Goudsche Courant, donderdag 30 april 1891

J heel lengenachtige beloften het rolk znllen aanzetten van de macht welke onvoorzichtig genoeg gegeven werd gebruik te maken en alles omver te werpen wat het bereiken van den voorgespiegelden geluksstoot in den weg werd gesteld Niet enkel invoering ran het algemeen stemrecht acht de fyd een ramp voor het land doch zelfs uitbreiding van stemrecht zou zij niet gcwenscht achten Wil men daartoe overgaan dan moet allereerst de waarschijnIgkheid worden aangetoond dat men een beter kiezerskorps daardoor zal verkrijgen dat dit zijn taak ernstiger zal opvatten beter het algemeen belang zal behartigen minder op de persoonlijke motieven zal acht slaan vertegenwoordigende lichamen in het leven zal roepen die met grootere bekwaamheid meerdere billijkheid en onpartijdigheid de openbare zaak zullen behartigen En nu vreest do lijd dat verdere uitbreiding van stemrecht het eerst tot gevolg zal hebben vermindering van het gehalte van Tweede Kamer provinciale staten on gemeenteraden Wordt het kiezerscorps met tienduizenden of bonderddnizenden uitgebreid dan moeten zg die in de vorkiezingsdagen gehoord willen worden hun stem nog meer uitzetten bij hun betoogvoering tot het peil der laagstontwikkelden afdalen en de verieiding om het geld een rol te doen spelen zal nog sterker worden B5 het tegenwoordige kiezerstal dot door zijn uitgebreidheid reeds waarborgt tegen coteriegeest is geen enkele stand bg do samenstelling onzer vertegenwoordigende lichamen buitengesloten Integendeel iemand uit de zoogenaamde volksklasse geniet bg do tegenwoordige maatschappelijke strooming de voorkeur boven een condidaat uit den moer aanzienlijken stand indien hij dezen wat bekwaamheid en geschiktheid betreft ook maar oenigszins nabij komt Doch het gezond verstond heeft zich tot nog toe er tegen rerzet dat wetgevende ot andere vergaderingen zouden bestaan uit personen wiereenige verdienste is dat zg arbeider of boerenknecht zijn Voor sommige voorstanders van algemeen stemrecht zou een ideale Tweede Kamer behooron te bestaan uit negentig werklieden on boeren enkele winkeliers en handelslui plus éen lid uit den aanzienlijken stond omdot dan de Kamer een juist beeld van de natie zou zgn Daar veel meer dan nogeu tienden van het volk niets van politiek of welgevenden arbeid verstaat zou men evengoed kunnen beweren dot elk vertegenwoordigend lichaam voor moer dan negentienden uit volslagen onwetenden behoorde te bestaan Gelukkig kent onze wetgeving geen vertegenwoordiging van standen Dat de meeste plaatsen in kamers of gemeenteraad worden ingenomen door personen uit de meest ontwikkelde stonden is daorom iets dot eigenlgk ven zelf spreekt De gekozenen vertegenwoordigen al de ingezetenen maar het is daarom volstrekt niet noodig dat allo ingezetenen deelnemen aan do verkiezingen eu het is eenvoudig een vraag van practisch staatsbeleid aar welke ingezetenen het kiesrecht en de kiesplicht zullen opgelegd worden lutusschen de Tijd beaamt dat de tegenwoordige regeling van het kiesrecht alles behalve een ideaal is Tegen oen rationeeler stelsel met blijvend karakter heeft het blad dus geen bezwaar Doch elke regeling die bepaalde categorieën uitsluit moet min of meer willekeurig heeten Ten tweede zal een betrekkelgk geringe uitbreiding niemand tevreden stellen het getal ontevredene nanmerkelgk doen toenemen terwgl een uitbreiding op zeer groote schaal die het kiesrecht zou verleenen aan geheele maatschappelgke klassen welke het tegenwoordig niet bezitten aan de tijd om de boven aongegoven redenen hoogst bedenkelgk moet toeschijnen Een regeering die wgs hondelt zal derhalve meent het blad bg de taltgke onderwerpen vanalgemeen belang die in onze dagen op afdoening wachten de quaestie van kiesrechtlierziening allerminst op den voorgrond schuiven en de grootsche