Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1891

BINI4ENLAND GOUDA SO AprU 1891 Naar de Deputaten vergadering op Dinsdag IS Hei te Utrecht te houden ia afgevaardigd door de centr kieaver Nederland en Oranje iu het district Gonda de heer A Dercksen Mej M N M Brand van Straaten alhier deed met gunstigen uitslag het examen in de nuttige handwerken Mej K C Klem alhier deed te s Hage met gunstigen uitslag het examen voor do akte als onderw seres Kaandag 4 Mei o k wordt eene omnibus dienst geopend tusschen Bodegraven en Gouda Flaatsmimte voor 30 personen Prijs per rit 50 ets des Donderdags 40 ets Betour Donderdags 50 ets Aan de vrije gereformeerde school alhier zijn tot ondern zers benoemd de heeren J B van der Wal onderwijzer te Makkum en K Floor leerling der gereformeerde kweekschool te Amsterdam Bij kon besluit is benoemd tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard de heer J Hugter Tot hoofdingeland van de Krimpenerwaard in het Se district is herkozen de heer C Van den Berg te Krimpen a d Lek tot hoofding plaatsvervanger werd gekozen de heer C De Jong Mz te Ouderkerk a d Uael in plaats van den tot hoofdingeland benoemden Joh Van Vliet Johz De afdeoling Haastrecht van de centrale kiesveraegiging Burgerplicht heeft bq de aanstaande verkieiins voor de Tweede Kaqer tot candidaat gesteld den heer J N Bastert te O trecht Sckoonk O Ds J Kok te Gouderak hoopt op Zondag 10 Mei a 8 s morgens te half lien uren aldaar zijne af cheidsrede en op Zondag 17 Mei daaraanvolgende te Opheusden zijne intréerede te houden Op de voorloopige candidatenlij t voor do Tweede Kamer in het kiesdistrict Bodegravo zyn gisteren vond door de liberale kieaveieenigiag Burgerplicht aldaar geplaatst de heeren N Bastert oudBister van waterstaat te Breukelen mr G H Puhri Snethlage notaris te Woerden A KnijffHzD lid der Provinciale Staten voor het distriet Gouda te Kietveld C A Zelvelder districta schoolopziener te Woerden en mr J A van Gilse arrondisaementsichoolopziener te Botlerdam Naar het HMad verneemt is mr W F Schimnel die in de vorige week in oorloopige hechtenis was genomen gisteren weder in vrijheid gesteld Van de reorganisatie van den telegraafdienst met ingang van 1 April vastgesteld hebben wij de voor II Op zekeren avond werd de Aïda gegeven Alice was vroegtijdig in haar loge gekomen om te kijken naar eenige veranderingen die zij aan den behanger van het tooneel had opgedragen Op de avonden dat mevrouw Dutac moest zingen gebruikte zij te voren slechts weinig en soupeerde na de voorstelling met haar echtgenoot Beroemde kunstenaars verwekken altijd geheimzinnige hartstochten Alice vermaakte zich menigmaal met de vurige minnebrieven die de concierge vac de Opera haar met de waardigheid van een diplomaat overhandigde Zq las ze lachend door terwijl de kamenier haar kapte on kleedde Mevrouw heeft veel lectuur van avond sprak Hélène terwijl hare meesteres verstrooid de brievenTftn haar onbekende vereerders doorlas Och altijd dezelfde geschiedenis Ik bon eepgroote kunstenares ik heb talent enz enz Ongerekend nog de aanbidders die mevrouwniet kent hernam Hélène vroolijk de aanbidders die mevrouw nooit gezien heeft wier bestaan zijzelfs niet vermoedt en over wie wij lachen Waarlijk O als mevrouw dat wist Dat ie een geschiedenis waarmede de babbelaars zich sedert veertien dagen bezig houden Mevrouw weet nog welvan die werkstaking onder de machinisten Ja En naamste bepalingen medegedeeld Da Huuvrou vestigt er de aandacht op dat deze nieuwe regeling ook voor de vrouwelijke ambtenaren die by dezen tak van dienst z n geplaatst eenige voordeelen aanbiedt b j vroeger vergeleken De tegenwoordige vrouwelgke