Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1891

OTerleed tot mgn emart myn geliefde zoon KLAAS in den oaderdom van 1891 AANBESTEDING Het bouwen eener BOERDERIJ te tolwijk in het Beijei scbe BESTEKKEN ei TEEKENINGENli 0 75 per gtak ie verkregen bg de Boekhandel rs J TAN ÜENTUM ZC ON te Gouda Amwyzigiog Woeniidiig 6 Mei 1891 ten li Oor De nitgave dezer Courant gesohiedt dagel ka mat uiiKondering van Zon en Feestdagen prgs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlgke Nomnien VIJF CENTEN l 238 3007 6709 304 3019 6714 410 il44 6716 483 iS267 é754 458 310 6807 495 3320 6813 552 3338 6641 624 3340 6 S7 634 3423 6959 725 3484 68 73 790 3503 6910 l I 826 3513 6931 854 3643 7014 878 3678 7024 900 3742 7O8 933 3754 7154 a 968 3755 7158 1 1021 3777 7215 1058 3871 726S l 1129 3893 7255 1155 4001 7288 1258 4069 7472 1263 3106 7474 1299 4160 7516 1318 4312 7563 1356 4368 7605 1471 4440 7817 1476 4480 7639 1862 4504 7662 4513 6729 4642 773910019 1897 4660 7742 10 ül uejivan iwee tot vqf laar JNadere ïnliebtingen geeft Notai B J A VAN dIJK TUIJN DBOOGLEEVER te Goi Ü aeTolhardi GOUDA 28 April 1891 Naar de Deputalenvergadering op Dinsdag 12 Mei te Utracbt te houden zijn afgevaardigd door de oentrale kieavereenigiog Nederland en Oranje in bet kiesdistrict Gouda de heeren H M Dercksen stemg C Bupke plaatsv stemg A Vingerling Ds J Osinga J C van Bergen L van der Wolf T van Duyvendijk H Jongenburger P M van der Kade en A Hoogendijk Te beginnen niet 1 MEI aanstaande zal de boot van Gouda naar Amsterdam vertrekken te alle diensten gebeel volgens de dienstboekjes Het hoofdbestuur van den Nederlandacben bond Maatsobappelgk Belang heeft aan de kiesvereenigingen in Nederland verzocht dat de Bond bij de komende verkiflzingen niet meer in de partyquaes tiea wordt gemengd Onze vroegere stadgenoot de Hoer T P Vlruly thaui wonende te Leiden zal Vrqdag Ï2 Mei e k den dag herdenken waarop hy vóór 50 jaren eigenaar werd dor nog steeds bloeiende Zeepziederg y de Hamer 1927 4687 7866 10072 12358 14559 16727 20041 1941 4722 7896 10073 12423 146i2 16775 20068 1952 4729 7970 10075 12503 14638 16826 20144 1983 4891 798110091 12518 14648 16867 20167 2034 4938 7982 10185 12662 14664 16992 20172 2043 4944 7985 10322 12669 14708 17034 20065 2099 4993 8007 10337 12685 14784 17061 20310 212 4996 8053 10340 12719 14800 17115 20317 2233 5089 8103 10402 12734 14819 17248 20372 2241 5282 8173 10431 12763 14833 17314 20446 2246 5301 8243 10446 12764 14837 17333 20480 2330 5313 8244 10457 12874 149 3 17349 20504 2350 6328 8260 10485 12921 14946 17417 20662 2386 5364 8262 10496 12932 14949 17498 20568 2391 5376 6268 10574 12943 14976 17604 2Ö662 2393 5430 8283 10608 12953 15002 17822 20762 2411 6665 8290 10809 12956 15031 17823 20787 2440 5734 8312 10621 13027 15081 17853 20816 2473 5928 8313 10663 13050 16130 17895 20828 2553 6117 8346 10689 13073 15132 17972 20904 2662 6124 8407 1074 13077 15140 1802 20927 2701 6138 8410 0634 13078 16189 18031 20978 2721 6194 8447 10836 13114 15267 18129 2760 6234 8463 10862 13187 15293 Uit Berg Ambaobt sohrgft jaea ena omtrent den brand van Zondag jl nog het volgende De brand ontstond in de woning van den veehouder J Verburg deze woning verbrandde even als die van den schoenmaker A Kappetijn van don heer T Blanken van J Verburg Jr en van den veehouder A Woliers in wiens woning nog enkele andere personen woonden De noningen van den timmerman S van den Oever en de onbewoonde huizing van Terlouw zijn gedeeltelijk verbrand De groote kerk mot den toren en de consistoriekamer zijn mede tot puinhoopen geworden Met zeer reel EEN ONGELUKKIGE Aaar M Frameh XII 46 Eoland knielde voor haar neder en sloot haar in zijne armen a P op dofifeu toon Oe zgt mgn schat mijn alles Mijn leVen begon met u en zal eindigen met u I Wat een goddelgke droom I Elkander M liefhebben dat alle hefkr t wijken voor de oneindigheid onzer ji P