plannen van verdubbeling van het getal kiezers enz overlatenvoor do stembusprograms in dagen van verkiezingsstrijd I TTrr T i L L i Buiteolandscb Overzicht Sir James Ferguason heeft gisteren in het Engelsahe Lagerhuis het volgende medegedeeld Bij de Britscha regeering ia het bericht ontvangen dat geene enkele mogendheid eenige bedenking van welken aard ook heeft geopperd ton opzichte van de voortduring der mocht oon vorst Ferdinand als gouverneur van Oost Rumeliè verleend De Fransche Kamer van Afgevaardigden maakte gisteren een aanvang met de behandeling van het nieuwe verhoogde Irrief van invoerrechion De heer Lookroy bestreed de oonclusién der commissie die met het onderzoek van de wetsvoordracht is belast geweest Volgens de laatst ontvangen berichten neemt do beweging in de Westfnalsche mijndistricten niet toe maar af en is het uitzicht op eene atgemeene workstaking sterk verminderd aan de Yolksbelangen en dauom is niet van her▼ormingen ▼ gekomen en met hst oog op haar verleden j ooft hy niet dat ran haar iets op t gebied van eene sociale wetgeving die met de bdastingherTorming na de invoering van algemeen kiesrecht het eerste aan de orde dient gesteld vervracht kan worden Toen de libeialen in de meerderheid waren hebben noch het hypotheekwezen Terbeterd noch de mutatierechten op de jachtwet afgesohatt in t algemeen niets gedaan waarnit kon blqken dat z den toestand van den landbouw wilde behartigen Vooral meent zij er op te moeten wijzen dat de liberalen ook nu de conservatieve elementen nog niet an zich afstooten daardoor doen ij meer denken aan eene club dan aan eene part De heeran Pekelharing en Gerritsen werden beidan aan t slot van hunne rede levendig toegejuicht In de Berlijnsche hofkringen heerscht levendige ontroering ten gevolge der aldaar ontvangen tijding als zon ds dochter van prins Carolath Beuthen trouwen met een senvoudigeu jachtwachter in dienst bq den prins Carolath in Sdezie Zooals men wel denken kan weigerde de Prius bepaald zqo toestemming lot het huwelp maar da Prinses is met haar verloofde over ds grenzen getrokken om in O jstenrijk te gaan trouwen daar de jachtwachter oostenrijksch onderdaan is Dit incident verwekt schandaal in d aristocratie maar het herinnert tevens het huwelijk der tante ran de keizenn van Duitschland princes van Sleeswijk HokteinSondenburg Augustenburg met den professor geneesheer Ësmarch Het herinnert ook het huwelyk eener nicht van den Keizer prinses Amelia von HohenzoUern SigBiaringon die met een eenvoudigen dorpsonderwyzer trouwde zekeren Fischler welke door keiier Wilhelm I tol baron werd verheven Men denkt dat de keizer van Oostenrijk den jachtvachtet van prins Carolath insgelyks tot den adelstand te verheffen Ten voordeele van het herstellings en vacantieoord voor Israëlitische kinderen te W jk aan Zee waarvan prof dr B J Stokvis eere voordttor is wenscht men eene poppententoonsteUing te houden dis einde Mei in het Paleis voor Volksvlyt te Amsterdam zal plaats hebben Hel dames comité voor die tentoonstelling bestaat mit mevr J Franco Mendes Calisch pree mevr M Daniels Cohen secr Stadhouderskade 90 mej Betsy Krook van Harpen penningm mevr S Me ritz Cohen mevr E Graanboom De la Mar mevr IC Salomons Mulder mevr N Sanders Spanjaard en mej Berta Valkenburg Met het oog op het goede doel roept dit comité veler medewerking in Door de politie te Groningen is een 80 jsrige bedelaar aangebonden die reeds meer dan 45 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht Man schrijft o a het volgende uit den Haag aan de Zutph Ct Hoe staat het met ds kansen van de legerwet hoort men overal Vragen De discussie heeft nu jrier dagen geduurd en men begint reeds de stemmen van vooren tegenstemmers te tellen Daarop afgaande moet men tot de conclusie komen dat ver al zijn droomen zouden verwezenlijkt