telegnüisten der tweede klasse krijgen evenals hare maunelijke collega s den titel van commies bq de telegraphic Tot heden was voor haar in ondersoheitting van de mannelijke ambtenaren met wie zij aan hetzelfde examen hebben voldaan een maiimum traotoment van 1000 bepaald dit is thans verhoogd tot ƒ 1500 zoodat het vooruitzicht voor haar aanmerkelijk verbeterd ia Ook is thans bepaald dat vrouwelijke telegraaf ambtenaren directrice kunnen worden van een kantoor van eene der twee laagste klassen Ook dit is eene aanmerkelijke verbetering AU directrice van een klein kantoor vindt men een aangenamen en zelfstandigen werkkring zonder te groote verantwoordelijkheid en zonder zwaren arbeid De Huimr voegt hier nog bq dat men deze loopbaan begint als surnumerair ton einde zich in het vak te bekwamen De beste voorbereidende loopbaan is de hoogere burgerMjhool met 5 jnrigen cursus namelijk niet die voor meisjes msar die voor jongens omdat natnur en wiskundige kennis wordt vereischt en het diploma eindexamen dezer scholen ontslaat van het toelatingsexamen voor do betrekking van surnumerair behoudens een klein aauvullin sexamcn in schrijven omdat goed en vooral duideiqk schrift een vereischta Ouders dus die hare dochters voor dit vak willen bestemmen moeten haar eru hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus voor jongens laten afloopen en vervolgens aan het eindexamen dezer scholen laten deelnemen Door de Vereeniging van iudustrieelen te Haarlem is een adres aan Oed Staten ingediend waarin wordt aangedrongen op niot goedkeuring der voorgestelde faecaliën baUstiDg In het adres wordt gezegd dat het wel waar is dat de gemeente reiniging veel geld kost doch dat het niet aangaat alloen het weghalen van fsecalién Ie beUaten daar toch in ieder geval het weghalen van haardasch en vuilnis evenzeer in rekening behoorde te worden gebracht dat het billijk zou wezen dat iedor ingezotene aan de te heffen belasting medebetaalde wat nu niet het geval is daar alleen de eigenaren van huizen zullen worden getroffen en eindelijk dat de heffing van deze belasting niet alleen moaielqk maar ook zeer kostbaar zal wezen In het vorslag over 1800 van den Nederlandscheu consulgeneraal te Parijs den heer M 1 H van Lier treft men de volgende waarschuwing aan De consul genoraal vermeent sijne landgenooten te moeten waarschuwen tegen eene oplichterij die sedert eooigen tqd op groote schaal gedreven wordt Onder belofte van ruim betaalde zeer gemakkelijke werkzaamheden worden aboonementon gevraagd op niet bestaande dagbladen Een zoodanig abonnement geefl tevens recht op een voorschot in geld Tal van personen in Nederland hebbeu zich in hot afgeloopen jaar met eene soortgelijke onderneming alhier in betrekking gesteld Zij die zich vooraf tot het consulaat gewend hebbon tor verkrijging van inlichtingen zijn be rijd gebleven van teleurstelling doch Van den eenen dag op dan anderen dreigdenzij hun dienst te tullen opzeggen als hun traktement niet werd verhoogd Toen heeft de directie maar aangenomen wie zij krijgen kon machinisten van het Edentheater en werklieden die toevallig niets te dcien hadden Onder die menschen heeft de regis seur een knap gekleeden vluggen handigen jongen I man opgemerkt Franpois Levrault genaamd Deze I was zeer spoedig op de hoogte van het vak Daar hij zich goed gedraagt heeft men hem na de werk slaking in dienst gehouden Toen is hq verliefd geraakt op mevrouw lf Kom Als mevrouw zingt blijft hij met open mond tegen een coulisse geleund staan luisteren en slaatu in bewondering gade Wij hebben er dikwijls degrootste pret over De deugdzaamste vrouw van de wereld is altqd j evleid wanneer het blijkt dal z