Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1891

I aandoeningen Indien ge bat eeoa wist hoe ge lukkig wg samen zgc Ik kan u voor wia ik geen geheimen heb dat allee wal zeggen ik verlang er niet naar een kind te hebben Hoe dank ik n mijn lieve Alice dat ge de liefde die ik hem inboezemde niet hebt bestredex Wees niet ijverzuchtig Hij houdt evenveel van u als vroeger Eiken dag sprak bg mg over zgne genegenheid voor u Het werd nu levendiger in het hotel der Montfirancs Alice kon moeUqk ontvangen Een kunstenaar wordt ingenomen door lijn aanhoudenden arbeid die hem alle vermaken ontzegt Soland daarentegen kon ijne woning voor Fargs openstellen Hg wilde het engelachtige wezen dat zgu naam droeg door dezen laten heugden door genen bewonderen Florence s schoonheid verdiende al die eerbewgzen Te Fargs is bet niet genoegzaam dat een vrouw schoon zg zg moet geplaatst zijn in eene omigsting die haar in het licht stelt en beter doet uitkomen Vói5r haar huwolgk was Florence slechts bij weinigen bekend nu verscheen zg als toekomstige koningin van de Pargsche wereld Eenige groote diners en een buitenpartg vest den haar roem Weet ge wel dat het een ware zegepraal is Fzeide haar echtgenoot eens lachend tot haar Alsge in het Bosch in uw landauer voorbgrgdl of inden schouwburg uw loge binnentreedt keert iedereen zich om teneinde naar u te kgken Zult ge daarom meer van mg houden I aandoeningen I Indien ge het eena wist hoe ge lukkig wg samen zgn I Ik kan u voor wia ik geen geheimen heb dat allee wel zeggen ik verlang er niet naar een kind te hebben Hoe dank ik n mijn lieve Alice dat ge de liefde die ik hem inboezemde niet hebt bestredex Wees niet ijverzuchtig Hg houdt evenveel van u als vroeger Eiken dag sprak hg mg over zgne genegenheid voor tt Het werd nu levendiger in het hotel der Montfrancs Alice kon moeUgk ontvangen Een kunstenaar wordt ingenomen door zijn aanhoudenden arbeid die hem alle vermaken ontzegt Soland daarentegen kon zijne woning voor Fargs openstellen Hg wilde het engelachtige wezen dat zgu naam droeg door dezen laten bengden door genen bewonderen Florence s schoonheid verdiende al die eerbewgieo Te Fargs is het niet genoegzaam dat een vrouw schoon zg zg moet geplaatst zijn in eene omigsting die haar in het licht stelt en beter doet uitkomen Vói5r haar huwolgk was Florence slechts bij weinigen bekend nu verscheen zg als toekomstige koningin van de Pargsche wereld Eenige groote diners en een buitenpartg vest den haar roem Weet ge wel dat het een ware zegepraal is zeide haar echtgenoot eens lachend tot haar Alsge in het Bosch in uw landauer voorbgrgdl of inden schouwburg uw loge binnentreedt keert iedereen zich om teneinde naar u te kgken Zult ge daarom meer van mg houden O coqnette ge weet wel dat dit onmogeIgk is Dan Iaat al het sneoas waarvan ge spreekt mg volmaakt koud In spijt van de talrjjke partyen en de bezoekta die zij moesten terugbrengen hadden Bobind a Florence hunne teedere trouwalgkheid niet IstM varen t Ochtends gingen zg evenals vroeger op het kasteel Canourgnes samen paardrgden en s avoni i waren zg weder Vg elkander op partijen of in dtl schouwburg In deze drukke omgeving lette men weinig o Frani Joffirin Hij verliet zelden zgu wonh was zeer stipt in zgn werk en bemind bg de bedi den Alleen Nellv zou hem hebben kunnen herkeiiMi en deze was in Vauoluse achtergebleven Mijnti en mevrouw Montfranc hadden plan er tegen to tember terug te komen en zij wilden niet W vreemde handen den tempel hunner teederste h inneringen zouden ontheiligen Boland was tevreden over zgn nieuwen conoia Die jonge en zwijgende man beviel hem om lijtt nette manieren en zijn groote dienstvaardigheid tegel over iedereen Hg hielp den knecht zoowel sli den tuinman Dikwijls wanneer er niets anders te doen viel begaf hij zich naar den stal om de stalknechts na te gaan en raad te geven r ordt vervolgd langrqk ia toonen de atstiatieke bescheiden over het sfgeloopen jaar aan Daaruit blqkt o a dat in 1890 