worden Op zekeren dag stelde zijn patroon hem voor een tiental paarden naar Dakota te brengen De reis was Isng en vol gevaren maar het avontaurlijke van die onderneming lokte Joffrin aan Eenmaal in de Vereenigde Staten begon hij een nieuw leven bij Jeerde de cowboys kennen en sloot zich zonder aarzelen bij hen aan Men beweegt zich niet ongestraft in zulk gezelschap Do rechtschapenheid moet 1 zeer diep ujn geworteld om stand te houden iegen de verleiding van slechte voorbeelden Francois JoSrin was weldra een dronkaard en een leneenaar leidde een losbandig leven verteerde in drie dagen het loon van een maand en was altijd gereed op plundering uit te gaan om opnieuw geld te verkrijgen Zoo was hij dan ook tegenwoordig geweest bij den aanval up het logement te WillowCreek Waarom was het vermoeden juist op hem gevallen Vooreerst werd hij door de boeren beschuldigd reeds meer vee te hebben gestolen en dan had een ner kameraden hem aangeklaagd Veertien dagen later had Fran oi8 de onvoorzichtigheid in Doadwood een der paarlen ten verkoop aan te bieden die me Trouw Beeding in do ooren had gedragen Hij werd gevat en voor het gerecht gebracht verdedigde hg zich krachtig Ja hij had geplunderd hg had gestolen maar noch hij noch zijne kameraden hadden schuld aan den moord op mevrouw Heeding gepleegd De jury in de Vereenigde Sta werping der wet zoogoed als zeker is Tal van sprekers uit de meest verschillende partgen zyn aan het woord geweest en daaronder nog slechts enkels voorstanders Tegen hebben gesproken van da liberalen de heeren Viruly Heldt Guyot en Seyffardt van de anti revolutionairea de heeren de Geer en van der Boroh van de Katholieken de heeren van Vlgmen van Nunen Travaglino Ijambrechts en van der Schrieck en tevens de sociaal democraat de heer Domela Nieuwenhuis Verder spraken nog verscheidene leden half vóór half tegen zooals dr Schaepman en een warme verdediging heeft men tot heden eigenlyk alleen gehoord van do heeren Schimmelpenninck van der Oye sn Rooseboom Nog zqn verscheiden sprekers ingeschreven zooals de heeren de Beaufort en van Houten maar van hen heeft do rtgeering ook al geen steun te vorwaoht n want bg meer dan ééa gelegenheid hebben zg zich reeds scherp verklaard tegen het thans voorgedingen stelsel Wat moet er bjj zoo lalrgke oppositie van de wet terechtkomen P Als de Katholieken van verzoening niets willen weten de liberalen voor hit grootste deel tegen zgn en zelfs op de anii revolutionairen niet meer te rekenen valt hoe kan er dan met ernst aan gedacht worden dat er voor de wet nog een meerderheid is te krggon f Die redeneering sohgnt werkelgk volkomen rationeel maar onder de Kamerleden zelf hoort men er anders over spreken Uit dit voorpostengevecht zeggen zg is nog volstrekt geen gevolgtrekking te maken Bg de be handeling vin ingrgpenda wetten is het regel dat de tegenstanders veel meer op den voorgrond tteden dan de voorstanders De heer Boosoboom de groote verdediger der wet die in de Staatscommissie aan de voorbereiding een zoo groot aandeel hoeft gehad heeft rechts en links veel moer medestanders achter zich dan men uit dit vierdaagsch debat zou opmaken Het is zelfs bekend dat er onder de anti rovolutionairon slechts zeer enkele verklaarde antimilitaristen zijn die met de oppositie meegaan en dat er ook onder de liberalen velen zgn die zich stellen op bet standpunt der Liberale Unie Ja zelfs is het volstrekt niet onmogelijk dat de Uegeering ten slotte ook nog een deel der Kotholieken aan haar zijde krijgt Veel zal afhangen van het lot der amendementen Gaat de Begaering mede met het planSchaepman om het beginsel van den persoonlijken dienstplicht gedeeltelgk toe te laten dan wint zi rechts waarschgnlijk eeoige stemmen maar dan loopt zij gevaan er links nog meer te verliezen Trouwens dit is nu reeds duidelgk aan het licht