Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1891

Zaterdag 2 Mei m éMK I89JL GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ds Inzending van advertantien kan gescbleden tot een nor des namiddags van dan dag der uitgave kat Pmiaiioh minislèrie beeft talkan jare besloten hoereel iedere minister ten gebruike ion Ter krqgen De wet op de plattalandagemeeDten in de Oostalyke prorinciên is door den Fruisiscben Landdi met zulk een groote meerderheid aangenomen dat het heerenhnis er met fatsoen moeiiyk iets aan cal kunnen veranderen Anders mot de iret op de inkomstenbelasting Hot Heerenhuis heeft cich in de twe de leting Teraenigd met de Tooratellen zyner commissie die ran da besluiten ran den Landdag rooral daarin TenchiU len dat de grootere inkomsten boven 9700 M per jaar door het Huis van Afgevaardigden zwaarder belast werden dan het Heerenhuis goedvindt dit laatste veieenigde zich meer mot het oorspronkelijke voor tel der Begeering De kolenwerkataking in Westfalen is iels minder loodat men met meer nadruk hoopt dat zg niet algemeen sal worden De politie treedt overal scherp op om te verhinderen dat zij dio willen blgven werken worden lastig gevallen Hier eo daar werden reeds cenige personen om die reden gearresteerd De Ëngelaehe bladen radeneeren nog altyd veel over de laals e partieele verkiezing n voor het I agerbuis De vier laatste verkiezingen waren allen in het voordeel van de Unionisten Ten deze redoneeren nn op dezelfde mannier als vroeger Je Gladstoneanen toen er een paar verkiezingen naar dien kant waren Nog drie verkiezingen mojieo er plaats hebben en als die naar de Pali Mali Gazette meent alweer in het voordeel der conservatieven uitvallen dan ia er volgens de Timet een kentering gekomen in de openbare meening en behoeft Sahsburj niet voor do aanstaande algemeene verkiezingen beducht te zgn Het Hoogerhuia nam in tweede lezing de New fondlandvisscherij wet aan Bij het dibat bad echter de Eegeering bij monde van Salisburv en Knutsford verklaard dat de tweede lezing in bet Lagerhuis niet Toor na Pinksteren zou plaats benben en mocht de Newfonndlandsohe wetgevende macht inmiddels een overeenkomt weten te sluiten waardoor de mooilgkheden worden beëindigd dan zou de wet in den doofpot gaan PETROLEUM IVOTEEKIKGËN van de Makelaars CantzUar ScbalkwUk te RoUerdaoi De markt was heden onveranderd Loeo Tankfuat ƒ 7 60 Mei levering 7 40 September October November en Decemberlevenng ƒ 7 60 ase Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Donderdag 30 April Pryz n van 65 208 1532 4390 6605 10334 IS036 16868 19628 253 2037 4728 6374 10376 13991 16873 20162 447 2148 4768 6769 10607 14038 1704 20277 469 2209 4961 7614 1U624 14462 17467 20307 489 2767 5061 7909 10660 14798 1748A 20309 493 2869 5066 8113 10783 14923 17646 20387 604 3001 5419 8465 11330 14986 17830 20461 796 3312 6466 8664 11373 15439 18184 20686 844 3612 6589 8765 11773 15482 18338 20754 1141 3646 6662 9041 12060 15500 18746 20755 1146 3961 6820 9788 12201 16201 18769 20774 1333 4135 6063 9889 12232 16613 19416 S1914 1365 4279 6244 10300 MARE TBEBICHTBN Goada 30 Apnl 1891 Bij matigen aanvosr konden de prijzen van de vonge week zich staande houden De stemming was echter veel kalmer Tarwe Zeeuwsche ƒ 10 2B ii 11 Mindere dito 9 60 9 90 Polder 8 75 a 9 25 Afwijkende 7 75 a 8 25 Eoode 8 a 8 26 Angel 9 s ƒ 9 60 Kogge Zoeuwscbe ƒ 7 60 h 7 80 Polder f 25 a 6 60 Buitenlandsche per 70 kilo 6 70 a 6 90 Gerst Winter 4 90 6 50 Zomer 4 60 a 6 26 Chevalier 5 75 i f 6 50 Haver per Heet 4 40 a 5 50 per 100 kilo 8 90 a 9 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 9 76 a 10 Buitenlandsob 8 8 8 26 Kanariezaad 8 25 a 9 Boonen Bruineboonen 13 00 a 14 50 Witte boonen II a ƒ 12 50 Daivenboonen 7 50 a 7 75 Paardenboonon 6 75 a 7 Mau per 100 kilo Bonte Amerikaanscho 8 90 a 9 Cinqantine 8 75 a 9 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen gedrukt Vetto varkens goede aanvoer handel gew 17 a 19 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlugger I6 a 16 et per half KG Magere Biggen goedo aanvoer t handel gewoon 0 60 a 0 88 per week Vetto schapen weinig aanvoer handel gewoon ƒ 26 a 28 Lammeren goede aanvoer handel flauw ƒ 7 a 9 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 a 1 Aangevoerd 95 partgen kaas handel vlug Eerste qualiteit ƒ 24 a 26 tweede qualiteit 20 a ƒ 23 Noord HoUandwshe ƒ 24 a ƒ 29 Boter goede aanvoer handel gewoon Goeboter 1 05 ii 1 16 per kilo Weiboter 0 80 a f 0 95 per kilo BurRerlIjke Stand OKBORENi 8 April Conielii onden I Poottmi ra N C de JoDg Geerui ouder P Hocdtmaai en O Meger 80 Jotini oadrra J C Streog en M H Ncer cholten Josnnes oad r J anaet ea i Louwrrier OVERLEOE t VI April L d Roo td C Flink 60 j 29 J Simg 1 d to 6 de Jong m GEUDWUi g April O de keiaer eo H Vermeg J StaUcoberg en W Veraeelen A Loogerur en C tv Jiokocgt P NooteobooB eo £ i Aglto i A Bin co E vu Bertan StolwUk OVEHLEOENt KosI 18 d L Vcrboef 17 d 8 U BUok 8 IL T J Kroon 87 J 6 n BeeuwUk eSHUWO D klerk ra A Venreg ADVERTEWTI£N Voorspoedig bevallen van een Zoon M L WILDENBURG PlKBI Govda 30 April 1891 De bekende en onbekende schnldeischers van de onder het Toorvecht van boedelbeschryring aanvaarde nalatenaehap van MevroawGHADA WILHELMINA COBNËLISSEN in Ieren echtgenoote van Dr Fbidibik WiLtBit Baabi eerder Wednwe ran den Beer Badouih Aabt Willem Duppkb gewoond hebbende te Gouda en aldaar orerieden den 24 December 1890 worden opgeroepen om te rerBchgnen op DID8DAG den S MEI 1891 des roormiddagi 10 nor ten kantore ran den ondergeteekeoden Notaris in de Noodgodsteeg te Oouda ten einde tegenwoordig te zgn bg bet afleggen der Rekening en Verantwoording in die nalatenschap en betaling banner rorderingen te ontvangen wanneer er geen rerzet plaats heeft H OaOENJBNDAAL Notaris Een HEEB rraagt van omstreeks 6 20 Mei te Gouda een Qem Zit en Slaapkamer Opgare ran prga en stand in fr brieven met No 1522 Bureau Woning Gidt 6ed Voorbargwal 202 Amêterdam Heden ontrangen eene ECLATANTE sorteering Heeren Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 een rlogge JONGEN goed kunnende schrjjren voor Kanloorwerkzaamheden Adres onder No 2105 aan het Barean dezer Conrant STANKVRU Reukeloos wd t elk Closet urinoir of ander kwalijk riekende plaats door bestrooiing met 8ALVAT0R DE8INFECTIEP0EDER Strooibnssen a 1 Kilo verzend franco met gebrniksaanwjjzing na ontvangst van 1 de SALVATOR COMPAGNIE N Z Voorburgwal 202 Amiterdam Het KAl iTOOR van den Notaris GROBNENDAAL is verplaatst naar de IVoodgodsieeg bg het Postkantoor Het Kaoloor m l MiDDELBEiK Kaashandelaar is VERPLAATST van OOUDA naar Rotterdam Vicloriastraat 7 De pakhuizen te Gouda blgven als vroeger in gebmik voor het ontvangen van Kaas enz EBAND 7EMEm JA PRI CË Cie Gouila TURFMARKT H 101 Correspondenten der Onderlinge en tegen vaste Premie Brandwaarborg Maatschappg DlBICTIDRIM DE J01 iG COlllP AmtUrdam Opgericht 1809 geven hnnne geassureerden kennis dat bg verplaatsing van Meubelen Verboizen 1 Mei en Eoopmansgoederen vermeerdering van brandgewaar der perceelen ook in belendende gebonweii en alles wat de Assurantie betreft daarvan direct aan hnn kennis te geren Gouda 80 April 1891 mmmmmm die met de pers bekend zgn hebben de voorkenr kannen dadelgk vast werk bekomen bjj A Brinkman Zn Gouda Stollwerck s H a r t C a c a O Hoogste eiwit t hoogate theobronin gehalte HartrCacaó té fiii fitc Pocder acdo in liait B 7n cpcr td H Ppoedip uiilwb Larlieid fijne gonr dUicKnue H tmnik htecilii gclijkmatig heid dea draiiki H In slikken tussen k 25 Cacao barten = 45 cent P 1 CdMO lmrt = 1 8 tmi 1 k Cacao Verkrijgbaar bij H E Conflseun BanketbakkerB enz EiiKTOüExpm iMi JuHus Maltenklodt Ainsrerdaut Kalvcrstraat ioï ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Goada Snelperadruk van A Brinkman