aan dia ziekte sgn OTerieden te Marseille B49 te Venetië 58B te Warsohau B16 te St Petersburg ÏS6 te St Etienne 190 te Brussel omstreken en voorsteden ver over de 100 te Verners 106 te Farqs 80 te Genua 66 te Weenen 51 poisonen Bedenkt men daarbjj dat omtrent rersoheidene plaatsen waar de pokken heersohten b t Madrid Lissabon Konstantinopel geen opgaven z n gedaan dan blqkt dat in 1890 wederom duizenden aan die ziekten z jn weggerukt Staten Generaal Twkeue Kaub zitting Tan Donderdag 80 April De heer Kroll deed een goed werk met alle beroep op autoriteiten en betere stelsels nog eens aan een grondige oritiek te onderwerpen Overigens verdedigde hij het onderwerp voor zoover de hoofdbeginselen betreft doch maakte eenig voorbehoud omtrent de finanoieele gevolgen waaromtrent hg voldoende inlichting van de Begeehng verwacht De heer Van Karnebeek liet licht vallen op een iqde der quaestie die inderdaad nog niet gereleveerd was gelgk zq verdiende Als wy bus leger krachtig willen maken dan is het niet om te vechten maar vooral om in ons optreden als volk en ab individnao dat zelfbewustiyn en die veerkracht te herwinnen die noodig zjjn om iets meer in de wereld te beteekenen dan tegenwoordig Dat mogen inderdaad zg in t oog houden die wel veel spreken van onzen wil om zelfstandig te igu en ook ons streven om onze welvaart te bevorderen en die in éea adem zeggen dat wg werden w aangevallen in elk geval te zwak zuUen zqn om ons te verdedigen Tot hen behoorde ook de heer Lleftinck van wien q niet begrepen hebben welk stelsel hjj voorstaat D heer Huber toonde zich niet ongeneigd tot samenwerking met de Segeering mits de rechtspositie nn den soldaat en het kazerneleven worden reriMteid Tegen de wet kwamen nog op de heeren Haffmans en Harte De eerste beschouwde de zaak uitduitend uit een politiek oogpunt of liever met het oog op de politieke partijen Het landsbelang komt Toor hem in de tweede plaats in aanmerhng Het wetsontwerp is hem de scherpe resolutie die de Beerderheid vermoorden zal Zg voelt zich naar hij ket uitdrukte onder die bedreiging niet lekker en ket ergste is dat ten slotte alle partijen tot haar doorvoering zullen hebben medegewerkt Is het dan geen nationale wet zon men mogen vragen Neen meent de heer Haffmans want dan zqn wg clerieakm de meerderheid kwijt De rede van den heer Harte zoo agressief mogeIgk hoezeer hij ook tegen de agressie gekant is OU meer indruk gemaakt hebben als zij niet de 40e ware geweest De kone rede van den baar Vermeulen had geen aader doel dan de intiodttctia eener motie die op ket voetspoor van die rau den heer Kieuwenhois het wetsontwerp van de baan tracht te schniveu Het was de verdienste van den heer Huber dat hij terstond de onaannemelgkheid van zulk een motie aantoonde Immers niet voor dat men weet hoe de eindredactie van de wat er zal uitzien kaa man uitmaken of de personeele en financieete druk te togen het vaoijaar in Farqs terug Hun wittsbroodaweken duurden ongeveer een jaar Een jaar van aanhoudend geluk tUeen verstoord door de riekte van Boland Florence was weder m er gerustgesteld Aliee vond echter baar bnwdnr veel verandisrd en varmagerd Hoe komt ge temg zeid Arthur spottwd Wfl rekenden er niet meer op u terug te zienl Lach er maar om antwoordde de jonge vronv Op het kasteel Canourguea heb ik ds twaalf haarIqkata maanden van mga leven d o o rp i hia cht I Zij straalde van vrangds ea van gezondheid Haar schoonheid verhoogd door de liafde sohitterde in bnitengewonen glans Wees niet bezorgd iiv M hernam ajjatoen qj met Alice sUseD r Hg i i k geweest zeer dek zelb Ku is alle gevaar geveken HjjIgdt alleen nog veel aan slapeloosheid Help mij vas hem te verkrggen dat hg zich ernstig onderbehandeling stelt Ik ben niet zoo gerust als gij Hg ziet erniet zoo slecht uit maar ajjn glinsterende oogenmaken mij bezorgd Gg die altgd bg hem zijtgeweest kunt daar niet zoo goed over oordeelen alsik die hem na een jaar terugzie Maar zeg mg zgt gij gelukkig Meer dan gelukkig