Goudsche Courant, woensdag 29 april 1891

Ob iit wege ii geatelde klaoht werd de leveran A a vervslgd voor de Rechtbank te sUage en veroordeeld tot 3 maanden govangeniastraf wegens aflevering van drinkwaren wetende dat ze vervalscht tyn door b voeging van een vreemde lelfstandigfheid Het Óerechtahof bevestigde hot vonnis Mr Verschoor advocaat te sUage tnd in ouiatie voor den veroordeelde op en trachtte aan te tooncn dat in caau geen vervaUcbiag maar alleea veidunning van de melk bestand omdat water niet is een aan melk vreemde zelfstandigheid daar melk reeds een groot deel water inhoudt lo oals zq van de koe komt en dat het Ueen de vraag zou zgn of de verdunning in zoodanige mate was geschied dat de melk had opgehouden melk te zijn Zoodanig onderzoek had volgens pleiter evenwel niet plaats gehad Om deze redenen concludeenle mr Verschoor alzoo tot vernietiging van het veroordeelend arrest Mr Van Maanen Advocaat Generaal zal op 19 Mei aanataande in deze zaak conclusie nemen Volgens den Haagschen kronieksehrqver van de N GroH CU zullen waarsohjjnlgk de beide eerste werkdagen der Tweede Kamer van deze week Dinsdag en Woensdag nog door nieuwe sprekers worden ingenomen men ziet nog redevoeringen te gemoet van de hh v Houten de Beaufort v Kempen V Löben Sela en Seret Beekers tn Hafïnans Famcombe Sanders Borgesius en anderen Kn als derhalve Donderdag de ministers aan het woord komen en achtereenvolgens alle bezwaren behandelen ieder voor zijn aandeel ook de minister van financiën dna wat de geldelijke gevolgen betreft dan zou t zeer wel mogelijk zijn dat de replieken niet vóór het einde der week mits er een Zaterdag zitting aan gewaagd wordt afloopeo Maandag 3 of Dinsdag 4 Mei begint het debat dus over de artikelen en de meer dan 100 ingediende amendementen die dan misschien nog vermeerderd wel in een bondel mogen worden vereenigd in behoorlijke volgorde teneinde het overzicht te vergemakkelijken naast het wetsontwerp der legeering dat nog enkele redactie wyzigingen zal ocilergaan De kans om door de motie Domela Nianwenhuis het ontwerp buiten verdere behandeling te stellen is zoowat nihil Maar of daarom de wet ten slotte zal worden aangenomen dat blgft zeer dubieus De beste kansen bleven volgens dezen kroniek ohrijver bestaan als de regeering op hoofdpunten geen enkele concessie doet en alleen met kleine technische verbeteringen meegaat Hoogstens zoa een verkorting van don 8 tot 6 jarigen diensttyd kannen worden toegegeven en een kleine verlenging van de korte oefening Maar noch de dienstruiling noch de vermindering van t contingent zouden de kansen van het ontwerp doen stijgen Het is echter niet waarschijalyk dat de eindstemming vóór de verkiezingen zal plaats hebben Zoo b de debatten thans loepen is het te verwachten dat in de tweede helft van Mei de behandeling der voordracht zal worden verdaagd En niemand kan voorzien wat daarna zal gebeuren Blijft de Kamer ongeveer onveranderd dan zal men in Juli of Augustas de afdoening doorzetten maar verdwijnt de tegenwoordige meerderheid en t kabinet met haar dan is het uit met de legerwet lot dat een Sedert drie maanden bewoonden zij hun afgelegen verblgf vreemd aan het gewoel der wereld in vergetelheid van alles wat niet hun zelven betrof Tweemaal s weeks schreef Alice aan baren broeder die met enkele regels antwoordde Florence was buiten weten van haar echtgenoot minder achterhoudend zij vertrouwde hare schoonzuster hajutelkens grooter wordende onrust alleen oenigszins tot kalmte gebracht door de redeueeringen van Nelly Florence s oplettende teederheid werd verontrust door de onbegrijpelijke stoornis die zij opmerkte in de gezondheid van fioland Hg leed aan een aanhoudende slapeloosheid en een dagelijksch gebrek aan eetlust want ondanks zijne verre tochten gaven de zenuwen tan den zieke zich niet gewonnen Wees niet beangst lieve mevrouw