q een vurige liefde iieeft opgewekt Alice liet zich den hulpmachinist aanwijzen liet saieen knappe jongen Hélène overdreef niet mk weling was bekwaam nauwkeurig in zijn flWk en altijd geregeld op zqn tijd Zijne meesters preien hem zeer en nooit hoorde hij eenig verwijt Misschien was hij alleen wat al te nieuwsgierig waar het zijn afgod betrof want Francois ondervroeg iedereen omtrent het verleden de gewoonten en de familie van mevrouw Salbert Eens zat hij met een zijner kameraden in een herberg van de rue Mogador te praten het ia den consul generaal bekend dat onderscheidene personen verblind door de schoone beloften van het prospectus zich hebben laten medesleopen en op die wijze hnn geld verloren hebben Voor de ondernemers sohijnt de zaak zeer lucratief te zqn Tussohon Frankrqk en Engeland o a bestaat tegenwoordig eene soortgelijke speculatie op de naSeveteit en die ruime winsten oplevert Een groote onderscheiding op wetenschappelijk gebied viel dezer dagen aan een onzer landgenooten ten deel De Leopoidina Carolina Akademie der Naturforschor te Halle a d S verleende de Cotheainsmedaille voor dit jaar aan don directeur van s Lands Plantentuin te Buitenzorg dr M Treub Deze onderscheiding werd de heer Treub verleend niet alleen negens zijne verdienste als wetenschappolijk botanicus maar vooral ook om hetgeen hij voor de botaniaohe wetenschap gedaan heeft door de oprichting van het eerste botanische station in da tropen een gelegenheid tot wetenschappelijk onderzoek die zich onder de botanisten in Europa een uitstekendon naam heeft verworven on die voortdurend door verschillende hunner brzocht wordt Men zal zich herinneren dat Dr Treub door het bijeenbrengen vai het Buitenzorgfonds er voor heeft gezorgd dat de inrichting tot wetenschappelijk onderzoek van do tropische flora weiku sedert eenige jaren aan s lauds plantentuin te Buitenzorg is verbonden ook aan onze Nederlandsche botanisten ten goede komt Op den 22 April j1 keerde zekere mej v U niet tan haro gewone wandeling in haar kosthuis te Middachtersieeg terug Alle pogingen om haar te vinden bleven vruchteloos en zij werd eerst jl Zaterdag door den onbezoldigden rqksveld wachter M op de Khedensche heide aangetroffen Toen deelde zq mede dat zij in den Imbosch onder BoozendatI verdwaakl was geraakt en aldaar den nacht beeft doorgebracht by een arbeider die haar den volgenden morgen op don goeden weg bracht Zij is evenwel andermaal verdwaald met het gevolg dat zij twee dagen en twee nachten zonder eeoig voedsel in de bosschen en op de heide heeft doorgebracht Staten Oeaeraal Twuut iLuat zitting van Woensdag 29 April De Kamer kreeg nu gelukkig wat anders te booren Wel morst zq weder nuttelooze redevoeringen slikken van de heeren Dobbelman en Sehreuiomacher die de oudo bezwaren der katholieken weder eeni opwarmden maar toch aan degelqke verdediging van de hoofdsirekkiog der wet ontbrak het niet De heer Van Wassenaar hield eene korte rede waarin hij betoogde dat do druk niet grooler zou zijn dan thans daarbij modedeelende dat bij antirevolutionairen een amendement in de maak is om aan de bezwaren togen het kazerneleven te gemoet te komen De heer Serot gaf een overtuigend eu welbestudeerd advies ten voordeele der wet waarin hij niet onverdienstelijk de tegenstrijdigheid der verschillende bezwaren in bet Hokt stelde Ook wees hq er op dat wijlen de Boo die thans na zqn dood sommiger autoriteit ia bij lijn leven herhaaldelijk van meening is veranderd en dus geen betrouwbaar gids kan zijn Het glanspunt van den dag was echter t Is waar sprak do ander ge zijt nog tekort aan de Opera om den broeder van mevrouwSalbert te kennen t Is een prachtige