Een betoovering vanalle uren alle minuten Uw broeder is onuitsprekelijk goed en zijn verstand evenaart zijne goedheid Ik dank hem vele edele gevoelens en onvergetelijke groot is terwgl het loo en passant uitspreken van een oordeel dat zg onze weerbaarheid onvoldoende waarborgt de vraag openlaat of de Kamer eon middel weet om die nog beter te waarborgen bg minder geldelgken en persoonlgken druk Heden zal dan eindelg k de minister van oorlog aan het woord komen Na twee volle weken algeraeena beraadslaging werd het dan ook tgd Waarschijniyk herinnert men zich nog den diefstal in den loop van Augustus 1890 gepleegd in da villa Erica aan den Soheveningsohen weg toebehoorende aan den heer Van Tienhoven burgemeester van Amsterdam Na veel inspanning mocht hot nu ongeveer 2 maanden geleden aan den inspecteur rechercheur der Haagsche politie F Rietdgk gelukken den vermoedelgken dader A v B een smid aldaar in handen te krijgen en beklaagd uit genoemde villa in bovengemelde maand te hebben weggenomen en zich toegeëigend verschillende voorwerpen o a eenige boektrerken in prachtband een gouden cachet een vergrootglas en een naaldenkoker stond A v B gisteren voor de arrondissements rechtbank te s Gravenhage terecht Uit het getuigenverhoor bleek dat de diefstal in den voor de nachtrust bestemden tgd was gepleegd zoomede dat bekl zich waarscfagnigk door eerst een ruit van de veranda te verbrgzeün toegang tot die atgesloten ruimte had verschaft Door het stukslaan van een ruit onmiddellijk naast het slot waarop s nachts de sleutel was gebleven kon gemakkelgk de deur geopend worden en zeer waarschgnlgk is het ook aldus geschied Aanvankelgk tastte de politie in het duister dooh door zich in verbinding te stellen met opkoopers van boekan geraakte zg eindelgk op het spoor daar in enkele boeken de naam van de familie v T geschreven stond Beklaagde ontkrisde evenwel den diefstal en beweerde dat de boeken door aankoop in zgn bezit gekomen waren Hg lou ie in het Maastricht s bierhuis in de Wagenstraat te s Hoge van iemand voor weinig geld gekocht hebbeo en kort daarna had hg ze naar Leiden gebracht waar hg had gewoond Daar werden ook enkele boeken die door bekl oadeau gegeven waren in beslag genomen De houder van bet Maastricht s bierhuis wist ar niet van dat in i jne localiteit een verkoop van boeken had plaats gehad en meende ooic dat dit niet wel mogebjk vontt a geweest zonder dat hg daarvan iets bemerkt had Het cachet gaf beklaagde op gevonden te hebben op den ouden Scheveoingschen weg De overige in beslag genomen kleinere voorwerpen waren i n eigendom zeide hü De substitunt omeier van juatilie mr van Bnttingha Wichers bracht bg i n leqiiiaitoir hulde aan den opkooper van boeken M J Èlta aan wien door de aangifte van den opkoop der boeken en door eeuige aanwgangen voomameiyk de opsporing van den beklaagde te danken was Toorts ging ZEA de feiten na waaruit i het volkomen wettig bewijs voor bekl s sehnld nenlteerde en vorderde ten slotte dat bekl zou warden schuldig verklaard aan diefstal in den voor de nacktniat bestemden t d waarbij de schuldige zich den toegaag tot de plaats des misdrfjls heeft verschaft door i del van braak subsidiair aan enkelen diebtal en rsfoordeeling tot 1 jaar gev Mr D van Houten bestreed de bew favoering eo wees o a op de omstandigheid dat bekl met de boeken waarin namen geschreven waren op eene w jze gehandeld had die wanneer hg zich vnn diefstal bewust was niet voorzichtig kon genoemd worden Fl s conclusie strekte dus tot vrgapraak Uitspraak Maandag 4 Mei De Spaansche aohatbegraver ia weder aan het werk Een inwoner van Enkhuizen ontving dezer dagen een brief blijkens aanhef geschreven in de militaire gevnngonia te Barcelona en onderteefcend door El General Lopez waarin deze mededeelt dat door hem in 1875 in de omatrakon der stad een schat ten bedrage van 2 millioen frano verborgen is Om den schat te vinden most hg in het bezit geraken van een koffer welke eene teekeuing bevat van het