Goudsche Courant, woensdag 29 april 1891

Donderdag 30 April 1891 I 2 4515 I S S l Een Net WOONHUIS met TUIN aim den Katteniingel Haarprgi 300 Te bevragen bg C JONKER Qonwe Nog TE HUUR aan hetzelfde adres Twee Pakhuizen aan den Tnrfsingel Eene Dienstbode gfevraajrd P G Adres TURFMARKT 80a Heden ontvangen eene ECLATANTE lorteering Heeren Dassen A V OS Aza gleivegE73en73 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertentidn kan geschieden tot dön uur des namiddags van den dag der altgave QEVRAAUD een R C Dagmeid niet beneden de 16 jaar Adree Korte Tiendeweg D 17 WASCIIIHËIDEN flink voor hun werk op Stooro WaMcherijen gewerkt hebbende van goede getuigen voorxien kunnen GEPLAATST worden aan de Zuidhollandeche 8T00MWA8CH1NR1CHTING LoosdaiDsche Weg 303 30S DEN HA4 i i TE HUUR op goeden stand BovenkaDicrs en Bovenwoning Schriftelgke aanvragMi onder letter D ter Dmkkerg van H OOORISSEN Markt De Oud Carlhagena s BE QFLANTEN OLIE Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtgdige grgsheid Prijs per flacon met gebrüiksaanwgzing 60 et Hoofddepót te Delft bg A BREBTVBLT Az en verder verkrggbaar bg vVed N 8 ndert Leiden W Ligihelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman fiondtt A Prin Ze enhuiien Wed O WilbelmasWoerd W F Sen aleemeen als goed erkend m m bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALWIAR PASTÏLLES van KRAEPELIEN HOLM JpotAeken U Zeitl in □ fleschjes a 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken fe Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prgs per Etui 0 80 0 50 ADVEBTENÏIEN in alle SiHnen en BuUenlanduche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ndgnen en londsr unkondigiiig Het blad stelt durom de mgnwerken Teraatwoordelgk roor de gevolgen welke hnn werkstaking lal hebben I e National Zatmf beschouwt de snoiaal democratischa leiders als de oorzaak Tan de werkstaking Obchoon de leiders nu pogen de werkstaking te rerhinderen is toch het uitbreken der werkstaking lleen toe te sohrqren aan da heftige rederoeringen welke Babel on tqn partg onooten op het mgnwer kersoongres te Parjjs hielden De Natumal Zeitung geeft den eigenaars ran elke mgn den raad in Triendschappelijk orerlez te treden met diegenen der werklieden die geneigd schynon zich by de werkstaking aan te sluiten ten einde hen nu het nog tgd is tot andere gedachten te brengen Het kan zqn dat dit middel helpt maar toch kan men wel als zeker aannemen dat een groot aantal werklieden ondanks den raad hunner leiders en ondanks de waarschuwingen Tan mgndirecteuren en de regeering zich bij de werkstakera zullen aansluiten Donderdag herstemming te Geestemunde De berichten luiden gunstig Toor Bismarck De Welfen hebben geen lust op don socialist te stemmen en vele Vrgzinnigen ook niet Het schgnl dat deze bg de eerste stemming hun krachten overspannen hebben en zich nu wat slap gavoalen Da n tiona l liberalan ign drnk in de weer met het houden Tan kiesrergaderingen en het redaroeren De rerhouding tusschen Engeland en Portugal schijnt Ie Terbet en en men Terzekert zelfs te Lissabon dat er om die reden geen Engelsche oorlogschepen naar de Pungwoe zullen worden gezonden aae Staats loteriJ 4s Klasse Trokking ran Dinsdag 28 April No 18374 ƒ 1500 No 4714 ƒ 1000 No 6863 en 13699 ƒ 400 No 