Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1891

1891 VrUdag 1 Mei mi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gqud m QmstreJj m Oe üuendlng van advertantlèn kan gescUeden tot ata aur des namiddags van den dag der altgav Doch daar is een pnnt van meer belang Men heeft uit mgne beschouwing de gevolgtrekking gemaakt dat ik anti clericaal zou gelgk stellen met anti kerkelgk en anti godsdienstig In de overdreven taal der antirevolutionaire pers heet dit dat door mg bedoeld wordt een oorlog tegen alle gezindheden tegen allen godsdienst Het kwam mg v or dat ik duidelgk genoeg gezegd had dat dé nnti clericale richting niet bedoelde dat de Kerk moest worden afgebroken maar dat de maatschappg in strgd met het priesterlgk gezag uit Rome of I ordrecht moest worden opgebouwd Zie mgn artikel iV fl C 22 Apr 2e Blad B III in den aanvang Zoodra toch dat priesterlgk gezag op eene bgzondere openbaring Gods zich beroepende zich aanstelt alsof het voor alle tgden en alle wetten van het bnrgerlgk leven de eenige maatstaf zoo zgn komt het in strgd met de vrge ontwikkeling der maatschappg met de duizendvoudige schakeeringen van het aardsch bestaan De priesters die dat gezag vertegenwoordigen weten zelf ook zeer goed dat hun beroep op goddelgke autoriteit niet opgaat Noch Scfaaepman s cTien geboden leer noch Eugper s Ordonnantien Gods geven eenig licht bg de legerwet of bg de oplossing van welk ander maatschappelgk probleem De godsdienst is voor mg een rein persoonIgke zaak Wie zich van haar als een wapen bedient om zgne bedoelingen op staatkundig of maatschappelgk gebied te bereiken misbruikt dat heilige Gevaarlgk en verachtelijk noem ik elke vermenging van God en de staatkunde Het gevaarlijkst en verachtelgkst zeker wanneer God wordt aangeroepen om priesterheer Het Kantoor der Goudsche Vl aterleidingAlaatschappij wordt op den 1 MEI a s verplaatst oaar den KOUTE T1E DË WEG D 13 DE DIRECTIE Goedkoop Soiled Elegant EEN ONGELUKKIGE Hiuir het frtuuch 4 Gelukkig was het logement niet van eigenaars verandard Het waren twee Ieren man en vrouw vrome Katholieken die bij de veehandelaars in den omtrek zeer bemind en geacht waren Op die vreedzame hotelhouder kon de verdenking niet vallen Hij waagde het hen aan het praten te brengen over de misdaad jvel overtuigd dat t in den door op luitmg verbleekten man met den woesten blik en het behaarde gelaat don knappen vermetelen oowooy van voorheen niet zouden herkennen De gebeur enis had bij de beide Ieren een diepen indruk nagelaten Zeker herinnerden zij zich de drie reiziger van dien ontze tenden nacht I Een dame genf v m vergezeld van hare kamenier Nelly eu van haar tolk Koland Salbert De man en de vrouw hadden met ijver de berichten in ae uagbladen gevolgd omtrent de bijzonderheden jan do misdaad het rechtsgeding van den schuldige inJlT f oordeeling De tamelijk praaltïame hotelhoudster ongewoon zulke aandachtige p a aijn 44 WAGNBB i STBPHAM vMz ui M p dra piMl t p d ii paatll 7i LmCOLN B p dozijn fl 89 Verkrijgbaar te OoUda bij den Heer C A B AiXTZIMGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MET EDLICH Versand fieschaft Loipzig Plagwitz Tan lynchen Te Portland in den ataat Oregon dh nj en ongereer 150 aoldaten de gevangenia binnen en schoten daar een man dood die een hannrr kameraden bad ermoord De wacht der geranjtenis Tnnrde op de indringers zoodat verscheidene hunner er het leven by inschoten PËTROLBUN iXOTEEKIKGEN Tan de Makelaars Caotzlaar SohaikwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo TankfuBt ƒ 7 50 Augustus levering ƒ 7 50 September October November en Deoemberlevering ƒ 7 60 VERBETERING Xiet Vrijdag 12 Mei maar Vrijdag 1 Mei e k herdenkt de heer Viraly den dag waarop hij vddr 60 jaar eigenaar word der zeepziedery 336 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Woensdag 29 April No 10258 25 000 No 18823 ƒ 5000 No 11683 en 18172 ƒ 1000 No 1040 18077 en 18569 400 No 88 ƒ 200 No 1531 6861 en 12633 100 Prijzen van 65 Si 8741 5S86 7408 9769 12089 14822 17B16 52 2811 5398 7477 9781 12216 14978 17571 62 2843 5458 7516 9323 12279 15029 17589 97 2854 5464 7575 9365 12287 15058 17712 117 2866 5492 7603 9870 123 3 15093 17834 119 2833 5562 7615 9891 12313 15101 17866 179 2893 5588 7674 9957 1S377 15120 17980 277 2938 5619 7727 10014 12386 15146 17983 322 3075 6690 7733 10015 12422 15245 17987 353 3207 5701 7759 10101 12426 15285 18091 369 3853 6712 7786 10117 12453 15287 18104 332 3304 5746 7804 10129 12509 15365 183U1 404 3318 5810 7810 10157 12537 16528 18455 448 3376 5360 7849 10163 12551 15584 18457 519 3379 5868 7878 10177 12591 16633 18663 534 3413 5933 7912 10182 12622 15651 18699 687 3437 6064 7913 10222 12692 16652 18601 647 3442 6072 7961 10279 12801 15665 18647 726 3526 6107 8018 10318 12824 16685 18773 761 3544 6115 SH2 10387 12868 16739 18807 771 3655 6131 8079 10404 12861 15783 18840 820 3564 6152 8125 10420 12880 15792 18917 840 3597 6226 8197 10334 12395 U800 18924 928 3630 6237 8317 10599 12927 15801 18972 934 3638 6357 8324 10632 12937 16912 18986 1015 3676 6364 8404 10680 13031 16963 18998 1061 3679 6368 8443 10778 13037 15969 19213 1083 3720 6374 8541 10802 13159 15995 19238 1119 3758 6394 8618 10856 13207 16066 19362 1159 3842 6397 8644 10897 13262 16121 19414 1238 3368 6438 8658 10904 13301 16143 19470 1466 3987 6459 8726 10920 13303 16183 19641 1481 4013 6549 8736 11307 13315 16242 19596 1433 4016 6628 8816 11360 13323 16322 19734 1437 4123 6655 8830 11374 13344 16386 19831 1491 4305 6666 8834 11406 13360 16623 19903 1502 4378 6695 8835 11417 13373 16562 19996 1647 4389 6738 8848 11422 13400 16588 20049 1653 4432 6793 9045 11441 13430 166 37 20058 1666 4449 6808 9116 11462 13462 16661 20128 1697 4491 6824 9164 11479 13462 16683 20138 1714 4600 6836 9191 11498 18631 16686 20237 I717 4527 6847 9211 11511 13648 16730 20266 1740 4605 6393 9217 11527 13666 16763 20282 1766 4635 6963 9250 11544 13677 16796 20298 1781 4730 6983 9271 11548 13732 16821 20331 1303 4744 7029 9290 11575 13786 16854 20336 1917 4880 7081 9368 11600 13314 16910 20343 1966 4834 7087 384 11660 13873 16913 20369 2141 6019 Ion 9405 11743 13937 16944 20436 2187 5045 7108 9410 11751 14013 16947 20549 2279 5049 7118 9631 11772 140 36 16989 20636 2378 6106 7133 9580 11812 14076 17052 20657 2333 51S4 7145 9581 11843 14128 17121 20674 2415 6159 7167 9603 11956 14192 17i64 20634 2429 5199 7168 9613 11972 14338 17252 20756 2448 5254 7174 9618 12044 14445 17270 20911 2507 5283 7222 9634 12052 14473 17311 20932 2559 5306 7224 9666 12056 14608 17483 7955 2601 5347 7 302 9763 12070 14651 17497 9688 2634 6349 7334 9767 12080 14770 17504 2702 Snelpersdruk van A BRINKMAN en Zn Gouda ADVERTENTIfiN liefde dochter Mevrouw d Wed J H KALOSl geb RoHEiJN Dr A BOMBIJN M E ROMEUN SroBLBNDBAJliR Gouda 27 April 1S91 V Heden overleed plotseling onze geliefde zuster en behnwdznster MeTf Wed J H KALOSI RoMgiJS Mevr Wed E LULIDSTAsQüOR ROMBUII Dr 1 H BAKKER NIEMEUBR Gouda 27 April 1891 De ondergeteekende