terrein waar de schat begraven ligt daartoe is echter eenig geld noodig Wil geadresseerde zgne hulp verleenen dan zal hg daarvoor betaald worden met het vierde deel van het bedrag van den schat Brieven moeten worden gericht aan een vertrouwden knecht die toegang tot de gevangenis heeft Fernando Garcia Calle Xuela Barcelona Men sohrgft ons uit Westland d d 27 Apr Voor vele boeren begint de langdurige winter zoo zuUeo wq t nog maar noemen wel wat al te lang te vallen en hartelgk verlangt men er naar dat bet vee de stallen kan verlaten Enkele bij wie het vosr wat schraal werd hebben de beesten reeds buitea maar ze hebben t er alles behalve ruim want er groeit letterlgk nog geen spruitje gras Van sommigen hoorden wg dat ze reeds een paarweken geleden vee in de weide hadden gebracht doch dezen waren na verloop van een dag of watgenoodzaakt bakzeil te halen en de beesten weer te staUen fT a Twee kinderen van een bewoner der Lange I eidscbedwarsstraat te Amsterdam gingen ale gewoonIgk Maandagmorgen naar school Een eind op weg zei de oudste een knaap van 10 jaar tegen den ander hier heb je mqn gri l zeg thuis nisai dat ik er van door ga en niet terug kom Tot duaver is het jongetje dan ook niet in het ouderlijke huis teruggekeerd schoon door de ouders zelve zoowel ala door de politie alle nasporingen zijn gedaan De moeder was door t verdwgnen van haar kind zoo van streek dat ze op haar ooderzoeking tooht in de Leidsahastraat ineen zakte en per bnucard naar hare woning moest vervoerd worden Volgens uitvoerige berichten over het plan van baron Hirsch tot stichting van een kolonie voor behoeftige Israëlieteti in Amerika wordt nu weer gemeld dat dtze kolome niet in Pennsylvanie gelgk het eerst heette maar in Zuid Amerika zal worden gesticht Baron Hirsch gaf de voorkeur aan ZuidAmerika omdat daar de wetten betreffende delandverhuizing minder streng zgn Het plan is verschillende koloniën te vestigen o a in de Argentgnscke Bepubliek Brazilië en andere Staten Tot rerwezsaIgking van dit voornemen is noodig 160 000 000 fto Baron Hirsch heeft reeds 75 000 000 fire ter beschikking gesteld doch het overige moet door anderen worden bgeengebracht Tot dit doel zal ban O coquette ge weet wel dat dit onmogeIgk ia Dan Iaat al het sneoas waarvan ge spieeU mg volmaakt koud In spijt van de talrjjke partyen en de bezoekta die zij moesten terugbrengen hadden BoUnd M Florence hunne teedere trouwalgkheid niet latM varen s Ochtends gingen zg evenals vroeger op het kasteel Canourgnes samen paardrgden en s avona aren zg weder Vg elkander op partijen of in dei schouwburg In deze drukke omgeving lette men weinig of Frani Joffirin Hij verliet zelden zijn wonii was zeer stipt in zgn werk en bemind bg de bedi den Alleen Nellv zou hem hebben kunnen herkeiiMii en deze was in Vauoluse achtergebleven MijntlV en mevrouw Montfranc hadden plan er tegen Sil tember terug te komen en zij wilden niet W vreemde handen den tempel hunner teederste hv inneringen zouden ontheiligen Boland was tevreden over zgn nieuwen conoieiMDie jonge en zwijgende man beviel hem om igii nette manieren en zijn groote dienstvaardigheid tegM over iedereen Hij hielp den knecht zoowel sli den tuinman Dikwijls wanneer er niets anders Is doen viel begaf hij zich naar den stal om de stalknechts na te gaan en raad te geven iJf ordl vervolffi Hirsch oen beroep doen op alle vermogende Isra elleten in de gehsele wereld Een der lezers van de MtddelBirgtche Courant schrijft Indien zg die de dwaze gewoonte hebben om op bankpnpier hun naam te sohrgven of te stempelen hetgeen gewoonlijk ala reolamemiddel moot dienen wisten hoe soms daarmee de spot gedreven wordt zouden ze het miiachien nalaten Zoo trof men laatat op een bankbiljet van 26 den nasmstempol van een hotelhouder uit Arnhem aan waaronder geschreven was dat t daar afisetters varen Op een ander stond de naamstempai van een firma uit Botterdam waaronder vermeld stond Staat op t punt van apringen Geheel Peteraburg ia vervuld