zeide Nelly lacht 6e wordt to veel bemind Dat is alles Uoet ge u daarover beklagen Toen mgnheer ubnwde had zijn hart nog nooit liefde gekend Diewerkzame geest had zich met de wereldsche vermaken weinig beziggehoudeij Terwijl hij zich onthieldvan gemakkelijke veroveringen beeft hg al het vuurzgner hartstochtelijke liefde voor n bewaard De jonge mevrouw Montfranc schudde blozend het hoofd een oogenblik gerustgesteld maar weldra opnieuw door haar zorgen overvallen Vour Nelly bleet Roland de ridderlijke held van wien alle vrouwen droomen Zg herdacht altijd weder dien ver verwgderden tijd toon hg haar be ehermde en verdedigde Zonder hem zou zij door volgend miai t iw w misschien zeer belangrijke wijzigingen in m1 hebben gebracht Men leest in de Deli Gt van 28 Maart jl Volgens de Pinang Gazette hoeft 80 deier op de Bdirivier ongeveer 600 yards van onze benting een aanval plaats gehad op een Europeaan die zich met eene sloe naar boord wilde begeven De bemanning van dit vaartuig sprong te water o vluchtte de Europeaan werd daarin verhinderd door de Atjehers die hem een viertal klewanghouwen toebrachten en wie het waarschgnlgk te doen was om het geld dat hg gewoonigk met zich voerde Thans vonder zij echter niets van waarde in de boot en namen daarop glings de vlucht De gewonde wordt in bet militaur hospitaal verpleegd en zal hoogstwaarsohgnlgk wel herstellen Wg z Jn iu de gelegenheid aan dit bericht toe te voegen dU de aangevallene kapitein Ross van de Washi is van wien het bekend is dat hg meestal geld bg zioh heeft Deze roofpartg en een andere aanval welke 8 dagen vroeger op vier politieop passow van den radja plaaU vond ïMJce het materieel voor de artasisehe putboring aan de linkeroever der Bdi ri ier moenen bewaken en waarbg het om de geweren te doen was waarvan er twee iu handen der Atjehers bleven nadat een der roevers zwaar was gewond moeten waarsohgnIgk worden toegeschreven aan lieden uit de geblokkeerde staatjes waar de rgatoogst mislukt is en die nu bg honderdeu na r de Oostkust uitwgkeu Uok onder de Atjehers zelven is de onveiligheid daardoor zeer toegenomen en moord en diefstal tegenwoordig aan de orde van den dag Zoolang die maraudeurs zich niet tof benden vereenigen zullen zg ons niet veel afbreuk doen doch er heeft zich slechts een invloedrgke toekoe aan hun hoofd te stellen en de poppen zgo weer aan het dansen evenals verleden jaar De Bukowutaer Nackricite behelzen een uitvoerig verbaal over het vreeaelgke ongeluk waarbq 86 menschen door een dollen wolf gebeten z Jn Het woedende dier liep Zaterdag avond tusschen 8 en 9 uur uit de richting van Mahala langs den groolen weg naar de dorpen Zuksea Sadagora en Rohozna waarbij hg 36 menschen aanvloog Volgens getoigen sprong het beest eiken voorbijganger naar de keel zoodat de oieeate verwondingen in het aangezicht en de bals geschied ign De aanval gebeurde zoo onverwacht dat de meeste perwnou zioh niet konden verdedigen en daarbg met zulk een woede dat de wolf bg een zgner slachtoffers het kakebeen doorbeet en bg een ander het neusbeen verbrgzelde Dit alles geschiedde in een oogenblik tgds daar het beest na gebeten te hebben dadelgk aifliet eo zioh met een vervaarlgken sprong op een ander slachtoffer wierp Zoo kwam het door eene openstaande deur in de keuken vaq de oavallerie kazeme in Zukzka waar het een dragonder near de keel vloog Daarna snelde bet naar buiten en viel op de dorpsstraat ieder aan die hem tegen kwam waaronder een markskramer Zwarici die een diepe wond in den arm kreeg Deie Zwaricz echter was een zeer moedige kerel die niettegenstaande zgne wond het beest achtemszette met een spoedig uit zijn huis gehaalde hooivork De wolf was in de duisternis reeds verdwenen en naar Rohozna geloopen waar hg na mevrouw Reeding zgn weggejaagd zg zou miss Sidney nooit hebben leeren kennen en dat was voor baar een geluk meer