6877 ƒ 200 No 6728 8464 9762 14466 en 20061 100 Prgzen ran 65 66 8806 6427 7866 10309 13018 16891 18702 61 2842 6441 7929 10339 13032 16052 18764 71 2935 6603 7941 10507 13033 16080 18797 213 2979 5527 7973 10649 13056 16118 18834 227 2996 6532 8068 105S7 13 62 16176 18854 293 3015 5541 8075 T 0G31 13260 16289 18888 850 3U8 5594 8089 10679 13280 16333 18914 393 3174 5655 8107 10694 13306 16369 18956 429 3197 6687 8147 10774 13404 16460 18 J83 459 3214 5755 8249 10785 18440 16458 19Ü00 485 3298 5798 8274 10786 13497 16627 19014 6C7 3441 6849 8288 10978 13516 16548 19032 664 8471 6858 8449 10996 13519 leSM 19038 29 3498 5879 8451 11007 13523 16681 19034 694 3511 6899 707 3518 6939 800 3540 6015 819 3562 6018 871 3557 6024 880 3596 6049 8499 11073 13611 16707 19135 8539 11096 13738 16728 19n9 11097 13742 16819 19267 11186 1S805 16858 193638611 11186 13836 16916 19403 8639 11214 13864 17007 1943 1086 3704 6123 1180 3737 6134 1282 3819 6178 1310 3827 6219 1347 3863 6316 1354 3831 6319 1770 4325 6783 1820 4360 6794 1832 4382 6972 1925 4410 6976 1946 4562 7006 926 8604 6109 8718 11215 13893 17024 19449 1006 3703 6113 8732 11221 18934 17036 19542 8764 11225 13960 170 6 19846 8804 11261 13982 170S8 19697 8849 11333 14266 17130 19749 8853 11345 14261 17235 19785 8872 11385 14312 17240 19671 8898 11398 14359 17294 19997 1373 3929 6356 9015 11447 14S87 17351 1 99 1390 3986 6369 9028 114GB 14394 17382 20028 1413 3998 6402 9037 11615 14429 17420 2 t062 1493 4009 6445 9068 11599 14596 17434 20074 1535 4030 6482 9078 11607 14618 17492 20092 1574 4044 6526 9096 11608 14690 17624 20117 1642 4074 6613 9121 11614 14779 17714 21 140 1681 4118 6516 9133 11623 14813 17728 20196 1709 4208 6727 9179 11656 14S30 17740 20193 1719 4251 67B2 9236 11756 14846 17785 20235 1748 4311 6772 9264 11776 15005 17807 20815 9291 11906 15022 17862 20321 9300 11916 15077 17876 20322 9514 11925 15092 17902 20393 9620 119B2 15226 18066 20409 j r v 9535 12020 15295 18072 20427 1965 4581 7060 9549 12075 15301 18117 20484 2118 4591 7073 9607 12100 16327 18178 20493 2142 4617 7092 9649 12153 15340 18183 20539 2226 4633 7103 9706 12210 15345 18233 20556 2235 4787 7243 J732 12436 15 348 1S244 20570 2254 4815 7286 9764 12459 16505 18247 20635 2286 4828 7280 9922 12477 15624 18290 20712 2301 4864 7311 9933 12488 15542 18380 20731 2890 5069 7399 9939 12496 15564 18385 20768 2392 5101 7434 10068 12644 15B86 18465 20802 2413 5110 7436 10103 12646 15607 18468 20804 2428 5115 747510127 12749 16648 18494 20810 2472 5225 7524 10137 12759 15736 18603 20813 S65I 683 7S79 10U8 1J7S9 167S5 18614 20881 S 6 6292 763110803 12777 15767 18624 20896 2743 6367 774910240 12890 15828 18651 20931 2760 6377 781910289 13001 16831 18676 20996 8800 6384 Trekking Tan gisteren No 8243 moet zijn 18243 PETROLBUM NOTEKW GEN ran de Makelaars Cantzlaar SekalkwUl i te Rotterdam De markt waa heden onreranderd l oeo Tankfust ƒ 7 60 Augustus leToring ƒ 7 60 September October Norember en Deoemberlerering 7 60 u urRerlIjke Stand GEBOREN U April Hermnni ondari P Tom e i SckooDlirwiierd SopkU Eliulxlb ouden M Roinlntrn es A C A na Hytl i4 Jobiniiu oudtra J ilD Lood en E HolIbDgieD 25 Palrul Johaonn osdsri J H Brkkeri en t F rag der Kiat M Adrui Johiont Ment OQilen G 1 de Joag en O de Jong Alida