van een moord die Donderdag omstreeks 8 uur in den morgen in een der meest gezochte koffiehuizen op de Newskikade ia gepleegd Aldaar zaten van 1 uur af twee gezelaohappen waarvan hot eene uit 6 het andere uit 10 personen bestond aan verschillende tafels De 6 jongeren hadden ten slotte zooveel van t goede der aarde genoten dat ze gingen sohreeuwsn on zingen zoodat de anderen aan het andere tafeltje hun vcraochten stil te zgn Hierdoor ontstonden woordentwisten waaronder plotseling een der jongeren eeu zoon van een geacht papierfabrikant Johannaon een revolver u t den zak haalde en daarmede den baron Braachkewitaoh doodacboot met de woorden je hebt me gealagen De moordenaar werd onmiddellijk gevat Het bleek later dat een ander dan de vermoorde hem den slag had toegebracht De jonge man was eerst den vorigen dag te Petersburg aangekomen en zeide een geladen revolver hij zich te dragen omdat hij bü vroegere kloppartijen steeds ongewapend het onderspit had moeten delven BDlteDlandscb Overzlcbt Heden 1 Mei worden weer in de voornaamste Europeesohe hoofdsteden betoogingeu gehouden door de werklieden ten einde uiting te geven aan hun verhmgen naar verkorting naar den werktijd verhoogittg der loonen en uitbreiding van hun invloed op het ataatstiestuur In de meeste steden wordt vooral wegens verdeeldheid onder de verschillende partijgroepen niet zoo groote deelneming verwacht als in het vorige jaar maar tooh hebben de regeeringen overal de aoodiga voorzorgsmaatregelen genomen Vooral is dit gesohied te Parijs en te Brussel waar gezorgd is dat de politie zoo er ongerogeldheden mochten voorkomen terstond door het garnizoen kan worden gesteund Hen vertrouwt echter dat alles nu ook even geregeld en kalm zal afloopen als in het vorige jaar Woensdagmorgen half acht vertrok de spoortrein die het lijk van Moltke van Beriijn naar Kroisan bracht een groote afstand eerst om 2 uur was de trein op ign bestemming Het landgoed waar het stoffelijk overschot aan de aarde werd toevertrouwd is tien minuten van de spoorhalte verwijderd De wensoh van den overledene om in stilte te worden begraven werd hier geëerbiedigd er was geen prsalreruon 20 leden van den Bijksdag vergezelden het lijk genomen uit de venehilleode hoofdfracties met uitzondering natuurlijk van de sociaaldemocraten Het Centrum was vertegenwoordigd door vier leden Het comité der Belgische Nationale Federatie van mijnwerkers hield gisteren namiddag eene vergaderii om een bewgs te geven van solidariteit tegenover de Ouitsohe mg nwerkers Besloten werd tot eene werkstaking der Belgische mijnwerkers wegens politieke redenen wagens de knerelarii der patroons en wegens de vermindering die de loonen ondergaan hebben Na deze bijeenkomst hield de algemeeoe raad der werklieden par eene zitting en na eene beraadslaging van drie uren werd eene motie aangenomen om de Belgische mijnwerkers aan te raden geen werkstaking te maken die de werklieden partij zou kannen verzwakken op den vooravond eener algemeene werkstaking Ds mijnwerkers van Quaregnon en Êlenu balen hunne gereedschappen terug en verklaren dat zy tot werkstaking overgaan In verscheiden doelen der Borinage stemden de mijnworkers voor werkstaking Deze kan Maandag algemeen zgn Ook blijkens de berichten van Woensdag uit Dortmund en Essen neemt dearbeidstaking onder de Wostfaalache mijnwerkers af In hot district Essen waren dien dai 51 00 man minder weggebleven dan op Namens een tairgke vergadering van mijnwerkers in het Saardistrict is een besluit afgekondigd inhoudende dat zg de houding der Duitsche gedelegeerden op het congres te Parijs ten stelligste afkeuren en volstrekt niet gezind zijn om aan de tegenwoordige arbeidstaking deel te nemen Van het nieuwe suikerontwerp is in den Bijksdag niet veel overgebleven wat zich wel eenigszins lie verwachten want de beoren waren t volstrekt niet eena De conservatieven vinden veraadering der suikerbelasting onnoodig de natiouaal liberalen willen wel een eind met de