nog haar redding geweest Thans was hare toekomst die barer beide zusjes verzekerd Al te zeer aan hare meesteres gehecht om haar zorgen niet te doelen merkte ook zg de verandering in Roland s cielatoestand wel op Het gelaat van Montfranc werd bleek en mager Zgn blauwe oogen met den somberen en krachtigen oogopslag schenen grooter door de magerheid zijner ingevallen wangen In den slaap kroeg zijn gelaat een harde uitdrukking die Florence somtijds verwonderde Als hH zioh maar niet verveelt in onze gelukkige afzondering zeide zg angstig Nelly lachte en spotte met deze onnoozele vor onderstelling Zich verveten f h jf O mevrouw men verveelt zich nooit met een liefde als de zgne in hethart Let maar eens op hoe hij altijd met u bezigis met u met uw kapsel Heeft hij u gisteren nog niet verzocht uw haar naar achter gelÉamden in den nek opgebonden te dragen f Dat is geenmode ec toch De reden was dat Roland verandering wensohto I gebracht to zien iu Florence s uiterlijk Een wijzi ging in hot kapsel of in het toilet verdreef voor enkele uren de noodlottige gelijkenis die hem overal I vervolgde I Weder was het zomer Nu gingen de beide echt vele menschen gebeten te hebben plotseling reohtsomkeert maakte en weer langs denzelfden weg naar Sadagora terugkeerde Nauwelgks had Zwaricz die al dien tgd op de loer had gestaan in de verte de twee gloeiende oogen zien aankomen of hg wist zich met zgn hooivork zoo goed in postuur te stellen dat het beest in de twden van de vork rende Nu snelden eenige naohtwacbters en politieagenten toe die den wolf doodsloegen Bgna de geheele bevolking van bovongenoemde dorpen kwam aanloopen om den dooden v nnd te bekgken Hoewel de veearts na gehouden Igk outleding niet met zekerheid durfde te zeggen of het beest al of niet dol was is dit tooh vrg waarsohijnlgk het geval omdat een wolf zoolang hg niet door honger gedreven wordt nooit menschen aanvalt en in de buik van het gevelde dier overblijfsels van voedsel gevonden worden Van de gewonde personen zijn er dadelgk 29 naar het gasthuis van Csernowitz vervoerd waar de beten werden gebrand maar daar dit middel niet sekor is werden er 17 van de zwaarst gewonden naar Bukarest gebracht waaj een inrichting van Pasteur onder leiding van prof Babes bestaat Van deze laatsten hadden de moesten vreeselgke wonden in het gezicht Van een was de neus afgebeten van een ander de huid van het voorhoofd gescheurd en eene vrouw Uominika Illanka kon niet vervoerd worden omdat ha r rechterwang en oog weggebeten waren Men réest echter dat het ongeluk nog grooter is dan men nti weet daar waarscbgnigk vele boeren die door den wolf aangevallen en niet heel erg gewond zgn uit gemakzucht en uit wantrouwen tegen geneeskundig hulp geen aangifte zullen doen terwgl het voor de hand ligt dat er ook ekn groot aantal huisdieren gebeten zijn Het heet dan ook dat er reeds eenige dolgeworden koeien zgn afgemaakt Intusschen zgn er door de overheid groote drijfjachten in de omstreken verordend daar de aanwezigheid van talrijke wolven gebleken is Mr S van Houten heeft zgn achtsten staatkundigen brief grootendoels gewijd asn hetgeen hy noemt staatsphiianthropie De staat iio redeneerde men in Duitachland en zoo redenoeren helaas te velen nok ten onzent de staat behoort voor de zwakken in de bres te springen op den enkelen grond van hun zwakheid het is daarom de taak van den staat niet enkel voor de rechten maar ook voor de belangen der werklieden te zorgen invaliden en ouden van dagen behooren althans tegen de nijpendstt armoede door den staat gewaarborgd te worden Dit denkbeeld i prachtig mooi voor een goeden ouden Duitaohen Landesvater maar hij die Mcnkt dat de Staat nieta geven kan wat hg niet eent neemt zal er zich niet bij kunnen neerleggen Mr Van Houten komt daarop tot den heer Van Marken en zijn modelfabriak De door dien industrieel gewilde weg om desnoods