bankierszaak van Montfrane I Maar men zegt dat hij het kantoor overdoet Hy ia eerst onlangs getrouwd en schijntzqne vrouw zoo te vergoden dat hq geen lust meerheeft lanfier te werken Ik begrqp dat beat I De hulpmachiniet vroeg naar alles alsof hq niet aanhoudend over zqne aangebedene durvende spreken tenminste wilde praten over hen die haar van nal aangingen De ander vertelde bet bekende verhaal dat over mevrouw Salbert en haren broeder de rondt deed Hoe beiden in Parqs hadden te tobben gehad en hoe zq zonder hulp van vrienden of beschermers alleen door eigen wiUkracht roem en fortui hadden behaald Ja mijn waardf hq heeft van alles gediaa die Montfrane die nu met de rqkste en grootitsheeren aan tafel zit In dien tqd was hq zoo onjitlukkig dat hq van naam moest veranderen H$noemde zich toen kortaf mijnheer Boland of ook Nu wat scheelt er aan Levrault keek zijn makker doodsbleek onbeweegIqk en met strekken blik aan Zoo de broeder van van mevrouw Salbert heet Ko Boland stotterde hij met trillende stem Ja Wat gaat je dat aan ilTordt vervolsi oen rede van den heer Butgers van Bozenburg die op de hem eigen geestige en soms saroaetische wijze do Kamer aan zqn lippen boeide Wie op vrooiyke en ttoh zaakrijke wqse do tegen het ontwerp geopperde bezwaren bestreden wil zien raden wq aan deze rede in extenso te lezen Wel gaat de spreker soms te ver b v in de wqze waarop hy den heer Travaglino in het zonnetje zette maar te midden van do saaie en taaie redeneeringen van zoo velen die ook een duit in t zakje willen leggen is zoo n advies een ware verademing Nog zqn de sluizen der breedsprakerigheid niet gestoten er staan nog sprekers op de Iqst die v ór do Begeering het woord moeten voeren De voorzitter wilde op radicale wqze de teugels wat aanhalen door s Maandags en s Zaterdags byeen to komen benovens enkele avondvergaderingen te houden als straf voor de praatgrage leden maar de Kamer was er niet van gediend Alleen is besloten van a s Dinsdag af te 10 uur te beginnen tot des avonds 6 uur toe d h alleen op do gewone zitdagen Men schrqft aan de Anulerdammer Nog steeds zqn er leden van het zoogenaamde flesschentrekkersgild die hunne kwade praktqken bq elke gelegenheid trachten uit te oefenen Gelukkig dat er velen gevonden wordon die door de algemeene bekendheid met hunne pogingen weigerachtig bl jren in do val te loopen Zoo ging het ook mot een groot schoonfabrikant te Waalwqk die dd 6 April uit Puttershoek eene briefkaart ontving waarin schrijver mededeelde dat hq een winkel op heb en groote zaken doot zoo wensch ik gaarne sohoenwerk bqverkoop Wil u my de prqs opgeven van hot sohoenwerk en welke artikelen u heb De rheer v S zond hierop eene prqscourant waarop het antwoord spoedig volgde dat het sohoenwerk te hoog in prijs was enz maar hq had een goede kennis wien hy het heeft aten zien en die wel order geven zou Dat bericht volgde eveneens en daarin werd geschreven Door tussehenkomst van alhier heeft ik vernomen dat gy goede kwa lie feit schoenen heeft en ik leeft uw prijscourant gezien Zend my voor monster volgt eene bestelling van ± ƒ 30 zend zo my per spoor Dordt bestelgoed adres van een koffiehuis en verder aan te Puttershoek Ik komt zelf iu Persoon Anstaand Dinsdag den 28 April dan zal ik uw voldoen en weder eene goede bestelling opgeven Do informatie die de heer v 8 naar den vriend nam luiddde wordt als oplichter aangewezen wien alles iu zqn kraam te pas komt en die nimmer betaalt In het Venl Weekbl wordt de moeilqke taak die op de schouders van dr Sohaepman ruit nu de logerwet in behandeling is geschetst Mr Haffmans noemt het een renzentaak Hercules zelf zou er voor teruggedeinsd zyn Om u een idee te