lulk een overweldigeuden hartstocht dat Florence s angst verdween Zij bemerkte met dat Eoland niet meer dezelfde man waa dien zg den vorigen dag gehuwd had maar dat hij bezig gehoudon werd door gehee andere gedachten Als ge ukitige bruidegom vroeg hij aan bot leven slechts Belonen van geluk als gelukkig echtgenoot vroeg ug nu de vergetelheid voor zgne akelige droomen ijangzamerhand bedaarden de uitboezemineen van Florence 8 jeugdige oprechte liefde do onrust van zgn verhit brein evenals rie schitterende stralen der zon de vochtige nevelen doen verdwijnen Plorenco I=OSTEIK ICr E15T LIJST van BEIEVKN goadrcssferd aan onbekenden gedurende de Ie lielftderinaanl April 1891 K Vermnnd Benschop Do Boog Gouda O Vogelberg Oudenbosch M Lankhorst Eotterdam Van Waddinxveen L Daiiis den Haag Van Zevenhuizen J Smit Nieuwkoop p BKIEFICAART E van Vliet Eotterdam Gouda 27 April 1891 De nirectour van het Postkantoor VÜESTER APVERTËWTIË Ï A D V K R T E N TIE N inaüeJiiiinen en Buitenlandsche Couranten worden dadetyk opgpzonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOÜI te Gouda Heden zoon jaar ea zeg maanden leTeriD 7 50 Septambar Ootober Noremb rea Dsoeaberlevenng 7 SO Zeileud 7 60 20 E HOLLANDER d36 Stèats loteri i eoi fa 26 April 1891 4e Klasae Trekkiiig van Maandag 27 April No Ï0748 2000i tNo 14469 ISOOiNo 405 D en 1S94 1000 No 8 811 11963 8266 ƒ 200 No isi 3317 MOS 1 218 16518 16574 Ï0S60 J 100 Pröien n ƒ 65 77 37I5 6Ü38 8570 10908 13194 15508 18201 100 286g 6299 8574 10969 13221 16578 18246 125 287X 63n4 8692 1098 13237 15594 18318 180 2 69ii6373 6 i llOlS 13252 1659S 1884 197 3009 6375 8673 lUl 13341 568li 18865 8677 lll4é 133 5 1571 f8867 8711 112S0 ISpS 1576 8456 8755 1130811 I3I2O 1581 8466 877 11352 I13586 1683 9 493 geuiear H PAiÜL te Gouda 88lj 11372 13688 1586 8540 886 892 908 9l9 9331 9261 9286 OraiEDW de nt4i dualiteit Z i alsook de gi Zilverel Da ps Zilveren Heé en Óouden Heeren I Eene van de beate van Horloget OaraDtiej vin twee tot vqf jaar Pasnge 12 Saltmhm lOMTVA ritsersc dkoopste iHorlogeli 11381 1 604 16860 860 6h 115964 18828 624 16957 18 38 15960 I 44 16074 191 65 16091 19 l781 16119 19i 01 16175 1 16223 1 138167 16264 1 13887 163S i 19 9447 U755 13914 16352 19 9463 11775 13978 16388 19 9539 11782 14021 16391 19 9599 11874 14070 1639S 19675 9661 11879 14118 16411 19680 9652 11912 14125 16412 19707 9658 11923 14130 16467 19747 9776 12003 14257 16486 19757 9824 12035 14300 16500 19789 9904 12092 14301 16539 19847 9912 12186 14373 16666 19867 9948 12198 14424 16609 19914 9975 12238 14461 16618 19920 1S259 14532 16640 19996 12261 14637 16714 20012 931 J 116 9382 11661 9433 11691 9440 11727 iDriobtingeni 11407 9608 l590r 8781 4 ure nam en plaats hebben UmzQi Zuurkool per Pond 10 Cent KEüLSCHB potjes van 3 Kilo 75 Cent met inb p Tau potje Nieuwe COCOSNOTEN 16 Cent per stuk Prima Maitba Aardappelen 7 Cent het Pond J GËIIRITSEl Korte Groenendaal FEANSCHE STOOMTEETEEU Gbeuisctie eo Zwitsersehe WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenbeiiner Kollerdani Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle goorten Meubelen Ledikautgord oen Taielkleeden Trjjpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blijven en worden onschadeljjk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 OroaAa Suelpersdrnk van Bbi vkma n k Zoon Openbare Verkoopingpen te GOUDA om contant geld op DINSDAG 28 APRIL 1891 des morgenste 9 uren ten sterfhaize van Mevrouw deWed JAEGER aan de Vfachterstraat WflkP No 221 van I Jeen netten I INBOEDEL bestaande in staande enforaagbare Mabooiehodten MEUBELEN otea gevulde BEDDEN en BEDDEGOED HÜ saiAD en eenigZILVBR ERK waaronder IgCODVERTS Ën op DINSDAG 5 MËr 1891 des morgens te 9 uren in het Lokaal van Verkoopingeb Wgk K No 252 aan de Peperstraat van een goed onderhoqden woarpuder gewerkt GOUD én ZILVER Daags vóór de verkoopingen op de gewone nrejn te bezichtigen Nadere