gekomen dat de di idente Katholieken door concessies van dienstruiling niet meer te winnen zgn StaaUilad no 87 bevat de wet lot regeling der bricvenposterij Het port der brieren bedraagt bg rooraitbetaling voor elke briefkaart ï t oent voor eiken anderen brief van een gewicht van niet meer dan 16 gram 6 cent boven 16 tot en met 200 gram 10 cent boven 200 tot en met 60U gram 15 oent en voorts voor elk meerder gewicht van 600 gram of gedeelte van 500 gram 5 cents daarboven Bij bestelling echter van een brief van een gewicht van niet meer dan 200 gram binnen den kring van bet postof hulpkantoor waar die ter post is bezorgd bedraagt het port voor eiken brief van een gewicht van niet meer daq 16 gram S cent boven 16 tot en met 200 gram 6 cent ten vooral in het verre Wetten is afhankelijk van allerlei geheimzinnige invloeden In dit geval dreigden aan den eenen kant de cowboys eenige huizen in brand te zullen steken indien men hun metgezel veroordeelde aan den anderen kant spaarde de voogd van miss Sidney geen geld Het gevolg waa dat de juryleden hem schuldig verklaarden aan diefstal maar hem vrijspraken van moord Gedurende de vier jaren van zijn straftijd verliet Joffrin geen oogenblik de verbittering op zijn rechters tegen wien hg de verschrikkelijkste bedreigingen uitte Zijn redeneering was tamelijk logisch Of ik heb mevrouw Heeding vermoord zeide hij tegen den directeur van de gevangenis en dan heb ik de galg verdiend of ik vermoordde haar niet en dan ha l men mij niet mogen veroordeeleu De wilde en onstuimige knaap leed tusschon de muren zgner gevangenis een ware marteling Voor de eerste maal begon bg ernstig na te denken over I de gebeurtenis die hem hier had gebracht Hij j herinnerde er zich al de bgzonderheden van Aan I zijne makkers had hg het plunderen van de koffers I overge aten en was zelf met drie andereu binnon gegaan Franpois zag alles weder duidelijk voor I zich het sombere vertrek op de eerste verdieping waar mevrouw Heeding lag naast haar een jonge J man getroffen door een geweerkogel In alle haast had Joffrin haar goed losgemaakt om naar kostbaarheden te zoeken had haar het horlogo en do ringen Heeft er geene rooruitbelaling plaats geïad dan wordt het alsdan volgens bovenstaand tarief van den geadresseerde te heffen port behoudons het bepaalde omtrent dienstbriaven enz voor eiken brief met vijf cent verhoogd Hetzelfde verhoogde port wordt toegepast bg ontoereikende frankeering doch na aftrek van de waarde der gebezigde postzegels Het port der gedrukte stukken bedraagt voor een gewicht van niet meer dan 26 gram 1 cent boven 25 tot en met 60 gram 2 II 50 ff 75 3 76 100 4 100 160 5 160 260 7Vi 250 500 10 500 760 121 j 750 1000 16 on voorts oar elk gewicht van 1000 gram dj gedeelte van 1000 gram 2 i cent daarboven Het port van nieuwsbladen mot of zonder bijToegsels bedraagt p6r nommer of exemplaar voor een gewicht au niet meer dan 40 gram i ent boven 40 gram tot en met 160 gram 1 cent en voorts elk meerder gewicht van 69 grita of van een gedeelte van 50 gram i cent daarboven Het port der monsters bedraagt i t cent per 76 gram of gedeelte van 76 gram De afzender kan zgne stukken doen aanteekenen Gewone aanteekening kan geschieden van alle niet gesloten stukken die geen geld geldswaardig papier edels metalen of kostbaarheden bevatten alsmede ran alle gesloten stukken aanteekening met aangifte der gpldswaarde alleen van gesloten brieven Bg kon besluit wordt bepaald de wgze waarop de aangeteekende brieven die geldswaarde bevatten alsmede de brieven met aangegeven geldswaarde moeten gesloten zgn de wijze waarop de aangeteeteekende stukken worden nitgereikt en het hoogste bedrag waarvan de aangifte raag worden gedaan Boven het bg de voorafgaande artikelen vastgestelde port is verschuldigd voor de gewone aanteekening een vast recht van 10 