oudere J K Aften ea C C de Korte 7 Leu oudere A Rank ea M Sebiliper Petrosella Coroelli ouden P BeoKhop en E P Hoerlee Andries Nicoleai ouden N U laa Dsleo an B Slegbooa Pirtar ouden de Jong en i van der Loaw ÜVERLEUKN 26 April M k DaodI I n A Ü Vook 21 j H H na iMOiten I 26 S 6 Schooien 7 w 27 K Hollander 20 J J H Bomeijn wed L Kaloii 62 j Haastrecht GEBOBEN Ggibcrtai ouden A i Sprait n A nn Valdbniien Teoaie oaderi W de Graaf ea 6 Brouwer OVERLADEN J Oomi 17 J ADVERTEKTTIEN Hedeo orerleed leer plot eliBg onze geliefde dochter Mevrouw de Wed J H KALOSl geb RoMiMii Dr A BOMEIJN M E ROMEIJN Stoklikdraji Oouda 27 April 1891 Heden overleed ploteeling onze geliefde zngter en behuwdzuater Mevr Wed J H KALOSI RoHEHS Mevr Wed B LULIÜSvAsQOOB ROHKJII Dr J H BAKKER NIEMEIJËR Gouda 27 April 1891 Voor de belangitelling ons dezer dagenbetoond betuigen wjj onzen oprechten dank A JAÖPER8 A E JA8PER8 Gouda 28 April 1891 Baars Hartelgk dank voor de belaogstetling dezer dagen ondervonden D HOOG EN BOOM Cz A N HOOGENBOOM COLtEWU TE HÏÏÜE of TE KOOP op een der Singels een net ingericht WOONHUIS Huurprgs ƒ 300 Franco brieven onder letter B ter Boekdrukkerg van B A VEEZIJL Eeltknobbels Hoornylieê HuideeU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijg per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Ëisch de bandteekening van A v TUIJLL Goud Suelperedruk van A BaiNKMiN Zoox De uitgave dezer Conraut geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 üwnderlüke Nommers VIJF CENTBN BINNENLAND GOUDA 29 April 1891 Mq M N M Br nd ran Strssten alhier deed gisteren te s Hnge met gunitigen uitslag het examen vosr do sote als onderwijzeres Zondag 3 Mei a st heeft op het exercitie terrein ssn den Botterdsmsoben dyk een match plaats tusschen de Ooudsche Cricket and Football Club nOlymfia ep do Leidsche Club aJLood en W t Naar de Dsputatenvergadering op Dinsdag 12 Mei te Utrecht te banden zyn afgeraardigd door de kiesrereenigiug Vreest God eert den Koning te Bergambacht de heeren A N Booken stemg A W Bakers plaatsverr stemg C Schouten C W den Moed en A r d Straten De gsmoente SohoonhoTen leed Zaterdagavond een treffenil verlies door het onverwacht overlijden Tsn den heer S P H Noordendorp sedert 20 Ooiober 1874 burgemeester dier gemeente Na eens kortstondige ziekte word hij op ruim 60 j rigen leeftijd weggerukt Het wss steeds zgn rorig streven om veel in bet belang van Schoonhoven tot stand te brengen Te s Hage wordt als opvolger van den heer De Savornin Lohmsn als gouverneur van Suriname genoemd het Kamerlid de heer mr Th Borret Te Gapelle s d IJsel scbqnt men niet zonder hoop te zijn dat de Kegeering aldaar weder een notaris zsl benoemen nu door de bestaande vacature te fiotterdam de gelegenheid zich daartoe aanbiedt FEUILLETON EEN ONGELUKKIGE I aar het Fratuci XII 47 Eiken sTond mengde bg bij zijn tabak een weinig opium die hem zachtkeos Tcrdoofde De slaap kwam terug en daarmede ook de eetlust Dat was een bijna gelukkig tijdperk waarin de hallucinaties uitbleven Er bleef nog slechts een onverklaarbare angst over de vrei voor het onbekende Toen de herfst naderde hoopte hg voor goed genezen te zijn De veerkracht van ziju gestel behaalde eindelijk de overhand en Roland vond een betrekkelijke kalmte weder Dat was de