geven aldus vervolgt hq van de moeilqkheid bedenk eens de wet moet er door maar zoodanig gowyzigd dat de katholieke kie ors in Juni nog te bewegen zyn op antirevolutionairen te stemmen die de wet hielpen doordrqren Nu weet ieder dat het lot der wet in handen der liberalen ligt Stemt do groote meerderheid der linkerzqde voor de wet dan gaat zq er door stemt die er tegen dan valt de wet als een baksteen De Bogeering en dr Sohaepman dienen dus lo te zorgen dat de liberalen voor de wet stemmen en 2o dat de wet voor de katholieken aaonemelnk wordt Maar ieder begrijpt dat de liberalen alleen dan voor de wet stemmen wanneer die voor Katholieken niet aannemelqk is Immers 5le wet veriiest alle aantrekkelqkheid voor de heeren zoodra zq ophoudt den Katholieken tegen de borst te stuiten Ga nu je gang maar I Om te laten zien hoo dr Sobaopman zich voorstelt dat doel te bereiken drukt mr H geheel de rede over door hem uitgesproken by de opening van hot debat Hy voegt er een paar woorden bq Ziezoo nu weten onze lezers precies hoe de doctor het zal aanleggen om Scylla te vermyden zonder in Charybdis te vallen d w z do stemmen der Katholieken te winnen zonder die der liberalen te veriiozen Ten minsto t is mqn schuld niet wanneer zy zulks ook na de lezing zyner redevoering nog niet weten Volgens den Haagschen correspondent van de N Oron Ct is in da vorige week oen elubvergadering gehouden van de antirevolutionaire Kamerleden om de gedragsiqii tegenover de legerwet te bespreken en daarover tot eenstemmigheid te komen vooralwegens de bezwaren welke bq de heeren A vanDedem en prof De Geer legen het ontwerp bestonden Do eerste heeft zich aan de meerderheid onderworpen en in zyn rede van Donderdag zichgeneigd getoond met een eenigszins gewqzi regeling mea te gaan ai De heer De Geer echter die niet in de clubvergadering verschenen was en ook zelden de Kamerzittingen bqwoont heeft Woensdag getoond zqn onafhankelqkheid te willen bewaren en in een even I geestige als eeazqdige redevoering het ontwerp bestreden Dat heeft hem den volgeuden dag een scherpe vermaning op den hals gehaald van den beer Van Dedem Deze zeide o a In de burgermaatachappy worden zoo dikwqls menschen aangetroffen die niet het minste begrip schqnen te hebben van plichtbesef zelfs al behooren zy tot de hoogste kringen Voor hen zou bet zeer nuttig zqn geweest als zy een jaaf in militairen dienst hadden doorgebracht want dan zou die deugd ongetwqfeld bq hen opgewekt zyn geworden Hoewel er velen zqn wien het hoegenaamd geen moeite kost om te doen hetgeen zij in maatschappelqken zin moeten dopi anderen moeten door tucht aan hun plicht iiordon herinnerd Indien aan den Voorzitter der Kamer de bevoegdheid was toegekend om zekere tucht uit te cefenen op de leden die de vergaderingen dezer Kamer bqna nooit bywonen dan zou bet misschien op die leden ecc heilzamen invloed hebben Tot dusver heeft de heer De Geer op dezen uitval nog niet geantwoord De correspondent schrijft dat het daarbq niet blqvon zal on de weerbastige oudhoogleeraar waarschqniqk met zal herkozen worden Ook in een ander opzicht heeft prof De Geer het verbruid bij dr Kuyper Dat bUjkt uit de laatste Heraut Wq vindon daar melding gemaakt van een gedachten wisseling onlange in de Debatingclub der studenten bq de rechtsgeleerde faculteit te Utrecht gehouden over de stelliagen dat particuliere hoogescholou do voorkeur verdienen boven openbare en dat de eife tus civiles rechten in de maatschappq niet verbonden behooren te zqn enkel aan een wotenschappelgken titel Tot de bestrqders van die stellingen behoorde ook prof Do Geer die volgens het Utr Dagblad het volgende aanvoerde Prof De Geer acht