cent voor de aanteekening met aangifte van geldswaarde een opklimmend recht dat by kon besluit wordt bepaald doch dat niet hooger wordt gesteld dan 2 cent voor elke honderd gulden of gedeelte van honderd gulden aangegeven waarde met een minimum van twaalf sn een halven cent voor eiken brief De unteekeniog is verplicht bg verzending vaa geld bankpapier en muntpapier edele metalen of kostbaarheden Do overmaking van geldelijke bedragen door postwissels of door postbowijzen kan geschieden tegen vooruitbetaling van een bij kon besluit te bepalen recht dat niet mag te bovengaan 6 cent voor elk bedrag van ƒ 12 50 of gedeelte van J 12 60 met dien verstande echter dat voor bedragen tot en met 6 geen hooger recht kan worden geheven dan van 2Vt eent Op veriangen van den afzsnder van een postwissel wordt hem tegen vooruitbetaling van een recht xan vgf cent door het kantoor van bestemming eeu bericht der uitbetaling verstrekt De invordering van gelden op quitantiën wisselbrieven assignatién en ander handelspapier een bg kon besluit te bepalen bedrag niet te boven gaande kan geschieden tegen vooruitbetaling van een recht afgenomen haar de paarlon uit de ooren en de ket ting van den hals gerukt Eerst had hij gemeend dat mrs Heeding bg den aanval op de woning inonmacht was gevallen maar nu begreep de gevangene alles De ongelukkige was dood geweert Hij Francais had een Igk geplunderd Doodtgoed maar wie had baar dan vermoord P Hmi stiet de Parijzenaar op het onbekende Hg niets van de reizigers niet van hun leven nïêb van hun verleden het was onmogelijk eenige redeneering hierop te gronden Toch zeide een v l gevoel hem dat de ware schuldige èf de hotelhouteof de reisgenoot van het slachtoffer moest m Deïo gedachte hield hem dag en dag van s ooha tot s avonds bezig Eindelijk waren de vier jaren voorbij Op Mn dag dat hij de gevangenis verliet bracht de dlreo teur hem het bevel over binnen aohl dagen Se grond van Araoika te hebben veriaten Hij rUMf en verkreeg achtenveertig uur uitstel Zgn doel w naar WillowCreek te gaan het noodlottige logement te gaan opzoeken en de bewoners te ondervragen Maar zouden het nog wel dezelfden zijn na zulk een langen tijd De gevangene was vrij Op het vastgestelde uur had mon hem de deuren geopend Dadelijk nam hij den trein naar Pierre Zonder zich in de stad op te houden vervolgde hij zijn weg door de prairien l WorcU vervolgd 7an vgf cent voor elk afzonderigk in te vorderen bedrag Bovendien is bij de uitbetaling wegens het ingevorderd bedrog het recht verschuldigd dat is vastgesteld voor een postwissel van gelijk bedrag De uitbetaling geschiedt slechts tegen ontvangbe wgs dat vrij van zegelrecht is De wet treedt in werking op een b Kon besluit te bepalen tgdstip In do jaarvergadering van de afdeeling NoordHolland der vereoniging Het Nederlandsohe Rundveestaraboek Maandag bg Krasnapolsky gehouden werd 0 a medegedeeld dat te Purmerend tot correspondent was aangesteld de Heer D Munnikhuys Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dat de voreeniging op 31 December jl 13 begunstigers en 588 gewone leden telde In 1890 kwame 279 aanvragen om keuring in Do inkomsten bedroegen 1793 de uitgaven ƒ 1072 zoodot er een batig saldo was van 721 Op voordracht der commissie belast met de keuring van de eenjarige stieren werden oanmoedigingspremien toegekend aan de heeren J Bakker AVzn te Wioringerwoord J J de Wit te Zijpe Wed i Strgken te Winkel J Wit Azn te Midwoud 2 stuks K Stapel te Sijbekarspol M I de Jong Czn te Hoogkarspel en C C Koning te Beemster De heeren J S T Gronemon en Jhr Mr P vaa Foreest werden als commissarissen herkozen In de C ts van den heer Gr oneman die bedankt had als uurslid word gekozen de Hejsr K H Kaan te Wieringerwaard Al ploots voor de volgende vergadering werd Amsterdam aangewezen Men besloot de stieren die in