inliebtingen geeft Notaris G C FORGouda én Z I Ii BOEpEL DE DIRECTIE Best Koehooi TE KOOF by 8 C CORDING te Zevenhuiien gemakk Igk vervoer per as en per schuit ipy Algemeen erkend als het beste MONOWATER der wereld 40jarige roem niond en Tandziekten zooala het lo orden dor tanden tandpijn ontsteking zwereu bloedend tandvleeaoh onaangename rjak uit den mond kalkvorminff worden zeker voorkomen en genezen door bet dagelijks gfbruik van het echte K K Hof Tandart Dr POPP s Anatberin Hendwater in aanmerkelijk vergroot fleaschen 4oor 60 ccut 1 20 en 1 76 hetw k gelijktijdig aangewend mot Or VOW Taudpoeder of Tandpanta steeds de tanden gezondj en schoon houdt Dr l OPl TandplomheerdeL Dr POPP s Kruiden Zoep tegen eiken buidiitslag en voortrcifelyk voor baden I Veiius zeep en lÈonBebloeiuea zeep POrr S tiekriiit Hseerde en Transparant B tilj cerlnezeepen zijn de fijnste Toilot im gozondheidszeepen wolke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen UV De numaaksela van Aliatlierill Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd 8 Br J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriowinkelsvan Nederland i N2 4514 Woensdag 29 April OUDSGHE COURANT Sieuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omatreken ADVBIITENTIBN worden geplaatst van 1 5 regela 50 Centen iedere rc 1 meer 10 Centen GROOT E LETTBBB worden berekend naar plantemimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni O0 Insending van advertentien kan geschieden tot eén nor des namiddags van den dag der uitgave moeite is het aan de ijverige pogirgen der brandweer alhier en van die der nahunse gemeenten Streefkerk Ammerstol Siolwyi en Schoonhoven S spuiten mogen gelukken den brand te beteugelen hoewel meermalen onderscheidene nibt riet gedekte gebouwen in vlam geraakten Het stalvee is gered geworden pluimvee enz wwden eene prooi der vlammen Van de inboedels iénagenoeg niets gered kunnen worden Tot in den mqrgenstond van Maandag zijn de verschillende brandapuilen aan het werk moeten blgven Verreweg de meeste dor verbrandde gebouwen en inboe lels ook kerk en toren waren tegen brandschade verzekerd Do oorzaak van den brand is onbekend BINNENLAND van aauteekeningen heeft v onien en deswege om zijn nauwkeurigheid geroemd wordt Omtrent da wijze van bewerking lïunnen wij mededeelen dat deze zooveel mogelijk overeenkomstig die van den heer Van Oosterwijk zal zijn met inachtneming van beknoptheid waar zulks zonder schade geschieden kan De tgd der verachijnittg is nog niet met zekerbeid te bepalen doch het voornemen bestaat om met den druk spoedig een begin te maken De volgende eigenaardige zaak hield gisteren den Hoogen Raad bezig Eerlang al bij den uitgeven P Gouda Quint te Arnhem een nieuw werk over de Gemeentewet ter perse komen De bekende uitgave dier Wet door mr O van Oosterwijk die in het bezit is van bgna elk Baadslid loopt slechts tot het jaar 1867 zoodat er niet in voorkomt an rd de fobgst belangrijke administratieve en rechtsgeleerde quaestien die na dien tgd hebben plaats gehad terwijl bovendien de toepassing van vole artikelen tengevolge van veranderde inzichten sedert in verscheidene gevallen aanzienlijk gewijzigd is Ofschoon hel werk van mr Van Oosterwijk nog op een groot aantal punten bruikbaar is en het in elk geval voor de geschiedenis der Wet en de vroegere rechtsspraak waarde blijft behouden was het toch hoog noodig dat in dit gemis voorzien werd Daar het vrij dure werk zich in zoovele handen beviadt was het niet wenschelijk het geheel te herdrukken maar heeft de uitgever er de voorkeur aan gegeven een aanvulling en bijwerking tot op den dag der verschijning die zich geheel daaraan sluit tegen een zeer matigen prijs verkrijgbaar te stellen De bewerking is toevertrouwd aan eeu rechtsgeleerde die reeds onderscheiden andere belangrijke Wetten A S 66 jaar landbouwer te Sassenheim verkocht san een melkverkooper voor het