bericht dat hg met 1 MEI zflne 7LEESGII0ÜWSRIJ zal VERPLAATSEN vm ie LANGE TIENDEWJEG naar de NAIIKT Wijk A IVo 145 en blyft zich beleefd aanbevelen mm aOBTHB p li iJ S t7 HBBZOa p dozi S DE JO G AANBESTEDING Het bouwen eener BOERDERIJ te Stolwijk in hel Beijersche BESTEKKEN en TEEKENINGEN 0 76 per stak te Terkrggen bg de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda Aanwgzigiug Woenndag 6 Mei 1891 ten 12 uur Inlichtingen te verkrggeu bg den Ingenieur H PAUL te Oouda KiiKlermeisje GEVRAAGD bg Mej VA CITTEBT Plantsoen Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retail s z elfbewaringp 80BIIJ BB 0O8TAL1A P J Ui fc p ibuJiil M HoUandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te Terkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De oitgaTe dezer Conrpnt geschiedt dagelgks m t uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs pei drie maanden ii 1 25 franco per poat 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN De Tergouiauhe van Zaterdag 25 April 11 bevatte een artikel met het opschrift Zonder kenmerkende vlag welk artikel eone beschouwing behelsde naar aanleiding van mgne stukken in de M B Ct van 19 en 22 April 11 Betiteld Anti clerkaal de eenige vruchtbare leute van liberalen en heroormingegezindtn Ik ben niet voornemens alle aanvallen op die stukken te beantwoorden maar zulk een boosaardige kritiek als in dat blad mgner vaderstad voorkwam kan noch mag ik ter wille mijner geestverwanten en vrienden in Gottda onbeantwoord laten Vooreerst doet dat blaadje het voorkomen alsof ik de Eerste Kamer en de liberale Unie van zelfverblinding en volktmUleiding bad bescbnldigd omdat zg de leuze anli clerieaal op den achtergrond ik daarentegen haar op den voorgrond wil geplaatst zien Wie mgne artikels met eenige aandacht gelezen heeft en zonder de bg bedoeling om er vengn oit te zuigen zal iets dergelgks daarin niet gelezen hebben Wel waarschuwde ik tegen zelfmiileiding maar van volksmisleiding sprak ik geen woord Ik noemde daarentegen hetverzwggen van het anti clericaal beginsel slechts ongegronde voorzichtigheid en naüeveteit Wie zich de moeite geeft nogmaals mgne artikelen te lezen zal onmiddellgk inzien dat hoe ik ook de houding van de liberale clubs ten dezen atkenr dergelgke batelgke bedoelingen door mg niet gekoesterd zgn als de lergouteiche mg toeschrgit Ware het dan ook daarom alleen ik zon ter verdediging de pen evenmin hebben opgenomen als ik dat doe tegenover enkele R K bladen de Zuidhollander die m j van papenhaat bescbnldigden t EVMLLETOIM toehoorders t vinden werd niet moe te vertellen Arme mevrouw Eeediugl Zij had naar het scheen een dochter nagelaten t Moest een mooi kind ziJn als het op haar moeder geleek Want de goede vrouw herinnerde zich de dame nog zeer goed Zy was heel mooi bevallig en blond Eu ze moest nog al lastig zjjn Ja wel heel lastig Eveu vóór den aanval op het logement was er nog een heftige twist uitgebroken op de eerste verdieping Fran9aia luisterde in gespannen aandacht Elk woord bevestigde hem nu in zijn eersfe gedachte De schuldige was de tolk Roland Salbert die mevrouw Reeding vergezelde Waren er niet verscheidene bewijzen voorhanden die hem beschuldigden De dame waa dood geweest toen men hot vertrek binnendrong Gedood door wion anders dan door dien man Waar ton hij den tolk vinden De bewijzen van den Parijzenaar berustten op geen hechten groudslag maar een inwendige stem scheen hem te leiden Hij zou naar ïrankrijk terugkeeren en eennnaal in Parijs zou