het protectionisme van andere Staten door repressaille maatregeleu te bestrijden is volgens den beer v H zoo gevaarlijk mogelijk Zijn onderneming neemt als t ware da geheele zorg der werkjieden op zich maar hü ziet op zijn beurt naar de sterke schouders van den Staat uit om hem te steunen als de verplichtingen die hg op zich genomen heeft hem te zwaar moohtan worden De grond der toekomst zon onder zijn stelsel genooten noCiit anders uit dan s avonds wanneer de schaduw koelte aanbracht op de vlakte De boeren hadden het jonge paar op het kasteel Canourguet leeren kennen en liefhubben Men wist overal in den omtrek dat op bet kasteel alle nooden werden gelenigd en dat men er nooit vergeefs de hand uitstak om te vragen Om hare aangeboren zachtheid werd Florence door iedereen aangebeden Werd een kind ziek dan kwam men haar hulp inroepan bij huiselijke twisten rustte zij niet voor lii de eendracht had hersteld Die atmosfeer van eerbiedige genegenheid omringde hen als qj in de sah mering te paard voorog reden sieriyk en bevallig als het romantische echtpaar dat bet werMvl leven niet van hun liefde heeft kunnen afscheidei Omstreeks dien tgd begon Boland te lijden Mi benauwdheden waarbij hij dan uren achtereen VU adem snakte Florence liet oogenblikkeiyk doktnr Grand uit Porthuis ontbieden Na eenig onderwek verklaarde deze dat er stoornis bestond tengevolge van hartkramp Dit kon Montfranc niet verwonderen F rtijds hadden de militaire dokters tot tweemaal toe geweigerd hem in het leger aan te nemen De dokter schreef extract van thebaine voor de benauwdheden weken dadelijk Roland kon weldra niet meer buiten dit geneesmiddel dat tevens de slapeloosheid verdreef JTordt tenolgJ feitelijk slechts uit dit eene artikel bestaan De fabrikanten zorgen voor hun werkvolk de staat zorgt voor de fabrikanten In feodalen vorm zon de socialistische heilstaat worden verwezenlijkt gelgk in Duitsohland De heer Van Houlen besluit zgn brief als volgt Het kan inderdaad in onzen tijd niet genoeg herhaald worden dal de stnat een instelling is voor de handhaving van het recht en voor de behartiging der algemeene belangnn geen diaconie geen maatschappij om uijverheidsoudernemiagen tegen kwade kanwn te beveiligen Een gedeelte onzer liberale woordvoerders is geheel op den verkeerden weg Zij laten den Staat alles en nog wat beloven en voeden zelfs altgd in beginsel eenige instemming voor de fata morgana welke de heer Uomola Nieuwenhuis onzer arbeidersbevolking uit de staatskas voortoovert Ik ben het dasrom dan ook niet eens met de leden der Liberale Unie dat de omstandigheden het overbodig maakten in haar manifest aan de handhaving van het stelsel van len vrijen handel een plaats te gunnen Dat stelsel heeft onder de liberalen halve vrienden misschien zelfs verkapte tegenstanders En t is toch ongetwijfeld niet alleon de bron van de betrekkelijke welvaart die wij genieten maar de jaren waarin het protectioniime elders aangenomen ons voordeel gaat brengen zijn aangebroken Had ons stoatsbestuur don moed gaandeweg het tarief nog verder te beperken om eindelijk behoudens aceijnsheffing tot het vrijhavenslelsel te komen nog meer zou hier te lande do plaats zgn waar de handel bij voorkeur zijn zetel opsloeg Nog voordeeliger zou bet zijn voor vele indastrieelen die in belangrijke mate bewerkte goederen als grondstof gebruiken zich op ons grondgebied te vestigen Grooter zou ook de vraag naar werkvolk worden en meer benoodighetlen zou de werkmam zioh kunnen aansohiSen voor het loon dat hij naar de wet van vraag en aanbod bedingen lean De halfheid van het liberalisme der afgeloopen periode heeft ook op dit gebied stilstand gebracht en die stilstand is reeds achteruitgang Het blijve niét langer ons eenig doel het verworvene te verdedigen togen de Bahimann s Van Marken s en verdere heele en halve proteotionisten laat ons weer