de eerste stelling te onbepaald immers de vraag is alleen of de hoogescbolen goed of sleoht niet of zq Staats of Vrije Universiteiten zqn De deugdelqkheid hangt af van de volledigheid van tonderwqs van de geschiktheid der professoren en van de hulpmiddelen die ten diensle staan Vreemd is defendens bewering dat do Vrqe Universiteiten meer onafhankelqk zqn want zq zqn juist afhankelijk van de personen die lo hebben opgericht en geldeiyk steunen Evenzoo is het onwaarschijuIqk dat aan vrqe hoogescbolen meer de wetenschap dan de praktqk zou worden beoefend Praktqk is de vrucm au wetenschap en ware theorie en ware practijk zqn onscheidbaar Ook heeft prof De Geer bezwaar tegen de 2de stelling De Staat toch moet een waarborg hebben voor de geschiktheid der personen aan wie hq een staatiambt wil verieencn Wordt de effectus civilis aan eiken wetenschappelqken titel onthouder dan moet de staat een anderen waarborg zoeken ui een Staataexamen welks inrichting eigenaardige moeielykheden met zich brengt De Heraut noemt dit optreden van prof De Geer raadselachtig en zqn critiek onbeduidend Hot is dan ook wel hard van oen partygenoot de bedenking te moeten hoeren dat een zoogenaamd vrye universiteit veel minder waarborgen oplevert voor de onafhankelqkheid dan een openbare zoo in wttenschappolqko zin als wat de personen betreft Niets kwetst zoozeer als de waarheid geldt ook voor dit geval I Het is dan o6k niet onwaarscbquiyk dat een onafhankeiyk man als prof de Geer van Jutphaas in ongenade m vallen De beruchte persoon Wilhelm Schroder van Siddeburen heeft in de laaUle weken weder zeer veel van zich doen spreken Vóo r een half jaar ongeveer door de arrondissements rechtbauk te Groningen tot oen half jaar gevangenisstraf veroordeeld on later opgeroepen die te ondergaan is hq nog stoeds in gebreke gebleven te vorschquen en mocht het ook do politie niet gelukken den weerspannige die zich als een snelvoeter van den eersten rang een Dibbels gelqk heeft doen kennen iu handen te krygen Zoodoende niet met rust gelated nam hq de wyk naar het buitenland dit laitste veronderstelde of meende men ten minste Jeruimeii tijd later bleek echter dat men zich iu dezo vergist had dat hq zich wel degelqk nog in deze omstreken ophield maar wadr niemand wist het Een paar brutale diefstallen met inbraak gepleegd bq ingezetenen te Helium en te Siddeburen gaven gereede aanleiding een en ander in verband te brengen met zijn aanwezigheid de schrik sloeg velen om het hart alles geraakte in rep on roer en met de veiligheid en rust was het godaan t Spreekt vanzelf dat ook do politie met al de baar ten dienste staande middelen aan t werk toog oen ware veldtocht werd onder nomen een som van 25 werd door den burgemeester uitgeloofd voor hem die genoemden Schroder te zijner beschikking stelde Noch het een noch het ander gaf evenwel tot nog toe succes Een toeval bracht Vrqdag eenig licht in de taak toen een werkman in het dichtst met hoornen en kreupelhout bezette gedeelte van het Slochterbosch de vermo delqke verbUjfplaats van den zworveling ontdekte nameUjk een hol of een woning in den meest primitjeven vorm doch van stookplaats en van een en ander meor voorzien Onwillekeurig brengt men zqn verbiyf te dezer plaatse in verband met de inbraak in de kantoren van den rqks en gemeenteontvanger Daar de bewoner uiet aanwezig was werd in do omgeving een wacht opgesteld terwql een gedeelto der manschappen zqn woning te Siddeburen inspecteerde waar waar men het genoegen mocht smaken den woestoliog in zqn bed te arresteereu Zwaar geboeid werd hy Zaterdag voormiddag onder geleide van den brig majoor tit Van der Veen en den gemeente veldwachter Casemier