hij hem trachten te naderen dien hij voor deu schuldige hield Hoe op welke wijze Dat wist Joffrin nog niet Vluchtige onsamenhangende verwarde plannen verdrongen zich in zijn overprikkeld brein De naam Salbert was niet algemeen Door overal rond te zoeken en dezen en genen te ondervragen zou Francois eindelijk zijn man wel vinden Terwijl Joffrin in de gevangenis was waren zijne beide ouders gestorven een kleine erfenis wachtte I ADVERTENTIBN worden gepUaM Tan 1 5 regels k 50 Oenten iedere runl meer 10 Centen GBOOTE LETTIBB worden berekend naar plaatsmimt Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea M aandags Terschgni Bchappg te vestigen maar ook vrome strooibiljetten ter aanbeveling van Uberale candtdaten zgn naar mgn inzien ten strengste af te keuren Dat vertoon behoort niet in ons kader In onze gelederen behoort de godsdienst alleen als een persoonlgk eigendom te huis Br zün duizenden die dat missen en van wie toch roote kracht ten goede in de maatschappg ran uitgaan Er zgn er die onder den een of anderen vorm dat bezitten en voor wie het is een persoonlgke drgfveer ten goede Doch er meê te koop loopen er een aanbevelingsbrief van te maken acht ik in alle omstandigheden een euvele daad lit onze daden uit onze beginselen maar niet uit rein persoonlijke gemoedsen levenservaringen moeten wg als burgers in de maatschappg gekend worden De band die tal van geloovige en niet geloovige liberalen en hervormiugsgezinden muet en kan verbinden is en bigft voor mgn bewustzgn de gemeenschappelijke strijd tegen het priesterlijk gezag in de maatschappij dajt zoo heilzaam kon werken als het bleef op zgn terrein maar dat de pest der maatschappg wordt zoodra het alle terreinen van het leven wil beheerscheu Hoewel overtuigd dat ik door de tegenpartj wel weer zal worden misverstaan achtte ik miJ toch tegenover Gouda verplicht deze korte toelichting op mijne artikelen in de N R Ct te geven hopende daarmede mgnen liberalen en hervormingsgezindeu geloovigen en nietgeloovigen geestverwanten daarmede een hart onder den riem te steken Dr D C NIJHOFF s Qravenhage 29 April 1891 hem Niet veel maar toch genoegzaam om er in een der voorsteden van Parijs zuinig van te leven Van daar zou bij met vorwoedheid ziju doel najagen Die gedachte aan wraak hield Francois nu hardnekkig bezig Hij moest zijn Roland Salbert tot eiken prijs vinden Het avontuurlijke in bet karakter van dezen man loste zich op in het vasthouden aan een gedachte De voormalige ncowboy ving ijja jacht op menschen weder aan maar nu in het har e van de hoofdstad te midden der rustbewaarders en politie agenten Ën als faü zijn geheimzinnig wild in handen had zou hij weldra weten of hg door schijn verleid Salbert beschuldigde van een denkbeeldige misdaad Een tolk is gewoonlijk een arm man of iemand die door een of andere oorzaak rm geworden is Het zou Joffrin gemakkelijk vallen zich in betrekking te stellen met den onbekende met hem te praten hem behendig uit te hoeren Hij zou zijne vermoedens bevestigd zien of kunnen laten varen En indien zij waar bleken te zijn welke kastijding zou hij dan den ellendeling opleggen voor wien hij de onschuldige had betaald Dacht hij er over den to k aan het gerecht over te leveren Weineen I Hjj kende het gerecht Hij wist tot welke misstropen tot welke dwaasheden het in staat was Neen Fran9ois verlangde een andere wraak zij moest tegelijk vermetel z jn en geslepen een wraak zoowel drn stoutmoedigen jroowboy als den vernuftigen Parijzenaar waardig