de handen ineenslaan om aan onze proefhoudende beginselen volledige werking te venekeren De heer Henty Tindal beeft een brochure in het lieht gegeven waarin hü over de aanhangige legerwet zijn meening uitspreekt en de velo zwakke zijden van het ontwerp in het licht stelt Zijn oordeel is zeer ongunstig doch hy vreest dat partija odtariebelangen nog wel krachtig genoeg zullen zijn om de e slechte wet te doen aannemen door de Kamers Over de verdedigers der wet laat hy zich als volgt uit Men kan de sprekers en schrijvers over deze wet in twos kategorieën splitsen namelijk de burger geren de militaire voorlichters Onder de eerste kategorie treft men tal van hoogleeraren aan o a Professor Sprnyt Professor Buys e a Professor Spruyt gaf in eene vergadering der kiesvereeniging lie Grondwet zgne verontwaardiging te kennen toon ik zeide dat het mij verwonderde dat de hooggeleerde beeren plotseling zooveel verstand hebbeu gekregen van onze defensie dat zg deze zoo ingewikkeld gestelde militaire wet kannen beoordeelen en durven aanbevelen Vroeger toch niden zü gtsn verstand genoeg te hebben van militaire zaken om het eenvoudigste te begrgpen al werd het bun ook duidelijk uitgelegd En wat zg u er al niet voor eenvoudige zaken in den laatsten tijd bekend geraakt I Om maar weder een paar oude voorbeelden aan ta halen dtene het volgende Men heeft gehoord dat in de open stad N magen gelegen op één uur afstand van onze grenzen de kleeding en wapens zijn opgelegd van de milioiens die in tg d van oorlog moeten opkomen Deze milioiens moeten dus bü de mobilisatie naar Nijmegen gaan om aldaar gekleed en gewap Bd te worden Er is klaarblijkelbk op gerekend dat da eventueele vijand Nijmegen gedurende de eerste drie of vier dagen van den oorlog wel ongemoeid zdl laten Een ieder weet thans dat eent S4 uur na het besluit van mobilisatie treinen moeten beginnen te loopen van uit plaatsen vlak aan onze grenzen gelegen zooals Winschoten Hengelo Zovcnaar enz Bekend is het dat waarschijnlijk voor het gemak de artilleriebezetting voor de forten aan de grenzen in tijd van vrede garnizoen houdt te Gorinchera Hot is bewezen dat als alles waarop het legcrbestuur rekent niet uitkomt wanneer de vijand niet zoo vriendelijk is ons genoegzaam tijd te laten er geen spfake k n zijn van eene verdediging des vaderlands Nadat dit alles uitvoerig wns uitgelegd en bewezen heb ik dikwijls den wensch uitgesproken dat er tooh eindelijfc wat leven in da brouwerg zou komen dat men met dergelijke onzinnige toestanden niet langer genoegen zou nemen Toenmaals was het eenig antwoord dat ik van onze hooggeleerde hoeren ontving Ja ziet u dat moet u mij niet kwalijk nemen ikgeloof wel alles wat u zegt maar ik heb geen verstand genoeg van militaire zaken om er mg in te mengen I Toch was alles wat ik zeide duidelijk en gemakkelijk te controleeren Thans is een van de lastigste vraagstukken aande orde die den krijgskundigen fer oplossing kanworden voorgelegd nl het maken van organiekemilitaire wetten i Door alle tijden heen zijn de goede militaire organisateurs ingeveer even weinig algemeen geweest als witto raven vandaar dat zij aan wie het gelukte werkelijk goede organisatie te ontwerpen beroemd i zijn over geheel da wereld Mag het mij nu niet bevreemden dat personen die zeggen geen verstand genoeg te hebben van militaire zaken om het eenvoudigste te begrgpen thans overal met zelfvertrouwen optreden teneinde organieke militaire wetten te bespreken en aan te bevelen Ik was vroeger wel eens geneigd te denken d r die heeren tu bescheiden waren en ik schreef hunne houding daaraan toe dat de verdediging van onze onafhankelgkheii gyen partgzaak is dus volgens hen eene zaak waarbg weinig eer is te behalen Thans nu ik alles gehoord en gelezen heb wat zij over de legerwet zeggen ben ik zeer bereid hun mijne verontschuldiging aan te bieden voor deze