aanmerking zouden komen voor de aanhoudingspremiëo op kosten der afdeeling te laten photographeeren en de afbeeldingen in te zenden op verschillende buitenlandsohe veetentoonstelling De afdeelingon Groningen hadden een voorstel van de olgemoene vergadering ingediend luidende Wat leeren wetenschap en practisehe ervaring omtrent de Toortteling en bloedverwantschap bij het rundvee Over dit voorstel ontstond eenige discussie als gevolg van een verschil van opvatting Sommigen oordeelden dat de prgsvroag niet ver genoeg ging en dat zg veeleer vragen moest welke schadelgke gevolgen de voortteling moest hebben nu zg uitging T n de zekerheid dot de voortteling in bloedverwantschap nodeelig moet ign Andere sprekers echter oohten de prgsvroag overbodig omdat de ervaring juist leerde dot een dergelgke voortteling juist de beste uitkomsten geeft De eerste meening werd door het bestuur gesteund en kreeg eene meerderheid waarna besloten werd het voorstel Groningen in zijn geheel aldus te stellen Wot leeren wetenschap en praotische ervaring omtrent de voortteling in bloedverwantschap bij het rundvee en wat is eene rationeele wgze van voortteling rooral met het oog op de al of niet wenschelgkheid van de voortteling in bloedverwantschap Daarna werd een Tooi stel behandeld om het stamboek niet te slniten maar een afzonderigk boek uit te geven waarin zouden worden opgenomen die beesten wier afkomst tot in het derde geslacht uit het stamboek kan worden aangetoond Hierbg werd de vraag geopperd of deze scheiding wenschelgk wis omdat de ingeschreven beesten daardoor ondersclieidiin uden worden in twyfelacbtige en gdede De heer Breeliaart achtte dit geen bezwaar omdat de vraag of een dier goed is niet afhangt van de vraag of het is ingeschreven maar wel ran hot extract uit het boek Hieïha wwd dit voorstel goedgekeurd en de vergadering gesloten De fiji laat zi oh n een artikel tofbeitgding van het algemeen steiBMcbt o a aldus uit Neen het al mo en Wbterecht zal de arbeidende klasse niet de zegeningen brengen die daarvon worden voorgespiegeld let zal niet den verwachten heilstaat op aarde doen nederdalen het zal aan de jammer en ellende van dit aardsohe tranendal geen einde maken reéleer die bezwaren Omtrent dit alles kan bg kalm nadenken aimwélijks twgfel bestaan doch illusie is het dit verstandig inzicht te verwachten ran talrijke opgezweepte scharen illusie te meenon dat indien men aan het volk dot groote en onstuimige kind een gevaarigk wapen in handen geeft hot anderen en zich zelf daarmede in oogonblikkon van drift en opgewonden niet zal kwetsen illusie er op te vertrouwen dat in dagen waarop de hartstochten aan hot koken zijn gebracht in dagen als honger en ngpend gebrek bij velen verstand en rede hebben verduisterd dat in zulke dagen meer zal worden geluisterd naar degenen die matiging en berusting zullen prediken don naar degenen die de taal van den hartstocht zullen spreken on die door do aanlokkelpste zij het ook overdreven of ge De Congres partg in Chili wier kracht hoofdiakelqk bestaat in de marine heeft eeu zwoor verlies geleden door den ondergang van het pantserschip Blanco Ënoalada dat door een torpedo van president Balmaceda s vloot werd vernield De Standard reatigt de aandacht van alle zeeofficiereu op den uitslag ran dezen zeestrijd Bl kt het dat de commandant dor nBlaooo Encalada geen voorzorg heeft verzuimd en dat hg niet door zgn tegenstander is overrompeld dan zal zeker de torpedo welke allengs haar prestige begon te verliez en weermeer in eere geraken BMBi Voor zoover bekend is de commandant van het pantserschip dat in de Oaldera baoi voor anker lag plotseling overvallen door twee torpedo kannonoeerbooteu geen eigenlijke torpedo booten maar kleine booten die dienen torpedo booten af te weren de Amirante Lynch en de i Amironte Condell Zes malen