde alleen by de behandeling vaii gewichtige militaire aangelegenheden dan wordaiiu zyn advies niet minder gewicht gehecht daneen redo ran den yzeren kanselier Men zal zichherinneren welken indruk do groote redevoering door den veldmaarschalk bg de behandeling van t S ptennaat in don Bgksdag gehouden in geheel Europa heeft gemaakt Het is nu ongeveer twee jaron ireleden dat de byna 90 jarige krijgsheld zijn taak als chef van den generalen staf neerlegde Keizer Wilhelm verleende hem zyn ontslag op de meest eervolle wyze on benoemde hem tot voorzitter der commissie voor de landsverdediging Zoowel in deze betrekking als in den Bgksdag bleef de grgze veldheer tot het laatste I oogenblik van zgn leven werkzaam Afzonderigk murcheeren maar te gelyk den slag slaan was de stelregel door welks toepassing hy de Pruisische en Duitsche legers tor overwinning wist te voeren In Moltke voriiest echter hot Duitsche volk niet alleog oen geniaal veldheer maar ook een waar patriot in den besten zin des woord en een burger wiens gohoele leven een voorbeeld was van eenvoud en plichtsbetrachting zoo in het gewone loven als jegens don keizer en hot vaderland Het aantal werkstakers in de Westfaalscho kolen myion is nog wat toegenomen Gisteren werd het berekend op ongeveer 10 000 van de 127 000 Men gelooft steeds niet dat de werkstaking algemeen zal worden Do hoofden der socialisten zijn wanhopend over do werkstaking en nog meer over het feit dat hun gezag wordt in den wind geslagen De Vgrwart hot officieel orgaan van de socialistische partij bezweert do Westfaalscho mijnwerkers geen algemeeno workstakina te maken omdat do werklieden do nederlaag moolen lijden Een groot gedeelte der werklieden segt hel blad schynt zoodanige mato van zelfbeheersching eu injiolit te mis sen als noodig is om de duistere plannen der bourgeoisie te sohonde te maken die met opzet een groote arboidstaking onder de mgnwerkeis tracht uit te lokken deeU uit beurss puiitie deels om de organisatie der werklieden t forplettiteu een thans ondernomen werkstaking z vom doSverklieden slechts groote ellende oplove j n de souvereine almacht der ondernemers voor een reeks van jaron bevestigen in den tegenwoordigen cconomisohen toestand is nagenoeg elke werkstaking een onbezonnen handeling Men ziet de bourgeoisie kry gt altyd do schuld ook van bet gebrek aan doorzicht en de eigenzinnigheid der werklieden Twee dor hoofdleiders van de werkstaking in het Essener mijndistrict zijn in hechtenis genomen De eigenaan der mijnen bobben den arbeiders aangezegd dat zy zich als ontslagen kunnen beschouwen indien zy vopr den 27 dezer bet werk niet hebben hervat Een verrassing heefi do Kngolscho minister van financiën de hoer Goschen velen aanhangers der regeering met zijn budget veisobaft Zijn belofte uit de troonrede gestand doende zal hij het overschot op de begrooting van 1892 voor de helft besteden aan het kosteloos onderwijs Beloften maken schuld zal menigeen beweren dat is waar maar niet minder waar is dat beloften in officieelo documenten gelijk oen troonrede voor het meerendool gedaan schijnen om zo onvervuld te laten Dit had mon eveneens verwacht van des hoeren Gosohen s toezegging betrekkelijk liet kosteloos onderwys ijl een aanzienlijke groep der tones Free Education verafschuwen Andere rainisterieelen bovendien ofschoon in beginsel voor kosteloos onderwys waren uit tactische beweegredenen er tegen om des hoeren Goschens plannen thjins nit te voeren Zy vreezen de oppositie van bovongenoomde fossiele elementen binnen de regoeringsparty daar tweespalt zoo kort voor de ontbinding van het parlement govaar kan opleveren voor de partijen die aan hot bewind zijn Dit alles bijeengenomen had men niet verwacht dat de heer Goschen op dit oogenblik do school zou durven vrijmaken Hot onvoorziene is evenwel gebeurd Van dezyde des hoeren Goschen behoorde daartoo moed want dit eenige lid der dissidente liberalen datgewaagd hoeft zitting te nemen in het torykabinet wordt toch reeds door de ultra s der conservatievenals een vreemde eend in do bijt beschouwd die men duldt doch op wiens liberale aspiration overblyfselen van een vroegere periode geen zuiver toryis gesteld Natuurlijk dat onder deze omstandigheden het voornemen van den minister om de kostolooze scholen uit te breiden een zeer uitoonloopendo beoordeeling vindt Diep verontwaardigd is de Stow dard die meent dat de kanselier dor schatkist het vertrouwen der kiezers hooft verspeeld door zyn voontel betrekkelijk het ovonchot op de begrooting Volgens het conservatief orgaan bestaat er geeneriei verlangen naar de vrije volkssohool Het behoeft wol geen betoog dat de vryzinniger oordeelendo bladen van een ander gevoelen zgn Ook aan deze zijde hoeft Gosohen s budget verrast Hier oordeelt men echter dat de royaliteit dor regeering betrekkelijk het kosteloos onderwijs zulk een goed onthaal bg de kiezers vooral op hot platteland zal vinden dat men Gosohen s begrooting als een verkiezingsbudget beschouwt on daarin een nieuw voorteekon ziet van oen spoedige ontbinding van het parlement Weer komen verechillende berichten uit Chili Terwyl te Hamburg tyding is ontvangen dat het grauw te Iquique deze stad bemachtigd en geplunderd heofl wordt uit London gemeld dat den 19don April by Iquique een gevecht nerd geleverd waarin de troepen van president Balmaceda werden geslagen Te gelijker tyd wordt gemeld dat de bevelhobbon der Congrestroepen nu eindelijk bun leger in de nabyheid van Valparaiso samentrokken ten einde zich van deze gewichtige havenstad moester te maken De leiders van het Congres hebben den vertegenwoordigen der andere staten te Valparaiso doen weten dat zy de stad in geen geval zullen bombardeeren I itusschen doet president Balraaoeda alsof het land in volkomen gewonen toestand verkeert Te middon van den burgeroorlog hoeft Balmaoeda alge roeone verkiezingen uiigeschroven en een nienw Congres laten kiezen dat natuurlyk alleen nit zyn aanhangers bestaat en door hem met oen Boodschap op plechtige wgze is geopend Het spreekt echter vanzelf dat het gewone Congres dit schgncongrei niet erkend PETROLEUM XOTEEKLXGE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk ie Roüerdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 50 Mei levering 7 40 Juniloverii g ƒ 7 40 Juli lovoring 7 45 Augustus 1 ♦