Bogoering medegaan maar hebben vele bedenkingen vooral ten opzichte van den overgangstijd de Vrgzinnigen willen verder gaan dan de Regeering en nog dit jaar een eind makon van de uitvoerpremien De Minieter Maltzahndeed zijn best en betoogde de noodzakelijkheid te voorkomen dat de suikerproductie in Duitschland nog langer kunstmatig wordt aangewakkerd de Begeering bleef er bg den overgangstijd op vier jaren te bepalen t Hielp niets want de voornaamste bepalingen van het nieuwe ontwerp werden alle verworpen t Was de tweede lajing en wellicht komt men voor de derde lezing nog tot een vergelijk Men noemt als zoodanig reeds een con sumptiebelasting van 18 M en een uitvoerpremie van 1 26 M voor de naaste drie jaren en v n 1 M voor do volgende twee jaren alles per 2 centenaars De Duilsohe Rogeeriog is voornemens een ambtenaar van den veeartsengkundigen dienst naar Amerika te zenden om de werking te onderzoeken van de nieuwe controle op den vleeschuitvoer Naar aanleiding van het streven naar bescherming op bandelsgebied in Frankrg k zou de Duitsche regeering voornemens zijn de letterkundige overeenkomst met die mogendheid op te zeggen De drie Britsche kolonnes die van Kohima Silchar en Tamu oprukkende Maandag te Manipoer moesten samentreffen hebben hare taak met wiskunatige stiptheid volvoerd Het werk der wraak hebben jij evenwel niet kunnen ondernomen want zg roudtn eene volslagen ledige slad zoawel door de inwoners als door de verdedigers verlaten Des Maharadja s paleis uit hetwelk op het Britsche residentiehuls zoo heftiggeschoten werd is een leeggeplunderde puinhoop ende Manipoeris man vrouw en kind zijn als kaf voorden wind verstoven Blijkbaar verwachten zg nietanders dan door de wrekers allen over de klinggejaagd te worden en zochten dus hun heil in de vlucht f Alleen de van Tèmu oprukkende troep hsd te Palel met den vijand nog een rinnig treffen wanrbg de bekende luitenant Grant ernstig werd gewond Dit was het laatste wapenfeit der Manipoers die blijkbaar toen reeds alle paatregelen hadden genomen tot hun volslagen ve5dii ijnen vap het tooneel Zij hebben echter in hunne hoofdstad eenige relieken achtergelaten dio niet zullen strekken om deEngelschen te stemmen tot goedertierenheid In den binnenhof van het verwoeste paleis vond men de hoofden en andere verminkt overblijfsels van de vermoorde Bntschs officierea bloedige getuigen ven des Maharadja s verraad Ongetwijfeld handelde 1 deze laatste als een valsohe barbaar met deze Engelsohen ouder de vermeende beschutting der pariemeutaire vlag in hun verderf te lokken Dooh wat nu Ie zeggen van deze Engelschen zelven die gelijk thans aan het licht komt slechts door hunne onverwachte nederlaag verhinderd werden in de uitvoering van een plan volgens hetwelk de Maharadja tot eenen durbar beraadslaging genoodigd en na afloop daarvan gegrepen en met kort proces getransporteerd had moeten worden P Bij zulk eene treffende overoenkomst van tactiek heeft men elkander niet veel te verwijten De vraag was hier slechts wie zou er het eerst in den over on weer gespannen valatrik loopen Voorts biykt nog uit gekomen mededeelingen hoofdzakelijk van mevrouw Grimwood die op avontuurlijke wgze aan den dans ontsprong dat de aanvoerder der eerste Britsche expeditie op de meest zorgelooze en onverantwoordelg ko wijze is te werk gegaan Zg ne 400 man hadden elk slechts 40 patronen bg zich en worden aldus binnen eene door 12 000 krijgslieden en tien kanonnen verdedigde stad gebracht teneinde aan den gebieder over deze strijdkracht den Maharaiija den eisch te stellen van zichzelven over te leveren in ballingschap De expeditie blijkt aldus even slecht ontworpen als uitgevoerd te zijn geweest PETROLËUN IVOTEEKINGEIV van de Makelaars Cantzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 7 60 Mei en Juni levering ƒ 7 40 Juli levering ƒ 7 45 Augustus levering ƒ 7 50 September levering ƒ 7 65 October November vember en Deoember Ievenng f 7 60 AFKOl DIGII IG BÜEGEMEESTEE en WETH0UDEE8 