lichamelijke gezondheid niet het zedelijk wolzijn Na den misdaad van Willow Creek geloofde Roland zich sterker dan de menschon sterker dan het lot Jaren lang had hij do toekomst in het sangszicht gezien Nu joeg die toekomst hem angst aan Hij alleen kon een naam geven aan zijne zenuwziekte dat was de wroeging de wroeging waarvan hg het bestaan stoutmoedig had ontkend de wroeging die gedurende de slapelooze nachten zijn hart met vergiftige beten had vaneengereten Wy vernemen althans dat B en W dier gemeente in de vorige week een audiëntie bij den Minister van Justitie hebben gehad en dat deze te dier gelegenheid etüstige overweging der zaak heeft toegezegd Staten Oeneraal TwnuE Kakib zitting van Dinsdag 28 April Drie redevoeringen namen da geheels zitting in beslag namelijk die der beereo de Beaufort Sanders en Van Houtej Het is niet doenlijk Tan deze rijke stof ook maar den hoofdinhoud weer te geren zoodat wij ons tot de strekking der betoogen bepalen Alle drie z jn tegenstanders van het ontwerp Voor de boeren De Beaufort en Sanders is het Zwitsersohe stelsel het ideaal o liever daar zij uiet slaafs copieeren willen zy verlangen een algemeenen dieni plicht die feitelyk met een algemeenen oefenplicht gelijkkomt De heer de Beaufort hecht niet aan de geoefendbeid van don soldaat omdat h voor ons alleen eene verdedigingsoorlog mogalgk okt Dat wij in elk geval wel eens in de noodzakelgkheid zouden kannen komen in het veld te versohyuen om onze neutraliteit te handhaven gevoelt hg wel maar hg troost zich met de herinnering dat wij in 1870 onze neutraliteit voldoende hebben gehandhaafd Alsof de toestanden thans niet zoodanig veranderd zijn dat met hetgeen toon voldoende was niet meer kan worden volstaan en dat wij niet verantwoord zijn als wij ons niet sterk genoeg maken om een machtigen nabuur tijdelijk togen te houden Volgons den heer Sanders specialiteit in de Zwitsersche wetgeving kennen de bestrijders van bet Zwitsoraohe stolael dat stelsel niet en hebben speciaal de praeadviseiys dor Liberale Cnie te dien opzichte de publieke opinie op oen dwaalspoor geleid De heer Van Houten gaal voort met het weder over eind zetten van het begraTen stelsel de Roo Tan Al DEBDK AFDEELING I Men ontgaat zijn lol niet Van zijn vroegste jeugd af aan had Fran5ois Joffrin oen hartstocht voo paarden s Zondags gedurende do zoele lenteavonden ontsnapte hij in stilte uit a vaders winkel om naar de paardenraarkt te Nouilly te gaan De rondreizende circussen kenden geen getrouwer bezoeker lü de week was do vroeg ontwikkelde knaap altijd te vinden in gezelschap van beambten der omnibusmaateohappg of in do stallen van de place SaintFerdinand Hij dwaalde dan rond tusschen de boxes en als vrijwillig palfrenier was hg het best op iijo plaats tusschen koetsiers en conducteurs Dh Parijsche burgertrots van papa Joffrin een eenvoudig winkelier leed hieronder Hij droomao zich altijd een schitterende toekomst voor den erfgenaam van zgn naam Ja van zijn naam En op harde wijae stortte zijn luchtkasteel ineen Welk een teleurstelling Francois liep van school weg en weigerde langer If s te nemen Maar wat moet er dan van je worden ongelukkige vroog ziju brave vader hem met eon edel handgebaar dat een treurspeler hem zou benijd hebben 1 Langen tijd verkoos