gedachte Het blgkt werkelijk dat zij niet het minste verstand hebben van militaire zaken Ik hoop dat Professor Spruyt mij dit gezegde niet weder ten kwade zal duiden De hooggeachte Professor kan gemakkelijk ecu f reef nemen om to zien of ik gelgk heb Hiertoe moet professor Spruyt zgn hoogleeraarschap voor eenige jaren aan den kapstok hongen Hg moet zioh gedurende eenige jaren uitsluitend bezig houden met het bestudeeren van de militaire wetenschap Als de professor dit doet en als hij werkelijk eonigen aanleg heeft voor die wetenschappen dan ben ik vast overtuigd dat hij over een paar jaar tegen mij zeggen zal Ik weet er nog niets vau 1 Het gaat met de krijgswetenschappen zooals met vele andere zij die er ernstig studie van maken komen dikwijls pas na langdurige studie tot de conclusie hoe weinig zij er van weten Goede krijgskundigen zijn zeer zeldzaam wol treft men in bijna alle legers een groot aantal specialiteiten aan voor techniicho onderdeêlen mnar hot zij er verre van af dat deze specialileiten tevens de beste kruukundigen zijn Zooals ik meermalen ojtmerkte Vm men zeer goed een knap officier zijn zonder daarom nog eenige kennis te hebben van organisatie legeraanvoering en andere groote militaire vraagstukken Da versbhillende sprekers en schrijvers die den wensch te kennen geven dal de legerwet zal worden aangenomen doen dit omdat zij zeggen dat het grondbeginsel van de wet gelegen is in het persoonlijk vervullen van den dienstplicht Zg hebben dus klaarblgkelük zoo weinig begrip van do zaak waarover zij spreken en schrg fen dat zg het grondbeginsel niet kennen van eene wet waarover zg redevoeringen houden van uren lang of waarover zij boekdeelen vol schrijven Het zij met het welmeenen van deze heeren gezegd dit gebrek vindt men meestal slechts bij totaal onkundigen Zij houden een detail van uitvoering waarover ze veel hebben hoeren spreken voor de hoofdzaak het grondbeginsel dor wet den de cbarg d affaires van Rusland l S nkrijk Spanje en België en alle secretarissen van legatie en de militaire attaches bij de gezantyihappen geaeorediteerd Deze audiëntie de eerste door den tegen woordigen keizer KwangSu aan de vertegenwoordigers der westersche rgken verleend is op do meest voldoende wgzen afgeloopen Den volgenden dag vereeuigden zich al de leden van het corps diplomatieque aan een diner hun door den keizer vertegenwoordigd door prins Bhing in bet gebouw van den Tsung li Yameu aangeboden BuitenlaDdscb Overzlcbt De Fransche ministerraad hoeft zioh in zijne jongste zitting geruimen tijd bezig gehouden met de quaestio van het toltarief die de Kamer vóór de vacantie bij hare weder bijeenkomst aan de orde gesteld bad Trouwens er is haast bij als men in aanmerking neemt dat er zeker lang en breed over beraadslaagd zal worden dat vervolgens de Senaat ann het woord zal komen die gewis niet alles gaafweg zal aannemen wat de andere tak der vertegenwoordiging beeft beslist zoodat eene nieuwe beraadslaging in de Kamer te wachten staat dat voorts de behandeling der begrootiug voor 1892 haren tgd veroisoht en er nog eenige spoedvereischende ontwerpen aanhangig zijn terwijl er buitendien met de zomer vacantie een schadepost voor den nationalen tijd gerekend moet worden De tijd is dus niet te ruim voor een en ander tot 1 Februari 1892 de termijn waarop dehandelstractaten vervallen Wat nu de beraadslaging in den ministerraad betreft volgens eene officieuse nota is de regoering besloten de Kamer te waarschuwen voor overdreven protectionisme waardoor de voortbrengselen vanden nationalen arbeid gevaar zouden loopen op de buitenlandsche markt geweerd te worden Do mijnwerkers in de Bijnprovincie en Westfaleo wier gemachtigden er waren 274 gemachtigden die 166 mijnen vertegenwoordigden Zondag te Dortmund een bijeenkomst hielden hebben besloten den sirgd tegen de mijneigenaars weer te aanvaarden