k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks niat uitzondering van Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Mei 1891 Hst ondenoek van het water der Waterleiding ia aldnc 6 jApril 18 Mg permangADas kalicus per 1000 cc 14 n 14 8 II n tl II II n 20 tl 13 2 ƒ g n II H II 27 ff 18 ff ff tt u II H Mej A C Klrm alhier deed te a Hage met guntligeii uitalag hot examen voor de akte In nuttige handwerken Opgave van het getal kiezers iu het Hoofdkieadiatriot Gouda volgens de in 1891 opgemaakte lijstan Gouds 1173 Boskoop S6S Waddioxvaen S02 Moeroapelle i 44 Hoordiiroht 144 Nteuwerkerk aan den IJsel 146 Lekkerkark 281 Krimpen aan de Lek 148 Ouderkerk aan den IJsel 195 Krimpen aan den Usel 88 Gonderak 116 Ta zamen 2986 Hedenmiddag ten ongeveer 1 uur is bij den kleederbleeker Van £ yk in de Boelefcade een begin van brand ontstaan waardoor ongeveer een 50 bos stroo zijn verbrand terwijl de schuur eenigssins is beschadigd Spuit No 6 heeft water gegeven Ê EVILLETOIM EEN 0NGELUKKI6E Auar het Fnmeet Jfc 49 Levranlt antwoordde ontwijkend en gaf een wending aan het gesprek Een half uur later ging zijn metgezel heen Joffrin die zich zorgvuldig onder zijn psendoniem verborg bevond zich alleen in de herberg Hy is heti docht hy Ik ben er nu zeker ran Hoe zal ik mij in betrekking stellen met dien man Zooals ik vernam is hij met zijn jonge vrouw naar het Zuiden vertrokken Zal ik hier blijven of hem gaan opzoeken f Gedurende den gaheelen namiddag bleef Francois in gepeins verdiept als aan zijn plaats vastgenageld zitten Van dien dag af deed hij nog meer zijn t Salbert te naderen Niemand kon zich hierover verwonderen daar iedereen zich vermaakte met de geheime liefde die hij voor haar koesterde Het toeval belastte zich met de ontknooping die zoo goed door dan diplomaat Joffrin werd voorbereid Op een avond dat Alice naar haar kleedkamer Aan het postkantoor Gouda en de daaronder resaorteeronde bulpkantoren word gedurende de maand April 1891 ingelegd 66 19 66 terugbetaald ƒ 5898 12 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2652 Gedurende den tijd dat bet Se bat 4e reg inf schietoefeningeii houdt in de ij gerplaats bq Zeistworden van het 7e reg inf uintmsterdam detachementen gestationneerd te Goim en te Woerden reap onder ds le luits S A K van OverveldtenJ A L EoelofFs De liberale kiesvereeniging ffBurgerplicht te Krimpen a d Lek en omstreken heeft tot voorloopige oandidaten voor de Tweede Kamer gesteld de heeren M Boogaerdt Bemz te Krimpen a d Lek mr B F Mees B Acn te lotterdam en jhr mr Six te s Graveuhage W Uit Sohoonboveu sdirijft men Woenidag avW is het stoffelijk ovsfMiliet van onzen overleden burgemeester den heer S P H Noorderdorp per lijkkoots van hier vervoerd naar s Hage om den volgenden dag te 12 uren in het familiegraf te Eik en Duinen te worden bijgezet Op waarlyk plechtige wyze werd hier het lijk uitgeleid Te 6 uren begon de doodsklok te luiden eu schaarde een breede stoet gevormd door den gemeenteraad verschillende ambtenaren en tal van corporatieu waaronder ook de officieren der schutterij en van het garnizoen zich achter de lykkoeta waaraan A prachtige kransen waren gehecht van da wethouders van de gemeente van de ambtenaren en van een vriend De tocht ging langs de Haven waar tal van vlaggen halverstok waren gehescheo terwi l men schier alle woningen gesloten had door de Koestraat n verder tot nan de Voornebrug de grens der ge wilde teruggaan kwam zjj te dicht bg een gaslicht dat men vergeten had uit te draaien Haar kleed vatta vlam in een oogenblik stond zij in brand Sommigen maakten zich uit de voeten andere begonnen te gillen niemand dacht ei aan de ongelukkige te redden Op eens schoot Joffrin toe terwijl hu driftig de aboncés en figuranten op zijde duwde Hij sloeg de armen om mevrouw Salbert heen en doofde het vuur zonder zich te bekommeren om de brandwonden die hg hierby bekwam Alice was gered en kwam er bjjna zonder