weerde het pantserschip den aanval met goed gevolg af meer bij den zevenden keer gelukte deze De Blanco Encalada zonk onmiddellijk met den commandant acht officieren en 160 manschappen Te gelijker tijd komt het bericht dat ook de de monitor Huascar zou vernield zijn maar dat nieuwe verlies der Congres marine wordt tot dusver nog alleen van de zijde van president Bolmaceda gemeld De Huasoar werd iu den laatstc n oorlog tegen Peru door do Chileenen buit gemaakt en behouden Het ia een monitor gebouwd in 1865 met twee arrastrongkanonnpn on twee veertigponders De omwenteling is uit seint nu een vriend von president Balmaceda aan de Times maar zoo ver is het nog niet ondanks het ernstige verlies dat de Congresmarine heeft geleden De afschaffing van de lijststomming werd in de Italiaansohe Kamer aangenomen mot groote meerderheid 182 tegen 75 stemmen Sommigen willen daarin een bewijs zien dat de invloed van Crispi tot ongeveer nul is gedaald Dat is echter wel wat ver getrokken stemmingen zijn te veel onderhevig aon Ie luimen van het oogenblik Dat zag men dezer dagen in diezelfde Kamer Er moest een lid van de begrootings commissie worden verkozen Bij de eerste stemming kreeg de miiiisterieele candidaat Simonelli 160 stemmen tegen 102 blanco biljetten maar bij do tweede word mot 132 tegen 119 stemmen verkozen Grimaldi die van Crispi s Kabinet deel nitnioakte Het Engelsohe Hoogerhuis heeft het ontwerp betreffende Newfoundland in tweede lezing aangenomen Het overkomen van de deputatie en do persoonlijke verdediging voor het Hoogerhuis heeft dus niet reel Uit Lissabon wordt gemeld dat de Portugeesche Regeoriug aan Engeland heeft voorgesteld den modus vivendi een maand to rorlengod en dat Engeland vermoedelijk geen bezwaar zal moken schoon nog geen ontwoord is ontvangen De Times meldt uit Zanzibar dat de Er gelsche oorlogsschepen Brisk en Pigeon vertrokken zijn met verzegelde orders rermoedelijk naar Mozambique Te Thurles in Ierland hebben botsingen tussohen Parnellisten en anti Pamellisten plaats gehad ten gevolgo von het besluit der Parnellisten op de protest meeting te Londen tegen den aartsbisschop Crokes gericht die vroeger tot hun partg behoorde en zich thans bij de andere heeft geschaard De antiPamellisten wilden een tegen meeting houden en raakten slaags met hun tegenstanders De politie kon de vechtenden niet scheiden Stokken en steenen waren aan weerszijden de wapenen en velen vielen gewond neer Parnell zou ook zijn gekomen doch bleef weg Eindelijk zegeproalden de ontiParnellisten tot wie de aartsbisschop van de trap van liet bisschoppelgk paleis een toesproak hield waarin hg hen geluk wonschte dat zg mannelijk huq plicht vervuld haddon en hun beleedigden aartsbisschop wisten te wreken Later kwaro Parnell die een re levoeriug hield on reide dat hg en Gladstone eigenlijk altgd tegenstanders geweest waren van het zoogoniorode voldlochtplan Over I geheel schijnen de fondsen van Parnell niet te rjjzen Op de halfjaarlijksche bgeenkomst der afdeeling te Belfast van den lersohen Nationalen Houtvestersbond werd na breede discussie besloten net borstbeeld van Parnell uit de vergaderzaal te rerwgderen Ijater werd do buste door een der leden in veiling gebracht en toegewezen aan den hoogsten bieder voor twee en een halven stuiver De buste zal wel iets moer gekost hebben Daar do manipoeri s alle telegraaflgnen hadden afgesneden en deze thans slechts geleidclgk hersteld kunnen worden naarmate do drie voortrukkende kolonnes vorderen komen berichten omtrent die expeditie zeer langzaam in Bovendien kunnen de kolonnes wegens de drukkende hitte slecbts kleine dngmarsohen maken Do Kohiraa kolonne heeft het dorp Mayangkong bereikt eu vernield 00 leverde kleine gevechten met de Manipoeri s die echter spoedig terugtrokken In do Vereenigde Staten houdt men nog altijd