van Gouda Ge en hot besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland van den 23sten April 1891 A no Se afd Prov blad no 27 betreffende de besohrgving voor de Personeele Belasting dienstjaar 1891 92 doen te weten lo Dat de Ontrunger der Bgka Directe Belastingen aan de woningen der ingezetenen op Woensdag den 6 Mei aanstaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen een Beachrijvingsbiljet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet 8 dagen na de uitreiking door of van wege dien ontvanger zal worden opgehaald en dat zij die geen biljet hebben ontvangen dit kunnen verkrijgen ten kantore van s Bijks directe belastingen terwijl zij verplicht zijn hetzelve behoorlijk ingevuld aan genoemd kantoor terug te bezorgen 3o Dat tot tegenschatters zijn aangesteld de Heeren F M EOOSENDAAL P A BUK6H0UT H J NEDERHOBST en A DE ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in het bijzonder opmerkzaam gemaakt op de olgende bepalingen a De ingezetenen zijn verplicht om in en uit wonendo dienstboden dor eerste en de in en uit wonende dienstmeisjes dor vierde klasse die op 1 Mei 1891 roeds den leeftijd van 15 jaren zullen hebben bereikt in de belasting aantegeven b De belasting is o a niet verschuldigd wegens de eenige vrouwelg ke bediende overigfcns naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belastingplichtige welke geena andere be dienden houdt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen bij zich heeft inwonen die op den In Mei 1891 jonger dan 21 jaren zgn 0 Die na den 16n Mei een perceel in gebruik noemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienst joars die dan nog over is verschuldigd Aan den belastingplichtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijo dienst achter te laten wordt ontheCSng verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den t d van eene maand volgende op die waarin hij het perceel verliet tegen bewijs schriftelijk aangifte is gedaan ten kantore des ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet Do ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelijkach tijdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop vnn datzelfde Igdvak een ander peroeel waarvoor hij belastiugpllchtins is in gebruik neemt Bij overlijden van den bclaslingplrchtige treden zijne erfgenamen in dezelfde rechten en verplichtingen De aangiften volgens het Ie en 3o lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d Zij die bezwaarschriften indienen moeten daarbg ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staaühlad no 60 overleggen een duplicaat vanhun oanalagbiljet togen betaling van 6 cents bij denontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar GOUDA 29 April 1891 BÜBGEMBESTEE en WETHOUDERS voornoemdVAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOÜWEB AFEONDIQING BUEGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland van den 23sten April 1891 A No 8SS 2 3e afd Prov blad No 28 betreffende de beschrgvidg voor bet patentrecht over 1891 92 brengen ter algemeene kennis lo Dat op den In Mei aanstaande de beschrijving der patentplichtigen Tabel 14 No 37 tot 40 zijnde de sigtera tappers koffiehuis kroeghouders enz zal aanvangen en dat de declaratoiren zullen worden uitgereikt die na verloop van drie dagen van wege den Ontvanger der Directe Belastingen weder zullen worden afgehaald Gemelde patentplichtigen worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der Wet van den 24 April 1843 Staatsblad No 16 dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat ziJ de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1891 92 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken voordat de patent acten aan hen zullen kunnen worden afgegeven 2a Dat de uitreiking der verklaringen in te vullen door de gewone patentplichtigen over den jare 1891 beginnen zal den 6 Mei aanstaande en de wederinzameling zal plaats hebben acht dagen na de uitgifte De kooplieden of winketiers die