en opnieuw eene algemeeue werkstaking uit te lokken Tot dusver was do werkstaking nog slechts van plaatselgken aard In het district Dortmund bedroeg hel aantal werkstakers Zondag ongeveer 10 000 en werd in 22 mgnen niet gewerkt Daarbij had de beweging zich ook uitgebreid in Essen zoodat het geheele aantal werkslakers op ongeveer 15 000 wordt geschat Daar echter het geheele aantal der mijnwerkers dio in Pruisen hun brood vinden meer dan 120 000 bedraagt kon de werkstaking nog niet als ernstig worden beschouwd Nu echter ook de werklieden in de andere districten besloten hebben zich bij hun makkers in Dortmund en Essen aau te sluiten is natuurlijk een aanmerkelijke uitbreiding der betooging te wachten ook al komt het nu niet tot een zoo algemeene werkstaking als voor twee jaren toen het aantal der werkstakers bijna 100 000 bedroeg Dat de werkstaking tot niets zal leidan geloovenzelfs de leiders der sociaal democraten die de beweging dan ook ten sterkste hebbej ontraden wantde mijnwerkers hebben geen hulpmiddelen en daarbijzal de regeering terstond pogen te verbinderen dat ook werklieden in andere takken van nijverheid wegens gebrek aan kolen tot werkloosheid worden gedwongen Zoodra de werkstaking zich uitbreidt zal de regeering gelgk de Sekhêameiger mededeelt onmiddellijk deinvoerrechten op steenkolen zooveel verlagen dat alle fabrieken dezo tegen dezelfde prijzen uit andere lanMen schrijft aan Met Vod Dan 6n Maart heeft den kunnen ontbieden de eerste groote oudientie bü den keizer van China4 In dit opzicht zal dan vooral da houding derplaats gehad Zes f w i A I Tl o i i v o k i Belgische mijnwerkers van belang zijn Bg bet jongste congres te Brussel werd besloten de algemeene werkstaking in België uit te stellen totdat eersten gebleken zgn in hoever de regeeriug en de Kamer geneigd zouden zijn tot uitbreiding van het kiesrecht maar nu de werkstaking reeds in Pruisen ie uitgebroken zgn er ook in Henegouwen an de Borinage weer werklieden dio zich bij de Pruisische mijnwarkars willen aansluiten Een besluit is in dit opzicht nog niet genomen De leiders der werkliedenpartij doen echter ook in België bun best om den strjjd te verhinderen dia voor de werklieden onder do meest ongunstige om standigheden wordt ondernomen Daarentegen wordt uit Duisburg aan de Franifurter Zeituug gemeld dat vele staalfabrikanten in de Bijnslrekeu niet voornemens zijn kolen van elders te ontbieden Indien hun voorraad op is zullen zg liever hun fabrieken sluiten daar bij algemeenen steenkolennood da andere fabrikanten vooral de ijzerfabrikanlen hun voorbeeld wal moeten volgen De BJiein JFestJal Ztg het orgaan der mijneigenaars stelt in bat licht dat de werklieden die den arbeid staakten dat deden zander vermelding van y s gezanten die van NederianA Duitschland Engeland Amerika Japan en Italië werden namelijk in plechtig gehoor bij den keizer ontvangen tot het aanbieden hunher geloofsbrieven Elke gezant had achtereenvolgens een afzonderlijke audiëntie De Nedarl gezant gaf bij die gelegenheid zgn nieuwen geloofsbrief die van H M de Regentes aau den keizer over Da gezant ten gehoore ontvangen veigazeld van den leerling tolk waaruemenden tolk den heer M C van Daalan Wettars las zg n aanspraak aan dan keizer in de Fransche taal voor waarna de Chineesohe vertaling door den tolk der legatie werd voorgelezen De keizer antwoordde in het Mandohou de taal dar dynastie met een vrije lange rede die door prins Ohing den voorzitter van den Tsung li Yamen het departement van buitenlandsche zaken in het Chineesch werd overgebracht en door onze tolk in het Nederlandsoh vertolkt Na afloop der afzonderlijke audientiën der gezanten had de algemeene audiëntie plaats en werd het gansche corps diplomalique te Peking aanwezig aan den keizer voorgesteld Hieraan namen ook weder deel de gezanten met hun tolken wanrbg zich voeg f t