tijdvak van 1 Mei tot 1 November 1890 de melk zijner koeien voor ƒ 4 60 de 100 liter Dagelijks werd aldus door S afgeleverd omstreeks 100 liter somtijds daarboven somtijds daaronder In September 1890 bevond da afnemer dat de boter die hij van deze melk maakte niet alleen zeer slap was doch dat daarin ook stukjes kroost en kleine zwarte puntjes aanwezig waren Naar aanleiding van bij hem gerezen vermoedens bespiedde hij nu A 8 bij het melken Hij zag dat deze op hel land melkte en toen een emmer vol gemolken was met dien emmer ging naar een roeiboot waarin eeoige melkkannen aanwezig waren de melk in een der kannen overatortte on daarna die emmer vol schepte met water uit do Sassenbeiroer vaart en dat eveneens bij die melk stortte Hij kwam toen voor den dag en belette dat de overige kannen eveneens een dergelijken doop zoudan ondergaan en peilde later de onvervalschte melk met die in de andere kan hetwelk een groot verschil in gehalte gaf Van af dien tijd ontving hg van A S die waarschijnlijk niet met de verdunning durfde voortgaan nimmer meer dan 80 liter melk zoodat hem bleek dal hg dagelijks pi m 20 litei water had ontvangen FEVILLETOIV zgne verbeelding bovenmate vergrootte Van dit oogenblik af week de marteling van den ongelukkige niet meer Het was een kwelling die hem geen minuut geen seconde verliet een soort van helscho pijniging Nu en dan vroeg hij zich af of hij Florence beminde of duchtte Zij betooverde hom en joeg hem vrees aan I Tu krachtig van geest om zich te laten overwinnen zonder strijd trachtte hij de angsten en den opstand in zijn ziel te bedwingen Hg begreep dat zijn liefde alleen over zijn waanzin kon zegevieren Toen begon hij zgn hartstoclit te overdr jven Sedert zijn komst op Canonrgues had Roland geen nacht geslapen Altijd diezelfde slapeloosheid Te vergeefs trachtte hij zijn lichaam af te matten door lange en snelle tochten door zooveel mogelijk Itchaamsbeweging te nemen De slaap bleef hem ontvlieden Zijne leederheid voor Florence onderging den terugslag van al die aandoeningen der hersenen Roland ondervond een ziunelijken drarg naar altijd nieuwe begeerten door geen oververzadising uit te dooven Eu die opgewondenheid verblgdde Florence maar joeg haar terzolfdertijd vrees aan MJ voelde zich uitsluitend geliefd uitsluitend aangebeden En toch ontwaarde zij wonderlyke tegenspraken in het karakter van haar echtgenoot wiens oogen zoo plotseling konden veranderen En in de diepste diepte van dien zoo vast op haar gevestigde blik ontwaarde de jonge vrouw een onverklaarbare gedachte stolde voor een verre wandeling te maken en na hot ontbijt gingen zij samen uit Laten wg Nelly tegemoet gaan sprak zij Het rijtuig moet haar een uur geleden aan het stationte Perthuia hebben afgehaald Ge zult haar thuis vinden als wij terugkomen lieveling Laten wij liever het bosoh ingaan daarboven op don top van den heuvel Na een goed uur geloapen te hebben hielden zij stil onder dicht kreupelbout Bond ben hoorden zij ds duizenderlei onverklaarbare geluiden in de natuur die ontwaakte bij de nadoring van de lente Onder het mos dat zij onder hunue roeten vertrapten voelden zij millioenen bloemen en onzichtbare insecten leven en bewegen vogels vlogen van tak tot tak terwijl een zoele wind do groote stille eiken zKÏchtkens streelde Florence ging op oen rotsblok zitten en Boland nam naast baar plaats Toen sprak zij hom over baar verleden over het klooster over de droomen barer kindsheid Hij luisterde zonder te verstaan Met den blik strak op haar gevestigd beschouwde hij haar minder om haar aan te zien dan om hare gelaatstrekken te boatudeeren Evenals in den slaap dacht hij gelijkt zij haar ook nu j soms heeft zg dezelfde klank in hare stem En door de oogeu de li i i ii het voorhoofd zijner vrouw nauwkeurig gade te slaan kwam Roland tot de ontdekking van zonderlinge on nitnwe gelijkenissen die misschien werkelgk bestonden maar die V