baar Groningen overgebracht Na deze arrestatie gelooven wq zullen rust en veiligheid spoedig terugkeeren velen is daardoor wq zqn ervan verzekerd een steen van t hart gevallen Proc Grott Ct Botteolandscli Overzicht De algemeene beraadslagingen in de Fransche Kamer over het tarief van invoerrechten zyn begonnen De heer Lockroy opende do rq der sprekers met een uitvoerig betoog togen de protectionistische voorstellen der regeering Tot in bqzonderbeden stelde spreker de schade in het licht welke Franrijk steeds door het beschermend stelsel heeft geleden Waarom men het stelsel der handelstractaton dat 20 jaren heeft bestaan nu moest opgeven kon hq niet begrqpon Het eenige gevolg dat de heer Lockroy van de nieuwe handelspolitiek verwacht is dat de vooruitgang dien Frankrqk in de laatste jaren heeft gemaakt zal warden vernietigd en dat Fraukrqk zal worden omgeven met een Chineescben muur waardoor de vriendschappelqke verhouding tot alle staten ongunstiger zal worden Voel succes wordt van het verzet der vnjhandelaars niet meer verwacht Wel is waar zijn m den laatsten tqd in verschillende fabrieks en handelssteden krachtige protesten tegen do hoogo invoerrechten uitgesproken maar de meerderheid van Kamer en Senaat blqft niettemin voor bescherming Aan de goedkeuring der nieuwe handelspolitiok wordt niet getwqfeld Het zal slechts de vraag zqn hoe hoog de inroerrechten voor alle wareu en voortbrengselen zullen gesteld worden Do begrootingscommissie met den heer M line aan het hoofd verlangt een aanmerkelqke verhooging der invoerrechten maar de regeering wil liever niet terstond het hoogste tarief aannemen Het kan dus zqn dat het verzet legon de protectionistische handelsstaatkunde ten minste de voorstanders van bescherming bq het vaststellen der tarieven tot eenige inschikkelqkheid zal bewegen By de verdere behandeling der Pruisische staatsbegrooting bq tweede lezing in het Huis van afgevaardigden heeft de minister president Caprivi gezegd dat er onmogelqk kan worden geconstateerd hoe het Wolfenfonds in de laatste twintig jaren is beheerd Alle rekeningen en quitantién werden telken jare verbrand Men heeft gemeend door middel van het fonds alle rechtatreeksche en zqdelingsohe woelingen van koning George te kunnen tegengaan De regeering was daartoe ten volle gemachtigd Ten onrechte heeft men haar daarover verwqtingon doen booren In hot begin des vorigen jaars was de regeering voornemens de administratie over hot fonds te regelen Het tqdstip scheen daarvoor niet geschikt doordien de Welfisohe beweging in Hannover destijds toenam Een gedeelte der uitgaven zooals bqv pensioenen waren van zeer delicaton aard Bovendien rees de vraag of de inkomsten die het fonds opleverde alleen voor Hannover moesten worden gebezigd Daarom beeft de regaering tot nog toe niet kunnen besluiten tot eene verandering over te gaan Zq is echter voornemens in de eerstvolgende zitting van den Landdag een ontwerp te dier zake in te dienen Daarbq wil zq de tot nu toe gevolgde bestemming van het fonds veranderen het onder een meer openlqk bestuur brengen en den lande eene controle daarop verleenen Eene spaarkas voor hot Huis van Hannover moet het fonds niet zijn Ill antwojrd op eene vraag verklaarde Caprivi ook nog dat de re eenng voornemen is nog vóórdat de nieuwe wet betreffende het fonds zal zqn uiitgevaardigd de daarin nedergelegde beginselen in toepassing te brengen Het verbranden van quitantién was intusschen niets buitengewoons geweest daar het in den aard der geheime uitgaven ligt dat deze alleen bekend zqn bij den minister onder wions ressort zij worden gedaan Ton behoeve der pers is slechts een minimum bedrag gebruikt ea