Francais hierop met te ant woorden Op zekeren dag geërgerd door deze telkens herhaalde vraag sprak hg stoutmoedig I ADVERTENTIBN worden geplastrt van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni derwereld De Tcrdediging van dit stelsel kwam hoofdzakelijk neer op de verdediging eener dienstruiling tusschen dienstplichtigen en oefenplichtigen die beruste op het sophisms dat dienstplicht gelgk is aan oefenplicht plus heerendieust De verschillende Toreenigingen te Eotterdam die propaganda Toor Algemeen kiesrecht maken hielden MaandagaTond in genoemde plaats eene openbare vergadering waarin als sprekers optraden prof B H Pekelharing van Delft ea do heer C V Gerritsen van Amsterdam Na een historischen terugblik besprak de heer Pekelharing den tegenwoordigen klassenstrijd die z i tengevolge van de economische vraagstukken erger is dan ooit te voren De belangen staan tegenover elkaar en om daarin nu weer harmonie terug te brengen moet den werkman het kiesrecht geschonken worden Ontvangen ook de werklieden het kiesrecht dan zal de eenzijdigheid in wetgeving en bestuur worden opgeheven de klassenstrijd wordt verzacht en de disharmonie in de maatschappij verdwgnt Niet dat spr meent dat algemeen kiesrecht aaa alle misstanden een einde zal maken maar veel zal er toch dcor gewonnen warden en wanneer ds tegenstanders zooals de heer Van Karnebeek beweren dat het algemeen kiesrecht in andere landen zooab Duitschland en Amerika nadeelig werkt wijl de toestanden ook daar nog voel te wer schen overlaten antwoordt spreker Hoeveel erger zouden er de toe standen niet zijn zonder algemeen kiesrecht Zonder dit zouden de werklieden er immers geheel zijn overgeleverd aan de macht van het kapitaal De heer Gerritsen trad in een historische beschouwing van den stand der partijen sedert 1848 De liberale partij kan thans niet meer als hervormingspartij optreden zij is daartoe onmachtig en kenmerkt zich slechts door haar negatief karakter haar anticlericalisme Zg stelde de persoonlgke voeten hooger Ik wil stalmeester worden I Het handelsbloed der Joffrins sedert v fon twiutig jaar winkeliers verzette zich met alle macht Stalmeester I Wat is dat vroeg de goede man verschrikt Francois beet op den knop van een zweep en spnk mot de diepgevoelde bewondering Tan Raphael waar deze van Perugio spreekt Dat is zooals mijnheer Loyal En de oude heer Joffrin begreep dat alios uit was Werkelijk maakte op keren ochtend sgn zoon zich uit de voeten Do zoon die den winkelstand versmaadde verkreeg beurtelings als palfrenier als staljongen of als koetsier bij de omnibusmaatschappij een betrekking die tegelijk zijn aangeboren neiging en zijn lust tot luieren be redigde Sedert vele jaren dreven de paardenfokkers van Perche uitgebreide zaken mft het veire Woften der Voreenigde Staten De Amerikanen hebben zich eerst bediend van inlandsche paarden Maar de groote afstanden de zware arbeid en bet afwisselend klimaat hebben de landbouwers weldra genoodzaakt de rassen te kruisen Vooral Frackrgk bad daar groot voordeel aan Twoe of driemaal s jaars zonden de Normandiers eenige hunner paarden naar bot verre Westen onder geleide van fiioke stoatmoedige mannen El n dier paardenfokkers ontmoette bg toeval Joffrin on nam hem in dienst Fran9oi8 was overgelukkig