letsel af Maar de machinist was gevaarlijk gewond Hij wilde niet dat men hom naar het ziekenhuis zou vervoeren maar liet zich naar een klein logement brengen in de avenue des Ternes no 103 Alice betoonde hem groota erkentelijkheid alleen of vergezeld van h iar echtgenoot begaf zij zich dikwijls naar het ziekbed van Francois om hem op to wekken en te troosten Het is ten minste ergens goed voor de vurige liefde der groote menigte op te wekken zeide Jacques Salverta op zekeren dag tegen de zangeres Zondar Levrault zoudt ge verloren zijn geweest I Ge spot er mede antwoordde zij dat isverkeerd Ik voel mij zeer getroffen door de toewading van dien jongen man eu ik tracht tevergeefsiets te bedenken waarmede ik hem kan beloonen Help mij eens Hem geld geven Ik geloof dathij te trotsch zou zijn om het aan te nemen Bovendien ADVERTENTIEN worden gepla W van 1 5 regela it 50 Centen ledaie ng I meer 10 Genten GROOTE LSTTUi worden berekend naar plaatamimta Bovendien worden alle Adverteniien grfttj opgenomen in het ADVERTENTIBBUkD t welk des Maandags verschjni meente waar halt werd gehouden en door toespraken van den waarn burgemeester en den secretaris hulde werd gebracht aan den afgestorvene Door eene deputatie uit den gemeenteraad en verschillende andere autoriteiten en belangstellenden uit deze gemeente werd de plechtige begrafenis te Jaken Duinen bijgewoond Eergisteren avond was te Moppel een kunstenaar op de kennis die het bedrijf bij da hand had vaU het laten werpen met dobboUrteenen Het trok de opmerkzaamheid dat de xindememer van het spel meestal won en een door de gemeentepolitie ingesteld onderzoek naar da oorzaak van dit in alle oogen zonderling verschijnsel bracht dan ook weldra aan het licht dat het eenvoudig was toe te scluijven aan de valsohe dobbelsteenen waarmede het spel gedreven werd Heden werd in den Haag een algemeene vergadering gehouden van de vereeniging Moed Beleid en Trouw tot ondersteuning van behoeftige ridder der MtliEaire Willemsorde Het saldo bedroeg qo heden ongeveer 7900 De volgende algemee f vergadering wordt te Amsterdam gahoudau De tentoonstelling van antieke doozon tuia boubonnières jnweelkistjes enz die op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal gehouden worden belooft buitengewoon belangrijk te worden Uit verschillende plaatsen van ons land worden zeer waardvolle en antieke inzendingen ontvangen De tentoonstelling wordt Zondag 9 Mei geopend tot 5 Mei worden nog bijdragen ingewacht b j dan hoer Von Saher Conservator van het Museum die bereid is tot het geven van nadere inlichtingen Dat ook thans nog de sterfte aan pokken vrjj be Dat is een zorg die mij aangaat viel Arthur hierop in Hij die mijn lieve Alioe heeft gered verdient eene belooning en die zal hij ook hebben Arthur meende een goed middel bedacht te hebben om zijn schuld af te doen Sedert lang reads klaagde BÖIand over den concierge Van zijn hStal Alleen de vrees om een nog slecbteren te krijgea weerhield hem den tegenwOoordigon weg te zenden Waarom zou Arthur wien zijn zwager het geheeia beheer over de woning had opgedragen Francois Levranlt deze plaats niet aanbieden P De hedaS daagscha concierge in de nieuwerwetache huizea heeft zich waarlijk niet te beklagen Zijn woning is zoo keurig dat een gapensiooneerd officier beet blij zou zijn indien hg er zoo eene Arthur ging dus alleen naar de avenue des Ternes en deed den gewonde zijn voorstel Bij het vernemen van dezen onverwachten voorslag sloot Francois de oogen uit vrees zijn heimelijke vreugde te verraden De goede Arthur dacht eerst dat Alice s redder aarzelde Daarom hield hij hem de voordeelen van deze betrekking voor oogen Er werd afgesproken dat Fran9oi8 dadelijk na zijn herstel in dienst zou treden Eindelijk zou Joffrin dan zijn doel bereiken hg zou onder hetzelfde dak wonen als de man op wien hij zich wilde wreken III Mijnheer en mevrouw Montfranc kwamen eerst